13 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

De volgende brieven

Vier brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 28 juni 2011, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 32430, 32536, 32616 en 32697 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Koninklijke boodschap

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de implementatie van de derde rijbewijsrichtlijn – 32830

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 28 juni 2011

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd

Brief regering

Verslag van de Raad Algemene Zaken van 21 juni 2011 – 21501-02-1073

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 21 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 20 juni 2011 – 21501-02-1074

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 21 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Moties en wensen ov-chipkaart – 23645-473

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 21 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de vergaderingen van het International Monetary and Financial Committee (IMFC) en het Development Committee (DC) – 26234-115

minister van Financiën, J.C. de Jager – 22 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie oefening Cyberstorm III – 26643-185

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 21 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Ontwerpbesluit tot wijziging van de Wet op de huurtoeslag (verhoging van het bedrag waarmee de normhuur wordt verhoogd tot de basishuur) en het Besluit op de huurtoeslag (vaststellen percentages kwaliteitskorting) – 27926-164

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 17 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Q-koorts Evaluatieonderzoek onder geitenhouders – 28286-516

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 24 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de motie-Dijkstra (29248, nr. 194) over meetbare, realistische en tijdgebonden doelstellingen – 29248-213

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 22 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapportage Behandeling Burgerbrieven over het jaar 2010 van het ministerie van Defensie – 29362-192

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 18 mei 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken uitvoering moties over de erfpachtkwestie op de Waddeneilanden – 29659-72

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 23 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op motie-Roemer c.s. (32123 XII, nr. 20) inzake kwaliteit spoornet – 29984-268

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 22 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake regelgeving luchtkwaliteit voor scholen en andere gevoelige bestemmingen nabij snel- en provinciale wegen (Besluit gevoelige bestemmingen) – 30175-121

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 21 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie-Bibi de Vries c.s. (30413, nr. 80) inzake "dubbel toezicht" – 30413-159

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 21 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reguliere bekostiging van ADL-assistentie vanuit de AWBZ in ADL-clusters vanaf 1 januari 2012 – 30597-195

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner – 22 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie inzake de Startnota Luchtruimvisie – 31936-80

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, J.J. Atsma – 21 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie amendement-Bouwmeester/Uitslag ter beperking van de strafbaarstelling van jongeren onder de 16 jaar voor het aanwezig hebben van alcoholhoudende drank op voor het publiek toegankelijke plaatsen (32022, nr. 78) – 32022-81

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 23 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg over herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid – 32201-16

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 22 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanvullende informatie JBZ-raad 9 en 10 juni 2011 – 32317-60

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 22 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Publicatie wijziging Besluit beheer en schadebestrijding dieren inzake gebruik van biocide – 32372-55

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 6 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake de Afsprakenlijst bestuurlijk overleg MIRT voorjaar 2011 – 32500-A-84

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 24 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Evaluatie van de Regeling Uitstapprogramma's Prostituees (RUPS) – 32500-VI-109

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 22 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Afschrift van de brief aan de VNG inzake de bekostiging van de lokale publieke omroep – 32500-VIII-191

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 24 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Derde periodiek onderzoek ongewenst gedrag bij Defensie – 32500-X-107

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 24 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Antwoorden op vragen van de commissie over fiscale maatregelen en plannen van aanpak leegstand kantoren – 32500-XII-77

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 21 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) – 32710-IXA-7

minister van Financiën, J.C. de Jager – 24 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake de Voorjaarsnota 2011 – 32780-2

minister van Financiën, J.C. de Jager – 24 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het BES-fonds voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) – 32780-H-3

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 27 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) – 32780-IV-3

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 27 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) – 32780-IXB-3

minister van Financiën, J.C. de Jager – 24 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijz. begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) – 32780-VII-3

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 27 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) – 32780-X-3

minister van Defensie, J.S.J. Hillen – 22 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden – 32780-XV-3

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 20 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag schriftelijk overleg inzake Wijziging van het Uitvoeringsbesluit WEB (aanpassing bedragen leerlinggebonden financiering en technische aanpassingen) – 32789-2

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 22 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Implementatie van het derde pakket energierichtlijnen: gevolgen voor recreatienetten – 32814-5

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 14 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Lijst van vragen en antwoorden inzake de nieuwe visie cultuurbeleid – 32820-31

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra – 22 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Aanbieding Besluit Vervangingsfonds en Participatiefonds – 32829-1

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 15 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Naar boven