Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de gezamenlijke behandeling van de wetsvoorstellen Regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (Zorgverzekeringswet) (29763); Regels inzake de aanspraak op een financiële tegemoetkoming in de premie van een zorgverzekering vanwege een laag inkomen (Wet op de zorgtoeslag) (29762), te weten:

- de motie-Tonkens c.s. over risicoselectie (29763, nr. 46);

- de motie-Kant/Tonkens over de marktwerking in de zorg (29763, nr. 47);

- de motie-Heemskerk over de restitutiepolissen (29763, nr. 48);

- de motie-Heemskerk c.s. over een ex ante toetsing van zorginstellingen (29763, nr. 49);

- de motie-Heemskerk over een goede en eerlijke behandeling van geschillen (29763, nr. 50);

- de motie-Smits c.s. over negatieve inkomenseffecten van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag (29762,29763, nr. 21);

- de motie-Omtzigt/Bakker over de aanvullende verzekering voor ziektekosten (29763, nr. 51);

- de motie-Omtzigt/Bakker over zeldzame, kostbare aandoeningen (29763, nr. 52);

- de motie-Omtzigt c.s. over een gelijk speelveld tussen maatschappelijke ondernemingen en ondernemingen met een winstoogmerk (29763, nr. 53);

- de motie-Omtzigt over de percentages van de zorgtoeslag (29762,29763, nr. 22);

- de motie-Schippers/Bakker over het salderen van CAO-afspraken (29763, nr. 54);

- de motie-Schippers c.s. over de administratieve lasten voor burgers, verzekeraars en de overheid (29763, nr. 55);

- de motie-Schippers c.s. over een persoonsgebonden budget in de Zorgverzekeringswet (29763, nr. 56).

(Zie vergadering van 15 december 2004.)

De voorzitter:

De motie-Heemskerk (29763, nr. 48) is in die zin Voorzittergewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het voor een goed functionerende inkoopmarkt van belang is dat het aandeel restitutiepolissen niet te hoog wordt;

voorts overwegende dat hierover in de wet en in de toelichting niets is opgenomen;

verzoekt de regering, de Kamer tweejaarlijks te informeren over het aandeel van de restitutiepolissen in het geheel, zowel landelijk als per provincie, en daarbij aan te geven in hoeverre de gewenste inkoopmacht op elk van de (deel)markten nog is gegarandeerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is voorgesteld door de leden Heemskerk en Schippers. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 69 (29763).

De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik constateer dat er geen bezwaar tegen bestaat om hierover nu te stemmen.

In stemming komt de motie-Tonkens c.s. (29763, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kant/Tonkens (29763, nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de Groep Lazrak voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Heemskerk/Schippers (29763, nr. 69).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de LPF tegen deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Heemskerk c.s. (29763, nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SP tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Heemskerk (29763, nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Smits c.s. (29762, 29763, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de Groep Lazrak voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Omtzigt/Bakker (29763, nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Omtzigt/Bakker (29763, nr. 52).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Omtzigt c.s. (29763, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Omtzigt (29762, 29763, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Schippers/Bakker (29763, nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de Groep Wilders, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Schippers c.s. (29763, nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de Groep Wilders, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Schippers c.s. (29763, nr. 56).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven