Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-1999nr. 30, pagina 2151

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Alsnog toekennen van rechtskracht aan enkele planologische kernbeslissingen (Wet rechtskracht diverse planologische kernbeslissingen) (26129), en over:

- de motie-Van Dok-van Weele c.s. over het uiterlijk per 1 januari 2000 in procedure brengen van de actualisering (26129, nr. 9);

- de motie-Van Middelkoop/Stellingwerf over een nieuwe PKB SBL (26129, nr. 10).

(Zie vergadering van heden.)

Artikel 1 wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Ravestein (stuk nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, het GPV, de RPF en de SGP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 2 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 3 en 4 en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Dok-van Weele c.s. (26129, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Middelkoop/Stellingwerf (26129, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.