U bekijkt een publicatie met

Toon versie van document

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 29 juni 2021, nr. IenW/BSK-2021/174563, tot wijziging van de Omgevingsregeling in verband met de actualisering en wijziging van de regels met betrekking tot de geometrische begrenzingen van waterstaatswerken en beperkingengebieden (Wijzigingsregeling I&W Omgevingsregeling)

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 2.20, eerste en tweede lid, en 2.21a, eerste lid, van de Omgevingswet;

BESLUIT:

ARTIKEL I

De Omgevingsregeling wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2.2 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.2 (geometrische begrenzing oppervlaktewaterlichamen in beheer bij het Rijk)

B

Artikel 2.4 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.4 (geometrische begrenzing primaire waterkeringen en andere dan primaire waterkeringen in beheer bij het Rijk)

[Gereserveerd]

De geometrische begrenzing van de waterkeringen, bedoeld in bijlage II, onder 2, bij het Omgevingsbesluit, is vastgelegd in bijlage III.

C

Artikel 2.13 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.13 (aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebieden oppervlaktewaterlichamen in beheer bij het Rijk, niet zijnde kanalen)

De beperkingengebieden met betrekking tot een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk dat geen kanaal is, bedoeld in artikel 6.17, eerste lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, zijn de locaties waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage III.

D

Artikel 2.15 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.15 (geometrische begrenzing beperkingengebieden vaarwegen in het beheer bij het Rijk)

De geometrischebeperkingengebieden begrenzing vanmet betrekking de vaarwegen, bedoeld intot een vaarweg in beheer bij het Rijk artikel 6.17, eerste lid, aanhef en onder d, onder 1° en 2°, en onder f, onder 2°, van het Besluit activiteiten leefomgeving,zijn de locaties waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage III.

E

Artikel 2.16 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.16 (aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebieden oppervlaktewaterlichamen in beheer bij het Rijk afmeren woonschip of ander drijvend werk)

De beperkingengebieden met betrekking tot een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk dat geen kanaal is, voor zover het gaat om het permanent afmeren van een woonschip of een ander drijvend werk, bedoeld in artikel 6.17, eerste lid, aanhef en onder e, van het Besluit activiteiten leefomgeving, zijnzijn de locaties waarvan de geometrische begrenzing is vastgesteld in bijlage III en gelijk is aan de locaties waarvan de geometrische begrenzing is vastgesteld in bijlage IIIgeometrische begrenzing van het stroomvoerend deel van het rivierbed van de grote rivieren, bedoeld in artikel 2.8, tweede lid.

F

Artikel 2.17 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.17 (aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebieden waterkeringen in beheer bij het Rijk)

De beperkingengebieden met betrekking tot waterkeringen in beheer bij het Rijk, bedoeld in artikel 6.18 van het Besluit activiteiten leefomgeving, zijn de locaties waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage III.

G

Artikel 2.18 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.18 (aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebied Noordzee)

Het beperkingengebied met betrekking tot de Noordzee, bedoeld in de artikelen 7.16, eerste lid, 7.17, eerste lid, 7.26, eerste lid, en 7.33 van het Besluit activiteiten leefomgeving, is de locatie waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage III.

H

Artikel 2.19 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.19 (aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebiedbeperkingengebieden Noordzee – zonezones tussen duinvoet en laagwaterlijn en buiten duinvoet en laagwaterlijn)

I

Artikel 2.20 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.20 (aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebieden installaties in de Noordzee)

De beperkingengebieden met betrekking tot andere installaties dan mijnbouwinstallaties in de Noordzee, bedoeld in artikel 7.47, tweede lid, van het Besluit activiteiten leefomgeving, zijn de locaties waarvan de geometrische begrenzing is vastgelegd in bijlage III.

J

Artikel 2.29 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.29 (aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebieden wegen in beheer bij het Rijk)

K

Artikel 2.30 wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

Artikel 2.30 (aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebieden hoofdspoorwegen)

L

Bijlage III wordt op de aangegeven wijze gewijzigd:

BIJLAGE III BIJ HOOFDSTUK 2 VAN DEZE REGELING (VERWIJZING NAAR GML-BESTANDEN VOOR WERKINGSGEBIEDEN)

LEGENDA:

Artikel

Noemer

Indicatief/exact

GIO-id1

2.2, eerste lid

De geometrische begrenzing van de oppervlaktewaterlichamen in het beheer van het Rijk

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2021/or_oppervlaktewaterlichamen/nld@2021‑07‑01

2.2, eerstetweede lid

Geometrische begrenzing oppervlaktewaterlichamen beheer van de waterkwaliteit

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_waterkwaliteit/nld@2020‑10‑01/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_waterkwaliteit/nld@2021‑07‑01

2.2, tweedederde lid

Geometrische begrenzing oppervlaktewaterlichamen beheer van de waterkwantiteit

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_waterkwantiteit/nld@2020‑10‑01/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_waterkwantiteit/nld@2021‑07‑01

2.2, derdevierde lid

Geometrische begrenzing oppervlaktewaterlichamen waterstaatkundig beheer

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_waterstaatkundig_beheer/nld@2020‑10‑01/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_waterstaatkundig_beheer/nld@2021‑07‑01

2.3, eerste lid

Aanwijzing en geometrische begrenzing waterstaatskundig beheer rijkswateren niet tot het Rijk behorende openbare lichamen

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_rijkswater_niet_beheerRijk/nld@2020‑10‑01

2.3, tweede lid

Aanwijzing en geometrische begrenzing waterstaatkundig beheer rijkswateren voor het voorkomen van schade door muskus- en beverratten

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_waterstaatkundig_beheer

2.4

Geometrische begrenzing primaire waterkeringen en andere dan primaire waterkeringen in beheer bij het Rijk

[Gereserveerd]Exact

[/join/id/regdata/mnre1034/2021/or_waterkeringenRijk/nld@2021‑07‑01Gereserveerd]

2.7

Geometrische begrenzing kustfundament

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_kustfundament/nld@2020‑10‑01

2.8, eerste lid

Geometrische begrenzing rivierbed grote rivieren

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_rivierbed/nld@2020‑10‑01/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_rivierbed/nld@2021‑07‑01

2.8, tweede lid

Geometrische begrenzing stroomvoerend deel rivierbed grote rivieren

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_rivierbed_stroomvoerend_deel/nld@2020‑10‑01/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_rivierbed_stroomvoerend_deel/nld@2021‑07‑01

2.8, derde lid

Geometrische begrenzing bergend deel rivierbed grote rivieren

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_rivierbed_bergend_deel/nld@2020‑10‑01/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_rivierbed_bergend_deel/nld@2021‑07‑01

2.9, eerste lid

Geometrische begrenzing reserveringsgebieden voor de lange termijn Rijntakken

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_reservering_rijntakken/nld@2020‑10‑01

2.9, tweede lid

Geometrische begrenzing reserveringsgebieden voor de lange termijn Maas

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_reservering_maas/nld@2020‑10‑01

2.10

Geometrische begrenzing van het IJsselmeergebied

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_ijsselmeergebied/nld@2020‑10‑01

2.11, eerste lid

Geometrische begrenzing van de PKB-Waddenzee

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_pkb_waddenzee/nld@2020‑10‑01

2.11, tweede lid

Geometrische begrenzing van het Waddengebied

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_waddengebied/nld@2020‑10‑01

2.12

Geometrische begrenzing vrijwaringsgebieden rijksvaarwegen

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_vrijwaringsgebieden_rijksvaarwegen/nld@2020‑10‑01/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_vrijwaringsgebieden_rijksvaarwegen/nld@2021‑07‑01

2.13

Aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebieden oppervlaktewaterlichamen in beheer bij het Rijk, niet zijnde kanalen

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_beperkingengebied_oppervlaktewaterlichaam_geen_kanalen/nld@2020‑10‑01/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_beperkingengebied_oppervlaktewaterlichaam_geen_kanalen/nld@2021‑07‑01

2.14

Aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebieden kanalen in beheer bij het Rijk

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_beperkingengebieden_kanalen/nld@2020‑10‑01/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_beperkingengebieden_kanalen/nld@2021‑07‑01

2.15

Geometrische begrenzing beperkingengebieden vaarwegen in beheer bij het Rijk

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_beperkingengebied_vaarwegen/nld@2020‑10‑01

2.16

Aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebieden oppervlaktewaterlichamen in beheer bij het Rijk afmeren woonschip of ander drijvend werk

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_rivierbed_stroomvoerend_deel

2.17

Aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebieden waterkeringen in beheer bij het Rijk

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_beperkingengebied_waterkeringen_rijk/nld@2020‑10‑01/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_beperkingengebied_waterkeringen_rijk/nld@2021‑07‑01

2.18

Aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebied Noordzee

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_beperkingengebied_noordzee/nld@2020‑10‑01/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_beperkingengebied_noordzee/nld@2021‑07‑01

2.19, eerste lid

Aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebied Noordzee - buiten de zone tussen de duinvoet en laagwaterlijn

Indicatief

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_beperkingengebied_Noordzee_vanaf_laagwaterlijn/nld@2021‑07‑01

2.19, tweede lid

Aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebied Noordzee - zone tussen duinvoet en laagwaterlijn

Indicatief

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_beperkingengebied_duinvoet_laagwaterlijn/nld@2020‑10‑01/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_beperkingengebied_duinvoet_laagwaterlijn/nld@2021‑07‑01

2.20

Aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebieden installaties in de Noordzee

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_beperkingengebied_nz_installaties_nietmijnbouw/nld@2020‑10‑01

2.21

Aanwijzing en geometrische begrenzing gebied zeewaarts van de doorgaande NAP-min 20 meterdieptelijn

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_zeewaarts_gebied/nld@2020‑10‑01

2.22, eerste lid

Aanwijzing en geometrische begrenzing in verband met mijnbouwlocatieactiviteiten, oefen- en schietgebieden

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_mijnbouwlocatieactiviteiten_NZ_oefen_schietgebieden/nld@2020‑10‑01

2.22, tweede lid

Aanwijzing en geometrische begrenzing in verband met mijnbouwlocatieactiviteiten, drukbevaren delen van de zee

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_mijnbouwlocatieactiviteiten_NZ_drukbevaren_delen/nld@2020‑10‑01

2.22, derde lid

Aanwijzing en geometrische begrenzing in verband met mijnbouwlocatieactiviteiten, aanloopgebieden

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_mijnbouwlocatieactiviteiten_NZ_aanloopgebieden/nld@2020‑10‑01

2.22, vierde lid

Aanwijzing en geometrische begrenzing in verband met mijnbouwlocatieactiviteiten, ankergebieden in de buurt van aanloophavens

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_mijnbouwlocatieactiviteiten_NZ_ankergebieden/nld@2020‑10‑01

2.26, eerste lid

Geometrische begrenzing civiele explosieaandachtsgebieden A

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_civiele_explosieaandachtsgebieden_zoneA/nld@2020‑10‑01

2.26, tweede lid

Geometrische begrenzing civiele explosieaandachtsgebieden B

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_civiele_explosieaandachtsgebieden_zoneB/nld@2020‑10‑01

2.26, derde lid

Geometrische begrenzing civiele explosieaandachtsgebieden C

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_civiele_explosieaandachtsgebieden_zoneC/nld@2020‑10‑01

2.26, vierde lid

Geometrische begrenzing civiele opslagplaatsen

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_civiele_opslagplaatsen/nld@2020‑10‑01

2.27, eerste lid

Geometrische begrenzing militaire explosieaandachtsgebieden A

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_militaire_explosieaandachtsgebieden_zoneA/nld@2020‑10‑01

2.27, tweede lid

Geometrische begrenzing militaire explosieaandachtsgebieden B

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_militaire_explosieaandachtsgebieden_zoneB/nld@2020‑10‑01

2.27, derde lid

Geometrische begrenzing militaire explosieaandachtsgebieden C

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_militaire_explosieaandachtsgebieden_zoneC/nld@2020‑10‑01

2.28, eerste lid

Aanwijzing en geometrische begrenzing reserveringsgebieden voor de uitbreiding van een autoweg of autosnelweg

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_reserveringsgebieden_uitbreiding_hoofdwegen/nld@2020‑10‑01

2.28, tweede lid

Aanwijzing en geometrische begrenzing reserveringsgebieden voor de aanleg van een autoweg of autosnelweg

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_reserveringsgebieden_nieuwe_autowegen/nld@2020‑10‑01

2.28, derde lid

Aanwijzing en geometrische begrenzing reserveringsgebieden voor de aanleg van een hoofdspoorweg

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_reserveringsgebieden_nieuwe_hoofdspoorwegen/nld@2020‑10‑01

2.29, eerste lid

Aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebieden wegen in beheer bij het Rijk

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_beperkingengebied_wegen_rijk/nld@2020‑10‑01/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_beperkingengebied_wegen_rijk/nld@2021‑07‑01

2.29, tweede lid

Aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebieden wegen in beheer bij het Rijk die horen bij een verzorgingsplaats

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_beperkingengebied_wegen_rijk_verzorgingsplaatsen/nld@2020‑10‑01

2.30, eerste lid

Aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebieden hoofdspoorwegen

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_beperkingengebied_hoofdspoorwegen/nld@2020‑10‑01/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_beperkingengebied_hoofdspoorwegen/nld@2021‑07‑01

2.30, tweede lid

Aanwijzing en geometrische begrenzing kernzones van beperkingengebieden hoofdspoorwegen

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_hoofdspoor_kernzone/nld@2020‑10‑01/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_hoofdspoor_kernzone/nld@2021‑07‑01

2.30, derde lid

Aanwijzing en geometrische begrenzing overwegzones van beperkingengebieden hoofdspoorwegen

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_hoofdspoor_overwegen/nld@2020‑10‑01/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_hoofdspoor_overwegen/nld@2021‑07‑01

2.30, vierde lid

Aanwijzing en geometrische begrenzing beschermingszones van beperkingengebieden hoofdspoorwegen

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_hoofdspoor_beschermingszone/nld@2020‑10‑01/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_hoofdspoor_beschermingszone/nld@2021‑07‑01

2.31, eerste lid

Geometrische begrenzing gebieden waar bouwwerken apparatuur van luchthavens kunnen verstoren

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_verstoringsgebieden_buiten_burgerluchthavens_geen_bouwwerken/nld@2020‑10‑01

2.31, tweede lid

Geometrische begrenzing maximaal toelaatbare hoogte voor bouwwerken buiten beperkingengebieden luchthavens

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_verstoringsgebieden_buiten_burgerluchthavens_bouwwerken/nld@2020‑10‑01

2,31, derde lid

Geometrische begrenzing maximaal toelaatbare hoogte voor windturbines buiten beperkingengebieden luchthavens

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_verstoringsgebieden_buiten_burgerluchthavens_windturbines/nld@2020‑10‑01

2.31, vierde lid

Geometrische begrenzing gebieden waar bouwwerken het civiele radarbeeld kunnen verstoren

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_defensie_radarverstoringsgebied_bouwwerken/nld@2020‑10‑01

2.31, vijfde lid

Geometrische begrenzing van gebieden waar windturbines het civiele radarbeeld kunnen verstoren

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_defensie_radarverstoringsgebied_windturbines/nld@2020‑10‑01

2.32, eerste lid

Aanwijzing en geometrische begrenzing reserveringsgebieden buisleidingen van nationaal belang

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_buisleidingen_reserveringsgebieden/nld@2020‑10‑01

2.32, tweede lid

Aanwijzing en geometrische begrenzing zoekgebieden

buisleidingen van nationaal belang

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_buisleidingen_zoekgebieden/nld@2020‑10‑01

2.33, eerste lid

Geometrische begrenzing aanleggebied Maasvlakte 2

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_PMR_landaanwinningsgebied_Maasvlakte2/nld@2020‑10‑01

2.33, tweede lid

Geometrische begrenzing aanleggebied compensatie van open droog duin en natte duinvallei

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_PMR_compensatie_opendroog_duin/nld@2020‑10‑01

2.33, derde lid

Geometrische begrenzing aanleggebied compensatie van zeenatuur

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_PMR_compensatie_verlies_zeenatuur/nld@2020‑10‑01

2.34, eerste lid

Geometrische begrenzing openbaar toegankelijk natuur- en recreatiegebied Midden-IJsselmonde

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_PMR_natuur_recreatie_IJsselmonde/nld@2020‑10‑01

2.34, tweede lid

Geometrische begrenzing openbaar toegankelijk natuur- en recreatiegebied Schiebroekse en Zuidpolder

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_PMR_natuur_recreatie_Schiebroek_Zuidpolder/nld@2020‑10‑01

2.34, derde lid

Geometrische begrenzing openbaar toegankelijk natuur- en recreatiegebied Schiezone

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_PMR_natuur_recreatie_Schiezone/nld@2020‑10‑01

2.35

Geometrische begrenzing reserveringsgebied parallelle Kaagbaan

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_reserveringsgebied_parallelle_Kaagbaan/nld@2020‑10‑01

2.36, eerste lid

Geometrische begrenzing locaties voor grootschalige elektriciteitsopwekking

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_elektriciteit_locaties_grootschalige_opwekking/nld@2020‑10‑01

2.36, tweede lid

Geometrische begrenzing locaties voor een kernenergiecentrale

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_elektriciteit_vestigingsplaats_kernenergie/nld@2020‑10‑01

2.36, derde lid

Geometrische begrenzing locaties voor het gebied binnen een straal van één km rondom een kernenergiecentrale

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_elektriciteit_waarborgzones_kernenergie/nld@2020‑10‑01

2.36, vierde lid

Geometrische begrenzing locaties voor een hoogspanningsverbinding met een spanning van ten minste 220 kV

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_elektriciteit_hoogspanningsverbindingen/nld@2020‑10‑01

2.37

Geometrische begrenzing uitgezonderde locaties niet in betekenende mate luchtkwaliteit

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_uitgezonderde_locaties_luchtkwaliteit/nld@2020‑10‑01

2.41, eerste lid

Geometrische begrenzing militaire terreinen en terreinen met een militair object

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_defensie_terreinen_objecten/nld@2020‑10‑01

2.41, tweede lid

Geometrische begrenzing van de onveilige gebieden bij militaire schietbanen

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_defensie_terreinen_schietbanen/nld@2020‑10‑01

2.41, derde lid

Geometrische begrenzing van de gebieden waar bouwwerken een militaire zend- en ontvangstinstallatie kunnen verstoren

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_defensie_verstoring_zend_ontvangstinstallaties/nld@2020‑10‑01

2.41, vierde lid

Geometrische begrenzing van gebieden waar zich een militaire laagvliegroute bevindt

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_defensie_laagvliegroutes_transportvliegtuigen/nld@2020‑10‑01

2.41, vijfde lid

Geometrische begrenzing van gebieden waar bouwwerken het militaire radarbeeld kunnen verstoren

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_defensie_radarverstoringsgebied_bouwwerken/nld@2020‑10‑01

2.41, zesde lid

Geometrische begrenzing van gebieden waar windturbines het militaire radarbeeld kunnen verstoren

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_defensie_radarverstoringsgebied_windturbines/nld@2020‑10‑01

2.42, eerste lid

Geometrische begrenzing van de Droogmakerij de Beemster

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_werelderfgoed_Beemster/nld@2020‑10‑01

2.42, tweede lid

Geometrische begrenzing van de Stelling van Amsterdam

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_werelderfgoed_Stelling_van_Amsterdam/nld@2020‑10‑01

2.42, derde lid

Geometrische begrenzing van de Nieuwe Hollandse Waterlinie

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_werelderfgoed_Nieuwe_Hollandse_Waterlinie/nld@2020‑10‑01

2.42, vierde lid

Geometrische begrenzing van de Romeinse Limes

Indicatief

/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_werelderfgoed_Romeinse_Limes/nld@2020‑10‑01

2.42, vijfde lid

Geometrische begrenzing van de Koloniën van Weldadigheid

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2020/or_werelderfgoed_Kolonien_van_Weldadigheid/nld@2020‑10‑01

2.43, eerste lid

Geometrische begrenzing herkomstgebieden mijnsteen en vermengde mijnsteen

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2020/OrBodemMijnsteenHerkomstgebieden/nld@2020‑12‑01

2.43, tweede lid

Geometrische begrenzing toepassingsgebieden mijnsteen en vermengde mijnsteen

Exact

/join/id/regdata/mnre1034/2020/OrBodemMijnsteenToepassingsgebieden/nld@2020‑12‑01

 • 1

  Het GML-bestand voor de werkingsgebieden is via Internet raadpleegbaar door de URL https://identifier.officielebekendmakingen.nl voor /join/.. te zetten (bijvoorbeeld https://identifier.officielebekendmakingen.nl/join/id/regdata/mnre1034/2019/or_waterkwaliteit/nld@2019‑11‑01). Terug naar link van noot.

ARTIKEL II

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op een bij ministerieel besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

 • 2.

  Een ministerieel besluit als bedoeld in het eerste lid wordt in de Staatscourant bekendgemaakt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

TOELICHTING

Algemeen

De aanwijzing en begrenzing van de locaties in hoofdstuk 2 van de Omgevingsregeling is van belang voor de toepassing van de Omgevingswet. Een aantal bepalingen over de geometrische begrenzingen is door de Invoeringsregeling Omgevingswet (Stcrt. 2020, nr. 64380) toegevoegd of aangepast, artikel 2.4 was gereserveerd.

Met deze wijzigingsregeling (IenW) van de Omgevingsregeling worden waar nodig geometrische begrenzingen geactualiseerd, verbeterd of aangevuld. Deze wijzigingsregeling bevat de wijzigingen ten opzichte van de Omgevingsregeling, zoals gewijzigd door de Invoeringsregeling Omgevingswet.

Het gaat hierbij zowel om locaties waar regels gelden voor activiteiten zoals een zorgplicht, meldingsplicht of vergunningplicht, als om locaties die van belang zijn voor de toepassing van instructieregels voor andere overheden.

Ook zijn de thans in Bijlage III, behorend bij artikel 2.2, eerste lid, de beheergebieden oppervlaktewaterlichamen in beheer bij het Rijk geometrisch begrensd waardoor de grenzen tussen die oppervlaktewaterlichamen zichtbaar zijn geworden.

Voor primaire waterkeringen en andere dan primaire waterkeringen in beheer bij het Rijk die in de Omgevingsregeling worden aangewezen, is in Bijlage III, behorend bij artikel 2.4, het beheergebied geometrisch begrensd.

1. Overzicht van de inhoudelijke wijzigingen (Bijlage III)

In de Omgevingsregeling zoals gewijzigd door de Invoeringsregeling Omgevingswet zijn in Bijlage III de begrenzingen opgenomen van locaties waar het Rijk beheerder is en specifieke regels heeft gesteld in de Omgevingswet, de bijbehorende algemene maatregelen van bestuur of de Omgevingsregeling zelf.

Met deze wijzigingsregeling wordt een aantal inhoudelijke aanpassingen gedaan in de volgende gebieden:

 • 1.

  beheergebieden oppervlaktewaterlichamen en waterkeringen in beheer bij het Rijk (artikelen 2.2. en 2.4)

 • 2.

  begrenzing van het rivierbed, stroomvoerend en bergend deel van de grote rivieren (artikel 2.8)

 • 3.

  vrijwaringsgebied rijksvaarwegen (artikel 2.12)

 • 4.

  begrenzing beperkingengebieden oppervlaktewaterlichamen in beheer bij het Rijk, niet zijnde kanalen (artikel 2.13)

 • 5.

  aanwijzing en geometrische begrenzing beperkingengebieden met betrekking tot kanalen in beheer bij het Rijk (2.14)

 • 6.

  beperkingengebieden waterkeringen in beheer bij het Rijk (artikel 2.17)

 • 7.

  beperkingengebied Noordzee inclusief de zone tussen de duinvoet en de laagwaterlijn (artikel 2.18)

 • 8.

  beperkingengebied Noordzee buiten de zone tussen duinvoet en laagwaterlijn (artikel 2.19, eerste lid)

 • 9.

  beperkingengebieden Noordzee in de zone tussen de duinvoet en de laagwaterlijn (artikel 2.19, tweede lid)

 • 10.

  beperkingengebieden wegen in beheer bij het Rijk (artikel 2.29)

 • 11.

  beperkingengebieden hoofdspoorwegen (artikel 2.30)

2. Wijziging van artikelen die verwijzen naar artikelen uit het Bal

Met deze wijzigingsregeling zijn in de artikelen 2.13 tot en met 2.20, artikel 2.29, tweede lid, en artikel 2.30, tweede, derde en vierde lid, van de Omgevingsregeling de verwijzingen naar vergunningplichten van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) weggehaald. Een beperkingengebied is een bij of krachtens de wet aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een werk of object regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat werk of object (definitie uit de bijlage bij artikel 1.1 van de Omgevingswet).

Dat is dus niet alleen het gebied waar een vergunningplicht geldt, maar ook waar de specifieke zorgplichten of algemene regels met meldings- of informatieplichten gelden. In de bedoelde artikelen waren aanvankelijk verwijzingen opgenomen naar artikelen uit het Bal die een vergunningplicht bevatten. Voor verwijzing naar de vergunningplicht was gekozen omdat dit de eerste bepaling in het Bal is waarin het betrokken gebied wordt genoemd. Van vermelding van alle artikelen waarvoor de gebieden relevant zijn is afgezien, onder meer omdat dit zou leiden tot lange opsommingen die de leesbaarheid aantasten. Om te beperkte lezing van deze artikelen uit hoofdstuk 2 van de Omgevingsregeling te voorkomen, zijn de verwijzingen naar de vergunningplicht geschrapt. Bovendien zijn de verwijzingen naar het Bal niet nodig voor de vaststelling van geometrische begrenzingen.

Omwille van de leesbaarheid is ervoor gekozen om de artikelen waarin zinsneden zijn weggehaald opnieuw vast te stellen. Dat betekent dat het tevens mogelijk is om zonder aparte wijzigingsopdracht bijlage III behorende bij die specifieke artikelen te wijzigen (zoals gebeurd is bij de artikelen 2.13 en 2.14).

3. Adviescollege toetsing regeldruk

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) heeft het dossier niet geselecteerd voor een formeel advies, omdat het geen omvangrijke gevolgen voor de regeldruk heeft.

4. Consultatie

Internetconsultatie heeft plaatsgevonden van 21 december 2020 tot en met 15 februari 2021. Reacties zijn ontvangen van de Unie van Waterschappen, het Havenbedrijf Rotterdam, een waterschap (domein water) en het Waterschap Noorderzijlvest (betreffende vrijwaringsgebieden rijksvaarwegen).

De Unie van Waterschappen doet suggesties voor de toekomst ten aanzien van:

 • de verschillen tussen de gepubliceerde kaarten in de Omgevingsregeling en de geometrie in het Nationaal Basisbestand Primaire Keringen (NBPK) op de website van het Waterveiligheidsportaal en uit de wens om gezamenlijk te bekijken of geometrie sneller kan worden aangepast.

 • de afwijkingen in de geometrie van objecten, omdat RWS de Basis Registratie Grootschalige Geometrie (BGT) nog niet toepast. Voorgesteld is om gezamenlijk te bezien waar beheergrenzen nu niet op elkaar aansluiten en daarop te acteren.

Deze suggesties hebben geen betrekking op de artikelen van deze wijzigingsregeling. Wel wordt hier gezamenlijk tussen ministerie en Unie van Waterschappen vervolg aan gegeven.

Het Havenbedrijf Rotterdam stelt vragen ten aanzien van het toevoegen van een deel van de Maasvlakte aan het beperkingengebied Noordzee.

Dit betreft een correctie waarmee de kaart in lijn is gebracht met artikel 3.4 van de voorheen geldende Waterregeling (zie afbeeldingen 3 en 4).

Daarnaast heeft het Havenbedrijf in een consultatiegesprek aangegeven dat een gedeelte van het spoor ten onrechte niet als hoofdspoor was aangemerkt. Dit bleek inderdaad niet correct weergegeven en is hersteld.

Een waterschap plaatst een aantal opmerkingen ten aanzien van:

 • de beheergrenzen waterkwantiteitsbeheer tussen RWS en het waterschap.

 • de beperkingengebieden waterkeringen, eigendomsgrenzen en een aantal sluizen van RWS.

Met de Unie van Waterschappen is afgesproken om voor alle waterschappen en RWS een extra analyse uit te voeren op het aansluiten van beheergrenzen en actuele correctheid.

Het Waterschap Noorderzijlvest plaatst opmerkingen over de vrijwaringszones van de rijksvaarwegen Eemskanaal en Van Starkenborghkanaal alsmede nieuw gerealiseerde bruggen. De inbreng van het waterschap ziet op locaties waar met deze wijzigingsregeling niets wordt gewijzigd t.o.v. de Invoeringsregeling.

Het klopt dat de begrenzingen van de vrijwaringszones bij de locaties die het waterschap noemt nu niet precies de vaarweg van het Rijk volgen. Omdat dit veel verwerking vergt in de achterliggende databestanden, zullen deze begrenzingen bij een volgende actualisatie worden aangepast.

In de nota naar aanleiding van de consultatiereacties, die op de website is opgenomen, is uitgebreid in gegaan op de binnengekomen opmerkingen.

Artikelsgewijs

Artikel 2.2

Nieuw eerste lid

Op grond van art. 2.20, eerste lid, van de Omgevingswet worden bij algemene maatregel van bestuur onder andere de oppervlaktewaterlichamen aangewezen die behoren tot de rijkswateren. Hieraan is invulling gegeven met artikel 3.1, eerste lid, van het Omgevingsbesluit in samenhang met onderdeel 1 van bijlage II bij het Omgevingsbesluit. Bijlage II bevat onder meer een opsomming van de oppervlaktewaterlichamen in beheer bij het Rijk.

Op grond van art. 2.20, tweede lid, van de Omgevingswet worden bij ministeriële regeling de (onderdelen van) oppervlaktewaterlichamen die behoren tot de rijkswateren, geometrisch begrensd. Het tweede lid geeft daarmee opdracht tot het geometrisch begrenzen van elk van de in bijlage II bij het Omgevingsbesluit genoemde oppervlaktewaterlichamen.

In onderdeel A van de bijlage bij artikel 1.1 van de Omgevingswet is een definitie opgenomen van oppervlaktewaterlichaam: een samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, en de bijbehorende bodem en oevers, alsmede flora en fauna.

Dat samenhangende geheel kan grenzen aan de landbodem (daar waar de oever eindigt), maar ook aan andere oppervlaktewaterlichamen.

Artikel 2.2 van de Omgevingsregeling geeft onvoldoende invulling aan de wettelijke opdracht. De bij de bepaling horende bijlage III bevat slechts de geometrische begrenzingen van de drie verschillende beheergebieden betreffende het waterkwaliteits-, het waterkwantiteits- en het waterstaatkundig beheer. Daarmee is niet eenduidig vastgelegd wat de geometrische begrenzing is van elk van de in bijlage II bij het Omgevingsbesluit aangewezen oppervlaktewaterlichamen. Niet alleen is niet duidelijk waar precies de buitengrenzen van het geheel aan oppervlaktewaterlichamen in beheer bij het Rijk liggen, ook ontbreekt de begrenzing tussen die oppervlaktewaterlichamen onderling, de zogenoemde ‘tussengrenzen’. Het is nodig dat exact duidelijk is hoe elk in bijlage II bij het Omgevingsbesluit genoemd oppervlaktewaterlichaam is begrensd. Met het invoegen van een aparte geometrische begrenzing van de afzonderlijke oppervlaktewaterlichamen in bijlage III (Omgevingsregeling) wordt volledig tegemoetgekomen aan de opdracht van art. 2.20, tweede lid, van de Omgevingswet.

Deze buitengrens van geometrische begrenzing wordt dan per oppervlaktewaterlichaam gevormd door de meest ruime buitengrens van de drie reeds begrensde beheergebieden, gecombineerd met de tussengrenzen, daar waar een oppervlaktewaterlichaam grenst aan een ander oppervlaktewaterlichaam genoemd in bijlage II bij het Omgevingsbesluit.

Bijlage III

De reeds geometrisch begrensde beheergebieden betreffende het waterkwaliteits-, het waterkwantiteits- en het waterstaatkundig beheer in bijlage III, behorend bij artikel 2.2 van de Omgevingsregeling, vormen als het ware deelverzamelingen van de geometrische begrenzingen van oppervlaktewaterlichamen in beheer bij het Rijk. Elk van deze buitengrenzen per beheergebied valt immers binnen of samen met de buitengrenzen van een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk. Daarmee wordt inzichtelijk in welke delen van de op de nieuwe kaart begrensde oppervlaktewaterlichamen het Rijk een van de drie beheervormen heeft.

De geometrische begrenzing van oppervlaktewaterlichamen in beheer bij het Rijk maakt bovendien inzichtelijk waar bepaalde locatiespecifieke regels gelden. Gedacht kan hier worden aan de regels uit de Beleidsregels grote rivieren, aan de regels uit de Beleidsregel watervergunningverlening waterkrachtcentrales in rijkswateren en aan de regels die voortvloeien uit het Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie.

Als oppervlaktewaterlichamen in beheer niet geometrisch zijn begrensd, is niet duidelijk waar die regels gelden.

Tevens worden de geometrische begrenzingen van oppervlaktewaterlichamen op grond van art 2.2 in overeenstemming gebracht met de voorheen geldende Waterregeling, zoals gewijzigd op 1 januari 2021 (Stcrt. 2020, nr. 62702).

Artikel 2.4

Artikel 2.4 was gereserveerd voor de geometrische begrenzing primaire waterkeringen en andere dan primaire waterkeringen in beheer bij het Rijk.

In artikel 2.20, tweede lid, van de Omgevingswet (gewijzigd door de Invoeringswet Omgevingswet) is een grondslag opgenomen om bij ministeriële regeling oppervlaktewaterlichamen of onderdelen daarvan die in beheer zijn bij het Rijk, geometrisch te begrenzen. In de toelichting bij het artikel is aangegeven dat er geen behoefte is aan een geometrische begrenzing van waterkeringen in beheer bij het Rijk. Bij nader inzien blijkt die behoefte er toch te zijn. In de huidige provinciale regelingen voor de waterschappen wordt ervan uitgegaan dat een waterschap het beheer heeft over de waterstaatswerken in zijn beheergebied, tenzij een ander overheidslichaam (bijvoorbeeld het Rijk) met het beheer is belast. Het ligt in de verwachting dat in de toekomstige provinciale omgevingsverordeningen dezelfde lijn zal worden aangehouden. Een geometrische begrenzing van de waterkeringen die in beheer zijn bij het Rijk is wenselijk, zodat er geen misverstand kan ontstaan welke waterkeringen in beheer zijn bij het Rijk en welke in beheer zijn bij waterschappen. Om die reden wordt, met artikel IVa van de Verzamelwet IenW 2019 (Stb. 2020, 455) artikel 2.20, tweede lid, van de Omgevingswet zo aangepast dat ook de waterkeringen die in beheer zijn bij het Rijk geometrisch worden begrensd. In artikel 2.4 van deze wijzigingsregeling wordt aan het gewijzigde tweede van artikel 2.20 Omgevingswet invulling gegeven.

Artikel 2.8, tweede lid

De begrenzing behorende bij artikel 2.8, tweede lid, van de Omgevingsregeling is in overeenstemming gebracht met het (voorheen geldende) Waterbesluit zoals in werking getreden op 1 oktober 2020 (Stb. 2020, 315 en 350).

Artikel 2.12

Met deze wijzigingsregeling wordt de geometrische begrenzing van de vrijwaringsgebieden rijksvaarwegen bij de havens van Marken, Den Helder en Texel gecorrigeerd. Voor de veerhavens in Den Helder en het Horntje op Texel geldt het uitgangspunt van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening van een vrijwaringsgebied van 50 meter binnen 300 meter van een havenuitgang of vaarwegsplitsing. Deze waren in de eerdere versie nog niet correct ingetekend.

Er is ter plaatse sprake van hoogfrequent scheepvaartverkeer dat een zeehaventoegang kruist. Beperking van zichtlijnen en/of zichtbaarheid van scheepvaarttekens en -bakens heeft direct effect op de veilige afwikkeling van het scheepvaartverkeer.

Artikel 2.15

In artikel 2.15 zijn twee wijzigingen doorgevoerd. In de Omgevingsregeling als aangepast door de Invoeringsregeling werd gesproken over de geometrische begrenzing van de vaarwegen. Het gaat echter om, zoals ook aangegeven is in de inhoudsduiding om de geometrische begrenzing van de beperkingengebieden. Dat is het immers onderwerp van alle artikelen uit paragraaf 2.2.9 (Beperkingengebieden waterstaatswerken in beheer bij het Rijk). Daarnaast is in dit artikel ook de verwijzing naar de vergunningplicht (Bal) eruit gehaald. Zie daarover het algemeen deel van de toelichting.

Artikel 2.16

Met de wijziging van het artikel wordt duidelijk gemaakt dat voor de geometrische begrenzing wordt aangesloten bij de gebieden in artikel 2.8, tweede lid.

Artikel 2.17

De geometrische begrenzing van de beperkingengebieden betreffende waterkeringen in beheer bij het Rijk, is vastgelegd in bijlage III en is op een aantal locaties aangepast.

Bij Ameland en op een aantal locaties bij waterkeringen in beheer bij het Rijk in Zeeland zijn buitenbeschermingszones binnen de beperkingengebieden gebracht. Aanpassingen zijn doorgevoerd bij die keringen waar het ‘voorland’ onlosmakelijk gerelateerd is aan de normering van de kering vanwege de golfbrekende werking (zie afbeeldingen 1 en 2).

stcrt-2021-34775-1.png
Afbeelding 1: Oosterscheldekering (oude situatie)
stcrt-2021-34775-2.png
Afbeelding 2: Oosterscheldekering (nieuwe situatie)

Artikel 2.19

Eerste lid (Noordzee buiten de zone tussen de duinvoet en de laagwaterlijn)

Een deel van de Maasvlakte is toegevoegd aan het beperkingengebied Noordzee buiten de zone tussen de duinvoet en de laagwaterlijn. Dit betreft een correctie waarmee de kaart in lijn is gebracht met artikel 3.4 van de voorheen geldende Waterregeling (zie afbeeldingen 3 en 4). Ook de Zandmotor is toegevoegd aan de Noordzee, omdat daar de regels voor het beperkingengebied Noordzee buiten de zone tussen de duinvoet en de laagwaterlijn gelden.

stcrt-2021-34775-3.png
Afbeelding 3: Noordzee (oude situatie)
stcrt-2021-34775-4.png
Afbeelding 4: Noordzee (nieuwe situatie)
Tweede lid (Noordzee zone tussen de duinvoet en de laagwaterlijn)

De geometrische begrenzing van het beperkingengebied Noordzee betreffende de zone tussen de duinvoet en de laagwaterlijn is aangepast aan de daadwerkelijke situatie in plaats van aan een berekende lijn. Aan de landwaartse kant is een strook van 100 meter toegevoegd (zie afbeeldingen 5 en 6). Het gebied van de Zandmotor is verwijderd, omdat daar de regels gelden voor het beperkingengebied Noordzee buiten de zone tussen de duinvoet en de laagwaterlijn.

stcrt-2021-34775-5.png
Afbeelding 5: Noordzee zone tussen de duinvoet en de laagwaterlijn bij IJmuiden (oude situatie)
stcrt-2021-34775-6.png
Afbeelding 6: Noordzee zone tussen de duinvoet en de laagwaterlijn bij IJmuiden (nieuwe situatie)

Artikel 2.29, eerste lid

In de beperkingengebieden wegen in beheer bij het Rijk zijn wijzigingen aangebracht als gevolg van:

 • het opnemen van contouren van ondergrondse objecten, en

 • datacorrecties in de bronbestanden.

Opnemen van contouren van ondergrondse objecten

In de beperkingengebieden wegen in beheer bij het Rijk waren de ondergrondse objecten nog niet meegenomen. Onder delen van de weg zijn maatregelen/constructies/objecten aangebracht om de stabiliteit van de weg of de bijbehorende kunstwerken te waarborgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om folies tegen opdrukkend grondwater of vliesconstructies. Ook was een aantal bermsloten niet opgenomen in de beperkingengebieden. Aantasting van deze objecten kan de stabiliteit van de weg in gevaar brengen. Het opnemen van deze (ondergrondse) objecten in het beperkingengebied leidt tot kleine wijzigingen van de geometrische begrenzing van het beperkingengebied. Die wijzigingen betreffen veelal locaties die heel dicht om de weg liggen. De grootste wijzigingen liggen bij onderstaande zes locaties:

1.

A27 zuidoostkant bij afrit 35

bermsloot

2.

A16 bij Breda knooppunt Klaverpolder

bermsloot

3.

A12 afslag 9 bij Zevenhuizen

verticale drainage

4.

A32 bij Grouw

verticale drainage

5.

A12 kruising N209 bij Zoetermeer

folie

6.

A4 afslag 26 richting Tholen

folie

In onderstaande afbeeldingen 7, 8 en 9 worden ter illustratie voorbeelden getoond van de aanpassingen in de geometrische begrenzing die hiervan het gevolg zijn.

stcrt-2021-34775-7.png
Afbeelding 7: A 16 bermsloot
stcrt-2021-34775-8.png
Afbeelding 8: A32 verticale drainage
stcrt-2021-34775-9.png
Afbeelding 9: A4 folie

Na de consultatie is bij kwaliteitscontrole gebleken dat nog een beperkt aantal kleine aanpassingen in de beperkingengebieden nodig waren als gevolg van ondergrondse objecten. Deze zijn in de publicatieversie verwerkt.

Datacorrecties in bronbestanden

Naast aanpassingen vanwege ondergrondse objecten en bermsloten zijn ook alle datacorrecties die de afgelopen tijd in de bronbestanden zijn aangebracht, bijvoorbeeld als gevolg van kwaliteitscontroles, in de nieuwe geometrische begrenzingen verwerkt. Deze aanpassingen leiden niet tot significante wijzigingen in de geometrische begrenzing van beperkingengebieden wegen in beheer bij het Rijk.

Artikel 2.30, eerste lid

In de beperkingengebieden hoofdspoorwegen zijn wijzigingen aangebracht als gevolg van:

 • het realiseren van nieuwe infrastructuur;

 • het aanpassen van bestaande infrastructuur;

 • het saneren van bestaande infrastructuur; en

 • datacorrecties in de bronbestanden.

Realiseren van nieuwe infrastructuur

Als nieuwe infrastructuur is aangelegd, is het nodig om het bijbehorende beperkingengebied geometrisch te begrenzen. Dit is onder andere gebeurd in Groningen (zie afbeelding 10) en Zwolle. In afdeling 3.2 van het Omgevingsbesluit is een beperkingengebied rond deze nieuwe infrastructuur vastgelegd, dat geldt totdat in de Omgevingsregeling het beperkingengebied geometrisch wordt begrensd (zie artikel 3.2 Omgevingsbesluit zoals ingevoegd door het Invoeringsbesluit Omgevingswet). Door deze aanpassing van de Omgevingsregeling kunnen deze gebieden ook in het Digitaal Stelsel Omgevingswet worden getoond.

stcrt-2021-34775-10.png
Afbeelding 10: Groningen de Vork
Aanpassen van bestaande infrastructuur

Ook zijn aanpassingen in de beperkingengebieden hoofdspoorwegen gedaan vanwege aanpassing aan de bestaande infrastructuur. Dat is bijvoorbeeld gebeurd bij Station Driebergen-Zeist (zie afbeelding 11).

stcrt-2021-34775-11.png
Afbeelding 11: Driebergen-Zeist
Saneren van bestaande infrastructuur

In bepaalde gebieden zijn beperkingengebieden verkleind, omdat op die plekken onderdelen van de hoofdspoorwegen zijn gesaneerd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij station Zwolle (zie afbeelding 12) en bij station Groningen.

stcrt-2021-34775-12.png
Afbeelding 12: Station Zwolle
Wijzigingen in de functie van het spoor

In de Omgevingsregeling zijn de beperkingengebieden hoofdspoorwegen geometrisch begrensd. Op grond van artikel 2 van de Spoorwegwet wordt een spoorweg door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat als hoofdspoorweg aangewezen, als de spoorweg uitsluitend of overwegend bestemd is voor het verrichten van openbaar personenvervoer of goederenvervoer ten behoeve van internationale, nationale of regionale verbindingen en de Staat rechthebbende is ten aanzien van de spoorweg dan wel een beheerder een recht van gebruik, huur of pacht heeft. Naast hoofdspoorwegen kent Nederland ook lokale spoorwegen en bijzondere spoorwegen. Op bijvoorbeeld rangeerterreinen kunnen verbindingen liggen tussen het hoofdspoor en lokaal of bijzonder spoor. Als gevolg van het verleggen van wissels of het veranderen van de functie van het spoor, kan het zo zijn dat bepaalde spoorverbindingen niet meer onder de definitie van hoofdspoorweg vallen. Ook in deze gevallen moet de geometrische begrenzing van het hoofdspoornet worden aangepast. Een voorbeeld hiervan is een aanpassing die gedaan is in het Havengebied Rotterdam (zie afbeelding 13).

stcrt-2021-34775-13.png
Afbeelding 13: Havengebied Rotterdam

Na de consultatie is een aanpassing gedaan in het gebied nabij de Theemsweg in het havengebied van Rotterdam. Naar aanleiding van een reactie van het havenbedrijf Rotterdam is gebleken dat een gedeelte van het spoor ten onrechte niet als hoofdspoor was aangemerkt. Dit is hersteld.

Datacorrecties in bronbestanden

Tenslotte zijn datacorrecties die de afgelopen tijd in de bronbestanden zijn aangebracht, bijvoorbeeld als gevolg van kwaliteitscontroles, in de nieuwe geometrische begrenzingen verwerkt. Deze aanpassingen leiden niet tot significante wijzigingen in de beperkingengebieden hoofdspoorwegen.

Tijdens de consultatie is uit een kwaliteitscontrole van de bronbestanden, een fout gebleken in het beperkingengebied van de Betuwe route bij Kesteren – Tiel – Meteren/Geldermalsen. De beschermingszone was daar onterecht onderbroken. Dit is hersteld. Het beperkingengebied als geheel stond wel correct vermeld in de consultatieversie.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Naar boven