Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014

Agenda opgesteld 7 maart 2014

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 11 maart

14.00 uur

Woensdag 12 maart

10.15 uur

Donderdag 13 maart

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

33 798

Wijziging van de Woningwet in verband met het versterken van het handhavingsinstrumentarium

33 798 (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)

– artikel I, onderdeel A

– amendement Monasch (10,I)

– onderdeel B

– onderdelen C t/m F

– amendement Monasch (10,II)

– amendement Paulus Jansen (8)

N.B. Indien zowel amendement 10 als amendement 8 wordt aangenomen, komt in artikel I, onderdeel G, artikel 92a, eerste lid, als volgt te luiden:

1. Het bevoegd gezag legt een bestuurlijke boete op ter zake van een overtreding van het verbod van artikel 1b, indien:

a. de overtreder minder dan twee jaar voorafgaande aan die overtreding een overtreding van artikel 1b heeft begaan, of

b. de overtreding gepaard gaat met een bedreiging van de leefbaarheid of een gevaar voor de gezondheid of veiligheid.

– onderdeel G

– onderdeel H

– artikel I

– artikel II

– amendement Bisschop (9,II) (invoegen artikel IIA)

– artikelen III t/m V

– amendement Bisschop (9,I)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

32 271

Nieuwe regels met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad (Huisvestingswet 2014)

32 271 (bijgewerkt t/m amendement nr. 26)

– amendement Bisschop (17,I)

– amendement Van der Linde/Monasch (15,I)

– artikel 1

– gewijzigd amendement Schouten (14,I)

– artikel 2

– artikel 3

– amendement Van der Linde/Monasch (15,II)

– artikel 4

– artikelen 5 en 6

– amendement Van der Linde/Monasch (15,III)

– artikel 7

– artikel 8

– amendement Bisschop (17,II)

– artikel 9

– artikelen 10 en 11

– amendement Ortega-Martijn (10)

– amendement Fritsma (16,I)

– artikel 12

– artikel 13

– gewijzigd amendement Schouten (14,II) (invoegen artikel 14)

– amendement Monasch (20)

– artikel 15

– gewijzigd amendement Schouten (14,III)

– artikel 16

– amendement Fritsma (16,II)

– artikel 17

– amendement Van der Linde/Monasch (15,IV)

– artikel 18

– artikelen 19 en 20

– gewijzigd amendement Paulus Jansen (23,II)

– amendement Paulus Jansen (24,II)

– amendement Paulus Jansen (25,II)

– artikel 21

– gewijzigd amendement Paulus Jansen (23,III) (invoegen artikel 21a)

– amendement Van der Linde (26)

– artikel 22

– artikelen 23 t/m 45b

– gewijzigd amendement Paulus Jansen (22,II) (invoegen artikelen 45c en 45d)

– gewijzigd amendement Paulus Jansen (23,IV) (invoegen artikelen 45c en 45d)

– amendement Paulus Jansen (24,III) (invoegen artikelen 45c en 45d)

– amendement Paulus Jansen (25,III) (invoegen artikelen 45c en 45d)

N.B.: Indien twee of meer van de amendementen 22, 23, 24 en 25 worden aangenomen, worden van de aangenomen amendementsonderdelen 22,II, 23,IV, 24,III en 25,III de voorgestelde teksten in elkaar verwerkt.

– artikelen 46 t/m 50

– gewijzigd amendement Paulus Jansen (22,I)

– gewijzigd amendement Paulus Jansen (23,I)

– amendement Paulus Jansen (24,I)

– amendement Paulus Jansen (25,I)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

5. Stemming over: motie ingediend bij de Huisvestingswet 2014

32 271, nr. 19 (aangehouden)

– de motie-Paulus Jansen over een plan van aanpak voor de problematiek van onderhoud en beheer in aandachtswijken

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Aanpassing eigenwoningforfait

33 750-IX, nr. 17

– de motie-Van Klaveren over bevriezen van het percentage voor de berekening van het eigenwoningforfait

33 750-IX, nr. 18

– de motie-Omtzigt over snelle openbaarmaking van beleidsbesluiten

33 750-IX, nr. 19

– de motie-Omtzigt over beperking van het Belastingplan tot veranderingen in de belastingpercentages

33 750-IX, nr. 20

– de motie-Van Gerven/Paulus Jansen over benoemen van de endogene effecten voor de schatkist

Stemming

7. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Uitvoering inkomensafhankelijke huurverhoging

27 926, nr. 215

– de motie-Van Gerven c.s. over het maximaal toelaatbare percentage bovenmatige verstrekkingen door de Belastingdienst

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Dierziekten en antibioticagebruik

De Voorzitter: dhr. Van Gerven verzoekt zijn moties op stuk nrs. 178 en 180 aan te houden.

29 683, nr. 176 (aangehouden)

– de motie-Thieme over een verplichte monitoring van CRE’s door producenten

29 683, nr. 177

– de motie-Thieme over een nationale etiketteringsplicht voor vlees

29 683, nr. 178 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven/Thieme over een moratorium op het gebruik van fluorochinolonen bij dieren

29 683, nr. 179

– de motie-Van Gerven over scheiden van de functie van apotheker en dierenarts

29 683, nr. 180 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven over een experiment met regulering van aantallen dieren

29 683, nr. 181

– de motie-Geurts over een uniforme Europese regeling voor vaccinatie bij dierziekte-uitbraken

29 683, nr. 182

– de motie-Schouw/Van Dekken over ontkoppelen van de dubbelfunctie van de dierenarts

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Voedsel

31 532, nr. 124

– de motie-Van Gerven over stoppen met het gebruik van legbatterijeieren

31 532, nr. 125 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven over opnemen van de voordelen voor het dier in de beleidsregels voor de NMA (ACM)

31 532, nr. 126

– de motie-Ouwehand/Thieme over formuleren van doelstellingen voor vermindering van de dierlijke-eiwitconsumptie

31 532, nr. 127

– de motie-Dik-Faber over het fiscaal aantrekkelijk doneren van voedsel

31 532, nr. 128

– de motie-Dik-Faber over een logo voor producten met genetisch aangepaste bestanddelen

31 532, nr. 129

– de motie-Schouw over hogere boetes bij overtreding van de Warenwet

Stemming

10. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VSO Gewasbescherming buiten de landbouw

De Voorzitter: dhr. Van Gerven wenst zijn motie op stuk nr. 237 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

27 858, nr. 237 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Gerven over een verbod op gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat voor niet-commerciële doeleinden

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Voortgang Speerpunten Ontwikkelingssamenwerking

De Voorzitter: dhr. Jasper van Dijk wenst zijn motie op stuk nr. 81 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 625, nr. 75

– de motie-Van Laar/De Caluwé over het inpassen van de HPV-vaccinatie in de SRGR-programma’s

33 625, nr. 76

– de motie-Van Laar/Sjoerdsma over 5 miljoen euro oormerken voor projecten voor veilige abortus

33 625, nr. 77

– de motie-Van Laar/Jasper van Dijk over continueren van de steun aan maatschappelijke organisaties

33 625, nr. 78

– de motie-Ouwehand/Thieme over een samenhangende voedselvisie

33 625, nr. 79

– de motie-Sjoerdsma over het in de overgangslanden actief blijven op SRGR-gebied

33 625, nr. 80

– de motie-Sjoerdsma over de capaciteit op ambassades voor inzet op SRGR-gebied

33 625, nr. 81 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Jasper van Dijk c.s. over een rapportage over de besteding van de financiële middelen op SRGR-gebied per organisatie

33 625, nr. 82 (ingetrokken)

– de motie-Jasper van Dijk over een jaarlijkse brief over SRGR-programma’s

33 625, nr. 83

– de motie-Van Klaveren over het zo spoedig mogelijk stoppen van alle staatsontwikkelingshulp

Stemming

12. Stemming over: motie ingediend bij het VSO PBO’s

32 615, nr. 17 (aangehouden)

– de motie-Geurts/De Rouwe over een bestemming voor de resterende vermogens van de productschappen

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Energie

De Voorzitter: dhr. Van Gerven verzoekt zijn motie op stuk nr. 152 aan te houden en mw. Van Veldhoven haar motie op stuk nr. 153.

29 023, nr. 152 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven c.s. over de ACM bevoegd maken om energietarieven te toetsen

29 023, nr. 153 (aangehouden)

– de motie-Van Veldhoven over uitruil van opgaven voor windenergie tussen provincies

29 023, nr. 154

– de motie-Van Veldhoven/Sjoerdsma over een analyse van bedreigingen en kansen die uit de energieafhankelijkheidspositie volgen

29 023, nr. 155 (aangehouden)

– de motie-Van Tongeren over een eenduidige uitleg van de fiscale regels voor elektrische auto’s

29 023, nr. 156

– de motie-Van Tongeren/Dik-Faber over overleg met VNG, IPO en de Unie van Waterschappen over schaliegas

29 023, nr. 157

– de motie-De Rouwe/Agnes Mulder over de verjaringstermijn voor vergoeding van schade ten gevolge van mijnbouwactiviteiten

29 023, nr. 158

– de motie-De Rouwe/Agnes Mulder over geen beroep op verjaring bij beoordeling verzoeken om schadevergoeding uit het Waarborgfonds mijnbouwschade

29 023, nr. 159

– de motie-Jan Vos over een verbod op import van zware Noordpoololie in de EU

Stemming

14. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij de Invoeringswet Participatiewet

33 161, nr. 178

– de motie-Kerstens over een individueel plan van aanpak

Stemmingen

15. Stemmingen in verband met:

33 716

Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen)

33 716 (bijgewerkt t/m amendement nr. 29)

– artikel I, aanhef

– amendement Beertema (13) (invoegen onderdeel 0A)

– amendement Beertema (12,I)

– onderdeel A

– amendement Beertema (12,II)

– amendement Schouten/Dijkgraaf (11)

– onderdeel B

– amendement Karabulut (16) (invoegen onderdeel Ba)

  • Indien 16 verworpen:

  • – gewijzigd amendement Voortman (28) (invoegen onderdeel Ba)

– gewijzigd amendement Voortman (29) (invoegen onderdeel Ba)

– onderdelen C en E

– amendement Pieter Heerma (18,I)

– onderdeel F

– onderdelen G t/m K

– artikel I

– artikelen II t/m VI

– artikel VII, aanhef

– amendement Pieter Heerma (18,II)

– onderdeel A

– amendement Voortman (17,I)

– amendement Pieter Heerma (18,III)

– onderdeel B

– onderdelen C t/m D

– artikel VII

– artikelen VIIa en VIII

– amendement Pieter Heerma (18, IV t/m VI)

– artikel IX

– artikelen IXa t/m Xc

– amendement Voortman (17,II) (invoegen artikelen Xd t/m Xg)

– artikelen XI t/m XIh

– amendement Hamer (21)

– artikel XII

– artikelen XIV en XV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij Wet hervorming kindregelingen

33 716, nr. 19

– de motie-Beertema over het opzeggen of aanpassen van internationale verdragen

33 716, nr. 20

– de motie-Beertema over het herzien van het woonlandbeginsel

33 716, nr. 22

– de motie-Voortman over inkomensafhankelijke kinderbijslag

33 716, nr. 23

– de motie-Pieter Heerma over een standaard rekenregel bij het vaststellen van kinderalimentatie

33 716, nr. 24

– de motie-Karabulut over uitstellen van de afschaffing van de ouderschapsverlofkorting

33 716, nr. 25

– de motie-Karabulut over verbetering van de inkomenspositie van ouders

33 716, nr. 26

– de motie-Karabulut over een voorstel voor het inkomensafhankelijk maken van de kinderbijslag

33 716, nr. 27

– de motie-Van Weyenberg/Tellegen over het meer lonend maken van meer uren werken

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de voortgang van de capaciteitsverhoging op de Valleilijn

29 984, nr. 468

– de motie-Dik-Faber c.s. over onderzoek naar de mogelijkheden van een kwartierdienst

29 984, nr. 469 (aangehouden)

– de motie-Geurts/De Rouwe over onderzoek of Barneveld Noord een halteplaats van de Intercity Amersfoort-Hengelo kan worden

Stemming

18. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over dierenwelzijn

28 286, nr. 680

– de motie-Thieme over controle op de drinkwaterkwaliteit op pluimvee- en varkenshouderijen

Stemming

19. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Dierziekten en antibioticagebruik veehouderij

29 683, nr. 154

– de motie-Thieme over stoppen met SPF-stallen

20. Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Huizenprijzen (debat met de regering)

21. Dertigledendebat over het bericht «Ministerie spekt club farmaceuten» met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

22. Dertigledendebat over ontpoldering van de Hedwige met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

23. Dertigledendebat over belastingnomaden met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

24. VAO Bestuurderscao’s (AO d.d. 20/2) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25. VAO Bezoek kabinet aan de Palestijnse gebieden en Israël (AO d.d. 12/2) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

26. VAO Beleidsbrief nucleaire ontwapening en non-proliferatie (AO d.d. 29/1) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

27. VAO Staatsbosbeheer (AO d.d. 05/3) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28. VAO Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte (AO d.d. 19/2) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29. VSO over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (achtste tranche)

30. VAO Strafrechtelijke onderwerpen (AO d.d. 12/2) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31. VAO Politieonderwerpen (AO d.d. 30/1) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 325

32. Voorstel van wet van het lid Bosman houdende regulering van de vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland (Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (1e termijn Kamer)

33 597

33. Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en een aantal andere wetten in verband met de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur en de invoering van een bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid, alsmede regeling van diverse andere onderwerpen

33 582

34. Wijziging van de Gemeentewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de burgemeester tot de inzet van cameratoezicht

33 713

35. Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een compartimenteringsreserve (Wet compartimenteringsreserve)

33 543

36. Goedkeuring van het op 15 oktober 2012 tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof (Trb. 2013, 12)

Langetermijnagenda

18 en 20 maart (week 12) (19 maart geen vergadering)

– Debat over het verslag van de Nationale Ombudsman over 2012

– Debat over de Bankenunie

– VAO Migratie en Ontwikkeling (AO d.d. 05/03)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie)

33 729 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het verstrekken van vertrouwelijke gegevens of inlichtingen door de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten aan de Algemene Rekenkamer)

33 685 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van financieel-economische criminaliteit (verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit))

33 781 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de invoering van de rijbewijsplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid (T-rijbewijs))

32 889 (Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Hijum tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen)

33 311 (Voorstel van wet van het Lid Bontes tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het beperken van de duur van partneralimentatie en tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het desverzocht verstrekken van berekeningen van draagkracht en behoefte in zaken betreffende partneralimentatie) (antw. 1e termijn + tweede termijn)(de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

33 669 (Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) (voortzetting)

33 488 (Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de huwelijksleeftijd, de huwelijksbeletselen, de nietigverklaring van een huwelijk en de erkenning van in het buitenland gesloten huwelijken (Wet tegengaan huwelijksdwang))

25, 26 en 27 maart (week 13)

– Burgerinitiatief «Stop de overvolle klassen» (33 758, nr. 22)

32 476 (Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling)

32 859 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs)

+ 33 346 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten) (commissie I&M heeft nader verslag uitgebracht)

33 438 (Wijziging van de Wet op de bijzondere medische verrichtingen in verband met de invoering van een startmeldingsplicht voor beperkte duur voor het uitvoeren van verrichtingen waarvoor niet langer een vergunning op grond van deze wet is vereist)

33 697 (Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeervoorschriften, het Wetboek van Strafvordering en de Gemeentewet in verband met de digitalisering van de handhaving van veelvoorkomende overtredingen (Wet digitale handhaving veelvoorkomende overtredingen))

32 382 (Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur))

33 619 (Aanpassingen van de Wet op de jeugdzorg en enkele andere wetten ten behoeve van de professionalisering van de jeugdzorg)

33 484 (Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek in verband met het transparanter en voor een breder publiek toegankelijk maken van de executoriale verkoop van onroerende zaken)

33 742 (Wijziging van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen in verband met aanvulling van de bepaling over de procedure van voortgezette tenuitvoerlegging)

33 758, nr. 21 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Erken ME»)

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten)

1, 2 en 3 april (week 14)

33 659 (Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s)

33 855 (Wijziging van de Algemene nabestaandenwet en de Wet uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers 1940–1945 in verband met een technische aanpassing van de berekening van de nabestaandenuitkering voor alleenstaande ouders en een verduidelijking van de Werkloosheidswet)

8, 9 en 10 april (week 15)

nog te bepalen

15, 16 en 17 april (week 16)

– Debat over het WRR-rapport «Naar een lerende economie» (Pechtold) (minister-president)

22, 23 en 24 april (week 17)

Debat over het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma (onder voorbehoud)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Referentieniveaus taal en rekenen (AO d.d. 07/11) (te agenderen na een rondetafelgesprek van de commissie)

– VAO Islam- en imamopleidingen (AO d.d. 22/01) (te agenderen na ontvangst van een brief van de minister)

33 691 (Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen)) (commissie brengt nader verslag uit)

33 508 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen) (minister heeft bij brief van 6 februari jl. verzocht behandeling van het wetsvoorstel aan te houden)

33 509 (Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens) (commissie heeft besloten een nader verslag uit te brengen)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antw. 1e termijn + tweede termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden)

32 328 (Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 308 (Wet auteurscontractenrecht)

33 168 (Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg)(behandeling op verzoek van de minister uitgesteld in afwachting van een nota van wijziging)

33 362 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben) (behandeling op verzoek van de minister uitgesteld, zie 33 168))

33 683 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen)) (tweede termijn Kamer en regering) (te agenderen van ontvangst van het kabinetsstandpunt over een drietal uitvoeringstoetsen van het CVZ)

Te agenderen debatten

1. Debat over de intensieve veehouderij in Nederland (Ouwehand) (staatssecretaris EZ + minister VWS)

2. Debat over het afluisteren door de NSA en de rol van Nederland daarin (Van Raak) (minister BZK en V&J) (na ontvangst van het kabinetsstandpunt)

3. Debat over schaliegas (Van Tongeren) (minister EZ)

4. Debat over het Energieakkoord (Van Tongeren) (MP + minister EZ + staatssecretaris I&M)

5. Debat over fraude in Nederland (Gesthuizen) (minister V&J)

6. Debat over de inzet van vrijwilligers en werklozen in de thuiszorg (Leijten) (staatssecretaris VWS en SZW)

7. Debat over zorgfraude (Otwin van Dijk) (staatssecretaris+ minister VWS)

8. Debat over een nadere uitwerking van het begrip participatiesamenleving (Slob) (minister-president)

9. Debat over de gevolgen van het loslaten van de melkquotering door de EU (Smaling) (staatssecretaris EZ)

10. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (minister VWS, staatssecretaris EZ en staatssecretaris I&M)

11. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (staatssecretaris VWS en minister Sociale Zaken) (voorafgegaan door een brief)

12. Debat over het bericht «Werkloosheid klimt naar niveau van de jaren «80» (De Graaf) (minister SZW)

13. Debat over het bericht «Jihad-hooligans op ramkoers» (Heerma) (minister SZW)

14. Debat over de stijging van het aantal meldingen van racisme (Yücel) (minister SZW)

15. Debat over het bericht dat de kinderbijslag niet gekort mag worden in het buitenland (De Graaf) (minister SZW)

16. Debat over het rapport van de evaluatiecommissie nationalisatie SNS Reaal (Merkies) (minister Financiën)

17. Debat over de jaarcijfers van ziekenhuizen (Leijten) (minister VWS)

18. Debat over het passend onderwijs (Ypma) (staatssecretaris OCW)

19. Debat over de kabinetsvisie Nederlandse bankensector (32 013, nr. 35) (minister Financiën)

20. Debat over de nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs (Klaver) (staatssecretaris OC&W)

21. Debat over de aansturing vanuit Europa op sociaal en economisch gebied (Klaver) (minister Financiën)

22. Debat over problemen op het spoor in verband met de staat van het onderhoud (Van Veldhoven) (staatssecretaris I&M)

23. Debat over het rapport Masterplan Toekomst IJsselmeer (Bosman) (staatssecretaris EZ)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het intrekken van de Beginselenwet AWBZ-zorg (Agema) (staatssecretaris VWS)

2. Dertigledendebat over de bezuiniging op maagzuurremmers (Leijten) (minister VWS)

3. Dertigledendebat over het bericht dat «harder rijden de gezondheid schaadt» (Van Veldhoven) (minister en staatssecretaris I&M)

4. Dertigledendebat over het bericht dat de klacht van de Conferentie van Europese Kerken over de opvang van ongedocumenteerde volwassenen gegrond is verklaard (Gesthuizen) (staatssecretaris V&J)

5. Dertigledendebat over de kwaliteit in de verpleeghuizen (Agema) (staatssecretaris VWS)

6. Dertigledendebat over de bescherming van persoonsgegevens door gemeenten (Van Weyenberg) (staatssecretaris SZW)

7. Dertigledendebat over het bericht «geen hoger loon voor EU-functionarissen» (Omtzigt) (minister BuZa)

8. Dertigledendebat over de adviezen inzake kindermishandeling (Keijzer) (staatssecretaris VWS)

9. Dertigledendebat over de financiering van de kolenmijnbouwindustrie (Ouwehand) (minister BuHa/OS en minister Financiën)

10. Dertigledendebat over het ontslaan van oudere leraren in het onderwijs (Beertema) (minister OCW)

11. Dertigledendebat over het bericht «Helft 55-plussers lang zonder werk» (Klein) (minister SZW)

12. Dertigledendebat over de opvoedpoli’s (Keijzer) (staatssecretaris VWS)

13. Dertigledendebat over risicoselectie door zorgverzekeraars in de basisverzekering (Leijten) (minister VWS)

14. Dertigledendebat over de gevolgen van de accijnsverhogingen voor pomphouders en MKB in de grensstreek (Merkies) (staatssecretaris Financiën)

15. Dertigledendebat over het bericht dat duizenden Oost-Europeanen in ons land naar dokter of ziekenhuis gaan, maar de rekening niet betalen (Klever) (minister VWS)

16. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraars goedkope zorgverzekeringen aanbieden aan uitsluitend buitenlandse werknemers (Klever) (minister VWS)

17. Dertigledendebat over het bericht dat de zwaardere ZZP’s in de GGZ naar de gemeenten gaan (Keijzer) (staatssecretaris VWS)

18. Dertigledendebat over het bericht dat de zorgpremie dreigt te exploderen in 2015 (Voortman) (minister VWS)

19. Dertigledendebat over de Gülenbeweging in Nederland (Van Klaveren) (minister SZW)

20. Dertigledendebat over de JSF (De Roon) (minister EZ)

21. Dertigledendebat over de sobere opvangcentra voor kinderen (Kooiman) (staatssecretaris VWS)

22. Dertigledendebat over het scheiden van hoogbejaarde echtparen door het kabinetsbeleid (Agema) (staatssecretaris VWS)

23. Dertigledendebat over minder zorgplekken voor gehandicapten (Leijten) (staatssecretaris VWS)

24. Dertigledendebat over mensen die ziek zijn als gevolg van hun werk (Karabulut) (minister SZW)

25. Dertigledendebat over het bericht dat de minister een advies om de rijksvertegenwoordiger op Bonaire, Sint Eustatius en Saba te ontslaan heeft genegeerd (Hachchi) (Minister BZK)

26. Dertigledendebat over de uitspraken van de minister van Buitenlandse Zaken m.b.t. een mogelijk EU lidmaatschap voor Turkije (Omtzigt)

27. Dertigledendebat over de verbreding van de A27 bij Amelisweerd (Ouwehand) (minister van I&M)

28. Dertigledendebat over ontslagen in de zorg (Agema) (staatssecretaris VWS)

29. Dertigledendebat over het sluiten van verzorgingshuizen (Agema) (staatssecretaris VWS)

30. Dertigledendebat over het alarm rond de invoering van de Jeugdwet (Agema) (staatssecretaris VWS)

31. Dertigledendebat over gemeenten die de noodklok luiden over de negatieve gevolgen van de fraudewet (Karabulut) (minister SZW)

32. Dertigledendebat over het wegsluizen van geld via Nederland door Oekraïense oligarchen (Merkies) (staatssecretaris Financiën, minister BuZa)

33. Dertigledendebat over de bouw van een megastal in Grubbenvorst (Van Gerven) (staatssecretaris EZ)

34. Dertigledendebat over mogelijke financiële problemen voor gemeenten in verband met decentralisaties (Van Raak) (minister BZK)

Wetgevings- notaoverleggen

Er zijn geen overleggen geagendeerd.

Recesperiodes

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 19 maart 2014 (geen avondvergadering op dinsdag 18 maart en geen vergadering op woensdag 19 maart 2014)

Meireces 2014: vrijdag 25 april t/m maandag 12 mei 2014

Verkiezingen Europees Parlement: donderdag 22 mei 2014 (geen avondvergadering op woensdag 21 mei en geen vergadering op donderdag 22 mei 2014)

Hemelvaart: donderdag 29 mei 2014

Zomerreces 2014: vrijdag 4 juli t/m maandag 1 september 2014

Herfstreces 2014: vrijdag 17 oktober t/m maandag 27 oktober 2014

Kerstreces 2014: vrijdag 19 december t/m maandag 12 januari 2015

Krokusreces 2015: vrijdag 13 februari t/m maandag 23 februari 2015

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 18 maart 2015 (geen avondvergadering op dinsdag 17 maart en geen vergadering op woensdag 18 maart 2015)

Hemelvaart: donderdag 14 mei 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015