Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017

Agenda opgesteld 18 november 2016

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 22 november

14.00 uur

Woensdag 23 november

10.15 uur

Donderdag 24 november

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Jeugd van de begrotingen van VWS en van V&J voor 2017

De Voorzitter: mw. Keijzer wenst haar moties op stuk nrs. 81, 82 en 83 te wijzigen. De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 550-XVI, nr. 77

– de motie-Kooiman over het hanteren van reële tarieven door gemeenten

34 550-XVI, nr. 78 (aangehouden)

– de motie-Kooiman/Voordewind over het hanteren van de vastgestelde tarieven voor de inkoop van pleegzorg

34 550-XVI, nr. 79 (aangehouden)

– de motie-Kooiman/Bergkamp over het uitbreiden van de doelgroepdefinitie conform het advies van de commissie-De Winter

34 550-XVI, nr. 80 (aangehouden)

– de motie-Keijzer over voorstellen waardoor de gesloten jeugdzorg weer gesloten wordt

34 550-XVI, nr. 81 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Keijzer/Bergkamp over een expertisepunt met medische informatie over de ontwikkeling van meervoudig gehandicapte kinderen

34 550-XVI, nr. 82 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Keijzer/Voordewind over het uiterlijk 1 januari 2017 realiseren van de doorzettingsmacht jeugd

34 550-XVI, nr. 83 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Keijzer c.s. over het uiterlijk 1 januari 2017 vaststellen van de treeknormen voor toegang tot de Jeugdwet

34 550-XVI, nr. 84 (aangehouden)

– de motie-Keijzer over de rechtspositie van pleegouders

34 550-XVI, nr. 91 (gewijzigd, was nr. 85)

– de motie-Bergkamp over het ontwikkelen van een actieplan waarheidsvinding

34 550-XVI, nr. 92 (gewijzigd, was nr. 86)

– de motie-Bergkamp over het in kaart brengen van activiteiten om de jeugdhulp verder te ontwikkelen

34 550-XVI, nr. 87 (aangehouden)

de motie-Voordewind over het advies van de Transitiecommissie Sociaal Domein over gespecialiseerde organisaties

34 550-XVI, nr. 88

– de motie-Voortman over de controle op de naleving van privacyregels in de jeugdzorg

34 550-XVI, nr. 89 (aangehouden)

– de motie-Voortman over de oorzaken van het afhaken van pleegouders

34 550-XVI, nr. 90

– de motie-Voortman over onderzoek naar de verschillen tussen asielkinderen en Nederlandse kinderen in de jeugdzorg

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over Water

De Voorzitter: dhr. Geurts wenst zijn motie op stuk nr. 13 te wijzigen en mw. Jacobi haar motie op stuk nr. 20. De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 550-J, nr. 8

– de motie-Dik-Faber/Jacobi over voor ecosystemen in het water schadelijke geneesmiddelen

34 550-J, nr. 9

– de motie-Dik-Faber/Jacobi over gebieden die kwetsbaar zijn voor verdroging

34 550-J, nr. 10

– de motie-Dik-Faber/Smaling over de aanpak van slappe bodems en bodemdaling

34 550-J, nr. 11 (aangehouden)

– de motie-Smaling over de handhaving van de nitraatnorm voor intrekgebieden voor waterwinning

34 550-J, nr. 12

– de motie-Smaling/Dik-Faber over kennisontwikkeling op het gebied van bodemdaling

34 550-J, nr. 13 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Geurts c.s. over collectief zuiveren van afvalwater via de bestaande riolering

34 550-J, nr. 21 (gewijzigd, was nr. 14)

– de gewijzigde motie-Geurts over aanmerken van het actieplan Code Oranje als koploperproject

34 550-J, nr. 15

– de motie-Geurts c.s. over de haalbaarheid van de doelen voor het oppervlaktewater

34 550-J, nr. 16

– de motie-Visser over geen sluiting van het gebied ten zuidwesten van het Friese Front

34 550-J, nr. 17

– de motie-Bisschop c.s. over het overnemen van het voorstel van de visserijsector

34 550-J, nr. 18

– de motie-Jacobi/Dik-Faber over resultaatverplichtingen voor geneesmiddelen en microplastics

34 550-J, nr. 19

– de motie-Jacobi/Visser over overmatige plantengroei in de Randmeren

34 550-J, nr. 20 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Jacobi/Leenders over stimuleren van initiatieven voor particulieren voor vergroening en het vasthouden van water

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Arbeidsmarktbeleid

29 544, nr. 752 (aangehouden)

– de motie-Ulenbelt over het mogelijk maken van regelingen zoals het «generatiepact»

29 544, nr. 753

– de motie-Krol over het afspiegelingsbeginsel bij een doorstart van een onderneming na faillissement

29 544, nr. 754

– de motie-De Graaf over evaluatie van de sectorplannen vóór februari 2017

Stemming

6. Stemming over: motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over mensenrechten

32 735, nr. 160

– de motie-De Roon c.s. over aan de orde stellen van de mensenrechtensituatie in Papoea tijdens het bezoek van de Minister-President aan Indonesië

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Voorziening AOW-gat

De Voorzitter: dhr. Knops verzoekt zijn motie op stuk nr. 23 aan te houden.

34 550-X, nr. 22

– de motie-Houwers/Krol over de Defensiebegroting ontzien bij het compenseren van het AOW-gat

34 550-X, nr. 23 (aangehouden)

– de motie-Knops/Jasper van Dijk over volledige compensatie van het AOW-gat binnen de rijksbegroting

34 550-X, nr. 24

– de motie-Jasper van Dijk over doortrekken van de Ugm- en wachtgelduitkeringen

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Evaluatie missies en operaties in 2015

29 521, nr. 330

– de motie-Belhaj over toepassen van de Dublinverordening op tolken die in Nederlandse missies hebben gewerkt

29 521, nr. 331

– de motie-Belhaj over bescherming bieden aan tolken die werkzaam zijn of waren voor Nederlandse missies

Stemming

9. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Vastgoed Defensie

33 763, nr. 118

– de motie-Knops/Günal-Gezer over een heroverweging van het besluit om het FSC naar Utrecht te verplaatsen

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2017

De Voorzitter: dhr. Knops wenst zijn motie op stuk nr. 45 nader te wijzigen. De nader gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 550-X, nr. 29

– de motie-Jasper van Dijk over het beëindigen van de Nederlandse bijdrage aan MINUSMA

34 550-X, nr. 30 (aangehouden)

– de motie-Jasper van Dijk over de levensloop van veteranen na hun vertrek bij Defensie

34 550-X, nr. 46 (gewijzigd, was nr. 31)

– de nader gewijzigde motie-Knops over een Nederlandse defensie-index

34 550-X, nr. 32

– de motie-Eijsink c.s. over de positie van het militair personeel in wet- en regelgeving

34 550-X, nr. 33

– de motie-De Roon over niet inzetten van de Koninklijke Marechaussee voor het Europese grens- en kustwachtagentschap

34 550-X, nr. 34

– de motie-De Roon over het plaatsen van langeafstandskruisraketten op nieuwe fregatten

34 550-X, nr. 35

– de motie-Belhaj over versneld aantrekken van cyberreservisten

34 550-X, nr. 36

– de motie-Belhaj/Jasper van Dijk over halveren van de uitgaven aan dienstauto's

34 550-X, nr. 37

– de motie-Belhaj over het laten stijgen van het innovatiebudget naar 2% van de Defensiebegroting

34 550-X, nr. 38

– de motie-Belhaj c.s. over overnemen van best practices voor transparantie bij militaire inzet

34 550-X, nr. 39

– de motie-Voordewind/Dijkgraaf over mogelijk vrijvallende non-ODA-middelen investeren in de krijgsmacht

34 550-X, nr. 40 (ingetrokken)

– de motie-Voordewind over het aantal geestelijk verzorgers aanpassen in lijn met de uitbreiding met nieuwe compartementen

34 550-X, nr. 41

– de motie-Grashoff over een data-inventarisatie bij het Ministerie van Defensie

34 550-X, nr. 42

– de motie-Bontes over een stappenplan voor de stijging van het Defensiebudget naar 2% van het bbp

34 550-X, nr. 44

– de motie-Houwers over het Ministerie van Defensie als werkgever vrijstellen van de fiscale strafheffing van 52%

34 550-X, nr. 45

– de motie-Öztürk over herzien van de NAVO-norm van 2% van het bbp

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

34 497

Wijziging van de Wet opslag duurzame energie in verband met de vaststelling van tarieven voor 2017

34 497 (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)

– amendement Van Tongeren (10) over de bestemming van de opbrengst van opslag duurzame energie

– amendement Van Tongeren (8) over verlaging opslag duurzame energie in de eerste schijf en blokverwarming

– amendement Van Tongeren (7) over verlaging opslag duurzame energie in de eerste schijf en blokverwarming

– artikel I

– artikel II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet opslag duurzame energie in verband met de vaststelling van tarieven voor 2017

34 497, nr. 11 (aangehouden)

– de motie-Agnes Mulder over jaarlijks rapporteren over de effectiviteit van de uitgaven uit SDE+

34 497, nr. 12 (aangehouden)

– de motie-Agnes Mulder over een integrale evaluatie van de belastingen op energie voor huishoudens

Stemming

13. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Personeel van de begroting Defensie voor het jaar 2017

34 550-X, nr. 17

– de motie-Jasper Van Dijk/Belhaj over onderzoek naar de misstanden op vliegbasis Eindhoven door de Onderzoeksraad Integriteit Overheid

14. VAO Water- en Hagelschade in Zuid Oost Nederland (AO d.d. 06/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 550-XIII

15. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2017 (onderdeel Landbouw en Natuur)

34 550-V

16. Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2017

34 349

17. Instelling van een gedeeltelijk verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in het onderwijs, het openbaar vervoer, overheidsgebouwen en de zorg (Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding)

34 578

18. Wijziging van Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verplichten van beschut werk en met betrekking tot het quotum van arbeidsbeperkten en het openstellen van de Praktijkroute

34 515-(R2070)

19. Goedkeuring van het op 6 april 2016 te Philipsburg tot stand gekomen Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Franse Republiek inzake maritieme afbakening in het Caribisch gebied (Trb. 2016, 52 en 82)

34 490

20. Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, in verband met de omzetting van Richtlijn 2014/104/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 november 2014 betreffende bepaalde regels voor schadevorderingen volgens nationaal recht wegens inbreuken op de bepalingen van het mededingingsrecht van de lidstaten en van de Europese Unie (Implementatiewet richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht)

34 654, nr. 2

21. Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Langetermijnagenda

29, 30 november en 1 december (week 48)

– Veiligheid en Justitie (VI)

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII) incl. Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C) en Begrotingen van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB)

– VAO Zorgverzekeringswet (AO d.d. 05/10)

– VSO Geschilbeslechting zorgcontractering (Kamerstuk 29 689, nr. 774)

– VAO Spoor (AO d.d. 27/10)

– VAO Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg (AO d.d. 10/11)

– VAO Sociaal Domein (AO d.d.16/11)

– VSO over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van berekeningsjaar 2017 (34 550-XVI, nr. 17)

34 295 (Wet grondgebonden groei melkveehouderij) + 34 532 (Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten)

34 413 (Wijziging van de Telecommunicatiewet, de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten in verband met de uitvoering van EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten))

6, 7 en 8 december (week 49)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

– Stemmingen over alle begrotingen (amendementen en wetsvoorstellen op 8 december)

– VAO Visserij (AO d.d. 12/10)

– VAO Dierenwelzijn (AO d.d. 02/11)

– VAO Weidevogels (AO d.d. 09/11)

34 331 (Aanpassingswet studiefinanciering BES))

34 453 (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen)

34 512 (Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool))

34 372 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III))

34 524 (Goedkeuring van het op 19 mei 2016 te Brussel tot stand gekomen Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag inzake de toetreding van Montenegro (Trb. 2016, 95))

13, 14 en 15 december (week 50)

– VSO over het ontwerpWijzigingsbesluit instelling Autoriteit Nucleaire veiligheid en Stralingsbescherming (25 422, nr. 154)

34 387, nrs. 1 en 2 (Burgerinitiatief «Peuro»)

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting)

34 548 (Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing)

34 468 (Veegwet wonen)

34 434 (Wet verduidelijking voorschriften woonboten)

33 989 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

34 007 (voorstel van wet van het lid Tellegen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast (Wet aanpak woonoverlast) (voortzetting))

34 309 (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring))

34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen))

34 333 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg) (antwoord 1e termijn en 2e termijn)

34 246 (voorstel van wet van de leden Ypma, Voordewind en Rog houdende wijziging van de Wet primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen) (voortzetting)

34 397 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en daardoor voortbewogen aanhangwagens alsmede het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid) (plenaire afronding in één termijn)

34 402 (Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake aanscherping van de eisen met betrekking tot examencommissies in het middelbaar beroepsonderwijs en een technische aanpassing)

34 268 (Wijziging van de Wet op de Raad voor het openbaar bestuur en intrekking van de Wet op de Raad voor de financiële verhoudingen in verband met de herinrichting van de adviesfunctie inzake de financiële verhoudingen)

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 470 (Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van de elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde kruidenproducten)

34 573 (Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon, in verband met stukloon en meerwerk en enige andere wijzigingen)

34 377 (Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen)

20, 21 en 22 december (week 51)

– Debat over de Najaarsnota 2016

34 257 (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen)

34 494 (Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders)

34 479 (Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars)

34 489 (Goedkeuring van het op 4 juni 2016 te Rabat tot stand gekomen Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko tot wijziging van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemene Verdrag inzake sociale zekerheid, zoals gewijzigd en ondertekend op 30 september 1996 en op 24 juni 2002, en de op 4 juni 2016 te Rabat tot stand gekomen Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van het op 3 november 1972 te Rabat ondertekende Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende, en op 30 september 1996 en 24 juni 2002 herziene en ondertekende Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake sociale zekerheid, zoals herzien door de Akkoorden ondertekend op 30 september 1996, 22 juni 2000 en 24 juni 2002 (Trb. 2016, 67 en Trb. 2016, 101))

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

34 429 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en de Geneesmiddelenwet in verband met de uitvoering van verordening 536/2014 op het gebied van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik)

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

Kerstreces: week 52, week 1 en 2

17, 18 en 19 januari (week 3)

– Debat over het rapport van de tijdelijke commissie Breed Welvaartsbegrip (debat met de regering)

34 432 (Wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit)

34 126 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken))

34 247 (voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen) (voortzetting)

24, 25 en 26 januari (week 4)

34 330 (Wijziging van wetgeving op het terrein van de zorg in verband met het invoeren van een wettelijke regeling voor gunstbetoon bij medische hulpmiddelen en enkele bepalingen over transparantie tussen beroepsbeoefenaren en bedrijven op het terrein van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen)

34 435 (Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het voortzetten van het streefcijfer voor een evenwichtige verdeling van de zetels van het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen)

31 januari, 1 en 2 februari (week 5)

34 235-(R2053) (Goedkeuring van het op 2 oktober 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 241 en Trb. 2014, 74))

7, 8 en 9 februari (week 6)

– Debat over de Staat van de Europese Unie

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

31 045 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

34 437, nr. 1 (Burgerinitiatief «Een dier is geen ding»)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 424 (Goedkeuring van het op 19 april 2015 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malawi tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 75 en Trb. 2016, 16))

34 471 (Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime)

34 414 (voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Participatiewet in verband met de introductie van de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (Wet flexibilisering ingangsdatum AOW) (voortzetting))

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS en Staatssecretaris SZW)

3. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

4. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

5. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

6. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

7. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

8. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland en over intensieve veehouderij en de gezondheid van omwonenden (Grashoff) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

9. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Minister BuHa/OS, Staatssecretaris EZ)

10. Debat over voedselveiligheid (Smaling) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

11. Debat over de nieuwe informatie inzake Srebrenica (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

12. Debat over de kabinetsreactie op het IBO «Zelfstandigen zonder personeel» (Voortman) (Ministers SZW en EZ)

13. Debat over de screening bij de politie (Segers) (Minister V&J)

14. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (Minister EZ)

15. Debat over het faillissement van Meavita (Van Gerven) (Staatssecretaris en Minister VWS)

16. Debat over het bericht dat het Slotervaartziekenhuis verdiende op de productie van heroïne (Bruins Slot) (Minister VWS)

17. Debat over bed, bad en brood (Voortman) (Staatssecretaris V&J)

18. Debat over weigering van zorg aan mensen die thuis willen sterven (Agema) (Staatssecretaris VWS)

19. Debat over de ongelijkheid in Nederland (Klaver) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

20. Debat over het onderzoek naar statiegeld door de Wageningen Universiteit (Dik-Faber) (Staatssecretaris I&M)

21. Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

22. Debat over schadelijke chemische stoffen in voedsel (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

23. Debat over een toename van het aantal verwarde personen (Dik-Faber) (Minister VWS, Minister V&J)

24. Debat over de beprijzing van Europese emissierechten (Dik-Faber) (Staatssecretaris I&M)

25. Debat over het bericht dat ouders zich door scholen onder druk voelen gezet om hun kind te medicaliseren (Leijten) (Staatssecretaris OCW)

26. Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland (Sjoerdsma) (Minister I&M, Minister BuHa-OS)

27. Debat over Syrië (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

28. Debat over het Vakcollege en de Werkschool (Jadnanansing) (Minister OCW)

29. Debat over de persvrijheid in Turkije (De Roon) (Minister BuZa)

30. Debat over de vermogensrendementsheffing en de renteverlaging door de ECB (Bashir) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris SZW)

31. Debat over de mogelijke sluiting van gevangenissen (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

32. Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

33. Debat over maatwerk in de zorg (Potters) (Staatssecretaris VWS)

34. Debat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid (Van Veldhoven) (Minister EZ en Staatssecretaris I&M)

35. Debat over gezondheidsschade die is opgelopen door werknemers van DuPont (Tanamal) (Minister SZW)

36. Debat over de controles op zware verkeersovertredingen (Visser) (Minister V&J)

37. Debat over de biologische landbouw in Nederland (Dik-Faber) (Staatssecretaris EZ)

38. Debat over misstanden in het gevangeniswezen (Volp) (Staatssecretaris V&J)

39. Debat over de import van Russisch aardgas (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

40. Debat over de omgang met privacygevoelige gegevens door gemeenten (Voortman) (Minister BZK)

41. Debat over duurzaamheid en arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie (Gesthuizen) (Minister BuHa-OS)

42. Debat over de consequenties van de uitspraak van het Europees hof voor de rechten van de mens voor het Statuut (Bosman) (Minister BZK)

43. Debat over Nederlandse rozenkwekers die naar Afrika vertrekken (Lodders) (Staatssecretaris EZ)

44. Debat over milieuzones (Visser) (Staatssecretaris I&M)

45. Debat over het rapport over de opsporing in Nederland (Van Toorenburg) (Minister V&J)

46. Debat over uitspraken van de Staatssecretaris EZ over het Europese landbouwsubsidiestelsel (Geurts) (Staatssecretaris EZ)

47. Debat over de huurtoeslag (Bashir) (Minister W&R)

48. Debat over toezicht van gemeenten op kinderdagverblijven (Yücel) (Minister SZW)

49. Debat over discriminatie en racisme in Nederland (Marcouch) (Minister V&J, Minister SZW)

50. Debat over 38 kinderen die onwettig in een gesloten jeugdinstelling zitten (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

51. Debat over meer doden door de Q-koortsepidemie (Thieme) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

52. Debat over proefboringen naar gas bij Schiermonnikoog (Van Tongeren) (Minister EZ)

53. Debat over bebouwing aan de Nederlandse kust (Koşer Kaya) (Minister I&M)

54. Debat over kerncentrale Borssele (Jan Vos) (Minister EZ)

55. Debat over de uitvoering van moties over een marktconsultatie en openbaar aanbesteden (Ziengs) (Minister OCW)

56. Debat over lekkage uit de strategische oliereserve (Van Tongeren) (Minister EZ)

57. Debat over oneigenlijke winsten van kleine zorg-bv’s (Agema) (Staatssecretaris VWS)

58. Debat over het toekomstig energiebeleid (Van Tongeren) (Minister EZ)

59. Debat over de werking van de Wet werk en zekerheid (Van Weyenberg) (Minister SZW)

60. Debat over kinderen met complexe stoornissen die worden doorgeschoven tussen ggz-instellingen (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

61. Debat over geldstromen vanuit salafistische organisaties (Pieter Heerma) (Minister SZW)

62. Debat over vermeende misstanden bij een tbs-instelling in Brabant (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

63. Debat over de belastingnaheffing voor Apple in Ierland (Grashoff) (Staatssecretaris Financiën)

64. Debat over het bericht dat de EU rekeningrijden wil invoeren (Madlener) (Minister I&M)

65. Debat over de personeelstekorten in de zorg (Agema) (Staatssecretaris VWS)

66. Debat over het kabinetsplan over de reductie van CO2-uitstoot (Voortman) (Staatssecretaris I&M)

67. Debat over de rechtspositie van burgers na de overgang van de zorg naar gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

68. Debat over het kernafval in Petten (Dik-Faber) (Minister I&M)

69. Debat over de zoutwinning in Twente (Van Tongeren) (Minister EZ)

70. Debat over het bericht dat meer zware criminelen hun straf ontlopen (Helder) (Minister V&J)

71. Debat over het bericht dat de energiegegevens van meer dan 2 miljoen huishoudens zijn gestolen (Van Veldhoven) (Minister EZ en Minister V&J)

72. Debat over de oordelen van rechters in misbruikzaken (Van Toorenburg) (Minister V&J)

73. Debat over het bericht dat tien procent van de Nederlanders zorg om financiële redenen mijdt (Leijten) (Minister VWS)

74. Debat over de kosten van een schoner milieu en een duurzame economie (Van Veldhoven) (Minister EZ)

75. Debat over de onafhankelijkheid van inspecties op het gebied van externe veiligheid (Van Veldhoven) (Minister I&M, Minister SZW)

76. Debat over verhoogde grondwaterstand door de gaswinning (Van Veldhoven) (Minister EZ)

77. Debat over het CETA-verdrag (Jasper van Dijk) (Minister BuHa-OS)

78. Debat over financiering van terrorisme via fraudecarrousels (Omtzigt) (Minister V&J, Staatssecretaris Financiën)

79. Debat over het RSJ-advies «Bezinning Interlandelijke Adoptie» (Bergkamp (Staatssecretaris V&J)

80. Debat over het afschaffen van de snelwegpolitie (Hoogland) (Minister V&J, Minister I&M)

81. Debat over het duurzaamheidsbeleid in Nederland (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

82. Debat over de uitwerking van de Wet DBA (Omtzigt) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

83. Debat over de situatie bij het Europees Octrooibureau (Gesthuizen) (Staatssecretaris EZ)

84. Debat over de situatie rondom DELTA N.V. in Zeeland (Jan Vos) (Minister EZ)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (Staatssecretaris EZ, Minister V&J)

2. Dertigledendebat over aangiftes bij de politie die niet worden onderzocht (Oskam) (Minister V&J)

3. Dertigledendebat over de inspanningen van de Nederlandse regering t.a.v. twee gedetineerden in het buitenland (Omtzigt) (Minister BuZa)

4. Dertigledendebat over de deal van Starbucks met de Nederlandse fiscus (Merkies) (Minister Financiën)

5. Dertigledendebat over de regeldruk in de zorg (Keijzer) (Minister en Staatssecretaris VWS)

6. Dertigledendebat over verwarde huurders die voor overlast zorgen (Bashir) (Minister W&R, Minister VWS)

7. Dertigledendebat over het SER-advies over de peuteropvang Siderius) (Minister SZW)

8. Dertigledendebat over de MRSA-bacterie (Thieme) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ)

9. Dertigledendebat over het rapport van de Kinderombudsman over jeugdinstellingen (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS, Staatssecretaris V&J)

10. Dertigledendebat over de storing in het tapsysteem in 2012 (Van Nispen) (Minister V&J)

11. Dertigledendebat over boetes aan buitenlandse verkeersovertreders (Van Toorenburg) (Minister V&J)

12. Dertigledendebat over tariefverschillen bij de inkoop van zorg door gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

13. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over het verdwijnen van de blauwe envelop (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

14. Dertigledendebat over de structuurindeling rond het spoor (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

15. Dertigledendebat over 18-plussers met verstandelijke beperkingen (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

16. Dertigledendebat over Syrische kindbruiden in Nederland (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

17. Dertigledendebat over de missie in Mali (Knops) (Minister BuZa, Minister Defensie)

18. Dertigledendebat over niet aangevraagde toeslagen van de Belastingdienst (Bashir) (Staatssecretaris Financiën)

19. Dertigledendebat over het bericht dat De Lelie zorggroep stopt met wijkverpleging in Zwolle en Amersfoort (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

20. Dertigledendebat over het bericht dat de Belastingdienst informatie achterhield voor het gerechtshof en de Hoge Raad (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

21. Dertigledendebat over het afschaffen van de visumplicht voor de Turken (Omtzigt) (Minister-President, Minister BuZa)

22. Dertigledendebat over de ijssmelt van Antarctica en de gevolgen daarvan voor het Deltaplan (Van Tongeren) (Minister I&M)

23. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over schuldhulpverlening (Schouten) (Staatssecretaris SZW)

24. Dertigledendebat over het besluit om Rotterdam niet voor te dragen als kandidaat voor de World Expo (Verhoeven) (Minister EZ)

25. Dertigledendebat over het screenen van asielzoekers (Voordewind) (Staatssecretaris V&J)

26. Dertigledendebat over het vluchtelingenakkoord tussen de EU en Turkije (Keijzer) (Staatssecretaris V&J)

27. Dertigledendebat over de regionale spoedeisende zorg (Bruins Slot) (Minister VWS)

28. Dertigledendebat over gemeenten die schulden van jongeren overnemen (Van ‘t Wout) (Staatssecretaris SZW)

29. Dertigledendebat over een Oekraïense «plofkipfabriek» in Veenendaal (Van Gerven) (Staatssecretaris EZ)

30. Dertigledendebat over de erkenning van de Armeense genocide door Duitsland (Voordewind) (Minister BuZa)

31. Dertigledendebat over het bericht dat de FNV een asbestgeval bewust buiten de openbaarheid heeft gehouden (Moors) (Minister SZW)

32. Dertigledendebat over kinderrechten in Nederland (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

33. Dertigledendebat over AOW-gerechtigden in door Israël bezet gebied (Ulenbelt) (Minister SZW)

34. Dertigledendebat over investeringsprojecten in infrastructuur (Monasch) (Minister EZ)

35. Dertigledendebat over het bericht dat Milieudefensie uit het Convenant weidegang is gestapt (Van Gerven) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

36. Dertigledendebat over het bericht dat hogere snelheid op de snelweg tot meer doden leidt (Van Tongeren) (Minister I&M)

37. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President over de Wet Werk en Zekerheid (Ulenbelt) (Minister-President, Minister SZW)

38. Dertigledendebat over de zorgkosten voor chronisch zieken (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

39. Dertigledendebat over de kwaliteit van de inburgering van vluchtelingen (Karabulut) (Minister SZW)

40. Dertigledendebat over de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg (Van Gerven) (Minister VWS)

41. Dertigledendebat over het bericht dat de AOW-leeftijd verder wordt verhoogd (Ulenbelt) (Minister SZW)

42. Dertigledendebat over de besteding van zorggeld door gemeenten (Leijten) (Staatssecretaris VWS, Minister BZK)

43. Dertigledendebat over aanbieders van taalles aan inburgeraars (Van Meenen) (Minister SZW)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 21 november 2016 van 10.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

over het begrotingsonderdeel Sport en Bewegen

Maandag 21 november van 11.00 uur tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Cultuur

Maandag 28 november van 11.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Media

Maandag 28 november van 11.00 uur tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het MIRT

Maandag 12 december 2016 van 10.30 uur tot 14.30 uur

Van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst over de Veegwet wonen (Kamerstuk 34 468) en de Wet verduidelijking voorschriften woonboten (Kamerstuk 34 434)

Maandag 12 december 2016 van 11.00 tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de Wet versterking positie curator (Kamerstuk 34 253)

Maandag 19 december van 10.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over de algemene maatregelen van bestuur van de omgevingswet

Maandag 19 december 2016 van 12.30 uur tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over de initiatiefnota Geurts: «Een eerlijke boterham"

Maandag 23 januari 2017 van 10.00 uur tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Bruins Slot: «Vrijwilligers zijn kampioenen» (Kamerstuk 34 369)

Maandag 23 januari 2017 van 14.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime (Kamerstuk 34 471)

Maandag 30 januari 2017 van 10.00 uur tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over gelijke kansen in het onderwijs

Maandag 30 januari 2017 van 11.00 uur tot 13.00 uur en maandag 6 februari 2017 van 13.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over de initiatiefnota van de leden Van Gerven, Grashoff en Koşer Kaya:

«Wei voor de koe» (Kamerstuk 34 313)

Recesperiodes

Kerstreces 2016: vrijdag 23 december 2016 t/m maandag 16 januari 2017

Krokusreces 2017 (tevens verkiezingsreces): vrijdag 24 februari t/m maandag 20 maart 2017

Verkiezingen Tweede Kamer: 15 maart 2017

Meireces 2017: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2017

Koningsdag: donderdag 27 april 2017

Hemelvaart: donderdag 25 mei 2017

2e Pinksterdag: maandag 5 juni 2017

Zomerreces 2017: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2017

Spreektijden

begrotingsbehandelingen

(stand van zaken per

18 november 2016)

VVD:

203

minuten

PvdA:

160

minuten

SP:

107

minuten

CDA:

95

minuten

PVV:

99

minuten

D66:

90

minuten

ChristenUnie:

59

minuten

GroenLinks:

53

minuten

SGP:

58

minuten

PvdD:

73

minuten

50PLUS:

80

minuten

Groep Kuzu/Öztürk:

31

minuten

Groep Bontes/Van Klaveren:

41

minuten

Houwers:

8

minuten

Klein:

30

minuten

Monasch:

12

minuten

Van Vliet:

5

minuten