Besluit van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele ministeriële regelingen of onderdelen daarvan in verband met de Omgevingswet

De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening;

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Minister voor Natuur en Stikstof;

Gelet op:

 • artikel 18.1, eerste lid, van de Omgevingsregeling,

 • artikel 5.2, eerste lid, van de Invoeringsregeling Omgevingswet,

 • artikel 5.1, eerste lid, van de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet,

 • artikel 5.1, eerste lid, van de Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet,

 • artikel 5.1, eerste lid, van de Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet,

 • artikel 4.1, eerste lid, van de Aanvullingsregeling grondeigendom Omgevingswet,

 • artikel II, eerste lid, van de Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 29 juni 2021, nr. IenW/BSK-2021/174563, tot wijziging van de Omgevingsregeling in verband met de actualisering en wijziging van de regels met betrekking tot de geometrische begrenzingen van waterstaatswerken en beperkingengebieden (Wijzigingsregeling I&W Omgevingsregeling) (Stcrt. 2021, 34775),

 • artikel III van de Regeling van de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 juli 2021, nr. WJZ/21068728, tot wijziging van de Regeling natuurbescherming en de Omgevingsregeling (stikstofreductie en natuurverbetering) (Stcrt. 2021, 35025),

 • artikel III van de Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 8 december 2021, nr. WJZ/21288684, tot wijziging van de Regeling natuurbescherming en de Omgevingsregeling (nieuwe versie AERIUS Calculator en wijziging stikstofregistratiesysteem) (Stcrt. 2022, 713),

 • artikel VI, eerste lid, van de Regeling van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 31 januari 2022, nr. 2022-0000037155, tot wijziging van de Omgevingsregeling en enkele andere regelingen in verband met het opnemen van de risicomatrix en technische aanpassingen aan het stelsel van de Omgevingswet voor het onderwerp bouwen (Stcrt. 2022, 3912),

 • artikel III, tweede lid, van de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 december 2021, nr. 2021-0000022871, houdende wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 en de Omgevingsregeling inzake de uitwerking van de toe te passen methodiek en deskundigheidseisen voor airconditioningskeuringsdeskundigen (Stcrt. 2021, 48236),

 • artikel III, tweede lid, van de Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 19 april 2022, nr. IENW/BSK-2022/76575, tot wijziging van de Waterregeling en de Omgevingsregeling (energierendement bodemenergiesystemen) (Stcrt. 2022, 10295),

 • artikel II van de Regeling van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 22 april 2022, nr. 2022-0000205329 houdende wijziging van de Omgevingsregeling in verband met diverse wijzigingen (Stcrt. 2022, 11749),

 • artikel III, tweede lid, van de Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 15 juni 2022, nr. IENW/BSK-2022/137206, tot wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer en de Omgevingsregeling in verband met jurisprudentie over windturbineparken (tijdelijke overbruggingsregeling windturbineparken) (Stcrt. 2022, 15886),

 • artikel III, eerste lid, van de Regeling van de Minister voor Natuur en Stikstof van 10 juli 2022, nr. WJZ/22297630, tot wijziging van de Regeling natuurbescherming en de Omgevingsregeling (snelheidsmaatregel uit stikstofregister) (Stcrt. 2022, 18273),

 • artikel III, eerste lid, van de Regeling van de Minister voor Natuur en Stikstof van 26 juli 2022, nr. WJZ/21093226, houdende wijziging van de Regeling natuurbescherming en de Omgevingsregeling in verband met het landelijk niet openen van de jacht op de wildsoort konijn en het niet openen van de jacht op de wildsoort haas in de provincies Groningen, Limburg en Utrecht (Stcrt. 2022, 19875),

 • artikel II van de Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 25 augustus 2022, nr. IENW/BSK-2022/188025, tot wijziging van de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet vanwege het toevoegen van de maatregel ‘Diffractor, niet geplaatst op een geluidscherm of geluidwal’ (Stcrt. 2022, 21976),

 • artikel III, eerste lid, van de Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 23 september 2022, nr. IENW/BSK-2022/58411, tot wijziging van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk en de Regeling aanwijzing vuurwerk dat ter beschikking mag worden gesteld voor particulier gebruik in verband met de herinvoering van de begrippen consumentenvuurwerk en professioneel vuurwerk (Stcrt. 2022, 22651),

 • artikel II van de Regeling van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Staatsecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 23 september 2022 houdende tweede bundeling ter wijziging van de Omgevingsregeling in verband met diverse wijzigingen (Stcrt. 2022, 26085),

 • artikel XIV, eerste lid, van de Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de Minister van Defensie van 25 oktober 2022, nr. IENW/BSK-2022/216009, houdende wijzigingen in de Activiteitenregeling milieubeheer, de Regeling burgerluchthavens, de regeling geluidsemissie buitenmateriaal en enkele andere regelingen vanwege de invoering van de Omgevingswet (verzamelwijziging IenW vanwege invoering Ow 2022) (Stcrt. 2022, 25973),

 • artikel II van de Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 30 oktober 2022, nr. IENW/BSK-2022/237672, tot wijziging van de Omgevingsregeling in verband met het vaststellen van regels over de monitoring van de omgevingswaarden voor de veiligheid van primaire waterkeringen en een juridisch-technische aanpassing (Stcrt. 2022, 29177),

 • artikel III, tweede lid, van de Regeling van de Minister voor Natuur en Stikstof van 11 december 2022, nr. WJZ/21243081, houdende wijziging van de Regeling natuurbescherming (tarief Persoonlijk eigendomscertificaat) (Stcrt. 2022, 33298),

 • artikel III van de Regeling van de Minister voor Natuur en Stikstof van 23 januari 2023, nr. WJZ/22474344, tot wijziging van de Regeling natuurbescherming en de Omgevingsregeling (AERIUS 2022) (Stcrt. 2023, 1369), en

 • artikel II van de Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 24 januari 2023, nr. IENW/BSK-2023/12858 tot wijziging van de Omgevingsregeling in verband met de actualisering en wijziging van de regels met betrekking tot de geometrische begrenzingen van waterstaatswerken, beperkingengebieden en reserveringsgebieden uitbreiding hoofdwegen (Actualisering geometrie Omgevingsregeling IenW eerste helft 2023) (Stcrt. 2023, 4078).

Besluit:

Enig artikel

Onmiddellijk na het tijdstip waarop de artikelen of onderdelen van de wetten en algemene maatregelen van bestuur, genoemd in het Besluit van 5 april 2023 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Invoeringswet Omgevingswet, de Aanvullingswet geluid Omgevingswet, de Aanvullingswet bodem Omgevingswet, de Aanvullingswet natuur Omgevingswet, de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet en enkele andere wetten die met de Omgevingswet verband houden, alsmede het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Omgevingsbesluit, het Invoeringsbesluit Omgevingswet, het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet, het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet, het Aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet, het Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet en enkele andere besluiten die daarmee verband houden (Stb. 2023, 113), in werking zijn getreden, zijnde 1 januari 2024, treden met ingang van diezelfde datum in de hieronder aangegeven volgorde in werking:

 • 1. de Omgevingsregeling;

 • 2. de Invoeringsregeling Omgevingswet, met uitzondering van:

  • a. artikel 1.1, onderdeel OOOOOOOOOOOO, voor zover het betreft artikel 14.36;

  • b. artikel 2.54, onderdeel B; en

  • c. artikel 3.1, onder eee;

 • 3. de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet;

 • 4. de Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet;

 • 5. de Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet;

 • 6. de Aanvullingsregeling grondeigendom Omgevingswet;

 • 7. de Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 29 juni 2021, nr. IenW/BSK-2021/174563, tot wijziging van de Omgevingsregeling in verband met de actualisering en wijziging van de regels met betrekking tot de geometrische begrenzingen van waterstaatswerken en beperkingengebieden (Wijzigingsregeling I&W Omgevingsregeling) (Stcrt. 2021, 34775);

 • 8. artikel II van de Regeling van de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 juli 2021, nr. WJZ/21068728, tot wijziging van de Regeling natuurbescherming en de Omgevingsregeling (stikstofreductie en natuurverbetering) (Stcrt. 2021, 35025);

 • 9. artikel II van de Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 8 december 2021, nr. WJZ/21288684, tot wijziging van de Regeling natuurbescherming en de Omgevingsregeling (nieuwe versie AERIUS Calculator en wijziging stikstofregistratiesysteem) (Stcrt. 2022, 713);

 • 10. de Regeling van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 31 januari 2022, nr. 2022-0000037155, tot wijziging van de Omgevingsregeling en enkele andere regelingen in verband met het opnemen van de risicomatrix en technische aanpassingen aan het stelsel van de Omgevingswet voor het onderwerp bouwen (Stcrt. 2022, 3912);

 • 11. artikel II van de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 december 2021, nr. 2021-0000022871, houdende wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 en de Omgevingsregeling inzake de uitwerking van de toe te passen methodiek en deskundigheidseisen voor airconditioningskeuringsdeskundigen (Stcrt. 2021, 48236);

 • 12. artikel II van de Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 19 april 2022, nr. IENW/BSK-2022/76575, tot wijziging van de Waterregeling en de Omgevingsregeling (energierendement bodemenergiesystemen) (Stcrt. 2022, 10295);

 • 13. de Regeling van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 22 april 2022, nr. 2022-0000205329 houdende wijziging van de Omgevingsregeling in verband met diverse wijzigingen (Stcrt. 2022, 11749);

 • 14. artikel II van de Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 15 juni 2022, nr. IENW/BSK-2022/137206, tot wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer en de Omgevingsregeling in verband met jurisprudentie over windturbineparken (tijdelijke overbruggingsregeling windturbineparken) (Stcrt. 2022, 15886);

 • 15. artikel II van de Regeling van de Minister voor Natuur en Stikstof van 10 juli 2022, nr. WJZ/22297630, tot wijziging van de Regeling natuurbescherming en de Omgevingsregeling (snelheidsmaatregel uit stikstofregister) (Stcrt. 2022, 18273);

 • 16. artikel II van de Regeling van de Minister voor Natuur en Stikstof van 26 juli 2022, nr. WJZ/21093226, houdende wijziging van de Regeling natuurbescherming en de Omgevingsregeling in verband met het landelijk niet openen van de jacht op de wildsoort konijn en het niet openen van de jacht op de wildsoort haas in de provincies Groningen, Limburg en Utrecht (Stcrt. 2022, 19875);

 • 17. de Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 25 augustus 2022, nr. IENW/BSK-2022/188025, tot wijziging van de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet vanwege het toevoegen van de maatregel ‘Diffractor, niet geplaatst op een geluidscherm of geluidwal’ (Stcrt. 2022, 21976);

 • 18. de Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 23 september 2022, nr. IENW/BSK-2022/58411, tot wijziging van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk en de Regeling aanwijzing vuurwerk dat ter beschikking mag worden gesteld voor particulier gebruik in verband met de herinvoering van de begrippen consumentenvuurwerk en professioneel vuurwerk (Stcrt. 2022, 22651);

 • 19. de Regeling van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 23 september 2022 houdende tweede bundeling ter wijziging van de Omgevingsregeling in verband met diverse wijzigingen (Stcrt. 2022, 26085);

 • 20. de Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de Minister van Defensie van 25 oktober 2022, nr. IENW/BSK-2022/216009, houdende wijzigingen in de Activiteitenregeling milieubeheer, de Regeling burgerluchthavens, de regeling geluidsemissie buitenmateriaal en enkele andere regelingen vanwege de invoering van de Omgevingswet (verzamelwijziging IenW vanwege invoering Ow 2022) (Stcrt. 2022, 25973);

 • 21. de Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 30 oktober 2022, nr. IENW/BSK-2022/237672, tot wijziging van de Omgevingsregeling in verband met het vaststellen van regels over de monitoring van de omgevingswaarden voor de veiligheid van de primaire waterkeringen en een juridisch-technische aanpassing (Stcrt. 2022, 29177);

 • 22. artikel II van de Regeling van de Minister voor Natuur en Stikstof van 11 december 2022, nr. WJZ/21243081, houdende wijziging van de Regeling natuurbescherming (tarief Persoonlijk eigendomscertificaat) (Stcrt. 2022, 33298);

 • 23. artikel II van de Regeling van de Minister voor Natuur en Stikstof van 23 januari 2023, nr. WJZ/22474344, tot wijziging van de Regeling natuurbescherming en de Omgevingsregeling (AERIUS 2022) (Stcrt. 2023, 1369); en

 • 24. de Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 24 januari 2023, nr. IENW/BSK-2023/12858 tot wijziging van de Omgevingsregeling in verband met de actualisering en wijziging van de regels met betrekking tot de geometrische begrenzingen van waterstaatswerken, beperkingengebieden en reserveringsgebieden uitbreiding hoofdwegen (Actualisering geometrie Omgevingsregeling IenW eerste helft 2023) (Stcrt. 2023, 4078).

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

Dit ministeriële besluit regelt in de eerste plaats dat de ministeriële regelingen die verband houden met het stelsel van de Omgevingswet, net als de Omgevingswet zelf, op 1 januari 2024 in werking treden en dat bij inwerkingtreding de juiste volgorde wordt aangehouden. Het gaat hierbij in ieder geval om inwerkingtreding van de Omgevingsregeling, de Invoeringsregeling Omgevingswet, de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet, de Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet, de Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet en de Aanvullingsregeling grondeigendom Omgevingswet. Daarnaast regelt dit ministeriële besluit de inwerkingtreding van in andere ministeriële regelingen opgenomen wijzigingen van de Omgevingsregeling en daarmee verband houdende wijzigingen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de wijzigingen die zijn opgenomen in artikel II van de Regeling van de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 juli 2021, nr. WJZ/21068728, tot wijziging van de Regeling natuurbescherming en de Omgevingsregeling (stikstofreductie en natuurverbetering) (Stcrt. 2021, 35025). Door alle wijzigingen in dit ministeriële besluit in de juiste volgorde te plaatsen wordt ervoor gezorgd dat het totale plaatje wetstechnisch klopt. Dit is noodzakelijk omdat het meer dan eens voorkomt dat verschillende ministeriële regelingen hetzelfde artikel of dezelfde bijlage wijzigen of op een andere wijze van elkaar afhankelijk zijn. Artikel 6.6 van de Omgevingsregeling vormt een goed voorbeeld. Het artikel wordt ingevoegd via de Invoeringsregeling Omgevingswet en vervolgens gewijzigd door zowel de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet als de Aanvullingsregeling grondeigendom Omgevingswet.

Overgangsrecht

De vaststelling van de precieze volgorde van inwerkingtreding is minder van belang voor het in de stelselregelgeving opgenomen overgangsrecht. Voor zover er wijzigingen in het overgangsrecht worden aangebracht moeten deze wijzigingen natuurlijk wel goed op elkaar aansluiten, maar wat de toepassing betreft van het overgangsrecht voor de regelgeving die op 1 januari 2024 in werking treedt, geldt dat de inwerkingtredingsdatum van het stelsel moet worden beschouwd als één ondeelbaar moment. Dit vanwege de onderlinge samenhang en de opbouw in de verschillende sporen van het stelsel van de Omgevingswet. Dit leidt ertoe dat in het kader van het overgangsrecht ‘oud recht’ moet worden uitgelegd als het recht zoals dat gold onmiddellijk voor 1 januari 2024.1

Geconsolideerde versie

Voor de uitvoeringspraktijk is op de website www.iplo.nl een geconsolideerde versie van de Omgevingsregeling beschikbaar gesteld. Deze versie laat zien hoe de Omgevingsregeling eruit komt te zien nadat deze is gewijzigd door de Invoeringsregeling, de Aanvullingsregelingen en de andere artikelen die de Omgevingsregeling wijzigen. Deze versies zijn van belang voor iedereen die zich op de nieuwe regelgeving voorbereidt of daarmee aan de slag gaat. Op de website zijn ook geconsolideerde versies opgenomen van de Omgevingswet en de vier algemene maatregelen van bestuur onder de Omgevingswet.

Artikelsgewijs

Enig artikel

In dit artikel is zowel geregeld dat de ministeriële regelingen of onderdelen daarvan die verband houden met het stelsel van de Omgevingswet op 1 januari 2024 in werking treden, als vastgesteld welke volgorde bij de inwerkingtreding wordt aangehouden.

Onderdeel 1

Het eerste onderdeel voorziet in de inwerkingtreding van de Omgevingsregeling (Stcrt. 2019, 56288). De Omgevingsregeling bouwt voort op de Omgevingswet en de vier algemene maatregelen van bestuur (het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit). De regels in de Omgevingsregeling onderscheiden zich van de regels in de wet en de vier algemene maatregelen van bestuur doordat zij meer gedetailleerd en uitvoeringstechnisch, administratief of meet- en rekentechnisch van aard zijn. De regels gaan over de aanwijzing en begrenzing van locaties, het uitvoeren van activiteiten, gegevenstrekking, monitoring en informatieverplichtingen, meet- en rekenmethoden en financiële bepalingen.

Onderdeel 2

Dit onderdeel regelt de inwerkingtreding van de Invoeringsregeling Omgevingswet (Stcrt. 2020, 64380). Samen met de Invoeringswet Omgevingswet (Stb. 2020, 172) en het Invoeringsbesluit Omgevingswet (Stb. 2020, 400) vormt deze regeling het zogenoemde invoeringsspoor. Net als de andere onderdelen van het invoeringsspoor heeft de Invoeringsregeling Omgevingswet tot doel een soepele overgang te bewerkstelligen van de geldende wetgeving naar het nieuwe stelsel voor omgevingsrecht. Daartoe worden via de Invoeringsregeling Omgevingswet in de eerste plaats de regelingen ingetrokken die in de Omgevingsregeling of de vier algemene maatregelen van bestuur zijn opgegaan en wijzigingen aangebracht in regelingen die niet worden ingetrokken om deze te laten aansluiten op het nieuwe stelsel. Daarnaast voorziet de Invoeringsregeling Omgevingswet in het nodige overgangsrecht. Tot slot wordt ook de Omgevingsregeling zelf gewijzigd en aangevuld door de Invoeringsregeling Omgevingswet, bijvoorbeeld omdat de uitwerking van artikelen moest wachten op wijzigingen in het bestaande recht of wijzigingen in de Omgevingswet die zijn opgenomen in de Invoeringswet Omgevingswet. Op 1 januari 2024 treedt de Invoeringsregeling Omgevingswet in werking, maar niet helemaal. De artikelen 1.1, onderdeel OOOOOOOOOOOO, voor zover het artikel 14.36 van de Omgevingsregeling betreft, 2.54, onderdeel B, en 3.1, onder eee, van de Invoeringsregeling Omgevingswet zijn namelijk van inwerkingtreding uitgezonderd.

Gevolg van het uitzonderen van artikel 1.1, onderdeel OOOOOOOOOOOO, van de Invoeringsregeling Omgevingswet, voor zover het artikel 14.36 van de Omgevingsregeling betreft, is dat artikel 14.36 van de Omgevingsregeling niet opnieuw wordt vastgesteld zoals weergegeven in de Invoeringsregeling Omgevingswet. Dit is noodzakelijk omdat het betreffende artikel al opnieuw wordt vastgesteld via artikel 6.1, onderdeel C, van de Regeling elektronische publicaties (Stcrt. 2021, 21610). De Regeling elektronische publicaties, inclusief artikel 6.1, is met ingang van 1 juli 2021 in werking getreden samen met vrijwel de hele Wet elektronische publicaties en het Besluit elektronische publicaties.

Artikel 2.54, onderdeel B, van de Invoeringsregeling Omgevingswet is uitgezonderd van inwerkingtreding omdat de wijziging op de juiste wijze wordt doorgevoerd via artikel V van de Regeling van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 31 januari 2022, nr. 2022-0000037155, tot wijziging van de Omgevingsregeling en enkele andere regelingen in verband met het opnemen van de risicomatrix en technische aanpassingen aan het stelsel van de Omgevingswet voor het onderwerp bouwen (Stcrt. 2022, 3912).

Tot slot is onderdeel eee van artikel 3.1 van de Invoeringsregeling Omgevingswet uitgezonderd van inwerkingtreding. De reden hiervoor is dat de Regeling veiligheid primaire waterkeringen 2017 voorafgaand aan de inwerkingtreding van het stelsel via een separate ministeriële regeling komt te vervallen. Daardoor is het natuurlijk niet langer nodig dat deze regeling ook via de Invoeringsregeling Omgevingswet vervalt.

Onderdeel 3

Dit onderdeel voorziet in de inwerkingtreding van de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet (Stcrt. 2021, 15868). Deze regeling, die onderdeel uitmaakt van het aanvullingsspoor geluid, vult de Omgevingsregeling aan met regels over geluid die als gevolg van beleidsvernieuwing zijn herzien.

Onderdeel 4

Het vierde onderdeel regelt de inwerkingtreding van de Aanvullingsregeling bodem Omgevingswet (Stcrt. 2021, 28102). Samen met de Aanvullingswet bodem Omgevingswet (Stb. 2020, 87) en het Aanvullingsbesluit bodem Omgevingswet (Stb. 2021, 98) zorgt deze regeling voor het overzetten van de voormalige bodemregels naar de regelgeving van het stelsel van de Omgevingswet.

Onderdeel 5

Dit onderdeel regelt de inwerkingtreding van de Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet (Stcrt. 2021, 31421). Via deze regeling, die onderdeel uitmaakt van het aanvullingsspoor natuur, wordt de Omgevingsregeling aangevuld met regels op het vlak van natuurbescherming.

Onderdeel 6

Via dit onderdeel treedt de Aanvullingsregeling grondeigendom Omgevingswet (Stcrt. 2021, 34636) in werking. Deze regeling is de laatste ministeriële regeling uit de vier aanvullingssporen die de Omgevingsregeling wijzigt en het sluitstuk van het aanvullingsspoor grondeigendom. De Aanvullingsregeling grondeigendom Omgevingswet vult de Omgevingsregeling aan met regels voor grondeigendom, zoals regels voor herverkaveling en aanvraagvereisten voor de aanvraag van een onteigeningsbeschikking.

Onderdeel 7

Het zevende onderdeel voorziet in de inwerkingtreding van de Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 29 juni 2021, nr. IenW/BSK-2021/174563, tot wijziging van de Omgevingsregeling in verband met de actualisering en wijziging van regels met betrekking tot de geometrische begrenzingen van waterstaatswerken en beperkingengebieden (Wijzigingsregeling I&W Omgevingsregeling) (Stcrt. 2021, 34775). Via deze regeling worden waar nodig geometrische begrenzingen geactualiseerd, verbeterd of aangevuld. Het gaat hierbij zowel om locaties waar regels gelden voor activiteiten zoals een zorgplicht, meldingsplicht of vergunningplicht, als om locaties die van belang zijn voor de toepassing van instructieregels voor andere overheden.

Onderdeel 8

Dit onderdeel regelt de inwerkingtreding van artikel II van de Regeling van de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 juli 2021, nr. WJZ/21068728, tot wijziging van de Regeling natuurbescherming en de Omgevingsregeling (stikstofreductie en natuurverbetering) (Stcrt. 2021, 35025). Net als in de Regeling natuurbescherming, zoals gewijzigd via artikel I van de bovengenoemde regeling, wordt ook in de Omgevingsregeling opgenomen welke applicatie wordt gebruikt voor het monitoren van de omgevingswaarde voor stikstofdepositie voor 2030 en worden de aanvraagvereisten voor de emissiereductieverplichting voor bouwwerken verankerd.

Onderdeel 9

Dit onderdeel voorziet in de inwerkingtreding van artikel II van de Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 8 december 2021, nr. WJZ/21288684, tot wijziging van de Regeling natuurbescherming en de Omgevingsregeling (nieuwe versie AERIUS Calculator en wijziging stikstofregistratiesysteem) (Stcrt. 2022, 713). De wijzigingen die via artikel I in de Regeling natuurbescherming zijn aangebracht, hadden betrekking op het openstellen van het stikstofregistratiesysteem (afgekort: SSRS) voor PAS-meldingen en woningbouwclusters, de mogelijkheid tot compartimentering van depositieruimte die naar verwachting nodig zal zijn voor woningbouwprojecten en voor de zeven zogenoemde MIRT-projecten enerzijds en de ruimte voor de reservering van woningbouwclusters en voor de legalisering van de PAS-meldingen anderzijds, het vaststellen van regels over het reserveren en toedelen van beschikbare depositieruimte aan de PAS-meldingen en het reserveren van ruimte voor woningbouwclusters en tot slot de vaststelling van AERIUS Register versie 2021, waarin met ingang van 19 juli 2022 (Stcrt. 2022, 18273) depositieruimte is toegevoegd verkregen door de reductie van stikstofdepositie, en van AERIUS Calculator versie 2021 als verplicht rekeninstrument voor de berekening van de door projecten veroorzaakte stikstofdepositie op daarvoor gevoelige habitats van Natura 2000-gebieden.

Artikel II van de wijzigingsregeling van 8 december 2021 bevat een technische correctie van de artikelen 7.197j en 7.197s van de Omgevingsregeling, en voegt daarnaast aan de Omgevingsregeling een hoofdstuk 17a toe, bij wijze van tijdelijke vervanging van de regels over het SSRS in het Besluit kwaliteit leefomgeving, aangevuld met de hierboven beschreven wijzigingen van het SSRS overeenkomstig artikel I van de wijzigingsregeling van 8 december 2021. Zie voor nadere uitleg de toelichting bij die regeling.

Onderdeel 10

Dit onderdeel regelt de inwerkingtreding van de Regeling van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 31 januari 2022, nr. 2022-000037155, tot wijziging van de Omgevingsregeling en enkele andere regelingen in verband met het opnemen van de risicomatrix en technische aanpassingen aan het stelsel van de Omgevingswet voor het onderwerp bouwen (Stcrt. 2022, 3912). Via deze regeling worden wijzigingen aangebracht in de Omgevingsregeling en enkele andere regelingen gerelateerd aan bouwactiviteiten. De regeling bevat uitvoeringstechnische regels en beoogt daarnaast een goede overgang van het bestaande (bouw)recht naar het recht onder het stelsel van de Omgevingswet.

Onderdeel 11

Het elfde onderdeel voorziet in de inwerkingtreding van artikel II van de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 december 2021, nr. 2021-0000022871, houdende wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 en de Omgevingsregeling inzake de uitwerking van de toe te passen methodiek en deskundigheidseisen voor airconditioningskeuringsdeskundigen (Stcrt. 2021, 48236). De wijzigingen die via dit artikel worden aangebracht in de Omgevingsregeling houden, net als de wijzigingen die via artikel I van de regeling worden aangebracht in de Regeling Bouwbesluit 2012, verband met het Besluit van 4 maart 2020, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 en van enkele andere besluiten inzake de implementatie van de tweede herziening van de richtlijn energieprestatiegebouwen (Stb. 2020, 84). De herziene richtlijn verplicht lidstaten ertoe om de nodige maatregelen te treffen voor het instellen van regelmatige keuringen van de toegankelijke delen van airconditioningsystemen of gecombineerde airconditionings- en ventilatiesystemen met een nominaal vermogen van meer dan 70 kW. De keuringsmethodiek en de eisen voor de keuringsdeskundige worden middels artikel II van deze regeling uitgewerkt in de Omgevingsregeling.

Belangrijk is dat de wijzigingen die in artikel II van de regeling zijn opgenomen pas in werking kunnen treden nadat hoofdstuk 5 van de Omgevingsregeling gewijzigd is door artikel I van de Regeling van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 31 januari 2022, nr. 2022-0000037155, tot wijziging van de Omgevingsregeling en enkele andere regelingen in verband met het opnemen van de risicomatrix en technische aanpassingen aan het stelsel van de Omgevingswet voor het onderwerp bouwen (Stcrt. 2022, 3912). Dit is bewerkstelligd door de inwerkingtreding van die regeling vast te leggen in het voorgaande onderdeel (onderdeel 10).

Onderdeel 12

Dit onderdeel voorziet in de inwerkingtreding van artikel II van de Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 19 april 2022, nr. IENW/BSK-2022/76575, tot wijziging van de Waterregeling en de Omgevingsregeling (energierendement bodemenergiesystemen) (Stcrt. 2022, 10295). Zodoende wordt artikel 7.35, onder j, van de Omgevingsregeling gewijzigd overeenkomstig het gewijzigde artikel 6.29, eerste lid, van de Waterregeling.

Onderdeel 13

In dit onderdeel is de inwerkingtreding geregeld van de Regeling van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 22 april 2022, nr. 2022-0000205329 houdende wijziging van de Omgevingsregeling in verband met diverse wijzigingen (Stcrt. 2022, 11749). In deze regeling zijn de volgende wijzigingsregelingen van de Omgevingsregeling gebundeld:

 • 1. wijzigingsregeling houdende nadere regels inzake kwaliteitsborging voor het bouwen;

 • 2. wijzigingsregeling in verband met de Regeling standaarden publicaties Omgevingsdocumenten;

 • 3. wijzigingsregeling in verband met de Regeling elektronische publicaties;

 • 4. wijzigingsregeling in verband met de geometrie van militaire terreinen en terreinen met een militair object en een technische wijziging;

 • 5. wijzigingsregeling in verband met geactualiseerde versies NTA8800, BRL 9500-U, BRL 9500-W en BRL 9501; en

 • 6. wijzigingsregeling in verband met het aanwijzen van de actuele versie Bepalingsmethode milieuprestatie gebouwen en GWW-werken.

Deze wijzigingsregelingen hebben ieder een eigen traject doorlopen tot de ondertekening. Omwille van de digitalisering is ervoor gekozen om ze voor de ondertekening te bundelen en samen te publiceren en te digitaliseren ten behoeve van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (afgekort: DSO).

Zie voor een nadere toelichting per wijzigingsregeling de toelichting bij de Regeling van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 22 april 2022, nr. 2022-0000205329 houdende wijziging van de Omgevingsregeling in verband met diverse wijzigingen.

Onderdeel 14

Dit onderdeel voorziet in de inwerkingtreding van artikel II van de Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 15 juni 2022, nr. IENW/BSK-2022/137206, tot wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer en de Omgevingsregeling in verband met jurisprudentie over windturbineparken (tijdelijke overbruggingsregeling windturbineparken) (Stcrt. 2022, 15886). Naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 30 juni 2021 over een windpark2 wordt via artikel II van deze regeling de Omgevingsregeling aangepast. Net als de wijzigingen die via artikel I van deze regeling zijn aangebracht in de Activiteitenregeling natuurbeheer sluiten ook de wijzigingen uit artikel II aan bij de wijzigingen opgenomen in het Besluit van 3 mei 2022 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer en enkele besluiten op grond van de Omgevingswet in verband met jurisprudentie over windturbineparken (tijdelijke overbruggingsregeling windturbineparken) (Stb. 2022, 181).

Onderdeel 15

Dit onderdeel regelt de inwerkingtreding van artikel II van de Regeling van de Minister voor Natuur en Stikstof van 10 juli 2022, nr. WJZ/22297630, tot wijziging van de Regeling natuurbescherming en de Omgevingsregeling (snelheidsmaatregel uit stikstofregister) (Stcrt. 2022, 18273). In navolging van de wijzigingen die via artikel I zijn aangebracht in de Regeling natuurbescherming wordt via artikel II de landelijke verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen als bronmaatregel die stikstofruimte oplevert voor het stikstofregistratiesysteem uit de Omgevingsregeling geschrapt. In samenhang daarmee wordt AERIUS Register versie 2021 aangewezen. Voor de monitoring voor de omgevingswaarde voor stikstofdepositie voor 2030 wordt vervolgens de AERIUS Monitor versie 2021 voorgeschreven.

Onderdeel 16

In dit onderdeel is de inwerkingtreding geregeld van artikel II van de Regeling van de Minister voor Natuur en Stikstof van 26 juli 2022, nr. WJZ/21093226, houdende wijziging van de Regeling natuurbescherming en de Omgevingsregeling in verband met het landelijk niet openen van de jacht op de wildsoort konijn en het niet openen van de jacht op de wildsoort haas in de provincies Groningen, Limburg en Utrecht (Stcrt. 2022, 19875). Artikel II voorziet in het wijzigen van artikel 4.17 van de Omgevingsregeling zoals ingevoegd via de Aanvullingsregeling natuur Omgevingswet.

In navolging van de wijzigingen die via artikel I van de bovengenoemde regeling in de Regeling natuurbescherming zijn aangebracht zal ook onder de Omgevingsregeling de jacht op het konijn landelijk niet worden geopend en de jacht op de haas in de provincies Groningen, Limburg en Utrecht niet worden geopend.

Onderdeel 17

Onderdeel 17 voorziet in de inwerkingtreding van de Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 25 augustus 2022, nr. IENW/BSK-2022/188025, tot wijziging van de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet vanwege het toevoegen van de maatregel ‘Diffractor, niet geplaatst op een geluidscherm of geluidwal’ (Stcrt. 2022, 21976). Via deze regeling worden artikel 4.3 van en bijlage I, tabel 2, bij de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet gewijzigd ten behoeve van het toevoegen van een geluidbeperkende maatregel. Het gaat om een aanvulling van het overgangsrecht voor (de bekostiging van) sanering van geluid door infrastructuur van gemeente, waterschap en provincie op grond van paragraaf 12.1.6 van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

Onderdeel 18

In navolging van de wijzigingen die via het Invoeringsbesluit Omgevingswet (Stb. 2020, 400) zijn aangebracht in het Vuurwerkbesluit zijn via de Invoeringsregeling Omgevingswet (Stcrt. 2020, 64380) in de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk en de Regeling aanwijzing vuurwerk dat ter beschikking mag worden gesteld voor particulier gebruik de begrippen ‘consumentenvuurwerk’ en ‘professioneel vuurwerk’ vervangen door de overeenkomstige categorie-indelingen uit de pyrorichtlijn. Met het oog op de strafrechtelijke handhaving en de communicatie daarover is besloten om deze wijzigingen terug te draaien en de begrippen ‘consumentenvuurwerk’ en ‘professioneel vuurwerk’ terug te brengen in het Vuurwerkbesluit en de onderhavige regelingen. De Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 23 september 2022, nr. IENW/BSK-2011/58411, tot wijziging van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk en de Regeling aanwijzing vuurwerk dat ter beschikking mag worden gesteld voor particulier gebruik (Stcrt. 2022, 22651) die voorziet in het wijzigen van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk en de Regeling aanwijzing vuurwerk die ter beschikking mag worden gesteld voor particulier gebruik treedt via dit onderdeel in werking. Zodoende worden de wijzigingen die worden aangebracht via de Invoeringsregeling Omgevingswet op 1 januari 2024 nog teruggedraaid.

Onderdeel 19

In dit onderdeel is de inwerkingtreding geregeld van de Regeling van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 23 september 2022 houdende tweede bundeling ter wijziging van de Omgevingsregeling in verband met diverse wijzigingen (Stcrt. 2022, 26085). In deze regeling zijn de volgende wijzigingsregelingen van de Omgevingsregeling gebundeld:

 • 1. De wijzigingsregeling van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in verband met het aanwijzen van de Leidraad afwijking hernieuwbare energie woongebouwen (nieuwbouw) en de Leidraad eis hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie onder de Omgevingswet;

 • 2. De wijzigingsregeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat in verband met de actualisering en wijziging van de regels met betrekking tot de geometrische begrenzing van waterstaatswerken en beperkingengebieden (Tweede actualisering geometrie IenW 2022);

 • 3. Drie wijzigingsregelingen van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, te weten:

  • a. de wijzigingsregeling in verband met de actualisatie van de rentevoet en de minimalisatieplicht voor zeer zorgwekkende stoffen;

  • b. de wijzigingsregeling in verband met reparaties en technische wijzigingen; en

  • c. de wijzigingsregeling in verband met meetmethoden richtlijn omgevingslawaai.

Deze wijzigingsregelingen hebben ieder een eigen traject doorlopen tot de ondertekening. Omwille van de digitalisering is ervoor gekozen om ze voor de ondertekening te bundelen en samen te publiceren en te digitaliseren ten behoeve van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (afgekort: DSO). Zie voor een nadere toelichting per wijzigingsregeling de toelichting bij de Regeling van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 23 september 2022 houdende tweede bundeling ter wijziging van de Omgevingsregeling in verband met diverse wijzigingen.

Onderdeel 20

Tegelijkertijd met de Omgevingsregeling treedt ook de Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, de Staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat en de Minister van Defensie van 25 oktober 2022, nr. IENW/BSK-2022/216009, houdende wijzigingen in de Activiteitenregeling milieubeheer, de Regeling burgerluchthavens, de regeling geluidemissie buitenmateriaal en enkele andere regelingen vanwege de invoering van de Omgevingswet (verzamelwijziging IenW vanwege invoering Ow 2022) (Stcrt. 2022, 25973) in werking. De wijzigingen die via deze regeling worden aangebracht hangen namelijk samen met het stelsel van de Omgevingswet. Hierbij moet worden gedacht aan het afstemmen van de terminologie op de terminologie gehanteerd in de Omgevingswet, het aanpassen van verwijzingen omdat als gevolg van bijvoorbeeld de Invoeringswet Omgevingswet (Stb. 2020, 172) vernummering heeft plaatsgevonden en het terugdraaien van wijzigingen aangebracht via een regeling behorend tot het stelsel van de Omgevingswet vanwege voortschrijdend inzicht. Volledigheidshalve moet tot slot worden vermeld dat artikel I van de betreffende regeling al in werking is getreden op 9 november 2022, zoals bepaald in artikel XIV, tweede lid.

Onderdeel 21

Met dit onderdeel wordt voorzien in de inwerkingtreding van de Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 30 oktober 2022, nr. IENW/BSK-2022/237672, tot wijziging van de Omgevingsregeling in verband met het vaststellen van regels over de monitoring van de omgevingswaarden voor de veiligheid van de primaire waterkeringen en een juridisch-technische aanpassing (Stcrt. 2022, 29177). De Omgevingsregeling bevat procedures en randvoorwaarden voor de bepaling van de overstromingskansen en faalkansen waarin de omgevingswaarden en signaleringsparameters voor de veiligheid van primaire waterkeringen uitgedrukt zijn en de rapportage daarvan. Op grond van artikel 2.15, vijfde lid, van de Omgevingswet worden deze procedures en voorwaarden minimaal eens per twaalf jaar herzien. De bovengenoemde regeling voorziet in de eerste plaats in deze herziening ten behoeve van de beoordelingsronde die uitgevoerd zal worden in de periode 2023 tot 2035. Daarnaast worden via deze regeling de verwijzingen naar het Landelijk Draaiboek Hoogwater en Overstromingen geactualiseerd. De naam van het betreffende draaiboek is gewijzigd in ‘Draaiboek Hoogwater en Overstromingsdreiging’.

Onderdeel 22

Dit onderdeel regelt de inwerkingtreding van artikel II van de Regeling van de Minister voor Natuur en Stikstof van 11 december 2022, nr. WJZ/21243081, houdende wijziging van de Regeling natuurbescherming (tarief Persoonlijk eigendomscertificaat) (Stcrt. 2022, 33298). Artikel II van de regeling voorziet erin dat in artikel 14.44 van de Omgevingsregeling het tarief wordt vastgesteld voor de afgifte van een certificaat van persoonlijke eigendom als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de cites-uitvoeringsverordening. Deze wijziging is gelijk aan de wijziging die via artikel I van de regeling is doorgevoerd in artikel 5.2 van de Regeling natuurbescherming voorafgaand aan de inwerkingtreding van het stelsel van de Omgevingswet.

Onderdeel 23

Dit onderdeel voorziet in de inwerkingtreding van artikel II van de Regeling van de Minister voor Natuur en Stikstof van 23 januari 2023, nr. WJZ/22474344, tot wijziging van de Regeling natuurbescherming en de Omgevingsregeling (AERIUS 2022) (Stcrt. 2023, 1369). Via artikel II wordt in de Omgevingsregeling het gebruik van AERIUS Calculator 2022 voorgeschreven bij toestemmingverlening. In samenhang daarmee introduceert het artikel AERIUS Register 2022, de meest actuele versie van het stikstofregistratiesysteem (SSRS) en schrijft het AERIUS Monitor versie 2022 voor.

Onderdeel 24

Onderdeel 24 voorziet in de inwerkingtreding van de Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 24 januari 2023, nr. IENW/BSK-2023/12858 tot wijziging van de Omgevingsregeling in verband met de actualisering en wijziging van de regels met betrekking tot de geometrische begrenzingen van waterstaatswerken, beperkingengebieden en reserveringsgebieden uitbreiding hoofdwegen (Actualisering geometrie Omgevingsregeling IenW eerste helft 2023) (Stcrt. 2023, 4078). Via deze regeling wordt bijlage III van de Omgevingsregeling gewijzigd in verband met enige verbeteringen en aanvullingen in de geometrische begrenzingen van een aantal werkingsgebieden bij hoofdstuk 2 van de Omgevingsregeling.

De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, H.M. de Jonge


X Noot
1

Zie in dit verband Kamerstukken II 2017/18, 34 986, nr. 3, p. 448.

X Noot
2

Afdeling bestuursrechtspraak, 30 juni 2021, nr. 202003883/1/R3 (ECLI:NL:RVS:2021:1395).

Naar boven