Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-1999nr. 30, pagina 2146

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Partiële wijziging van het Wetboek van Strafvordering (herziening van het gerechtelijk vooronderzoek) (23251).

(Zie vergadering van 19 november 1998.)

De voorzitter:

De heer O.P.G. Vos trekt zijn amendement op stuk nr. 18 in.

Artikel I, aanhef, en de onderdelen A t/m C worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van de Camp (stuk nr. 20, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van het CDA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 20 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Onderdeel Ca wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen Cb t/m VVV worden zonder stemming aangenomen.

Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen IA t/m IX en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Ik geef het woord aan de heer Dittrich.

De heer Dittrich (D66):

Mevrouw de voorzitter! De motie op stuk nr. 31 vraagt de Kamer om een uitspraak over het periodiek toetsen van de inzet van bijzondere opsporingsbevoegdheden. De minister heeft gezegd erp te vertrouwen dat het openbaar ministerie zal toetsen en zal nagaan of een officier van justitie de bevoegdheden goed toepast. Om het openbaar ministerie daarvoor de tijd te geven, vraag ik thans om aanhouding van de stemming over deze motie.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Dittrich stel ik voor, zijn motie (25403, 23251, nr. 31) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Rouvoet c.s. (25403, 23251, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer, dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kalsbeek-Jasperse (25403, 23251, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van het CDA tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.