Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enige andere wetten in verband met afschaffing van verzekeraarsbudgettering ten aanzien van de kosten van AWBZ-verstrekkingen (24429), en over:

- de motie-Van Boxtel/Oudkerk over reservevorming van sociale zorgverzekeraars (24429, nr. 7).

(Zie vergadering van 29 november 1995.)

In stemming komt het amendement-M.M.H. Kamp/Van Boxtel (stuk nr. 6, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanweVoorzitterzige leden van de fracties van de VVD, D66, het CDA en de CD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement de andere op stuk nr. 6 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Artikel I, zoals het is gewijzigd door de aanneming van de amendementen-M.M.H. Kamp/Van Boxtel (stuk nr. 6, I t/m III), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel II, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-M.M.H. Kamp/Van Boxtel (stuk nr. 6, IV), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel III wordt zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ik stel vast, dat door de aanneming van het amendement-M.M.H. Kamp/Van Boxtel (stuk nr. 6, V), de artikelen IV t/m IX zijn komen te vervallen.

De artikelen X t/m XII worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ik stel vast, dat door de aanneming van het amendement-M.M.H. Kamp/Van Boxtel (stuk nr. 6, VI) een artikel XIIA is ingevoegd.

Artikel XIII en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat behoudens het lid Hendriks, alle andere leden voor dit wetsvoorstel hebben gestemd, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Boxtel/Oudkerk (24429, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, GroenLinks, de SP, de RPF, de SGP, het GPV, de groep-Nijpels, het AOV, de CD en het lid Hendriks voor motie deze hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven