Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over vervoers- en beheersconcessies, te weten:

- de motie-Duyvendak over handhaving van het bedieningsniveau op dat van de dienstregeling 2004 (27482,27216, nr. 101);

- de motie-Duyvendak over een resultaatverplichting ten aanzien van punctualiteit (27482,27216, nr. 102);

- de motie-Duyvendak over handhaving van minimaal het huidige niveau van kans op een zitplaats in de trein (27482,27216, nr. 103);

- de motie-Duyvendak over het jaarlijks voorleggen van vervoers- en beheersplannen voor het spoor aan de Tweede Kamer (27482,27216, nr. 104);

- de motie-Gerkens over behoud van zeggenschap over het spoorvervoer en het streven naar een democratischer zeggenschap daarover (27482,27216, nr. 105);

- de motie-Gerkens over afkeuring van de eenmalige tariefstijging van de NS (27482,27216, nr. 106);

- de motie-Gerkens/Duyvendak over verplichtstelling van minimaal één conducteur per trein op nationale treinlijnen (27482,27216, nr. 107);

- de motie-Gerkens over het niet instemmen met de in het geding zijnde vervoersconcessie (27482,27216, nr. 108);

- de motie-Van der Staaij c.s. over waarborging van de positie van de decentrale overheden ten opzichte van de NS (27482,27216, nr. 109);

- de motie-Dijksma c.s. over afspraken met het NS-management over invoering van een systeem van prestatiebeloning (27482,27216, nr. 110);

- de motie-Hofstra c.s. over ontsluiting van alle landsdelen via het kernnet en het (illustratief) opnemen van (inter)regionaal vervoer in het kernnet (27482,27216, nr. 111).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Gerkens stel ik voor, haar motie (27482, 27216, nr. 108) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Duyvendak (27482, 27216, nr. 101).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Duyvendak (27482, 27216, nr. 102).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Duyvendak (27482, 27216, nr. 103).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Duyvendak (27482, 27216, nr. 104).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Gerkens (27482, 27216, nr. 105).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Gerkens (27482, 27216, nr. 106).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Gerkens/Duyvendak (27482, 27216, nr. 107).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Staaij c.s. (27482, 27216, nr. 109).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, D66, de Groep Wilders, de VVD, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dijksma c.s. (27482, 27216, nr. 110).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Hofstra c.s. (27482, 27216, nr. 111).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven