9 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Koninklijke boodschap

Intrekking van de Invoeringswet Wet stedelijke vernieuwing en het redactioneel en wetstechnisch wijzigen van enkele wetten op het terrein van het wonen (Reparatiewet BZK op het terrein van het wonen) – 33102

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 22 november 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Tien brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling, dat zij in haar vergadering van dinsdag 22 november 2011, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 30922, 31714, 32168, 32252, 32467, 32625, 32700, 32702, 32713 en 32810 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Brief regering

Nadere toelichting op de beantwoording van vragen van het lid Spekman van 18 juli 2011 over het experiment Perspectief – 19637-1476

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 16 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding verslag van de Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 14 november 2011 – 21501-04-138

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 17 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding van de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en de Ecofin Raad van 29 en 30 november 2011 te Brussel – 21501-07-859

minister van Financiën, J.C. de Jager – 18 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken met ministers van Defensie van 30 november 2011 – 21501-28-77

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 18 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding geannoteerde agenda voor de formele Gezondheidsraad van 2 december – 21501-31-260

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 18 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aansluiting van de Betuweroute in Duitsland en de verdere ontwikkeling van de spoorgoederencorridors – 21501-33-346

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 17 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag informele EU Sportraad Krakau (Polen) op 13 en 14 oktober 2011 – 21501-34-175

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 18 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie over de financiële HSA-problematiek (de vervoerder op de HSL-Zuid) en over het beleidsvoornemen inzake de vervoerconcessie voor het Hoofdrailnet vanaf 2015 – 22026-343

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 18 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Onderzoek kwaliteit telefonische klantenservice – 24095-301

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 21 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Oplossing voor ontvangstproblemen in Noord-Nederland – 24095-302

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 17 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanpassing ministeriële regeling kraanmachinisten – 25883-200

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 14 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op het rapport "Overbelaste jongeren in de regio Arnhem, naar een gezamenlijke aanpak" – 26695-83

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 11 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie droogte voorjaar/zomer 2011 – 27625-248

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 15 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit geluid milieubeheer en het ontwerpinvoeringsbesluit geluidproductieplafonds – 27664-69

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 16 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Experimenten prestatiebeloning en prestatieafspraken mbo – 27923-120

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 16 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Daderaanpak bij geweld in huiselijke kring – 28345-116

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 21 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Mensenrechtensituatie in Rwanda – 29237-142

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 17 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Voorhang voornemen goedkeuring wijziging accreditatiekader Kleinschalig en intensief onderwijs – 29388-19

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 15 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Arbeidsmigratie uit EU-landen – 29407-132

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 18 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Nederlands standpunt t.a.v. toetreding van Roemenië en Bulgarije tot de Schengenzone – 29407-133

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 16 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitwerking van het Actieplan: "Naar een veiliger sportklimaat", zoals toegezegd tijdens het algemeen overleg over het sportbeleid op 29 juni 2011 – 30234-55

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 18 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding PBL-advies onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur – 30825-113

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 18 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Monumentaal vastgoed in rijksbezit – 31490-77

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 11 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Steden met kantoren in eigendom van het rijk – 31490-78

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 17 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Beleggingen in agrarische grondstoffen – 31532-68

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 17 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Cijfers Raad voor de Rechtsbijstand – 31753-40

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 18 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding reactie van het CPB en de DNB om een gezamenlijke rapportage te maken over de internationale en nationale macro-economische ontwikkelingen in samenhang met ontwikkelingen in de financiële sector – 31980-57

minister van Financiën, J.C. de Jager – 17 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kabinetsvisie inzake de optimale benutting van biomassa en de stand van zaken van de uitwerking van de Europese Richtlijn brandstofkwaliteit – 32357-32

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 16 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitfasering bilaterale ontwikkelingssamenwerking – 32605-60

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 14 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Kennis, beleid en samenwerking met kennisinstituten op het terrein van ontwikkelingssamenwerking – 32605-61

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 14 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Regionale benadering binnen ontwikkelingssamenwerking – 32605-62

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 17 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Standpunt KNMG inzake de rol van de arts bij het zelfgekozen levenseinde – 32647-3

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 11 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Tekstvoorstellen over Energyport en Agriboard A7 – 32660-45

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 18 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Brief van de Vicevoorzitter van de Europese Commissie naar aanleiding van het advies van de Tweede Kamer m.b.t. de richtlijn voor een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB)- COM(2011)121 – 32728-5

Organisatie, Europese Commissie – 22 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Internationaal genderbeleid – 32735-39

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 15 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Notitie over de doorstart van de Cultuurkaart van de Stichting Cultureel Jongeren Paspoort (CJP) – 32820-51

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 16 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Adviesaanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit – 32820-52

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 17 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding kopie van de beslissing op bezwaar tegen het besluit tot intrekking van de aanwijzing ex artikel 4b van de Wet op het specifiek Cultuurbeleid voor het NMI – 32820-53

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 18 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van het bezoek van de minister-president aan Rusland – 33000-V-56

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 14 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Maatschappelijke transformatie/herziening Matraprogramma – 33000-V-57

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 14 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Actuele informatie over mogelijk misbruik Global Fund for Aids, TB and Malaria – 33000-V-58

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 14 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op amendement-Koopmans (33000-VII nr. 52) om het budget voor de uitvoering van het programma Veilige Publieke Taak te verhogen met jaarlijks 5 miljoen euro – 33000-VII-96

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 22 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie Van der Werf/Klijnsma over aanvragen met een technische noodzaak (Kamerstuk 33000-VIII, nr. 15) – 33000-VIII-54

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 18 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Organisatie ontwikkeling ministerie van Infrastructuur en Milieu – 33000-XII-8

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 11 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding analyse van PBL van eerste initiatieven in verband met de Green Deal "Het effect van 59 Green Deals op het aandeel hernieuwbare energie en de uitstoot van niet-ETS-broeikasgassen: een quickscan" (min ELI) – 33043-8

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 18 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding ontwerpbesluit tot herstel van gebreken van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard in enkele besluiten op de beleidsterreinen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu – 33101-1

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 11 november 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Naar boven