10 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschap

Wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met het afschaffen van de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen – 33017

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 27 september 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Negenendertig brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling, dat zij in haar vergadering van dinsdag 27 september 2011, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 32206, 32250, 32455, 32587, 32617, 32696, 32710-I, 32710-IIA, 32710-IIB, 32710-III, 32710-IV, 32710-V, 32710-VI, 32710-VII, 32710-VIII, 32710-IXA, 32710-IXB, 32710-X, 32710-XI, 32710-XII, 32710-XIII, 32710-XIV, 32710-XV, 32710-XVI, 32710-XVII, 32710-XVIII, 32710-A, 32710-B, 32710-C, 32710-D, 32710-E, 32710-F, 32710-G, 32780-IIA, 32780-VIII, 32780-IXA, 32780-IXB, 32780-B en 32780-G heeft aangenomen

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen

Brief regering

Reactie op de berichtgeving van de NOS over de situatie bij het COA – 19637-1457

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 27 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Eurogroep en de Informele Ecofin-raad van 16 en 17 september 2011 – 21501-07-841

minister van Financiën, J.C. de Jager – 23 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda van de informele Toerismeraad, 6 oktober 2011 te Kraków, Polen – 21501-30-268

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 27 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag informele Transportraad 5/6 september 2011 – 21501-33-338

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 23 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Rapport: Het Nederlandse wapenexportbeleid in 2010 – 22054-178

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 23 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Standpunt exclusie-PGD bij ziekte van Huntington – 25424-135

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 23 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Planning van de verdere vervolgstappen voor het verwijderen van vingerafdrukken uit de decentrale reisdocumentenadministraties – 25764-52

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 26 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (uitbreiding geschillenbeslechting huurcommissie) – 27926-169

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 23 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanpassing van het Besluit huurprijzen woonruimte – 27926-170

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 23 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Schriftelijke toelichting inzake de Nederlandse inzet ten aanzien van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en Ontwikkelingssamenwerking – 28625-135

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 22 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde conceptagenda van de informele NAVO-ministeriële te Brussel van 5 en 6 oktober 2011 – 28676-137

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 23 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

2de Voortgangsrapportage Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij – 28973-80

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 20 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie om een reactie van het kabinet op het rapport van de Commissie van Doorn "Al het vlees duurzaam" – 28973-81

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 23 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Tweede voortgangsrapportage Nanotechnologie (Nanobrief) – 29338-110

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 23 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voorhangprocedure ontwerp van een besluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften alsmede de bijlage bij het Besluit OM-afdoening onderscheidenlijk het Transactiebesluit 1994 in verband met onder meer een verhoging van de tarieven – 29398-286

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 23 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden n.a.v. het rapport van het Centraal Fonds Volkshuisvesting "Grondposities en projectontwikkeling bij woningcorporaties" – 29453-205

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 26 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Werkprogramma Actal 2012 – 29515-334

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 26 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsreactie op motie-De Pater-van der Meer over de ambtseed – 29614-29

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 23 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Decentralisatie taken naar en groei in de Wmo – 30597-206

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 23 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg inzake de handleiding opgraven en ruimen en de modelbeheersverordening begraafplaatsen – 30696-37

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 23 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Maatregelen van de Belastingdienst m.b.t. toeslagfraude en antwoord op vragen van de leden Heijnen en Groot, van het lid Omtzigt en van de leden Elissen en Brinkman over grootschalige fraude door middel van DigiD met kinderopvang-, huur- of zorgtoeslagen – 31066-113

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 23 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Gevolgen van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van 16 augustus 2011 m.b.t. inburgering – 31143-89

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 23 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beslissing om de opschorting van interlandelijke adopties uit Haïti onder bepaalde voorwaarden ongedaan te maken – 31265-39

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 26 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op amendementen m.b.t. wijzigingsvoorstel Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (31452) – 31452-17

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 26 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken Natuurbeschermingswetvergunning RWE-centrale Eemshaven – 31920-6

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 23 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek Van Dekken m.b.t. Wijziging van het Legkippenbesluit 2003 – 31923-22

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 23 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezending rapportage Monitoring Commissie Code Banken en rapportage Beheerst Beloningsbeleid DNB – 32013-18

minister van Financiën, J.C. de Jager – 23 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het nader gewijzigd amendement van het lid Bouwmeester (32264, nr. 21) inzake Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de instelling van de kansspelautoriteit – 32264-23

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 26 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Dummy Deltafonds – 32304-34

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 23 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Artikel 100 brief inzake verlenging van de Nederlandse bijdrage aan Operatie Unified Protector – 32623-47

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 21 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Besluit verlenging Nederlandse inzet NAVO mandaat Operatie Unified Protector – 32623-48

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 22 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Landelijke voortgangsrapportage stresstest – 32645-28

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 26 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport/brief Algemene Rekenkamer

Energiebesparing: ambities en resultaten – 33016

president van de Algemene Rekenkamer, S.J. Stuiveling – 27 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Naar boven