Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017

Agenda opgesteld 19 oktober 2016

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 25 oktober

14.00 uur

Woensdag 26 oktober

10.15 uur

Donderdag 27 oktober

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak

De Voorzitter: tijdens het debat is besloten om eerst te stemmen over de ingediende moties alvorens te stemmen over het wetsvoorstel.

34 389, nr. 16

– de motie-Van Nispen c.s. over dat alle huidige bij het CBb werkzame raadsheren hun werk volgen conform het uitgangspunt «mens volgt werk»

34 389, nr. 17 (aangehouden)

– de motie-Taverne/Recourt over geen internetconsultatie voorafgaand aan de indiening van de invoeringswet

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

34 389

Wijziging van de Wet op de Raad van State, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet op de rechterlijke organisatie en enkele andere wetten in verband met de scheiding van taken binnen de Raad van State en de opheffing van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak)

34 389 (bijgewerkt t/m amendement nr. 18)

– artikel I, aanhef

– amendement Taverne/Recourt (15,I) over het niet kunnen benoemen van leden van de Raad van State in de Afdeling bestuursrechtspraak

 • Indien 15 verworpen:

 • – amendement Taverne/Recourt (14) over het eenmaal wijzigen van de benoeming

– onderdeel A

– amendement Taverne/Recourt (15,II)

– onderdeel B

– amendement Taverne/Recourt (15,III)

– onderdeel C

– amendement Taverne/Recourt (15,IV)

– onderdeel D

– onderdelen E en Ea

– amendement Taverne/Recourt (15,V) (invoegen onderdeel Eb)

– amendement Taverne/Recourt (15,VI)

– onderdeel F

– amendement Taverne/Recourt (13) over het behouden van artikel 42, vierde lid, Wet op de RvS

– onderdeel G

– artikel I

– artikelen II en III

– artikel IV, aanhef

– amendement Van Nispen c.s. (10,II) over een Bijzonder bestuursrechtelijk gerechtshof

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Van Nispen c.s. (11,I) over een Sociaal bestuursrechtelijk gerechtshof

– onderdeel A

– onderdelen B t/m E

– amendement Van Nispen c.s. (10,III)

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Van Nispen c.s. (11,II)

– onderdeel F

– onderdeel G

– amendement Van Nispen c.s. (10,IV)

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Van Nispen c.s. (11,III)

– onderdeel H

– amendement Van Nispen c.s. (10,V)

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Van Nispen c.s. (12,II)

 • – amendement Van Nispen c.s. (11,IV)

– onderdeel I

– artikel IV

– amendement Van Nispen c.s. (10,VI) (invoegen artikel IVa)

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Van Nispen c.s. (11,V) (invoegen artikel IVa)

– artikel V, onderdeel A

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Van Nispen c.s. (11,VI) (invoegen onderdelen Aa t/m Ac)

– onderdeel B

– amendement Van Nispen c.s. (10,VII)

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Van Nispen c.s. (11,VII)

– onderdeel C

– amendement Van Nispen c.s. (10,VIII)

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Van Nispen c.s. (11,VIII)

– onderdeel D

– amendement Van Nispen c.s. (10,IX) (invoegen onderdelen Da en Db)

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Van Nispen c.s. (11,IX) (invoegen onderdelen Da en Db)

– onderdelen E t/m I

– artikel V

– artikelen VI en VII

– amendement Van Nispen c.s. (10,X)

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Van Nispen c.s. (11,X)

– artikel VIII

– amendement Van Nispen c.s. (10,XI)

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Van Nispen c.s. (12,III)

– artikel IX

– amendement Van Nispen c.s. (10,XII)

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Van Nispen c.s. (12,IV)

– artikel X

– artikel XI

– amendement Van Nispen c.s. (10,XIII)

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Van Nispen c.s. (12,V)

– artikel XII

– artikelen XIII en XIV

– amendement Van Nispen c.s. (10,XIV)

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Van Nispen c.s. (12,VI)

– artikel XV

– artikel XVI, aanhef

– amendement Van Nispen c.s. (10,XV)

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Van Nispen c.s. (12,VII)

– onderdeel A

– amendement Van Nispen c.s. (10,XVI)

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Van Nispen c.s. (12,VIII)

– onderdeel B

– amendement Van Nispen c.s. (10,XVII)

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Van Nispen c.s. (12,IX)

– onderdeel C

– amendement Van Nispen c.s. (10,XVIII)

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Van Nispen c.s. (12,X)

– onderdeel D

– amendement Van Nispen c.s. (10,XIX)

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Van Nispen c.s. (12,XI)

– onderdeel E

– artikel XVI

– artikel XVII, aanhef

– amendement Van Nispen c.s. (10,XX)

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Van Nispen c.s. (12,XII)

– onderdeel A

– amendement Van Nispen c.s. (10,XXI)

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Van Nispen c.s. (12,XIII)

– onderdeel B

– amendement Van Nispen c.s. (10,XXII)

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Van Nispen c.s. (12,XIV)

– onderdeel C

– amendement Van Nispen c.s. (10,XXIII)

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Van Nispen c.s. (12,XV)

– onderdeel D

– amendement Van Nispen c.s. (10,XXIV)

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Van Nispen c.s. (12,XVI)

– onderdeel E

– artikel XVII

– artikel XVIII, aanhef

– amendement Van Nispen c.s. (10,XXV)

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Van Nispen c.s. (12,XVII)

– onderdeel A

– amendement Van Nispen c.s. (10,XXVI)

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Van Nispen c.s. (12,XVIII)

– onderdeel B

– amendement Van Nispen c.s. (10,XXVII)

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Van Nispen c.s. (12,XIX)

– onderdeel C

– artikel XVIII

– artikel XIX, aanhef

– amendement Van Nispen c.s. (10,XXVIII)

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Van Nispen c.s. (12,XX)

– onderdeel A

– amendement Van Nispen c.s. (10,XXIX)

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Van Nispen c.s. (12,XXI)

– onderdeel B

– amendement Van Nispen c.s. (10,XXX)

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Van Nispen c.s. (12,XXII)

– onderdeel C

– artikel XIX

– artikelen XX t/m XXVII

– amendement Van Nispen c.s. (10,XXXI)

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Van Nispen c.s. (11,XI)

– artikel XXVIII

– amendement Van Nispen c.s. (10,XXXII)

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Van Nispen c.s. (12,XXIII)

– artikel XXIX

– amendement Van Nispen c.s. (10,XXXIII)

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Van Nispen c.s. (11,XII)

– artikel XXX

– amendement Van Nispen c.s. (10,XXXIV)

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Van Nispen c.s. (12,XXIV)

– artikel XXXI

– artikelen XXXII en XXXIII

– amendement Swinkels/Van Nispen (18) over gelijktijdige inwerkingtreding met de invoeringswet

– artikel XXXIV

– artikel XXXV

– amendement Van Nispen c.s. (10,I)

 • Indien 10 verworpen:

 • – amendement Van Nispen c.s. (12,I)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

5. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van het vaststellen van het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief na overeenstemming met de ouders

De Voorzitter: aangezien de motie vraagt om aanhouding van het wetsvoorstel, zal er eerst worden gestemd over motie nr. 13 alvorens er wordt gestemd over het wetsvoorstel en de overige moties.

34 446, nr. 13

– de motie-Straus/Bisschop over het aanhouden van het wetsvoorstel

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

34 446

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van het vaststellen van het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief na overeenstemming met de ouders

34 446 (bijgewerkt t/m amendement nr. 7)

– artikelen I t/m III

– amendement Ypma c.s. (7) over medezeggenschap voor ouders van leerlingen met een ondersteuningsarrangement (invoegen artikel IIIa)

– artikelen IV en V

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

7. Stemmingen over: overige moties ingediend bij Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs

34 446, nr. 8

– de motie-Siderius over structureel compenseren van scholen

34 446, nr. 9

– de motie-Siderius over uniforme formulieren, toelaatbaarheidsverklaringen en procedures

34 446, nr. 10

– de motie-Siderius over cluster 3-leerlingen met een Wajong-uitkering

34 446, nr. 11 (ingetrokken)

– de motie-Bruins/Ypma over het verlagen van de administratieve lasten voor leraren

34 446, nr. 12

– de motie-Straus c.s. over scholen die het op overeenstemmingsgericht overleg structureel aan hun laars lappen

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over niet uitvoeren van de motie over een bezettingsnorm in verpleeghuizen

31 765, nr. 237

– de motie-Leijten/Voortman over het horen van de stem van de werkvloer

31 765, nr. 238 (aangehouden)

– de motie-Leijten/Voortman over het bindend opleggen van de leidraad verantwoorde personeelssamenstelling

31 765, nr. 239

– de motie-Bergkamp/Keijzer over het schrappen van overbodige administratieve last

31 765, nr. 240 (aangehouden)

– de motie-Voortman/Leijten over het inzichtelijk maken van de bezuinigingen in de Wlz

31 765, nr. 241

– de motie-Dik-Faber/Keijzer over een expliciete plek voor geestelijke verzorging

31 765, nr. 242

– de motie-Potters/Volp over terugvorderen van middelen als plannen niet volwaardig worden uitgevoerd

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2017

34 550 IV, nr. 9

– de motie-Van Raak/Van Laar over vaststellen van het sociaal minimum op basis van de kosten voor levensonderhoud

34 550 IV, nr. 10 (aangehouden)

– de motie-Bosman/Van Raak over een definitieve vervulling van het zelfbeschikkingsrecht

34 550 IV, nr. 11

– de motie-Van Laar c.s. over het invoeren van een kindgebonden budget in Caribisch Nederland

34 550 IV, nr. 12

– de motie-Fritsma over het recht om eenzijdig de banden met de voormalige Nederlandse Antillen te verbreken

34 550 IV, nr. 13

– de motie-Pechtold over een integrale agenda voor sociaal-economische ontwikkeling

34 550 IV, nr. 14

– de motie-Pechtold over de deal over de Arubaanse raffinaderij

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2017

De Voorzitter: mw. Voortman wenst haar motie op stuk nr. 24 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 550 XVIII, nr. 6

– de motie-Bashir over geen bezuiniging op de Huurcommissie doorvoeren

34 550 XVIII, nr. 7

– de motie-Bashir over het wettelijk mogelijk maken van een huurverlaging

34 550 XVIII, nr. 8

– de motie-Bashir/Van Vliet over de LTV-limiet voor 2017 behouden

34 550 XVIII, nr. 9

– de motie-Ronnes c.s. over het realiseren van voldoende middeldure huurwoningen

34 550 XVIII, nr. 10

– de motie-Ronnes over een actualisering van de Nibud-normen

34 550 XVIII, nr. 11

– de motie-Ronnes over de totstandkoming van regiovorming

34 550 XVIII, nr. 12

– de motie-Ronnes over de huisvestingsproblemen veroorzaakt door nareizigers

34 550 XVIII, nr. 13

– de motie-Ronnes/Bashir over aard en omvang van het inhuren van voormalig rijksambtenaren

34 550 XVIII, nr. 14

– de motie-Albert de Vries over het regionaal doorrekenen van periodieke woningbehoefteramingen

34 550 XVIII, nr. 15

– de motie-Albert de Vries/Houwers over een integrale benadering van groei en krimp

34 550 XVIII, nr. 16

– de motie-Albert de Vries/Voortman over een financiering van het LSA van minimaal € 375.000

34 550 XVIII, nr. 17

– de motie-Madlener/Wilders over de huren per 1 juli 2017 verlagen

34 550 XVIII, nr. 18

– de motie-Madlener/Tony van Dijck over ongedaan maken van het verschil in de aflossingsplicht voor starters

34 550 XVIII, nr. 19

– de motie-Madlener over verlagen van de boete voor huiseigenaren bij het oversluiten van hun hypotheek

34 550 XVIII, nr. 20

– de motie-Madlener over bevorderen van het aantal vrije kavels voor woningen

34 550 XVIII, nr. 21 (aangehouden)

– de motie-Koolmees/Schouten over de grote regionale verschillen op de woningmarkt

34 550 XVIII, nr. 22

– de motie-Schouten/Bashir over het laten vervallen van de bestuursverklaring voor mensen in doorstroomwoningen

34 550 XVIII, nr. 23

– de motie-Schouten over de energiedoelen als onderdeel van de woonvisie

34 550 XVIII, nr. 24 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Voortman over toegankelijk maken van alle ministeriegebouwen voor mensen met een beperking

34 550 XVIII, nr. 25

– de motie-Öztürk/Houwers over anticiperen op een mogelijk oververhitte woningmarkt

34 550 XVIII, nr. 26

– de motie-Öztürk over de mogelijkheid om de aanvangshuur in de vrije sector te laten toetsen door de Huurcommissie

34 550 XVIII, nr. 27

– de motie-Houwers over het toevoegen van een huurberekeningsformulier aan huurcontracten

34 550 XVIII, nr. 28

– de motie-Houwers over geen inschrijfgeld vragen voor kandidaat-huurders

34 550 XVIII, nr. 29

– de motie-Van Vliet over vrijstelling van overdrachtsbelasting bij overdracht van sociale huurwoningen

34 550 XVIII, nr. 30

– de motie-Van Vliet over de onafhankelijkheid van de Autoriteit woningcorporaties

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het jaar 2017

34 550 XII, nr. 8

– de motie-Van Helvert over een aanmerkelijk groter bedrag beschikbaar stellen voor een volgend kabinet

34 550 XII, nr. 9

– de motie-Belhaij over een andere dekking voor de taakstellingen en tegenvallers

34 550 XII, nr. 10

– de motie-Belhaij over de beleidsinhoudelijke gevolgen van de ruilvoettegenvaller

12. Debat over het rapport van de commissie Schnabel over voltooid leven met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

13. Debat over de stand van zaken inzake MH17 met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

14. VAO Gevangeniswezen (AO d.d. 15/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

15. VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 05/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

24 724, nrs. 140 en 141

16. VSO over het studievoorschot en geneeskundestudenten in hun coschapfase met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31 482, nr. 97

17. VSO beleidskader internationaal cultuurbeleid voor de periode 2017–2020 met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

18. VAO Ondernemen, bedrijfsfinanciering en regeldruk (AO d.d. 22/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

19. VAO Bedrijfslevenbeleid en innovatie (AO d.d. 12/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

20. VAO Economische Structuurversterking en Werkgelegenheid Zeeland (AO d.d. 12/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29 453, nr. 417

21. VSO betreffende voorstellen ter versterking van de risicobeheersing en prikkelwerking Waarborgfonds Sociale Woningbouw met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

22. VAO Circulaire economie (AO d.d. 05/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 550 XIII

23. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2017 (onderdeel Economie en Innovatie)

24. Gezamenlijke behandeling van:

34 550 I

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2017

34 550 IIIA t/m C

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2017

34 443

25. Wijziging van de Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen in verband met het verstrekken van gegevens ten behoeve van het biedboek voor de veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen (Wet aanvullende biedboekgegevens)

34 528

26. Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2017)

34 388

27. Regels over het verwerken van gegevens ter bevordering van de veiligheid en de integriteit van elektronische informatiesystemen die van vitaal belang zijn voor de Nederlandse samenleving en regels over het melden van ernstige inbreuken (Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity)

34 564, nr. 1

28. Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Internetpesters aangepakt»

Langetermijnagenda

1, 2 en 3 november (week 44)

– Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

– Begroting Infrastructuur & Milieu (XII) incl. het Infrastructuurfonds (A) en Deltafonds (J)

34 410, nr. 4 (Jaarverslag van de Nationale ombudsman over 2015)

– VSO Tweede evaluatie procesrechtelijke bepalingen hoofdstuk 1 Crisis- en herstelwet (32 127, nr. 219 en nr. 200)

– VAO Landelijk Beeld Jaarwisseling 2015–2016 (AO d.d. 07/09)

– VAO Sociale veiligheid in het openbaar vervoer (AO d.d. 13/09)

– VAO Verslavingszorg (AO d.d. 28/09)

– VAO «Status: Vermist: Op zoek naar een oplossing» (AO d.d. 28/9)

– VAO Evaluatie missies en operaties in 2015 (AO d.d. 29/09)

– VAO Kinderopvang (AO d.d. 28/09)

– VAO Politie (AO d.d. 05/10)

– VAO Zorgverzekeringswet (AO d.d. 05/10)

– VAO Water- en Hagelschade in Zuid Oost Nederland (AO d.d. 06/10)

– VAO Onderhandse zorgcontracten bij thuiszorgaanbieder Alliade (AO d.d. 06/10)

– VAO Visserij (AO d.d. 12/10)

– VAO Integratieonderwerpen (AO d.d. 12/10)

– VSO Geschilbeslechting zorgcontractering (Kamerstuk 29 689, nr. 774)

– VSO Ontwerpbesluit ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een voorziening (Kamerstuk 34 504, nr. 2)

– VSO voorhang experimenten persoonsvolgende bekostiging (Kamerstuk 34 104, nr. 141)

34 413 (Wijziging van de Telecommunicatiewet, de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten in verband met de uitvoering van EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten))

34 377 (Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen)

34 497 (Wijziging van de Wet opslag duurzame energie in verband met de vaststelling van tarieven voor 2017)

34 397 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en daardoor voortbewogen aanhangwagens alsmede het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid) (plenaire afronding in één termijn)

34 429 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en de Geneesmiddelenwet in verband met de uitvoering van verordening 536/2014 op het gebied van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik)

34 349 (Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (2e termijn)

34 453 (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen)

34 268 (Wijziging van de Wet op de Raad voor het openbaar bestuur en intrekking van de Wet op de Raad voor de financiële verhoudingen in verband met de herinrichting van de adviesfunctie inzake de financiële verhoudingen)

34 330 (Wijziging van wetgeving op het terrein van de zorg in verband met het invoeren van een wettelijke regeling voor gunstbetoon bij medische hulpmiddelen en enkele bepalingen over transparantie tussen beroepsbeoefenaren en bedrijven op het terrein van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen)

34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen))

34 468 (Veegwet wonen)

34 434 (Wet verduidelijking voorschriften woonboten)

34 402 (Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake aanscherping van de eisen met betrekking tot examencommissies in het middelbaar beroepsonderwijs en een technische aanpassing)

34 246 (voorstel van wet van de leden Ypma, Voordewind en Rog houdende wijziging van de Wet primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen)

34 331 (Aanpassingswet studiefinanciering BES))

34 473 (R-2069) (Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 8 april 1979 te Wenen tot stand gekomen Statuut van de Organisatie van de Verenigde Naties voor Industriële Ontwikkeling)

34 414 (voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Participatiewet in verband met de introductie van de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (Wet flexibilisering ingangsdatum AOW))

34 333 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg) (antwoord 1e termijn en 2e termijn)

8, 9 en 10 november (week 45)

– Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

– Begroting BuHa-OS (XVII)

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

34 514 (Wijziging van de Participatiewet, de Wet tegemoetkomingen loondomein, de Wet financiering sociale verzekeringen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met stroomlijning van de loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet en enkele andere wijzigingen)

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

15, 16 en 17 november (week 46)

– Begroting Defensie (X)

– Belastingplan 2017 (incl. stemmingen op donderdag 17 november)

34 257 (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen)

34 126 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken))

22, 23 en 24 november (week 47)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V)

– Begroting Economische Zaken (onderdeel Landbouw en Natuur) (XIII)

34 309 (Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring))

29, 30 november en 1 december (week 48)

– Veiligheid en Justitie (VI)

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII) incl. Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C)

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

6, 7 en 8 december (week 49)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

– Stemmingen over alle begrotingen (amendementen en wetsvoorstellen)

13, 14 en 15 december (week 50)

34 387, nrs. 1 en 2 (Burgerinitiatief «Peuro»)

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting)

20, 21 en 22 december (week 51)

34 435 (Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het voortzetten van het streefcijfer voor een evenwichtige verdeling van de zetels van het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen)

Kerstreces: week 52, week 1 en 2

17, 18 en 19 januari (week 3)

34 432 (Wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

34 295 (Wet grondgebonden groei melkveehouderij) + 34 532 (Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten)

34 399 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de elektronische zorgpolis)

34 247 (voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen) (voortzetting)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

31 045 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

34 437, nr. 1 (Burgerinitiatief «Een dier is geen ding»)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 989 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 007 (voorstel van wet van het lid Tellegen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast (Wet aanpak woonoverlast) (voortzetting))

34 424 (Goedkeuring van het op 19 april 2015 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malawi tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 75 en Trb. 2016, 16))

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS en Staatssecretaris SZW)

3. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

4. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

5. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

6. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

7. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

8. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland en over intensieve veehouderij en de gezondheid van omwonenden (Grashoff) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

9. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Minister BuHa/OS, Staatssecretaris EZ)

10. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

11. Debat over de nieuwe informatie inzake Srebrenica (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

12. Debat over de kabinetsreactie op het IBO «Zelfstandigen zonder personeel» (Voortman) (Ministers SZW en EZ)

13. Debat over de screening bij de politie (Segers) (Minister V&J)

14. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (Minister EZ)

15. Debat over het faillissement van Meavita (Van Gerven) (Staatssecretaris en Minister VWS)

16. Debat over het bericht dat het Slotervaartziekenhuis verdiende op de productie van heroïne (Bruins Slot) (Minister VWS)

17. Debat over bed, bad en brood (Voortman) (Staatssecretaris V&J)

18. Debat over weigering van zorg aan mensen die thuis willen sterven (Agema) (Staatssecretaris VWS)

19. Debat over de ongelijkheid in Nederland (Klaver) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

20. Debat over het onderzoek naar statiegeld door de Wageningen Universiteit (Dik-Faber) (Staatssecretaris I&M)

21. Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

22. Debat over schadelijke chemische stoffen in voedsel (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

23. Debat over een toename van het aantal verwarde personen (Dik-Faber) (Minister VWS, Minister V&J)

24. Debat over de beprijzing van Europese emissierechten (Dik-Faber) (Staatssecretaris I&M)

25. Debat over het bericht dat ouders zich door scholen onder druk voelen gezet om hun kind te medicaliseren (Leijten) (Staatssecretaris OCW)

26. Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland (Sjoerdsma) (Minister I&M, Minister BuHa-OS)

27. Debat over Syrië (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

28. Debat over het Vakcollege en de Werkschool (Jadnanansing) (Minister OCW)

29. Debat over de persvrijheid in Turkije (De Roon) (Minister BuZa)

30. Debat over de vermogensrendementsheffing en de renteverlaging door de ECB (Bashir) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris SZW)

31. Debat over de mogelijke sluiting van gevangenissen (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

32. Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

33. Debat over maatwerk in de zorg (Potters) (Staatssecretaris VWS)

34. Debat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid (Van Veldhoven) (Minister EZ en Staatssecretaris I&M)

35. Debat over de stijging van het aantal meldingen van seksueel geweld op scholen (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

36. Debat over het uitblijven van een gezondheidsonderzoek naar fijnstof (Thieme) (Staatssecretaris I&M)

37. Debat over de groeiende tweedeling in het mbo (Siderius) (Minister OCW)

38. Debat over gezondheidsschade die is opgelopen door werknemers van DuPont (Tanamal) (Minister SZW)

39. Debat over de controles op zware verkeersovertredingen (Visser) (Minister V&J)

40. Debat over de biologische landbouw in Nederland (Dik-Faber) (Staatssecretaris EZ)

41. Debat over misstanden in het gevangeniswezen (Volp) (Staatssecretaris V&J)

42. Debat over de import van Russisch aardgas (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

43. Debat over de omgang met privacygevoelige gegevens door gemeenten (Voortman) (Minister BZK)

44. Debat over duurzaamheid en arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie (Gesthuizen) (Minister BuHa-OS)

45. Debat over de consequenties van de uitspraak van het Europees hof voor de rechten van de mens voor het Statuut (Bosman) (Minister BZK)

46. Debat over Nederlandse rozenkwekers die naar Afrika vertrekken (Lodders) (Staatssecretaris EZ)

47. Debat over milieuzones (Visser) (Staatssecretaris I&M)

48. Debat over het rapport over de opsporing in Nederland (Van Toorenburg) (Minister V&J)

49. Debat over uitspraken van de Staatssecretaris EZ over het Europese landbouwsubsidiestelsel (Geurts) (Staatssecretaris EZ)

50. Debat over de huurtoeslag (Bashir) (Minister W&R)

51. Debat over toezicht van gemeenten op kinderdagverblijven (Yücel) (Minister SZW)

52. Debat over discriminatie en racisme in Nederland (Marcouch) (Minister V&J, Minister SZW)

53. Debat over 38 kinderen die onwettig in een gesloten jeugdinstelling zitten (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

54. Debat over meer doden door de Q-koortsepidemie (Thieme) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

55. Debat over asbest (Smaling) (Staatssecretaris I&M)

56. Debat over proefboringen naar gas bij Schiermonnikoog (Van Tongeren) (Minister EZ)

57. Debat over bebouwing aan de Nederlandse kust (Koşer Kaya) (Minister I&M)

58. Debat over kerncentrale Borssele (Jan Vos) (Minister EZ)

59. Debat over de uitvoering van moties over een marktconsultatie en openbaar aanbesteden (Ziengs) (Minister OCW)

60. Debat over lekkage uit de strategische oliereserve (Van Tongeren) (Minister EZ)

61. Debat over oneigenlijke winsten van kleine zorg-bv’s (Agema) (Staatssecretaris VWS)

62. Debat over het sluiten van kolencentrales in Nederland (Van Tongeren) (Minister EZ)

63. Debat over de werking van de Wet werk en zekerheid (Van Weyenberg) (Minister SZW)

64. Debat over kinderen met complexe stoornissen die worden doorgeschoven tussen ggz-instellingen (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

65. Debat over geldstromen vanuit salafistische organisaties (Pieter Heerma) (Minister SZW)

66. Debat over vermeende misstanden bij een tbs-instelling in Brabant (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

67. Debat over de belastingnaheffing voor Apple in Ierland (Grashoff) (Staatssecretaris Financiën)

68. Debat over het bericht dat de EU rekeningrijden wil invoeren (Madlener) (Minister I&M)

69. Debat over de personeelstekorten in de zorg (Agema) (Staatssecretaris VWS)

70. Debat over het kabinetsplan over de reductie van CO2-uitstoot (Voortman) (Staatssecretaris I&M)

71. Debat over de uitschrijving van leerlingen op basisscholen naar aanleiding van de het conflict in Turkije (Van Meenen) (Staatssecretaris OCW)

72. Debat over de rechtspositie van burgers na de overgang van de zorg naar gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

73. Debat over het kernafval in Petten (Dik-Faber) (Minister I&M)

74. Debat over de zoutwinning in Twente (Van Tongeren) (Minister EZ)

75. Debat over het bericht dat meer zware criminelen hun straf ontlopen (Helder) (Minister V&J)

76. Debat over het bericht dat de energiegegevens van meer dan 2 miljoen huishoudens zijn gestolen (Van Veldhoven) (Minister EZ en Minister V&J)

77. Debat over de oordelen van rechters in misbruikzaken (Van Toorenburg) (Minister V&J)

78. Debat over het bericht dat tien procent van de Nederlanders zorg om financiële redenen mijdt (Leijten) (Minister VWS)

79. Debat over de kosten van een schoner milieu en een duurzame economie (Van Veldhoven) (Minister EZ)

80. Debat over de onafhankelijkheid van inspecties op het gebied van externe veiligheid (Van Veldhoven) (Minister I&M, Minister SZW)

81. Debat over de evaluatie van het Energieakkoord (Bosman) (Minister EZ)

82. Debat over verhoogde grondwaterstand door de gaswinning (Van Veldhoven) (Minister EZ)

83. Debat over de uitslag van het Oekraïne-referendum (Van Klaveren) (Minister-President)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (Staatssecretaris EZ, Minister V&J)

2. Dertigledendebat over aangiftes bij de politie die niet worden onderzocht (Oskam) (Minister V&J)

3. Dertigledendebat over de inspanningen van de Nederlandse regering t.a.v. twee gedetineerden in het buitenland (Omtzigt) (Minister BuZa)

4. Dertigledendebat over de deal van Starbucks met de Nederlandse fiscus (Merkies) (Minister Financiën)

5. Dertigledendebat over de regeldruk in de zorg (Keijzer) (Minister en Staatssecretaris VWS)

6. Dertigledendebat over verwarde huurders die voor overlast zorgen (Bashir) (Minister W&R, Minister VWS)

7. Dertigledendebat over het SER-advies over de peuteropvang Siderius) (Minister SZW)

8. Dertigledendebat over de MRSA-bacterie (Thieme) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ)

9. Dertigledendebat over het rapport van de Kinderombudsman over jeugdinstellingen (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS, Staatssecretaris V&J)

10. Dertigledendebat over de storing in het tapsysteem in 2012 (Van Nispen) (Minister V&J)

11. Dertigledendebat over de prestatiedruk in het kleuteronderwijs (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

12. Dertigledendebat over boetes aan buitenlandse verkeersovertreders (Van Toorenburg) (Minister V&J)

13. Dertigledendebat over tariefverschillen bij de inkoop van zorg door gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

14. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over het verdwijnen van de blauwe envelop (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

15. Dertigledendebat over de structuurindeling rond het spoor (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

16. Dertigledendebat over 18-plussers met verstandelijke beperkingen (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

17. Dertigledendebat over Syrische kindbruiden in Nederland (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

18. Dertigledendebat over de missie in Mali (Knops) (Minister BuZa, Minister Defensie)

19. Dertigledendebat over niet aangevraagde toeslagen van de Belastingdienst (Bashir) (Staatssecretaris Financiën)

20. Dertigledendebat over het bericht dat De Lelie zorggroep stopt met wijkverpleging in Zwolle en Amersfoort (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

21. Dertigledendebat over het bericht dat de Belastingdienst informatie achterhield voor het gerechtshof en de Hoge Raad (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

22. Dertigledendebat over het afschaffen van de visumplicht voor de Turken (Omtzigt) (Minister-President, Minister BuZa)

23. Dertigledendebat over de ijssmelt van Antarctica en de gevolgen daarvan voor het Deltaplan (Van Tongeren) (Minister I&M)

24. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over schuldhulpverlening (Schouten) (Staatssecretaris SZW)

25. Dertigledendebat over het besluit om Rotterdam niet voor te dragen als kandidaat voor de World Expo (Verhoeven) (Minister EZ)

26. Dertigledendebat over het screenen van asielzoekers (Voordewind) (Staatssecretaris V&J)

27. Dertigledendebat over het vluchtelingenakkoord tussen de EU en Turkije (Keijzer) (Staatssecretaris V&J)

28. Dertigledendebat over de regionale spoedeisende zorg (Bruins Slot) (Minister VWS)

29. Dertigledendebat over gemeenten die schulden van jongeren overnemen (Van ‘t Wout) (Staatssecretaris SZW)

30. Dertigledendebat over een Oekraïense «plofkipfabriek» in Veenendaal (Van Gerven) (Staatssecretaris EZ)

31. Dertigledendebat over de erkenning van de Armeense genocide door Duitsland (Voordewind) (Minister BuZa)

32. Dertigledendebat over het bericht dat de FNV een asbestgeval bewust buiten de openbaarheid heeft gehouden (Moors) (Minister SZW)

33. Dertigledendebat over de situatie bij de holding Air France/KLM (Van Helvert) (Staatssecretaris I&M)

34. Dertigledendebat over kinderrechten in Nederland (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

35. Dertigledendebat over AOW-gerechtigden in door Israël bezet gebied (Ulenbelt) (Minister SZW)

36. Dertigledendebat over investeringsprojecten in infrastructuur (Monasch) (Minister EZ)

37. Dertigledendebat over het bericht dat Milieudefensie uit het Convenant weidegang is gestapt (Van Gerven) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

38. Dertigledendebat over het bericht dat hogere snelheid op de snelweg tot meer doden leidt (Van Tongeren) (Minister I&M)

39. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President over de Wet Werk en Zekerheid (Ulenbelt) (Minister-President, Minister SZW)

40. Dertigledendebat over de zorgkosten voor chronisch zieken (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

41. Dertigledendebat over het bericht dat het aantal douanemedewerkers in Rotterdam wordt teruggebracht waardoor drugssmokkelaars vrij spel zouden krijgen (Kooiman) (Minister V&J)

42. Dertigledendebat over de kwaliteit van de inburgering van vluchtelingen (Karabulut) (Minister SZW)

43. Dertigledendebat over de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg (Van Gerven) (Minister VWS)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 31 oktober van 11.00 tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2017 (1e termijn Kamer)

Maandag 7 november van 11.00 uur tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2017 (voortzetting)

Maandag 7 november van 13.00 uur tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het begrotingsonderdeel Ontwikkelingssamenwerking

Woensdag 9 november van 10.00 uur tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over de begrotingsonderdelen Materieel en Personeel

Maandag 14 november van 10.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het begrotingsonderdeel Jeugdzorg

Maandag 14 november van 13.00 uur tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het begrotingsonderdeel Water

Woensdag 16 november 2016 van 14.30 uur tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over mensenrechten

Maandag 21 november 2016 van 10.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het begrotingsonderdeel Sport en Bewegen

Maandag 21 november van 11.00 uur tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Cultuur

Maandag 28 november van 11.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Media

Maandag 28 november van 11.00 uur tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het MIRT

Maandag 19 december van 10.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over de algemene maatregelen van bestuur van de omgevingswet

Maandag 19 december 2016 van 12.30 uur tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over de initiatiefnota Geurts: «Een eerlijke boterham»

Recesperiodes

Herfstreces 2016: vrijdag 14 oktober t/m maandag 24 oktober 2016

Kerstreces 2016: vrijdag 23 december 2016 t/m maandag 16 januari 2017

Krokusreces 2017 (tevens verkiezingsreces): vrijdag 24 februari t/m maandag 20 maart 2017

Verkiezingen Tweede Kamer: 15 maart 2017

Meireces 2017: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2017

Koningsdag: donderdag 27 april 2017

Hemelvaart: donderdag 25 mei 2017

2e Pinksterdag: maandag 5 juni 2017

Zomerreces 2017: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2017

Spreektijden

begrotings-

behandelingen

(stand van zaken

per 19 oktober 2016)

VVD:

355

minuten

PvdA:

312

minuten

SP:

213

minuten

CDA:

198

minuten

PVV:

185

minuten

D66:

185

minuten

ChristenUnie:

129

minuten

GroenLinks:

121

minuten

SGP:

113

minuten

PvdD:

120

minuten

50PLUS:

103

minuten

Groep Kuzu/Öztürk:

56

minuten

Groep Bontes/Van Klaveren:

60

minuten

Houwers:

24

minuten

Klein:

30

minuten

Van Vliet:

5

minuten