Agenda opgesteld 27 mei 2016

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 31 mei

14.00 uur

Woensdag 1 juni

10.15 uur

Donderdag 2 juni

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

34 396

Wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete

34 396 (bijgewerkt t/m amendement nr. 20)

GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST

Wijzigingen aangegeven met *

*– amendement Karabulut/Schouten (18,I)

*– amendement Karabulut (20,I)

 • Indien 20 verworpen

 • *– amendement Schouten/Karabulut (19,I)

– amendement Schut-Welkzijn (14,I)

– amendement Karabulut (12,I)

– artikel I

*– amendement Karabulut/Schouten (18,II)

*– amendement Karabulut (20,II)

 • Indien 20 verworpen

– amendement Schut-Welkzijn (14,II)

– amendement Karabulut (12,II)

– artikel II

*– amendement Karabulut/Schouten (18,III)

*– amendement Karabulut (20,III)

 • Indien 20 verworpen

– amendement Schut-Welkzijn (14,III)

– amendement Karabulut (12,III)

– artikel III

*– amendement Karabulut (20,IV

 • Indien 20 verworpen

*– amendement Schut-Welkzijn (14,IV

*– amendement Karabulut/Schouten (18,IV)

– amendement Karabulut (12,IV)

– amendement Karabulut (12,V)

– artikel IV

*– amendement Karabulut/Schouten (18,V)

*– amendement Karabulut (20,V)

 • Indien 20 verworpen

– amendement Schut-Welkzijn (14,VI)

– amendement Karabulut (12,VI)

– artikel V

*– amendement Karabulut/Schouten (18,VI)

*– amendement Karabulut (20,VI)

 • Indien 20 verworpen

– amendement Schut-Welkzijn (14,VII)

– amendement Karabulut (12,VII)

– artikel VI

*– amendement Karabulut (20,VII)

 • Indien 20 verworpen

*– amendement Karabulut/Schouten (18,VII)

– amendement Schut-Welkzijn (14,VIII)

– amendement Karabulut (12,VIII)

– artikel VII

*– amendement Karabulut (20,VIII)

 • Indien 20 verworpen

*– amendement Karabulut/Schouten (18,VIII)

– amendement Schut-Welkzijn (14,IX)

– amendement Karabulut (12,IX)

– artikel VIII

*– amendement Karabulut/Schouten (18,IX)

*– amendement Karabulut (20,IX)

 • Indien 20 verworpen

– amendement Schut-Welkzijn (14,X)

– amendement Karabulut (12,X)

– artikel IX

*– amendement Karabulut/Schouten (18,X)

*– amendement Karabulut (20,X)

 • Indien 20 verworpen

– amendement Schut-Welkzijn (14,XI)

– amendement Karabulut (12,XI)

– artikel X

*– amendement Karabulut/Schouten (18,XI)

*– amendement Karabulut (20,XI)

 • Indien 20 verworpen

– amendement Schut-Welkzijn (14,XII)

– amendement Karabulut (12,XII)

– artikel XI

*– amendement Karabulut/Schouten (18,XII)

*– amendement Karabulut (20,XII)

 • Indien 20 verworpen

– amendement Schut-Welkzijn (14,XIII)

– amendement Karabulut (12,XIII)

– artikel XII

*– amendement Karabulut/Schouten (18,XIII)

*– amendement Karabulut (20,XIII)

 • Indien 20 verworpen

– amendement Schut-Welkzijn (14,XIV)

– amendement Karabulut (12,XIV))

– artikel XIII

– amendement Schut-Welkzijn (14,XV)

– amendement Karabulut (12,XV)

*– amendement Karabulut (20,XIV)

– amendement Schut-Welkzijn (14,XVI)

– amendement Karabulut (12,XVI)

*– amendement Karabulut/Schouten (18,XIV)

 • Indien 20 verworpen

– artikel XIV

– amendement Schut-Welkzijn (14,XVII)

– amendement Karabulut (12,XVII)

– artikel XV

– artikelen XVI en XVII

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete

34 396, nr. 15

– de motie-Karabulut over het herzien van de boetebesluiten

34 396, nr. 16

– de motie-Van Weyenberg/Pieter Heerma over aanvullende maatregelen om hernieuwd misbruik te voorkomen

34 396, nr. 17

– de motie-Schut-Welkzijn over het verrekenen van inkomens met uitkeringen per 1 juli 2017

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Personeel Defensie

34 300 X, nr. 105 (aangehouden)

– de motie-Belhaj over het specifiek monitoren van gendermaatregelen

34 300 X, nr. 106

– de motie-De Roon over opheffing van het uniformverbod voor militairen

34 300 X, nr. 107 (aangehouden)

– de motie-De Roon over de regeling omtrent functioneel leeftijdsontslag bij de DBBO

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over kritiek van de NAVO op de uitgaven voor Defensie

28 676, nr. 244

– de motie-Knops c.s. over een betekenisvol gebaar richting de NAVO op de top in Warschau

28 676, nr. 245

– de motie-Voordewind c.s. over een herstelplan voor de krijgsmacht

28 676, nr. 246

– de motie-Bontes over een groeipad voor de stijging van het Defensiebudget naar 2% van het bnp

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de invloed van ultraorthodoxe moslims in moskeeën

De Voorzitter: dhr. Sjoerdsma wenst zijn motie op stuk nr. 43 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

29 614, nr. 41 (aangehouden)

– de motie-De Graaf over diepgravend onderzoek naar de Moslimbroederschap in Nederland

29 614, nr. 42

– de motie-Sjoerdsma over transparantie over de financiering van religieuze instellingen

29 614, nr. 43 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Sjoerdsma/Marcouch over borging van artikel 6 van de Grondwet

29 614, nr. 44

– de motie-Van Klaveren over sluiten van moskeeën die geweldspredikers uitnodigen

29 614, nr. 45

– de motie-Pieter Heerma/Karabulut over geen financiering van Nederlandse gebedshuizen door buitenlandse overheden

29 614, nr. 46

– de motie-Marcouch/Sjoerdsma over voorstellen om de vrijheid van godsdienst te beschermen

29 614, nr. 47

– de motie-Kuzu over wegnemen van het beeld dat de overheid inzake de islam met twee maten meet

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

34 287

Wijziging van de Wet milieubeheer en de Crisis- en herstelwet in verband met de uitvoering van Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PbEU 2014, L 124) (implementatie herziening mer-richtlijn)

34 287 (bijgewerkt t/m amendement nr. 16)

– artikel I

– artikel II, onderdelen A t/m J

– amendement Van Veldhoven/Dik-Faber (11,I)

 • Indien 11 verworpen:

 • – amendement Cegerek (6)

– onderdeel K

– onderdelen L en M

– amendement Dik-Faber (9)

– onderdeel N

– onderdelen O t/m Q

– amendement Van Veldhoven (10)

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Dik-Faber (7)

– amendement Van Veldhoven (16)

– amendement Dik-Faber (8)

– onderdeel R

– onderdelen S t/m X

– artikel II

– amendement Van Veldhoven/Dik-Faber (11,II) (invoegen artikel IIa)

– artikelen III t/m VI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet milieubeheer en de Crisis- en herstelwet

De Voorzitter: mw. Van Veldhoven wenst haar motie op stuk nr. 12 te wijzigen en mw. Van Tongeren haar motie op stuk nr. 14.

De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 287, nr. 12 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Veldhoven/Cegerek over de handreiking of modelverordening met de Kamer bespreken

34 287, nr. 13

– de motie-Van Tongeren over altijd onafhankelijk advies van de Commissie voor de m.e.r. bij voorgenomen mijnbouwactiviteiten

34 287, nr. 14 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Tongeren c.s. over het teruglopen van het aantal vrijwillige MER-adviezen

34 287, nr. 15

– de motie-Van Tongeren over alleen MER-adviezen laten uitbrengen door de Commissie voor de m.e.r.

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

34 091

Voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel)

34 091 (bijgewerkt t/m amendement nr. 17)

– artikel I, aanhef

– gewijzigd amendement Van Oosten/Swinkels (17,I)

– amendement Oskam (11,I)

– artikel I

– artikel II, aanhef

– gewijzigd amendement Van Oosten/Swinkels (17,II)

– amendement Oskam (11,II)

– artikel II

– amendement Van Tongeren (14) (invoegen artikel IIA)

– artikelen III en IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel

34 091, nr. 18

– de motie-Van Tongeren/Swinkels over versterking van de maatschappelijke positie van sekswerkers

34 091, nr. 19

– de motie-Swinkels/Van Tongeren over verbeteren van de omgang van instanties met sekswerkers uit de legale sector

Stemmingen

12. Stemmingen in verband met:

34 467, nr. 2

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud zoals vastgelegd bij het EU-voorstel: Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake het op de markt aanbieden van bemestingsproducten met CE-markering en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1069/2009 en (EG) nr. 1107/2009 COM (2016) 157 (EU-Meststoffenverordening)

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en het parlementair behandelvoorbehoud formeel te beëindigen.

Stemmingen

13. Stemmingen in verband met:

34 157

Implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming (PbEU L294)

34 157 (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)

– artikel I, onderdelen A t/m C

– amendement Swinkels (10)

– amendement Van Nispen/Swinkels (8)

– amendement Van Oosten/Recourt (9)

– onderdeel D

– onderdelen E t/m H

– artikel I

– artikelen II en III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

14. Stemmingen in verband met:

34 159

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen

34 159 (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

– artikel I, onderdelen A t/m I

– amendement Van Nispen/Swinkels (8,I)

– onderdeel J

– onderdelen K t/m GG

– artikel I

– artikelen II t/m VI

– artikel VII, aanhef

– amendement Van Nispen/Swinkels (8,II)

– onderdeel A

– onderdelen B t/m E

– artikel VII

– artikel VIII

– artikel IX, aanhef

– amendement Van Nispen/Swinkels (8,III)

– onderdeel A

– onderdelen B t/m F

– artikel IX

– artikel X

– artikel XI, aanhef

– amendement Van Oosten (9)

– onderdeel A

– onderdeel B

– artikel XI

– artikelen XII t/m XVI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij Implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten

34 157, 34 159, nr. 12 (aangehouden)

– de motie-Van Nispen over het monitoren van de gemiddelde verhoorduur en het aantal verhoren

34 157, 34 159, nr. 13

– de motie-Van Nispen/Swinkels over schrappen van artikel 5, lid 2, uit het ontwerpbesluit inrichting en orde politieverhoor

34 157, 34 159, nr. 14

– de motie-Van Nispen/Swinkels over het opnemen van verhoren

34 157, 34 159, nr. 15

– de motie-Swinkels/Van Nispen over een reële vergoeding voor advocaten die rechtsbijstand verlenen bij een politieverhoor

34 157, 34 159, nr. 16

– de motie-Van Toorenburg/Helder over de uitvoeringskosten niet ten koste laten komen van de huidige budgetten voor uitvoerende organisaties

34 157, 34 159, nr. 17

– de motie-Van Toorenburg/Helder over het niet gebruiken van de 105 miljoen voor «meer blauw op straat»

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het Verantwoordingsdebat over het jaar 2015

34 475, nr. 3

– de motie-Merkies/Grashoff over heroverwegen van de noodzaak van de 30%-regeling

34 475, nr. 4

– de motie-Omtzigt over het oplossen van de problemen bij Veiligheid en Justitie, Defensie en de Belastingdienst

34 475, nr. 5

– de motie-Omtzigt c.s. over het schrijven van een addendum op het jaarverslag van het Ministerie van V&J

34 475, nr. 6

– de motie-Omtzigt c.s. over voor eind 2016 voldoen aan de doelstellingen van de krijgsmacht

34 475, nr. 7 (aangehouden)

– de motie-Omtzigt c.s. over informatie over herzieningen van het belastingstelsel

34 475, nr. 8

– de motie-Tony van Dijck/Wilders over het inzetten van de rentemeevaller voor een tijdelijke verhoging van de AOW

34 475, nr. 9

– de motie-Koolmees c.s. over het beheer van de politie terugbrengen naar BZK

34 475, nr. 10

– de motie-Schouten c.s. over de controlfunctie van het Ministerie van V&J

34 475, nr. 11

– de motie-Grashoff/Schouten over maximaal inzetten op geïntegreerde trajecten van taal en scholing

34 475, nr. 12

– de motie-Grashoff/Koolmees over een concrete strategie om tot ontkoppeling van economische groei en CO2-uitstoot te komen

34 475, nr. 13

– de motie-Grashoff over specifieke maatregelen voor langdurig werklozen

34 475, nr. 14

– de motie-Grashoff over specifieke maatregelen voor jeugdwerklozen

34 475, nr. 15

– de motie-Krol over koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden en mensen die niet kunnen werken

34 475, nr. 16

– de motie-Krol over in het komende actieplan het beleid voor oudere werklozen beter borgen

34 475, nr. 17 (overgenomen)

– de motie-Krol over het vaststellen van rechtmatigheid van uitgaven in het gemeentelijk sociaal domein

34 475, nr. 18

– de motie-Kuzu over zo groot mogelijke onafhankelijkheid van de verkiezingscyclus

34 475, nr. 19

– de motie-Kuzu over bestrijding van discriminatie en racisme tot een beleidsmatige prioriteit maken

34 475, nr. 20

– de motie-Bontes over de 500 miljoen voor asielreserve ter beschikking stellen aan politie en OM

Stemming

17. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Transportraad

21 501–33, nr. 601

– de motie-Van Helvert over stevige afspraken over eerlijke concurrentie en het tegengaan van staatssteun

Stemmingen

18. Stemmingen in verband met:

33 354

Voorstel van wet van het lid Taverne houdende een tijdelijke experimentenregeling voor het gebruik van elektronische voorzieningen bij verkiezingen (Tijdelijke experimentenwet elektronische voorzieningen bij verkiezingen)

– artikelen 1 t/m 14

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij Tijdelijke experimentenwet elektronische voorzieningen bij verkiezingen

33 354, nr. 11

– de motie-Klein over binnen een proefopstelling stemmen

33 354, nr. 12

– de motie-Amhaouch over voorstellen voor wijziging van het verkiezingsproces

20. Debat over de effecten van het leenstelsel met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

21. VAO Nucleaire veiligheid (AO d.d. 24/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

22. VAO Scheepvaart (AO d.d. 21/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

23. VAO Staat van de Volkshuisvesting en diverse woononderwerpen (AO d.d. 25/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

24. VAO Spoor (AO Spoor d.d. 19/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25. VAO Onderwijs aan vluchtelingenkinderen (AO d.d. 07/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

26. VAO Vervolg Onderwijs2032 (AO d.d. 18/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

27. VAO Flexibilisering voortgezet onderwijs/maatwerkdiploma's/effectieve leerwegen (AO d.d. 28/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28. VAO Flexibilisering onderwijstijd (AO d.d. 19/4) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29. VAO Inburgering (AO d.d. 21/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

30. VAO Dierenwelzijn inclusief zeezoogdieren (AO d.d. 28/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31. VAO Landbouw-en Visserijraad (AO d.d. 25/5) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32. VAO Armoede- en schuldenbeleid (AO d.d. 14/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 197

33. Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de evaluatie van de Wet van 29 juni 2006 tot wijziging van de Wet luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven Schiphol

34 333

34. Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg

34 378

35. Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Pensioenwet in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen

34 106

36. Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik (re- en dupliek)

34 358 -(R 2065)

37. Wijziging van de Paspoortwet in verband met het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd

34 422

38. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2016 (Incidentele suppletoire begroting garantie ten behoeve van brugfinanciering aan de Single Resolution Board)

34 406

39. Verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden

34 425

40. Wet houdende regels met betrekking tot de productie, de conformiteitsbeoordeling en het plaatsen aan boord van scheepsuitrusting (Wet scheepsuitrusting 2016)

34 447

41. Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de concentratie van scheepvaartzaken bij de rechtbank Rotterdam

Langetermijnagenda

7, 8 en 9 juni (week 23)

– VAO Verdeling middelen onderwijsachterstandenbeleid (AO d.d. 14/04)

– VAO Energie (AO d.d. 20/04)

– VAO Nationaal Actieprogramma tegen discriminatie (AO d.d. 23/03)

– VSO over de reactie op het rapport «Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen» van de Inspectie van het Onderwijs (28 753, nr. 39)

– VAO Wetenschapsbeleid (AO d.d. 20/04)

33 852 (R2023) (Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

27 570 (R 1672) (Voorstel van rijkswet van het lid Van Laar tot wijziging van de artikelen 14 en 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (beperken van de mogelijkheid een algemene maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen zonder wettelijke grondslag daartoe))

34 291 (Wet verbod toeslag gebruik betaalmiddelen bij consumenten) (voortzetting)

34 349 (Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding)

34 384 (Wijziging van de Kieswet in verband met het vereenvoudigen van de procedure voor registratie als kiezer voor Nederlanders die in het buitenland wonen (permanente kiezersregistratie niet-ingezetenen))

34 247 (voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen)

34 111 (Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen)

34 280 (R2058) (Goedkeuring van het op 29 september 2015 te ‘s-Gravenhage tot stand gekomen Aanvullend Verdrag bij het op 16 december 2014 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2015, 11 en 144))

34 371 (R2066) (Goedkeuring van het op 29 september 2015 te ‘s-Gravenhage tot stand gekomen Aanvullend Verdrag bij het op 16 december 2014 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2015, 171 en 182))

34 330 (Wijziging van wetgeving op het terrein van de zorg in verband met het invoeren van een wettelijke regeling voor gunstbetoon bij medische hulpmiddelen en enkele bepalingen over transparantie tussen beroepsbeoefenaren en bedrijven op het terrein van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen)

33 506 (voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem) (re- en dupliek)

34 347 (Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES met betrekking tot enkele kwaliteitsaspecten in het beroepsonderwijs)

14, 15 en 16 juni (week 24)

34 243 (Implementatiewet richtlijn collectief beheer)

34 218 (Wet continuïteit ondernemingen I)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn)

34 086 (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen) (re- en dupliek))

33 885 (Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)

34 375 (Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts, en enige andere wijzigingen)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (voortzetting)

21, 22 en 23 juni (week 25)

34 331 (Aanpassingswet studiefinanciering BES))

34 126 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken))

34 433, nr. 1 (Burgerinitiatief «Een pil teveel maakt geen crimineel»)

33 996 (Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand)

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

28, 29 en 30 juni (week 26)

– VAO Privacy (AO d.d. 18/05)

34 294 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht met het oog op het verbeteren van de mogelijkheden tot bestrijding van het verwerven en voorhanden hebben van uit misdrijf afkomstige voorwerpen (aanpassing witwaswetgeving))

34 257 (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen)

33 980 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving)

34 377 (Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen)

34 413 (Wijziging van de Telecommunicatiewet, de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten in verband met de uitvoering van EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten))

34 389 (Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak)

34 390 (Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen)

34 348 (Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen))

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

5, 6 en7 juli (week 27)

– Debat over de Voorjaarsnota

Zomerreces: week 27 t/m 35

6, 7 en 8 september (week 36)

34 268 (Wijziging van de Wet op de Raad voor het openbaar bestuur en intrekking van de Wet op de Raad voor de financiële verhoudingen in verband met de herinrichting van de adviesfunctie inzake de financiële verhoudingen)

13, 14 en 15 september (week 37)

34 295 (Wet grondgebonden groei melkveehouderij)

20, 21 en 22 september (week 37)

– Prinsjesdag

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

34 158 (R2048) (Voorstel van Rijkswet van het lid Taverne tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met het laten vervallen van de mogelijkheid van stilzwijgende goedkeuring van verdragen met een ieder verbindende bepalingen) (voortzetting)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

31 045 (Initiatief-Koser Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

34 437, nr. 1 (Burgerinitiatief «Een dier is geen ding»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (2e termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

33 587 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 989 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS en Staatssecretaris SZW)

3. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS) (agenderen na ommekomst van het kabinetsstandpunt)

4. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

5. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

6. Debat over matchfixing (Van Dekken) (Minister V&J)

7. Debat over meer investeringen in de veiligheidsketen (Pechtold) (Minister-President, Minister V&J)

8. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

9. Debat over het alcoholslot (Van Helvert) (Minister I&M, Minister V&J)

10. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

11. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (Staatssecretaris EZ)

12. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

13. Debat over de levenslange gevangenisstraf (Helder) (Staatssecretaris V&J)

14. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

15. Debat over de nieuwe informatie inzake Srebrenica (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

16. Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentie-index (Van Veen) (Minister EZ)

17. Debat over de kabinetsreactie op het IBO «Zelfstandigen zonder personeel» (Voortman) (Ministers SZW en EZ)

18. Debat over het rapport van de OESO over de aanpak van belastingontwijking (Groot) (Staatssecretaris Financiën en Minister V&J)

19. Debat over de screening bij de politie (Segers) (Minister V&J)

20. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (Minister EZ)

21. Debat over de omgang met informatie door overheden (Voortman) (Staatssecretaris VWS en Minister BZK)

22. Debat over het faillissement van Meavita (Van Gerven) (Staatssecretaris en Minister VWS)

23. Debat over het bericht dat het Slotervaartziekenhuis verdiende op de productie van heroïne (Bruins Slot) (Minister VWS)

24. Debat over bed, bad en brood (Voortman) (Staatssecretaris V&J)

25. Debat over de uitslag van de Venezolaanse verkiezingen en de gevolgen daarvan voor de Nederlandse relatie met Venezuela (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

26. Debat over weigering van zorg aan mensen die thuis willen sterven (Agema) (Staatssecretaris VWS)

27. Debat over de ongelijkheid in Nederland (Klaver) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

28. Debat over een nader onderzoek door de commissie-Oosting (Segers) (Minister V&J)

29. Debat over de plannen van aanpak voor Curaçao en Sint-Maarten (Bosman) (Minister BZK)

30. Debat over het onderzoek naar statiegeld door de Wageningen Universiteit (Dik-Faber) (Staatssecretaris I&M)

31. Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

32. Debat over het rapport van de commissie Schnabel over voltooid leven (Rutte) (Minister VWS, Minister V&J)

33. Debat over de invloed van Eritrea in Nederland (Azmani) (Minister BuZa, Staatssecretaris V&J, Minister SZW)

34. Debat over schadelijke chemische stoffen in voedsel (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

35. Debat over een toename van het aantal verwarde personen (Dik-Faber) (Minister VWS, Minister V&J)

36. Debat over de beprijzing van Europese emissierechten (Dik-Faber) (Staatssecretaris I&M)

37. Debat over het bericht dat ouders zich door scholen onder druk voelen gezet om hun kind te medicaliseren (Leijten) (Staatssecretaris OCW)

38. Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland (Sjoerdsma) (Minister I&M, Minister BuHa-OS)

39. Debat over Syrië (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

40. Debat over het dubbele schooladvies (Grashoff) (Staatssecretaris OCW)

41. Debat over de financiering en verkoop van het Vakcollege (Jadnanansing) (Minister OCW)

42. Debat over gevangenen die medische gegevens verwerken (Bruins Slot) (Minister VWS, Minister V&J)

43. Debat over de persvrijheid in Turkije (De Roon) (Minister BuZa)

44. Debat over de uitbuiting van Roemenen op scheepswerven en de herziening van de Detacheringsrichtlijn (Ulenbelt) (Minister SZW)

45. Debat over de vermogensrendementheffing en de renteverlaging door de ECB (Bashir) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris SZW)

46. Debat over de waardedaling van woningen in Groningen door aardbevingen (Agnes Mulder) (Minister EZ)

47. Debat over de mogelijke sluiting van gevangenissen (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

48. Debat over het budget van de nationale politie (Helder) (Minister V&J)

49. Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

50. Debat over maatwerk in de zorg (Potters) (Staatssecretaris VWS)

51. Debat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid (Van Veldhoven) (Minister EZ en Staatssecretaris I&M)

52. Debat over de stijging van het aantal meldingen van seksueel geweld op scholen (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

53. Debat over het uitblijven van een gezondheidsonderzoek naar fijnstof (Thieme) (Staatssecretaris I&M)

54. Debat over de groeiende tweedeling in het mbo (Siderius) (Minister OCW)

55. Debat over het nieuwe gaswinningsbesluit (Van Veldhoven) (Minister van EZ)

56. Debat over onderhandse zorgcontracten in de thuiszorg (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

57. Debat over gezondheidsschade die is opgelopen door werknemers van DuPont (Tanamal) (Minister SZW)

58. Debat over de kabinetsreactie op de Fyra-enquête en de NS-strategie (Staatssecretaris I&M, Minister Financiën)

59. Debat over de controles op zware verkeersovertredingen (Visser) (Minister V&J)

60. Debat over de biologische landbouw in Nederland (Dik-Faber) (Staatssecretaris EZ)

61. Debat over misstanden in het gevangeniswezen (Volp) (Staatssecretaris V&J)

62. Debat over de import van Russisch aardgas (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

63. Debat over de omgang met privacygevoelige gegevens door gemeenten (Voortman) (Minister BZK)

64. Debat over duurzaamheid en arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie (Gesthuizen) (Minister BuHa-OS)

65. Debat over het pakket aan arbeidsmaatregelen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

66. Debat over de oproep van het Turks consulaat om belediging van president Erdogan aan te geven (Karabulut) (Minister BZK en Minister SZW)

67. Debat over de consequenties van de uitspraak van het Europees hof voor de rechten van de mens voor het Statuut (Bosman) (Minister BZK)

68. Debat over het vrijhandelsverdrag met Canada (CETA) (Bruins) (Minister BuHA-OS)

69. Debat over Nederlandse rozenkwekers die naar Afrika vertrekken (Lodders) (Staatssecretaris EZ)

70. Debat over milieuzones (Visser) (Staatssecretaris I&M)

71. Debat over het korten van pensioenen (Krol) (Staatssecretaris SZW)

72. Debat over het rapport over de opsporing in Nederland (Van Toorenburg) (Minister V&J)

73. Debat over uitspraken van de Staatssecretaris EZ over het Europese landbouwsubsidiestelsel (Geurts) (Staatssecretaris EZ)

74. Debat over de huurtoeslag (Bashir) (Minister W&R)

75. Debat over toezicht van gemeenten op kinderdagverblijven (Yücel) (Minister SZW)

76. Debat over discriminatie en racisme in Nederland (Marcouch) (Minister V&J, Minister SZW)

77. Debat over 38 kinderen die onwettig in een gesloten jeugdinstelling zitten (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

2. Dertigledendebat over wachttijden in de jeugdpsychiatrie (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

3. Dertigledendebat over aangiftes bij de politie die niet worden onderzocht (Oskam) (Minister V&J)

4. Dertigledendebat over een patiëntenstop in de thuiszorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

5. Dertigledendebat over de inspanningen van de Nederlandse regering t.a.v. twee gedetineerden in het buitenland (Omtzigt) (Minister BuZa)

6. Dertigledendebat over de deal van Starbucks met de Nederlandse fiscus (Merkies) (Minister Financiën)

7. Dertigledendebat over het bericht dat klimaatverandering leidt tot meer armoede (Van Tongeren) (Minister BuHa/Os, Staatssecretaris I&M)

8. Dertigledendebat over de regeldruk in de zorg (Keijzer) (Minister en Staatssecretaris VWS)

9. Dertigledendebat over het sluiten van kolencentrales in Nederland (Van Tongeren) (Minister EZ)

10. Dertigledendebat over plannen om de mogelijkheden voor het PGB in te perken (Agema) (Staatssecretaris VWS)

11. Dertigledendebat over het bericht dat asielzoekers alle tijd van de politie opslokken (Helder) (Minister V&J)

12. Dertigledendebat over verwarde huurders die voor overlast zorgen (Bashir) (Minister W&R, Minister VWS)

13. Dertigledendebat over het SER-advies over de peuteropvang (Siderius) (Minister SZW)

14. Dertigledendebat over de MRSA-bacterie (Thieme) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ)

15. Dertigledendebat over het rapport van de Kinderombudsman over jeugdinstellingen (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS, Staatssecretaris V&J)

16. Dertigledendebat over de storing in het tapsysteem in 2012 (Van Nispen) (Minister V&J)

17. Dertigledendebat over de prestatiedruk in het kleuteronderwijs (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

18. Dertigledendebat over boetes aan buitenlandse verkeersovertreders (Van Toorenburg) (Minister V&J)

19. Dertigledendebat over de toekomst van de arbeidsmarkt (Van Weyenberg) (Minister SZW)

20. Dertigledendebat over de begrotingsreserve duurzame energie (Van Tongeren) (Minister EZ)

21. Dertigledendebat over tariefverschillen bij de inkoop van zorg door gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

22. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over het verdwijnen van de blauwe envelop (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

23. Dertigledendebat over de structuurindeling rond het spoor (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

24. Dertigledendebat over 18-plussers met verstandelijke beperkingen (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

25. Dertigledendebat over Syrische kindbruiden in Nederland (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

26. Dertigledendebat over de missie in Mali (Knops) (Minister BuZa, Minister Defensie)

27. Dertigledendebat over niet aangevraagde toeslagen van de Belastingdienst (Bashir) (Staatssecretaris Financiën)

28. Dertigledendebat over het bericht dat De Lelie zorggroep stopt met wijkverpleging in Zwolle en Amersfoort (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

29. Dertigledendebat over het bericht dat de Belastingdienst informatie achterhield voor het gerechtshof en de Hoge Raad (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

30. Dertigledendebat over het afschaffen van de visumplicht voor de Turken (Omtzigt) (Minister-President, Minister BuZa)

31. Dertigledendebat over de ijssmelt van Antarctica en de gevolgen daarvan voor het Deltaplan (Van Tongeren) (Minister I&M)

32. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over schuldhulpverlening (Schouten) (Staatssecretaris SZW)

33. Dertigledendebat over de rechtspositie van burgers na de overgang van de zorg naar gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

34. Dertigledendebat over het besluit om Rotterdam niet voor te dragen als kandidaat voor de World Expo (Verhoeven) (Minister EZ)

35. Dertigledendebat over het screenen van asielzoekers (Voordewind) (Staatssecretaris V&J)

36. Dertigledendebat over het vluchtelingenakkoord tussen de EU en Turkije (Keijzer) (Staatssecretaris V&J)

37. Dertigledendebat over de regionale spoedeisende zorg (Bruins Slot) (Minister VWS)

38. Dertigledendebat over gemeenten die schulden van jongeren overnemen (Van ‘t Wout) (Staatssecretaris SZW)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 6 juni 2016 van 11.00 uur tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties over de evaluatie van de uitwerking van de nieuwe staatkundige structuur inzake Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Kamerstuk 34 300 IV, nr. 23)

Maandag 13 juni 2016 van 11.00 uur tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de implementatiewet richtlijn collectief beheer (34 243) en over de Wet continuïteit ondernemingen I (34 218)

Maandag 20 juni 2016 van 10.00 uur tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over de veteranennota 2016

Maandag 20 juni 2016 van 13.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen (Kamerstuk 34 469)

Maandag 27 juni 2016 van 10.00 uur tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over de Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met invoering van het trekkerkenteken (Kamerstuk 34 397)

Recesperiodes

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016

Herfstreces 2016: vrijdag 14 oktober t/m maandag 24 oktober 2016

Kerstreces 2016: vrijdag 23 december 2016 t/m maandag 16 januari 2017

Krokusreces 2017 (tevens verkiezingsreces): vrijdag 24 februari t/m maandag 20 maart 2017

Carnaval: 26 t/m 28 februari 2017

Verkiezingen Tweede Kamer: 15 maart 2017

Meireces 2017: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2017

Koningsdag: donderdag 27 april 2017

Hemelvaart: donderdag 25 mei 2017

2e Pinksterdag: maandag 5 juni 2017

Zomerreces 2017: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2017

Naar boven