Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1998-1999nr. 30, pagina 2145-2146

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van enige bijzondere bevoegdheden tot opsporing en wijziging van enige andere bepalingen (bijzondere opsporingsbevoegdheden) (25403), en over:

- de motie-Rouvoet c.s. over het doorlaten van personen (25403,23251 , nr. 30);

- de motie-Dittrich over het periodiek toetsen van de inzet van bijzondere opsporingsbevoegdheden (25403,23251 , nr. 31);

- de motie-Kalsbeek-Jasperse over een verbod op het inzetten van criminele burgerinfiltranten (25403,23251 , nr. 33).

(Zie vergadering van 19 november 1998.)

De voorzitter:

De heer O.P.G. Vos trekt zijn amendementen op de stukken nrs. 11 en 13 in.

Artikel I, aanhef, onderdeel A, onderdeel B, aanhef, de artikelen 126g t/m 126k en het eerste lid van artikel 126l worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Rabbae (stuk nr. 22, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de SP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 22 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Het tweede lid van artikel 126l wordt zonder stemming aangenomen.

Het derde t/m het achtste lid van artikel 126l worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 126l wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 126m en 126n worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van de Camp (stuk nr. 18, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van het CDA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 18 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

Artikel 126o wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 126p en 126q worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Rouvoet (stuk nr. 17) tot invoeging van een nieuw artikel 126qa.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

De artikelen 126r en 126s, eerste lid, worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-O.P.G. Vos (stuk nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, de VVD en het CDA voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Het tweede lid van artikel 126s, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement-O.P.G. Vos (stuk, nr. 24), wordt zonder stemming aangenomen.

De leden 3 t/m 8 van artikel 126s worden zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel 126s wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 126t t/m 126v worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Rouvoet (stuk nr. 29, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 29 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Rabbae (stuk nr. 20, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 20 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Artikel 126w wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 126x t/m 126z worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Rabbae (stuk nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer, dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Artikel 126aa, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Rabbae (stuk nr. 26), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 126bb t/m 126ee worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde subamendement-Rouvoet (stuk nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, Groenlinks en de RPF, alsmede het lid De Graaf voor dit gewijzigde subamendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Kalsbeek-Jasperse c.s. (stuk nr. 27, I) tot het invoegen van een nieuw artikel 126ff, onder vernummering van het oude artikel 126ff tot artikel 126gg.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de SP tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement de andere op stuk nr. 27 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Het gewijzigde onderdeel B wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel C wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Kalsbeek-Jasperse c.s. (stuk nr. 16, I) tot het invoegen van een nieuw onderdeel Ca.

De voorzitter:

Ik constateer, dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 16 voorkomende gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

De onderdelen D en E worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Dittrich (stuk nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer, dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Onderdeel F, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Dittrich (stuk nr. 23), wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel G wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel H, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Kalsbeek-Jasperse c.s. (stuk nr. 27, II), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen I t/m L worden zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel II, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Kalsbeek-Jasperse c.s. (stuk nr. 27, III), wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ik stel vast, dat door de aanneming van het amendement-Kalsbeek-Jasperse c.s. (stuk nr. 16, II) een nieuw artikel IIa is toegevoegd.

Artikel III wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel IV, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Kalsbeek-Jasperse c.s. (stuk nr. 27, IV), wordt zonder stemming aangenomen.

De beweegreden wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.