9 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Eenentwintig brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 13 september 2011, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 32609-XV, 32609-XVI, 32609-XVII, 32664, 32780-I, 32780-IIB, 32780-III, 32780-IV, 32780-V, 32780-VI, 32780-VII, 32780-X, 32780-XII, 32780-XIII, 32780-XV, 32780-XVI, 32677, 32780-A, 32780-C, 32780-F en 32780-H heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen

Brief regering

Geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken (over handelspolitiek) van 26 september 2011 – 21501-02-1087

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 12 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken ("Gymnich") van 2-3 september 2011 – 21501-02-1088

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 7 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Visie op de toekomst van de Economische en Monetaire Unie – 21501-07-839

minister van Algemene Zaken, M. Rutte – 7 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie van het kabinet op de voorstellen van de Europese Commissie voor het Meerjarig Financieel Kader van de EU voor de periode 2014–2020 – 21501-20-553

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 2 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde Agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 29-30 september 2011 – 21501-30-267

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen – 13 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 20 september 2011 – 21501-32-511

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 9 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: Mededeling over de EU en haar aangrenzende regio's: een nieuw beleid voor samenwerking op het gebied van vervoer – 22112-1202

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 6 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: richtlijn radioactieve stoffen in water – 22112-1203

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 6 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: richtlijn roaming regulering – 22112-1204

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 6 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: verordening tariefcontingent invoer rundvlees – 22112-1205

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 6 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: mededeling Europees systeem voor het traceren van terrorismefinanciering – 22112-1206

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 6 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: richtlijn bescherming werknemers tegen risico's van elektromagnetische velden – 22112-1207

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 6 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: wijziging Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering – 22112-1208

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 6 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: aanbeveling inzake elementaire betaalrekening – 22112-1209

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 6 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: richtlijn Omnibus II: bevoegdheden Europese autoriteit – 22112-1210

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 6 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: richtlijn gebruikswijzen verweesde werken (rectificatie) – 22112-1211

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 6 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Fiche: richtlijn vaststelling normen opvang asielzoekers (rectificatie) – 22112-1212

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 6 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Ongewenste omgangsvormen tussen gevangenispersoneel – 24587-436

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 12 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering motie-Van der Staaij/Bruins Slot (25424, nr. 123) over het risico op zorgmijding – 25424-133

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 6 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Brief aan VNG naar aanleiding van het arrest van de Hoge Raad van 9 september inzake de leges voor de Nederlandse Identiteitskaart – 25764-51

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 9 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Geannoteerde agenda jaarvergadering IMF en Wereldbank – 26234-116

minister van Financiën, J.C. de Jager – 9 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op verzoek commissie BuZa op het jaarverslag van de Wereldbank over 2010 – 26234-117

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H.P.M. Knapen – 6 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Nederlandse deelname aan Wereldexpo 2010 te Sjanghai – 26419-47

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 5 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Vervolgaanpak van het programma Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie (mGBA) – 27859-48

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 13 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Stand van zaken inzake moties staatssteun woningcorporaties – 29453-203

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.P.H. Donner – 12 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie inzake de voorgenomen vormgeving van het risicovereveningssysteem 2012 – 29689-350

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 5 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Corrigendum Rapportage uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens – 30481-7

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 7 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verzoek reactie op de Commissiebeschikking gelijkberechtiging en notitie FPG – 30825-83

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 6 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Declarabele uren kinderopvangtoeslag – 31322-144

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, H.G.J. Kamp – 9 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Pooierboysproblematiek – 31839-126

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 6 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op vervolgnotitie "Immigratie en asiel in het regeerakkoord VVD-CDA" van de commissie-Meijers – 32175-18

minister voor Immigratie en Asiel, G.B.M. Leers – 5 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verslag van een schriftelijk overleg inzake twee ontwerpbesluiten die hun basis vinden in artikel 36a van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) – 32261-23

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 7 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Brief over enkele Europese instrumenten in wording – 32317-72

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 9 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Uitvoering Stabiliteitsfonds 2010 – 32500-V-210

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 5 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

OESO-rapport Education at a Glance 2011 – 32500-VIII-211

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart – 13 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Informatie t.b.v. de 63ste jaarvergadering van de IWC (4-15 juli 2011 op Jersey) – 32500-XIII-204

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 14 juni 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Standpunt over het evaluatierapport Wet foetaal weefsel – 32500-XVI-163

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 6 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Toezegging Koopmans wetsvoorstel wijziging van de Crisis en herstelwet – 32588-21

staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, H. Bleker – 6 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Reactie op de brief van de Stichting De Ombudsman geconstateerde knelpunten bij de uitvoering van de Wet WIA – 32716-14

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom – 9 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Rapport Belastingen op energieproducten, elektriciteit en CO2 – 32740-8

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 6 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Nieuw fiscaal stelsel voor Caribisch Nederland – 32893-1

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 1 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verdrag

Verdrag ten behoeve van Aruba, en Saint Christopher (Saint Kitts) en Nevis inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen – 2011Z17532

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 13 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verdrag ten behoeve van Aruba, en Saint Lucia inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen – 2011Z17534

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 13 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verdrag ten behoeve van Aruba, en Saint Vincent en de Grenadines inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen – 2011Z17538

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 13 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Verdrag ten behoeve van Aruba, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen – 2011Z17539

minister van Buitenlandse Zaken, U. Rosenthal – 13 september 2011

Rondgezonden en gepubliceerd

Naar boven