Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 23 september 2022, nr. IENW/BSK-2022/58411, tot wijziging van de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk en de Regeling aanwijzing vuurwerk dat ter beschikking mag worden gesteld voor particulier gebruik in verband met de herinvoering van de begrippen consumentenvuurwerk en professioneel vuurwerk

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 2.1.1 en 3B.7 van het Vuurwerkbesluit;

BESLUIT:

ARTIKEL I

De Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt ‘vuurwerk van categorie F1, F2 of F3 dat op grond van artikel 2.1.1 van het Vuurwerkbesluit is aangewezen als vuurwerk dat ter beschikking mag worden gesteld voor particulier gebruik’ vervangen door ‘consumentenvuurwerk’.

2. In onderdeel b wordt ‘vuurwerk van categorie F4 en ander vuurwerk dat daarmee wordt gelijkgesteld op grond van artikel 1.1.1, tweede lid, van het Vuurwerkbesluit’ vervangen door ‘professioneel vuurwerk’.

B

In artikel 2.4, tweede lid, wordt ‘vuurwerk van categorie F1, F2 of F3 dat op grond van artikel 2.1.1 van het Vuurwerkbesluit is aangewezen als vuurwerk dat ter beschikking mag worden gesteld voor particulier gebruik’ vervangen door ‘consumentenvuurwerk’.

C

In artikel 3.2, eerste lid, wordt ‘vuurwerk van categorie F1, F2 of F3 dat op grond van artikel 2.1.1 van het Vuurwerkbesluit is aangewezen als vuurwerk dat ter beschikking mag worden gesteld voor particulier gebruik’ vervangen door ‘consumentenvuurwerk’.

D

In artikel 3.3, eerste lid, wordt ‘vuurwerk van categorie F4 en ander vuurwerk dat daarmee wordt gelijkgesteld op grond van artikel 1.1.1, tweede lid, van het Vuurwerkbesluit’ vervangen door ‘professioneel vuurwerk’.

ARTIKEL II

De Regeling aanwijzing vuurwerk dat ter beschikking mag worden gesteld voor particulier gebruik wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt in de begripsomschrijving van externe ondersteuner ‘vuurwerk’ vervangen door ‘consumentenvuurwerk’.

B

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef van het eerste lid wordt ‘vuurwerk dat ter beschikking mag worden gesteld voor particulier gebruik’ vervangen door ‘consumentenvuurwerk’.

2. In het tweede, derde en vijfde lid wordt ‘Vuurwerk als bedoeld in het eerste lid’ vervangen door ‘Consumentenvuurwerk’.

3. Het vierde lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt ‘Vuurwerk als bedoeld in het eerste lid’ vervangen door ‘Consumentenvuurwerk’.

b. In onderdeel a wordt ‘vuurwerk’ vervangen door ‘consumentenvuurwerk’.

4. In het zesde lid wordt ‘vuurwerk als bedoeld in het eerste lid’ vervangen door ‘consumentenvuurwerk’.

C

In artikel 6 wordt ‘vuurwerk dat ter beschikking mag worden gesteld voor particulier gebruik’ vervangen door ‘consumentenvuurwerk’.

D

In het opschrift van Bijlage I wordt ‘Vuurwerk dat ter beschikking mag worden gesteld voor particulier gebruik’ vervangen door ‘Consumentenvuurwerk’.

ARTIKEL III

  • 1. Deze regeling treedt in werking op een bij ministerieel besluit te bepalen tijdstip.

  • 2. Een ministerieel besluit als bedoeld in het eerste lid wordt in de Staatscourant bekendgemaakt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, V.L.W.A. Heijnen

TOELICHTING

Inleiding

Ingevolge de Invoeringsregeling Omgevingswet zijn de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk en de Regeling aanwijzing theater- en consumentenvuurwerk gewijzigd. Deze wijziging in de Invoeringsregeling betrof een wijziging van de begrippen ‘consumentenvuurwerk’ en ‘professioneel vuurwerk’. Als gevolg van de voorliggende wijzigingsregeling zijn deze wijzigingen weer teruggedraaid in verband met de handhaafbaarheid en communicatie van deze begrippen (hieronder nader toegelicht) in navolging van eenzelfde wijziging van het Vuurwerkbesluit. Deze wijzigingsregeling strekt ertoe de begrippen ‘consumentenvuurwerk’ en ‘professioneel vuurwerk’ terug in te voeren in de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk. De Regeling aanwijzing theater- en consumentenvuurwerk zou na invoering van de Invoeringsregeling gaan luiden de Regeling aanwijzing vuurwerk dat ter beschikking mag worden gesteld voor particulier gebruik. Dit wordt omwille van de herkenbaarheid ook weer aangepast naar de Regeling aanwijzing consumentenvuurwerk.

Inhoud wijziging

Deze wijziging is noodzakelijk nu eenzelfde begripswijziging in het Vuurwerkbesluit is doorgevoerd. Het Vuurwerkbesluit is gewijzigd door het Invoeringsbesluit Omgevingswet. Daarbij zijn de begrippen consumentenvuurwerk en professioneel vuurwerk vervangen door overeenkomstige categorie-indelingen uit de Pyrorichtlijn. Eenzelfde wijziging is vervolgens ook doorgevoerd in onderhavige ministeriële regelingen bij de Invoeringsregeling Omgevingswet. Het Openbaar Ministerie heeft in verband met de strafrechtelijke handhaving en de communicatie daarover evenwel uitdrukkelijk verzocht om de begrippen consumentenvuurwerk en professioneel vuurwerk terug te brengen in het Vuurwerkbesluit. Aan dit verzoek is voldaan omdat deze begrippen zijn ingeburgerd en een effectieve handhaving van het Vuurwerkbesluit van groot belang wordt geacht. Dit is nader toegelicht bij het Besluit van 20 juni 2022 tot wijziging van het Vuurwerkbesluit in verband met de verbetering van de handhaafbaarheid en enkele andere wijzigingen (Stb. 2022, 291). Nu deze begripswijziging ongedaan wordt gemaakt in het Vuurwerkbesluit is het ook noodzakelijk de daarop gebaseerde ministeriële regelingen aan te passen.

Advies en consultatie

Deze wijziging betreft alleen een wetstechnische wijziging en heeft geen beleidsmatige gevolgen, noch voor burgers en bedrijven. Daarom is ook afgezien van internetconsultatie en een HUF-toets. Op grond van artikel 21.6, vierde lid, van de Wet milieubeheer wordt een ontwerp van een algemene maatregel van bestuur bekendgemaakt in de Staatscourant. Aan een ieder wordt de gelegenheid geboden binnen vier weken opmerkingen over het ontwerp in te dienen. Een publieksconsultatie en uitvoeringstoetsen hebben dus wel plaats gevonden bij de eerdergenoemde wijziging van het Vuurwerkbesluit waar deze wijziging op volgt.

Technische notificatie

Niet uitgesloten is dat deze wijziging technische voorschriften bevat. Daarom is een ontwerp van deze regeling op 6 mei 2022 aan de Europese Commissie voorgelegd (notificatienummer 2022/329/NL) op grond van de notificatierichtlijn.1 In dat kader zijn geen opmerkingen ontvangen.

Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking bij ministerieel besluit, net als de Invoeringsregeling Omgevingswet. In principe wordt de inwerkingtreding van deze regeling geregeld bij hetzelfde ministeriële besluit als waarbij de Invoeringsregeling Omgevingswet in werking treedt. De inwerkingtreding van deze regeling sluit dan aan op de inwerkingtreding van de Invoeringsregeling Omgevingswet zodat de daarbij doorgevoerde begripswijziging weer ongedaan wordt gemaakt.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, V.L.W.A. Heijnen


X Noot
1

Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PbEG L 204), zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 98/48 EG van 20 juli 1998 (PbEG L 217).

Naar boven