Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734550-XVI nr. 91

34 550 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017

Nr. 91 HERDRUK1 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID BERGKAMP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 86

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 november 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat waarheidsvinding nog niet overal zo wordt toegepast zoals de wet dit vereist;

Van mening, dat alle medewerkers in de jeugdhulp, Raad voor de Kinderbescherming en kinderrechters op de hoogte dienen te zijn van de wettelijke verplichting tot waarheidsvinding;

Van mening, dat zij de juiste instrumenten tot hun beschikking moeten hebben om dit uit te voeren;

Van mening, dat de juiste manier van verslaglegging bij iedereen bekend dienen te zijn;

Van mening, dat voor ouders helder moet zijn waar zij terecht kunnen met klachten;

Verzoekt de Staatssecretaris een actieplan waarheidsvinding, inclusief bovenstaande punten, in samenwerking met ouderorganisaties die vijf regio bijeenkomsten organiseren, de VNG, Jeugdzorg Nederland en de Rechtspraktijk te ontwikkelen en de Kamer over de voortgang te informeren in de tweede helft 2017;

En gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp


X Noot
1

i.v.m. correctie dictum