Agenda opgesteld 17 juni 2016

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 21 juni

14.00 uur

Woensdag 22 juni

10.15 uur

Donderdag 23 juni

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

34 243

Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/26/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor het online gebruik ervan op de interne markt (Implementatiewet richtlijn collectief beheer)

– artikelen I en II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

34 218

Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen op voorzetting van een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen (Wet continuïteit ondernemingen I)

34 218 (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)

– artikel I, onderdelen A t/m D

– amendement Recourt/Tanamal (9,I)

– onderdeel E

– onderdelen F t/m H

– amendement Recourt/Tanamal (9,II)

– amendement Van Wijngaarden (8)

– onderdeel I

– artikel I

– artikel II

– amendement Van Wijngaarden/Recourt (10) (invoegen artikel IIA)

– artikelen III t/m V

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

5. Stemming over: motie ingediend bij Wet continuïteit ondernemingen I

De Voorzitter: mw. Gesthuizen wenst haar motie op stuk nr. 11 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 218, nr. 11 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Gesthuizen/Van Nispen over het verplicht stellen van een voorziening voor consumenten in geval van doorstart

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

33 785, nr. 12

Brief van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature in de belastingkamer van de Hoge Raad

De Voorzitter: ik stel voor, in afwijking van het Reglement van Orde, niet schriftelijk te stemmen en, met toepassing van de regeling zoals vastgelegd in Kamerstuk 24 663 , de voordracht conform het voorstel van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie als volgt vast te stellen:

1. mr. A.F.M.Q. Beukers-van Dooren

2. mr. M.T. Boerlage

3. Prof. mr. M.J. Kroeze

Stemmingen

7. Stemmingen in verband met:

33 785, nr. 13

Brief van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature in de strafkamer van de Hoge Raad

De Voorzitter: ik stel voor, in afwijking van het Reglement van Orde, niet schriftelijk te stemmen en, met toepassing van de regeling zoals vastgelegd in Kamerstuk 24 663 , de voordracht conform het voorstel van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie als volgt vast te stellen:

1. mr. J.C.A.M. Claassens

2. mr. A.E.M. Röttgering

3. Prof. mr. M.J. Kroeze

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

33 785, nr. 14

Brief van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een vacature in de civiele kamer van de Hoge Raad

De Voorzitter: ik stel voor, in afwijking van het Reglement van Orde, niet schriftelijk te stemmen en, met toepassing van de regeling zoals vastgelegd in Kamerstuk 24 663 , de voordracht conform het voorstel van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie als volgt vast te stellen:

1. Prof. mr. M.J. Kroeze

2. Prof. mr. drs. C.H. Sieburgh

3. mr. J.C.A.M. Claassens

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO BTW

31 066, nr. 277

– de motie-Thieme/Bashir over een Europees btw-actieplan mede gericht op fiscale vergroening

31 066, nr. 278

– de motie-Thieme/Groot over een btw-richtlijn met maximale beleids- en tariefvrijheid voor de lidstaten

31 066, nr. 279

– de motie-Bashir over geen bemoeienis van NAM en CVW bij betaling van schadebedragen

31 066, nr. 280

– de motie-Omtzigt c.s. over geen geheime vaststellings-overeenkomsten

31 066, nr. 281 (aangehouden)

– de motie-Van Vliet over de omschrijving van nierdialysevloeistof in de Wet op de omzetbelasting

31 066, nr. 282

– de motie-Groot over het aanpakken van btw-carrouselfraude

Stemming

10. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap

De Voorzitter: omdat de motie vraagt om intrekking van het wetsvoorstel, zal er eerst worden gestemd over motie nr. 35 alvorens er wordt gestemd over het wetsvoorstel en de overige moties.

33 852, nr. 35

– de motie-Kuzu over intrekking van het wetsvoorstel

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

33 852-(R2023)

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen

33 852-(R2023) (bijgewerkt t/m amendement nr. 49)

GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST

Wijzigingen aangegeven met *

– amendement Kuzu (27,I)

 • Indien 27 verworpen:

 • – amendement Voortman (19,I)

*– gewijzigd amendement Van der Staaij/Keijzer (44,I)

 • * N.B. Indien enerzijds één van de amendementen 27 en 19, en anderzijds amendement 44 wordt aangenomen, wordt in het opschrift vóór «voor verlening van de verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd» ingevoegd: , ter verlenging van de termijn.

– artikel I, onderdelen A en B

– amendement Voordewind (22,I)

 • Indien 22 verworpen:

 • *– nader gewijzigd amendement Voordewind (46,I)

  • Indien 22 en 46 verworpen:

  • *– gewijzigd amendement Marcouch (45,I)

 • Indien 22 en 46 verworpen:

  • *– gewijzigd amendement Marcouch (45,I)

– onderdeel C

 • Indien 22 verworpen:

– onderdeel D

– onderdeel E

– amendement Kuzu (27,III)

 • Indien 27 verworpen:

 • Indien 27 en 19 verworpen:

  • – amendement De Graaf c.s. (38)

   • Indien 27, 19 en 38 verworpen:

   • – amendement Kuzu (28)

 • Indien 27, 19 en 38 verworpen:

– amendement bijzondere gedelegeerde Bikker c.s. (13)

– amendement Kuzu (27,IV)

 • *Indien 27 verworpen:

 • *– gewijzigd amendement Sjoerdsma (42)

 • *N.B. Indien de amendementen 40 en 26 beide worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt, waarbij het vast te stellen vijfde lid komt te luiden:

 • 5. De termijn bedoeld in het eerste lid, onder c, wordt op vijf jaren gesteld voor de verzoeker:

 • a. die in een bij algemene maatregel van rijksbestuur te bepalen mate financieel heeft geïnvesteerd in een in een van de landen van het Koninkrijk gelegen onroerende zaak of aldaar gevestigde onderneming, dan wel in een fonds of contractueel samenwerkingsverband dat in een zodanige onroerende zaak of onderneming heeft geïnvesteerd;

 • b. die in het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba toelating en hoofdverblijf heeft als vluchteling in de zin van het Verdrag van Genève van 1951 betreffende de status van vluchtelingen (Trb. 1954, 88).

  • Indien 27 en 19 verworpen:

  • – gewijzigd amendement Sjoerdsma c.s. (40)

  • – gewijzigd amendement bijzondere gedelegeerde Bikker c.s. (26)

 • Indien 27 en 19 verworpen:

 • *N.B. Indien de amendementen 40 en 26 beide worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt, waarbij het vast te stellen vijfde lid komt te luiden:

 • 5. De termijn bedoeld in het eerste lid, onder c, wordt op vijf jaren gesteld voor de verzoeker:

 • a. die in een bij algemene maatregel van rijksbestuur te bepalen mate financieel heeft geïnvesteerd in een in een van de landen van het Koninkrijk gelegen onroerende zaak of aldaar gevestigde onderneming, dan wel in een fonds of contractueel samenwerkingsverband dat in een zodanige onroerende zaak of onderneming heeft geïnvesteerd;

 • b. die in het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba toelating en hoofdverblijf heeft als vluchteling in de zin van het Verdrag van Genève van 1951 betreffende de status van vluchtelingen (Trb. 1954, 88).

– onderdeel F

– onderdelen G en H

– amendement Voordewind (22,II)

 • Indien 22 verworpen:

 • Indien 22 en 46 verworpen:

– onderdeel I

– onderdeel Ia t/m K

 • Indien 22 verworpen:

– onderdeel L

 • Indien 22 verworpen:

– onderdeel M

– onderdeel N

– artikel I

 • Indien 22 verworpen:

*– gewijzigd amendement Van der Staaij/Keijzer (44,III) (invoegen artikel Ia)

– gewijzigd amendement Sjoerdsma c.s. (23)

*– gewijzigd amendement Van der Staaij/Keijzer (44,IV)

– artikel II

*– nader gewijzigd amendement Voortman/Sjoerdsma (49) (invoegen artikel II0a)

*– gewijzigd amendement Sjoerdsma/Voortman (48) (invoegen artikel II0a)

– artikel IIA

– gewijzigd amendement Gesthuizen c.s. (41) (invoegen artikel IIB)

– artikel III

– amendement Kuzu (27,II)

 • Indien 27 verworpen:

*– gewijzigd amendement Van der Staaij/Keijzer (44,II)

 • *N.B. Indien enerzijds één van de amendementen 27 en 19, en anderzijds amendement 44 wordt aangenomen, wordt in de beweegreden vóór «voor verlening van de verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd» ingevoegd: , ter verlenging van de termijn.

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

12. Stemmingen over: overige moties ingediend bij Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap

33 852, nr. 34

– de motie-Voortman/Sjoerdsma over voorlichting over de verliesbepaling in de Rijkswet op het Nederlanderschap

33 852, nr. 36 (aangehouden)

– de motie-Marcouch over onderzoek naar de voor- en nadelen van een dubbele nationaliteit

33 852, nr. 37

– de motie-Marcouch over verbeteren van de succesvolle participatie van vreemdelingen

Stemmingen

13. Stemmingen in verband met:

34 371-(R2066)

Goedkeuring van het op 29 september 2015 te ‘s-Gravenhage tot stand gekomen Aanvullend Verdrag bij het op 16 december 2014 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2015, 171 en 182)

34 371-(R2066)

– artikelen I en II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

14. Stemming over: motie ingediend bij Goedkeuring van het op 29 september 2015 te ‘s-Gravenhage tot stand gekomen Aanvullend Verdrag

34 371, nr. 7

– de motie-Omtzigt c.s. over het tegengaan van dubbele belasting voor inwoners van Nederland

Stemmingen

15. Stemmingen in verband met:

34 280-(R2058)

Goedkeuring van het op 16 december 2014 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2015, 11 en 144)

34 280-(R2058)

– artikelen I en II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Decentralisatie Wmo

29 538, nr. 220

– de motie-Leijten/Keijzer over invoeren van een gemoderniseerd protocol gebruikelijke zorg

29 538, nr. 221

– de motie-Bergkamp/Otwin van Dijk over mantelzorg door jongeren niet meewegen bij de ondersteuningsbehoefte

29 538, nr. 222

– de motie-Dik-Faber/Otwin van Dijk over het stimuleren van nieuwe vormen van indiceren

29 538, nr. 223

– de motie-Keijzer/Bergkamp over gemeenten op het belang van een onafhankelijke indicatiestelling wijzen

29 538, nr. 224

– de motie-Keijzer/Leijten over onderzoek naar fictieve maximale bedragen voor zorg en ondersteuning thuis

Stemming

17. Stemming over: motie ingediend bij het dertigledendebat over wachttijden in de jeugdpsychiatrie

De Voorzitter: mw. Keijzer wenst haar motie op stuk nr. 522 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

31 839, nr. 522 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Keijzer c.s. over vaststellen van Treeknormen voor toegang tot de Jeugdwet

Stemmingen

18. Stemmingen in verband met:

34 291

Voorstel van wet van het lid Van Vliet tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het invoeren van een verbod op het vragen van een toeslag voor het gebruik van betaalmiddelen (Wet verbod toeslag gebruik betaalmiddelen)

– artikelen II t/m V

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij Wet verbod toeslag gebruik betaalmiddelen bij consumenten

34 291, nr. 11

– de motie-Merkies over niet duurder maken van debetkaartbetalingen

34 291, nr. 12

– de motie-Nijboer over overleg met de ACM over meer controle

Stemmingen

20. Stemmingen in verband met:

34 459

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanvullingen bij het toekomstbestendig maken van de landelijke publieke mediadienst

34 459 (bijgewerkt t/m amendement nr. 13)

– artikel I, onderdeel A

– gewijzigd amendement Klein (13,I)

– gewijzigd amendement Klein (8,I)

– onderdeel B

– onderdelen C en D

– gewijzigd amendement Klein (13,II)

– onderdeel E

– amendement Klein/Jasper van Dijk (10)

– onderdeel F

– gewijzigd amendement Klein (8,II)

– onderdeel G

– onderdelen H t/m J

– artikel I

– artikel II

– artikel III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

21. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Mediawet 2008

34 459, nr. 12

– de motie-Verhoeven over afschaffing van online reclames bij Uitzending Gemist

34 459, nr. 14

– de motie-Klein over programma's niet toetsen op de keuze voor presentatoren, gasten of onderwerpen

34 459, nr. 15

– de motie-Klein over zendtijdgarantie voor omroeporganisaties

Stemmingen

22. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over meer investeringen in de veiligheidsketen

34 300-VI, nr. 94

– de motie-Pechtold c.s. over toevoegen van 200 miljoen euro aan de begroting van Veiligheid en Justitie

34 300-VI, nr. 95

– de motie-Wilders over 250 miljoen van het extra geld voor asielopvang investeren in de veiligheidsketen

Stemmingen

23. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Energie

31 510, nr. 55 (ingetrokken)

– de motie-Van Tongeren/Van Veldhoven over de voor- en nadelen van een begrotingsreserve versus fondsvorming

31 510, nr. 56

– de motie-Van Tongeren over financiële steun voor het openhouden van kerncentrale Borssele

31 510, nr. 57

– de motie-Van Tongeren over zonne-energieprojecten uit de SDE+ 2014

32 849, nr. 73

– de motie-Wassenberg over het uitsluiten van het gebruik van aardolie uit door IS beheerde olievelden

31 510, nr. 58

– de motie-Dik-Faber over geen publieke middelen voor restwarmteprojecten van kolencentrales

32 849, nr. 74

– de motie-Jan Vos/Van Tongeren over geen proefboringen en gaswinning bij Schiermonnikoog

31 510, nr. 59

– de motie-Agnes Mulder/Van Veldhoven over oplossingen voor de problemen bij DELTA

32 849, nr. 75

– de motie-Van Veldhoven c.s. over geen mijnbouwinstallaties in Natura 2000- of werelderfgoedgebieden

31 510, nr. 60

– de motie-Van Veldhoven over een strategie voor een CO2-neutrale gebouwde omgeving in 2050

Stemmingen

24. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de waardedaling van woningen in Groningen

33 529, nr. 259

– de motie-Agnes Mulder/Dik-Faber over de pilot koopinstrument

33 529, nr. 260

– de motie-Agnes Mulder/Dik-Faber over het bepalen van de waardedaling en het monitoren van de huizenmarkt in het aardbevingsgebied

33 529, nr. 261

– de motie-Dik-Faber c.s. over het Centrum Veilig Wonen op grotere afstand plaatsen van de NAM

33 529, nr. 262

– de motie-Dik-Faber c.s. over de Nationaal Coördinator Groningen een onafhankelijke positie geven ten opzichte van de NAM

33 529, nr. 263

– de motie-Dik-Faber/Wassenberg over een parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen

33 529, nr. 264 (aangehouden)

– de motie-Smaling over het doorbreken van de impasse in de discussie over schade

33 529, nr. 265

– de motie-Van Tongeren c.s. over actualisering van het rapport van de OVV

33 529, nr. 266

– de motie-Van Tongeren c.s. over middelen om gedupeerden van mijnbouwschade bij te staan

33 529, nr. 267

– de motie-Van Veldhoven c.s. over behandeling van «oude gevallen» door de arbiter

33 529, nr. 268 (aangehouden)

– de motie-Van Veldhoven c.s. over per september 2016 één loket voor alle schadegevallen invoeren

33 529, nr. 269

– de motie-Van Veldhoven c.s. over ook de schade opnemen bij huizen buiten de contourenkaarten

33 529, nr. 270 (aangehouden)

– de motie-Van Veldhoven c.s. over meer directe aansturing van het Centrum Veilig Wonen

33 529, nr. 271

– de motie-Klever c.s. over het bij de uitkoopregeling opkopen van woningen tegen ten minste 95% van de WOZ-waarde

33 529, nr. 272

– de motie-Klever c.s. over de complexe schadegevallen even snel herstellen als alle andere schadegevallen

33 529, nr. 273

– de motie-Jan Vos/Van Veldhoven over de waterschappen committeren aan de uitspraken van de Raad van Arbiters

Stemmingen

25. Stemmingen in verband met:

33 885

Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche

33 885 (bijgewerkt t/m amendement nr. 16)

De Voorzitter: mw. Van Toorenburg wenst haar amendement op nr. 14 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt.

– artikel I, onderdelen A t/m Fb

– amendement Van der Staaij (15) (invoegen onderdeel Fba)

– onderdelen Fc en G

– gewijzigd amendement Van Oosten/Swinkels (16)

– onderdeel H

– onderdeel I

– gewijzigd amendement Oskam (10)

– onderdeel J

– onderdelen K en L

– amendement Swinkels (13)

– onderdeel M

– onderdelen Ma en N

– artikel I

– artikel II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

26. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche

33 885, nr. 17

– de motie-Segers/Van Toorenburg over een evaluatiebepaling in de wet

33 885, nr. 18

– de motie-Segers c.s. over de bevoegdheden van de Koninklijke Marechaussee

33 885, nr. 19

– de motie-Van der Staaij/Segers over regels voor reclame voor seksuele dienstverlening

33 885, nr. 20

– de motie-Van der Staaij/Segers over het verhogen van de leeftijdsgrens voor het bezoeken van prostituees

33 885, nr. 21 (ingetrokken)

– de motie-Van Tongeren/Swinkels over gemeenten weerhouden van de invoering van een registratieplicht voor sekswerkers

33 885, nr. 22

– de motie-Van Tongeren c.s. over een handleiding voor lokaal prostitutiebeleid

33 885, nr. 23 (aangehouden)

– de motie-Kooiman c.s. over voorlichting en informatievoorziening door gemeenten aan sekswerkers

33 885, nr. 24

– de motie-Kooiman c.s. over duidelijkheid over de opbouw en hoogte van de verhuurprijzen

33 885, nr. 25 (aangehouden)

– de motie-Kooiman c.s. over uitvoering van de motie-Gesthuizen over misstanden in de seksbranche

33 885, nr. 26

– de motie-Volp/Kooiman over monitoring van het nulbeleid

33 885, nr. 27

– de motie-Volp/Van Toorenburg over beoordeling van de zelfredzaamheid van sekswerkers in Amsterdam

33 885, nr. 28 (ingetrokken)

– de motie-Volp over een VNG-werkgroep om landelijke uniformiteit te bewerkstelligen

Stemming

27. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over een nader onderzoek door de commissie-Oosting

De Voorzitter: dhr. Krol wenst zijn motie op stuk nr. 22 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 362, nr. 22 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Krol over splitsen van het Ministerie van V&J

28. Debat over het rapport van de OESO over de aanpak van belastingontwijking met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

29. Debat over het rapport van de tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip (debat met de commissie) (1e termijn Kamer)

30. Debat over de kabinetsreactie op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Fyra en de NS-strategie (debat met de regering)

31. VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 26/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32. VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 08/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33. VAO Belastingdienst (AO d.d. 01/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34. VAO Advies van de Onderwijsraad «Herkenbaar vmbo met sterk vakmanschap» (AO d.d. 09/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35. VAO Verdeling middelen onderwijsachterstandenbeleid (AO d.d. 14/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

36. VAO Examens (AO d.d. 15/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

37. VAO Wetenschapsbeleid (AO d.d. 20/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28 753, nr. 39

38. VSO over de reactie op het rapport «Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen» van de Inspectie van het Onderwijs met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

39. VAO Cultuur (AO d.d. 02/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 384

40. Wijziging van de Kieswet in verband met het vereenvoudigen van de procedure voor registratie als kiezer voor Nederlanders die in het buitenland wonen (permanente kiezersregistratie niet-ingezetenen)

34 457

41. Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en enkele andere wetten ter invoering van een vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs

33 996

42. Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand (1e termijn Kamer)

34 307, nr. 21

43. Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Langetermijnagenda

28, 29 en 30 juni (week 26)

– VAO Renovatie Binnenhof (AO d.d. 01/06)

– VAO Luchtvaart (inclusief vliegen over conflictgebieden) (AO d.d. 01/06)

– VAO Spoor (AO Spoor d.d. 19/05)

– VAO Privacy (AO d.d. 18/05)

– VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 09/06)

– VAO Wijkverpleging (AO d.d. 14/06)

– VAO Coffeeshopbeleid (AO d.d. 15/06)

– VSO over de ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling zorgverzekering ter vaststelling van de voorwaarden voor uitstroom uit het bestuursrechtelijk premieregime (29 689, nr. 716)

– VAO Forensisch onderzoek (AO d.d. 15/06)

– VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid (AO d.d. 26/05)

– VAO Georganiseerde criminaliteit (AO d.d. 16/06)

– VAO Pakketbeheer (AO d.d. 16/06)

34 349 (Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding)

34 247 (voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen)

34 330 (Wijziging van wetgeving op het terrein van de zorg in verband met het invoeren van een wettelijke regeling voor gunstbetoon bij medische hulpmiddelen en enkele bepalingen over transparantie tussen beroepsbeoefenaren en bedrijven op het terrein van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen)

34 347 (Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES met betrekking tot enkele kwaliteitsaspecten in het beroepsonderwijs)

34 375 (Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts, en enige andere wijzigingen)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (voortzetting)

34 331 (Aanpassingswet studiefinanciering BES))

34 433, nr. 1 (Burgerinitiatief «Een pil teveel maakt geen crimineel»)

33 980 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving)

34 377 (Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen)

34 413 (Wijziging van de Telecommunicatiewet, de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten in verband met de uitvoering van EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten))

34 389 (Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak)

34 390 (Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen)

34 348 (Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen))

34 399 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de elektronische zorgpolis)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn)

34 086 (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen) (re- en dupliek))

34 402 (Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake aanscherping van de eisen met betrekking tot examencommissies in het middelbaar beroepsonderwijs en een technische aanpassing)

34 111 (Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen)

34 158 (R2048) (Voorstel van Rijkswet van het lid Taverne tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met het laten vervallen van de mogelijkheid van stilzwijgende goedkeuring van verdragen met een ieder verbindende bepalingen) (voortzetting)

34 007 (Wet aanpak woonoverlast)

5, 6 en7 juli (week 27)

– Debat over de Voorjaarsnota

– VAO Spitsmijdenprojecten (AO d.d. 14/06)

-34 436 (Wijziging van de Waterwet en enkele andere wetten (nieuwe normering primaire waterkeringen)

Zomerreces: week 28 t/m 35

6, 7 en 8 september (week 36)

34 268 (Wijziging van de Wet op de Raad voor het openbaar bestuur en intrekking van de Wet op de Raad voor de financiële verhoudingen in verband met de herinrichting van de adviesfunctie inzake de financiële verhoudingen)

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

34 412 (Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet op het onderwijstoezicht en het Wetboek van Strafrecht, in verband met het tegengaan van misleidend gebruik van de naam universiteit en hogeschool, het onterecht verlenen en voeren van graden, alsmede het bevorderen van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef door rpho’s (bescherming namen en graden hoger onderwijs))

34 323 ((Wet aanpassing fiscale eenheid)

34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen))

34 443 (Wet aanvullende biedboekgegevens)

13, 14 en 15 september (week 37)

34 295 (Wet grondgebonden groei melkveehouderij)

34 126 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken))

34 294 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht met het oog op het verbeteren van de mogelijkheden tot bestrijding van het verwerven en voorhanden hebben van uit misdrijf afkomstige voorwerpen (aanpassing witwaswetgeving))

20, 21 en 22 september (week 38)

– Prinsjesdag

27, 28 en 29 september (week 39)

34 257 (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen)

34 309 (Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring))

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

33 506 (voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem) (dupliek)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

31 045 (Initiatief-Koser Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

34 437, nr. 1 (Burgerinitiatief «Een dier is geen ding»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (2e termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

33 587 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 989 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)

34 333 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg) (voortzetting)

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS en Staatssecretaris SZW)

3. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS) (agenderen na ommekomst van het kabinetsstandpunt)

4. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

5. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

6. Debat over matchfixing (Van Dekken) (Minister V&J)

7. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

8. Debat over het alcoholslot (Van Helvert) (Minister I&M, Minister V&J)

9. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

10. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (Staatssecretaris EZ)

11. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

12. Debat over de levenslange gevangenisstraf (Helder) (Staatssecretaris V&J)

13. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

14. Debat over de nieuwe informatie inzake Srebrenica (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

15. Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentie-index (Van Veen) (Minister EZ)

16. Debat over de kabinetsreactie op het IBO «Zelfstandigen zonder personeel» (Voortman) (Ministers SZW en EZ)

17. Debat over de screening bij de politie (Segers) (Minister V&J)

18. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (Minister EZ)

19. Debat over de omgang met informatie door overheden (Voortman) (Staatssecretaris VWS en Minister BZK)

20. Debat over het faillissement van Meavita (Van Gerven) (Staatssecretaris en Minister VWS)

21. Debat over het bericht dat het Slotervaartziekenhuis verdiende op de productie van heroïne (Bruins Slot) (Minister VWS)

22. Debat over bed, bad en brood (Voortman) (Staatssecretaris V&J)

23. Debat over de uitslag van de Venezolaanse verkiezingen en de gevolgen daarvan voor de Nederlandse relatie met Venezuela (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

24. Debat over weigering van zorg aan mensen die thuis willen sterven (Agema) (Staatssecretaris VWS)

25. Debat over de ongelijkheid in Nederland (Klaver) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

26. Debat over de plannen van aanpak voor Curaçao en Sint-Maarten (Bosman) (Minister BZK)

27. Debat over het onderzoek naar statiegeld door de Wageningen Universiteit (Dik-Faber) (Staatssecretaris I&M)

28. Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

29. Debat over het rapport van de commissie Schnabel over voltooid leven (Rutte) (Minister VWS, Minister V&J)

30. Debat over de invloed van Eritrea in Nederland (Azmani) (Minister BuZa, Staatssecretaris V&J, Minister SZW)

31. Debat over schadelijke chemische stoffen in voedsel (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

32. Debat over een toename van het aantal verwarde personen (Dik-Faber) (Minister VWS, Minister V&J)

33. Debat over de beprijzing van Europese emissierechten (Dik-Faber) (Staatssecretaris I&M)

34. Debat over het bericht dat ouders zich door scholen onder druk voelen gezet om hun kind te medicaliseren (Leijten) (Staatssecretaris OCW)

35. Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland (Sjoerdsma) (Minister I&M, Minister BuHa-OS)

36. Debat over Syrië (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

37. Debat over het dubbele schooladvies (Grashoff) (Staatssecretaris OCW)

38. Debat over de financiering en verkoop van het Vakcollege (Jadnanansing) (Minister OCW)

39. Debat over gevangenen die medische gegevens verwerken (Bruins Slot) (Minister VWS, Minister V&J)

40. Debat over de persvrijheid in Turkije (De Roon) (Minister BuZa)

41. Debat over de vermogensrendementheffing en de renteverlaging door de ECB (Bashir) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris SZW)

42. Debat over de mogelijke sluiting van gevangenissen (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

43. Debat over het budget van de nationale politie (Helder) (Minister V&J)

44. Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

45. Debat over maatwerk in de zorg (Potters) (Staatssecretaris VWS)

46. Debat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid (Van Veldhoven) (Minister EZ en Staatssecretaris I&M)

47. Debat over de stijging van het aantal meldingen van seksueel geweld op scholen (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

48. Debat over het uitblijven van een gezondheidsonderzoek naar fijnstof (Thieme) (Staatssecretaris I&M)

49. Debat over de groeiende tweedeling in het mbo (Siderius) (Minister OCW)

50. Debat over het nieuwe gaswinningsbesluit (Van Veldhoven) (Minister van EZ)

51. Debat over onderhandse zorgcontracten in de thuiszorg (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

52. Debat over gezondheidsschade die is opgelopen door werknemers van DuPont (Tanamal) (Minister SZW)

53. Debat over de controles op zware verkeersovertredingen (Visser) (Minister V&J)

54. Debat over de biologische landbouw in Nederland (Dik-Faber) (Staatssecretaris EZ)

55. Debat over misstanden in het gevangeniswezen (Volp) (Staatssecretaris V&J)

56. Debat over de import van Russisch aardgas (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

57. Debat over de omgang met privacygevoelige gegevens door gemeenten (Voortman) (Minister BZK)

58. Debat over duurzaamheid en arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie (Gesthuizen) (Minister BuHa-OS)

59. Debat over het pakket aan arbeidsmaatregelen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

60. Debat over de oproep van het Turks consulaat om belediging van president Erdogan aan te geven (Karabulut) (Minister BZK en Minister SZW)

61. Debat over de consequenties van de uitspraak van het Europees hof voor de rechten van de mens voor het Statuut (Bosman) (Minister BZK)

62. Debat over Nederlandse rozenkwekers die naar Afrika vertrekken (Lodders) (Staatssecretaris EZ)

63. Debat over milieuzones (Visser) (Staatssecretaris I&M)

64. Debat over het korten van pensioenen (Krol) (Staatssecretaris SZW)

65. Debat over het rapport over de opsporing in Nederland (Van Toorenburg) (Minister V&J)

66. Debat over uitspraken van de Staatssecretaris EZ over het Europese landbouwsubsidiestelsel (Geurts) (Staatssecretaris EZ)

67. Debat over de huurtoeslag (Bashir) (Minister W&R)

68. Debat over toezicht van gemeenten op kinderdagverblijven (Yücel) (Minister SZW)

69. Debat over discriminatie en racisme in Nederland (Marcouch) (Minister V&J, Minister SZW)

70. Debat over 38 kinderen die onwettig in een gesloten jeugdinstelling zitten (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

71. Debat over meer doden door de Q-koortsepidemie (Thieme) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

72. Debat over ziekenhuizen die medische missers verzwijgen (Otwin van Dijk) (Minister VWS)

73. Debat over asbest (Smaling) (Staatssecretaris I&M)

74. Debat over proefboringen naar gas bij Schiermonnikoog (Van Tongeren) (Minister EZ)

75. Debat over bebouwing aan de Nederlandse kust (Koşer Kaya) (Minister I&M)

76. Debat over kerncentrale Borssele (Jan Vos) (Minister EZ)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

2. Dertigledendebat over aangiftes bij de politie die niet worden onderzocht (Oskam) (Minister V&J)

3. Dertigledendebat over de inspanningen van de Nederlandse regering t.a.v. twee gedetineerden in het buitenland (Omtzigt) (Minister BuZa)

4. Dertigledendebat over de deal van Starbucks met de Nederlandse fiscus (Merkies) (Minister Financiën)

5. Dertigledendebat over de regeldruk in de zorg (Keijzer) (Minister en Staatssecretaris VWS)

6. Dertigledendebat over het sluiten van kolencentrales in Nederland (Van Tongeren) (Minister EZ)

7. Dertigledendebat over plannen om de mogelijkheden voor het PGB in te perken (Agema) (Staatssecretaris VWS)

8. Dertigledendebat over het bericht dat asielzoekers alle tijd van de politie opslokken (Helder) (Minister V&J)

9. Dertigledendebat over verwarde huurders die voor overlast zorgen (Bashir) (Minister W&R, Minister VWS)

10. Dertigledendebat over het SER-advies over de peuteropvang (Siderius) (Minister SZW)

11. Dertigledendebat over de MRSA-bacterie (Thieme) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ)

12. Dertigledendebat over het rapport van de Kinderombudsman over jeugdinstellingen (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS, Staatssecretaris V&J)

13. Dertigledendebat over de storing in het tapsysteem in 2012 (Van Nispen) (Minister V&J)

14. Dertigledendebat over de prestatiedruk in het kleuteronderwijs (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

15. Dertigledendebat over boetes aan buitenlandse verkeersovertreders (Van Toorenburg) (Minister V&J)

16. Dertigledendebat over de toekomst van de arbeidsmarkt (Van Weyenberg) (Minister SZW)

17. Dertigledendebat over tariefverschillen bij de inkoop van zorg door gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

18. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over het verdwijnen van de blauwe envelop (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

19. Dertigledendebat over de structuurindeling rond het spoor (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

20. Dertigledendebat over 18-plussers met verstandelijke beperkingen (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

21. Dertigledendebat over Syrische kindbruiden in Nederland (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

22. Dertigledendebat over de missie in Mali (Knops) (Minister BuZa, Minister Defensie)

23. Dertigledendebat over niet aangevraagde toeslagen van de Belastingdienst (Bashir) (Staatssecretaris Financiën)

24. Dertigledendebat over het bericht dat De Lelie zorggroep stopt met wijkverpleging in Zwolle en Amersfoort (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

25. Dertigledendebat over het bericht dat de Belastingdienst informatie achterhield voor het gerechtshof en de Hoge Raad (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

26. Dertigledendebat over het afschaffen van de visumplicht voor de Turken (Omtzigt) (Minister-President, Minister BuZa)

27. Dertigledendebat over de ijssmelt van Antarctica en de gevolgen daarvan voor het Deltaplan (Van Tongeren) (Minister I&M)

28. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over schuldhulpverlening (Schouten) (Staatssecretaris SZW)

29. Dertigledendebat over de rechtspositie van burgers na de overgang van de zorg naar gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

30. Dertigledendebat over het besluit om Rotterdam niet voor te dragen als kandidaat voor de World Expo (Verhoeven) (Minister EZ)

31. Dertigledendebat over het screenen van asielzoekers (Voordewind) (Staatssecretaris V&J)

32. Dertigledendebat over het vluchtelingenakkoord tussen de EU en Turkije (Keijzer) (Staatssecretaris V&J)

33. Dertigledendebat over de regionale spoedeisende zorg (Bruins Slot) (Minister VWS)

34. Dertigledendebat over gemeenten die schulden van jongeren overnemen (Van ‘t Wout) (Staatssecretaris SZW)

35. Dertigledendebat over een Oekraïense «plofkipfabriek» in Veenendaal (Van Gerven) (Staatssecretaris EZ)

36. Dertigledendebat over de stand van zaken inzake MH17 (Omtzigt) (Minister-President, Minister BuZa)

37. Dertigledendebat over de erkenning van de Armeense genocide door Duitsland (Voordewind) (Minister BuZa)

38. Dertigledendebat over het kernafval in Petten (Dik-Faber) (Minister I&M)

39. Dertigledendebat over het bericht dat de FNV een asbestgeval bewust buiten de openbaarheid heeft gehouden (Moors) (Minister SZW)

40. Dertigledendebat over de situatie bij de holding Air France/KLM (Van Helvert) (Staatssecretaris I&M)

41. Dertigledendebat over kinderrechten in Nederland (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 20 juni 2016 van 10.00 uur tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over de veteranennota 2016

Woensdag 20 juni 2016 van 13.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen (Kamerstuk 34 469)

Maandag 27 juni 2016 van 10.00 uur tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over de Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met invoering van het trekkerkenteken (Kamerstuk 34 397)

Maandag 27 juni van 11.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de Raming van de Tweede Kamer voor het jaar 2017

Maandag 27 juni van 18.30 tot 22.30 uur

Van de vaste commissie voor Europese Zaken over de Europese top van 28 en 29 juni 2016

Maandag 4 juli 2016 van 10.00 uur tot 15.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over de Wet nieuwe normering primaire waterkeringen (Kamerstuk 34 436)

Maandag 4 juli 2016 van 15.30 uur tot 19.30 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik (Kamerstuk 34 455)

Recesperiodes

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016

Herfstreces 2016: vrijdag 14 oktober t/m maandag 24 oktober 2016

Kerstreces 2016: vrijdag 23 december 2016 t/m maandag 16 januari 2017

Krokusreces 2017 (tevens verkiezingsreces): vrijdag 24 februari t/m maandag 20 maart 2017

Carnaval: 26 t/m 28 februari 2017

Verkiezingen Tweede Kamer: 15 maart 2017

Meireces 2017: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2017

Koningsdag: donderdag 27 april 2017

Hemelvaart: donderdag 25 mei 2017

2e Pinksterdag: maandag 5 juni 2017

Zomerreces 2017: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2017

Naar boven