16 Stemmingen moties Begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2020

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020,

te weten:

 • -de motie-Middendorp over de Nederlandse positie ten opzichte van de Digital Services Act (35300-VII, nr. 12);

 • -de motie-Middendorp c.s. over digitale lijkbezorging (35300-VII, nr. 13);

 • -de motie-Middendorp c.s. over tussentijdse verkiezingen in gemeenteraden (35300-VII, nr. 14);

 • -de motie-Özütok over duurzaamheid als maatgevend criterium bij aanbestedingen (35300-VII, nr. 15);

 • -de motie-Özütok over een verbod op giften waarvan de herkomst niet duidelijk is (35300-VII, nr. 16);

 • -de motie-Özütok/Van Kooten-Arissen over een jaarlijkse monitor islamofobie (35300-VII, nr. 17);

 • -de motie-Özütok over de onwenselijkheid van het actief benaderen van Kamerleden door lobbygroepen (35300-VII, nr. 18);

 • -de motie-Van der Molen/Van Raak over een brede evaluatie van de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur (35300-VII, nr. 19);

 • -de motie-Van der Molen over mogelijke taakdifferentiatie tussen gemeenten (35300-VII, nr. 20);

 • -de motie-Van der Molen c.s. over de effecten van beleid voor grens- en krimpregio's (35300-VII, nr. 21);

 • -de motie-Van der Molen over een herindelingsontwerp voorleggen na gemeenteraadsverkiezingen (35300-VII, nr. 22);

 • -de motie-Van der Molen/Middendorp over een nieuw digitaal hulpmiddel voor het berekenen van de verkiezingsuitslag (35300-VII, nr. 23);

 • -de motie-Van Raak/Beckerman over de huurtoeslag niet gebruiken als dekking voor de ondersteuning van Kamerleden (35300-VII, nr. 24);

 • -de motie-Sneller/Den Boer over de benoemingsprocedures voor de belangrijkste democratische instituties (35300-VII, nr. 25);

 • -de motie-Den Boer c.s. over digitale nalatenschap (35300-VII, nr. 26);

 • -de motie-Den Boer c.s. over het "right to cooperate" nader uitwerken met de VNG (35300-VII, nr. 27);

 • -de motie-Den Boer/Özütok over diversiteit in adviescolleges bevorderen (35300-VII, nr. 28);

 • -de motie-Van der Graaf c.s. over een verplicht integriteitsonderzoek voor kandidaat-bestuurders (35300-VII, nr. 29) (overgenomen);

 • -de motie-Van der Graaf/Van der Molen over de financiële impact van beleidsmaatregelen op gemeenten in kaart brengen (35300-VII, nr. 30);

 • -de motie-Van der Graaf/Den Boer over een verdere invulling van het stemmoment voor nieuwe kiesgerechtigden (35300-VII, nr. 31);

 • -de motie-Krol over onderzoek naar de herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer (35300-VII, nr. 32);

 • -de motie-Krol over meenemen van de behoeften van minder digivaardige burgers bij budget voor digitalisering (35300-VII, nr. 33);

 • -de motie-Krol over kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor AOW'ers zonder of met beperkt aanvullend pensioen (35300-VII, nr. 34);

 • -de motie-Krol over een pictogram voor vluchtroutes voor mindervaliden in rijksvastgoed (35300-VII, nr. 35);

 • -de motie-Krol over vluchtroutes en nooduitgangen voor mindervaliden (35300-VII, nr. 36);

 • -de motie-Baudet over geen inmenging in de vrije pers en de strijd tegen desinformatie staken (35300-VII, nr. 37);

 • -de motie-Baudet over subsidiëring van lokale politieke partijen (35300-VII, nr. 38);

 • -de motie-Baudet over het realiseren van stemlokalen op kazernes (35300-VII, nr. 39);

 • -de motie-Baudet over per direct staken van hoorbare islamitische gebedsoproepen (35300-VII, nr. 40);

 • -de motie-Van Kooten-Arissen over de succesvolle methoden van Estland op het gebied van onlinedemocratie (35300-VII, nr. 41);

 • -de motie-Van Kooten-Arissen over referenda en burgerinspraak door middel van DigiD (35300-VII, nr. 42).

(Zie vergadering van 31 oktober 2019.)

Op verzoek van mevrouw Den Boer stel ik voor haar motie (35300-VII, nr. 28) aan te houden. Op verzoek van de heer Krol stel ik voor zijn moties (35300-VII, nrs. 32 en 36) aan te houden. Op verzoek van mevrouw Özütok stel ik voor haar motie (35300-VII, nr. 17) aan te houden. Op verzoek van de heer Van der Molen stel ik voor zijn motie (35300-VII, nr. 22) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Özütok (35300-VII, nr. 16) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat zowel landelijke als lokale politieke partijen giften ontvangen die regelmatig afkomstig zijn van rechtspersonen zoals bedrijven en stichtingen;

overwegende dat het hierdoor niet in alle gevallen transparant is wie er achter de giften zit en hierdoor ook niet te achterhalen valt of er mogelijk gunsten tegenover de giften staan;

van mening dat het voor het vertrouwen in de politiek van groot belang is dat het transparant is wie of welke organisatie politieke partijen giften geeft;

verzoekt de regering om in de komende aanpassing van de Wfpp te komen tot een verbod op giften van €1.000 of meer waarvan niet duidelijk is van welke natuurlijke personen de giften afkomstig zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 44, was nr. 16 (35300-VII).

De voorzitter:

De motie-Den Boer c.s. (35300-VII, nr. 27) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de minister van Binnenlandse Zaken goede stappen zet om het uitdaagrecht wettelijk te verankeren;

overwegende dat soms het overnemen van een overheidstaak onder het uitdaagrecht te hoog gegrepen is;

overwegende dat het recht op samenwerking dan een tussenvorm is waarbij inwoners het recht op samenwerking met de gemeente krijgen maar daarbij niet een taak in zijn geheel overnemen;

verzoekt de regering het recht op samenwerking samen met de VNG nader uit te werken in een modelverordening en dit recht te stimuleren in het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 45, was nr. 27 (35300-VII).

De voorzitter:

De motie-Krol (35300-VII, nr. 33) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat dit kabinet ernaar streeft dat iedereen mee moet kunnen doen in het digitale tijdperk;

overwegende dat dit niet overeenkomt met de realiteit;

verzoekt de regering de behoeften van de minder digivaardige burgers steeds integraal mee te nemen bij de besteding van het budget voor digitalisering,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 48, was nr. 33 (35300-VII).

De voorzitter:

De motie-Middendorp (35300-VII, nr. 12) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat technologieën als sociale media en internetzoekmachines een steeds grotere rol gaan spelen bij onze verkiezingen en in het maatschappelijk debat online;

overwegende dat techbedrijven vragen om slimme, goede en uitvoerbare

regels om deze ontwikkeling vorm te geven;

overwegende dat de Europese Commissie op dit moment werkt aan een Digital Services Act die grote invloed kan hebben op de online vrijheid van meningsuiting in Nederland;

van mening dat Nederland op het gebied van de digitale democratie en vrijheid van meningsuiting een voortrekker moet zijn in Europa en ook in het voortraject van de Digital Services Act zijn positie hierover naar voren moet brengen in Europa;

verzoekt de regering voor juli 2020 of in ieder geval drie maanden voor publicatie van het voorstel van de Europese Commissie haar positie als het gaat om de Digital Services Act naar de Kamer te sturen en daarbij ook de positie van de andere EU-lidstaten met de Kamer te delen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 43, was nr. 12 (35300-VII).

De voorzitter:

De motie-Van der Graaf/Van der Molen (35300-VII, nr. 30) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat rijksbeleid veelal een directe dan wel indirecte financiële weerslag heeft op gemeenten;

constaterende dat veel gemeenten momenteel financiële tekorten ervaren;

overwegende dat deze tekorten zich niet enkel manifesteren op het sociaal domein maar ook op andere gemeentelijke beleidsterreinen;

overwegende dat de zorg bestaat of de middelen die gemeenten tot hun beschikking hebben toereikend zijn voor de taken die zij hebben;

verzoekt de regering in overleg met gemeenten de financiële impact van bestaande beleidsmaatregelen van de rijksoverheid op gemeenten in kaart te brengen, en hierover uiterlijk 1 april 2020 naar de Kamer te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 46, was nr. 30 (35300-VII).

De voorzitter:

De motie-Van der Graaf/Den Boer (35300-VII, nr. 31) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het opkomstpercentage van jongeren bij verkiezingen lager ligt dan het gemiddelde en één op de drie jongeren bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen niet heeft gestemd;

overwegende dat naast het bereiken van de kiesgerechtigde leeftijd ook het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit leidt tot het verwerven van het actief kiesrecht;

van mening dat het verwerven van het actief kiesrecht een betekenisvol moment is en dat het specifiek introduceren hiervan bij nieuwe kiesgerechtigden kan bijdragen aan het vergroten van de participatie;

verzoekt de regering in samenspraak met het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en jongerenvertegenwoordigers voorstellen te doen om tot een verdere invulling van het stemmoment voor nieuwe kiesgerechtigden te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 47, was nr. 31 (35300-VII).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

De fractie van de PVV wordt aantekening verleend tegen de overgenomen motie op stuk nr. 29 te zijn.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Van Kooten-Arissen (vKA):

Voorzitter. Ik wil graag een stemverklaring afleggen over de motie op stuk nr. 40 van de heer Baudet. Hoewel ik mij niet kan vinden in de formulering van de overweging, vind ik dat hoorbare gebedsoproepen van alle religies niet thuishoren in de publieke ruimte. Daarom zal ik wel voor de motie stemmen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Van Kooten-Arissen.

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Van Kooten-Arissen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Middendorp (35300-VII, nr. 43, was nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, Van Haga, 50PLUS, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PvdA ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Middendorp c.s. (35300-VII, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, Van Haga, 50PLUS, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Middendorp c.s. (35300-VII, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, Van Haga, 50PLUS, DENK, D66, de VVD, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Özütok (35300-VII, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, Van Haga, 50PLUS, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Middendorp.

De heer Middendorp (VVD):

Nu de motie over Europa (35300-VII, nr. 12), die ontraden was, is aangenomen, zou ik graag een brief van het kabinet willen over hoe het die motie gaat uitvoeren. Als u het goedvindt — dat scheelt mij weer een loopje — heb ik nog een verzoek.

De voorzitter:

Ja.

De heer Middendorp (VVD):

Nu de motie-Middendorp c.s. (35300-VII, nr. 14) over de gemeenteraadsverkiezingen is aangenomen, zou ik ook graag een brief van het kabinet willen over hoe het die motie gaat uitvoeren.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

In stemming komt de gewijzigde motie-Özütok (35300-VII, nr. 44, was nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, 50PLUS en DENK voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Özütok (35300-VII, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, Van Haga, 50PLUS, DENK, D66, de VVD, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Molen/Van Raak (35300-VII, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, 50PLUS, DENK, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Molen (35300-VII, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, Van Haga, 50PLUS, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Molen c.s. (35300-VII, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Molen/Middendorp (35300-VII, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, Van Haga, 50PLUS, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Raak/Beckerman (35300-VII, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, 50PLUS, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Sneller/Den Boer (35300-VII, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, DENK, D66, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Sneller.

De heer Sneller (D66):

Voorzitter. Mijn motie op stuk nr. 25 is aangenomen, maar was met klem ontraden. Ik krijg dus graag voor het eind van het jaar een brief over de uitvoering van deze motie.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

In stemming komt de motie-Den Boer c.s. (35300-VII, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, Van Haga, 50PLUS, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Den Boer (35300-VII, nr. 45, was nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, Van Haga, 50PLUS, DENK, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van der Graaf/Van der Molen (35300-VII, nr. 46, was nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van der Graaf/Den Boer (35300-VII, nr. 47, was nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, Van Haga, 50PLUS, DENK, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Krol (35300-VII, nr. 48, was nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, Van Haga, 50PLUS, DENK, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fractie van het CDA ertegen, zodat zij is aangenomen.

Ik zie ook dat mevrouw Buitenweg in ons midden is. Van harte welkom!

(Geroffel op de bankjes)

De voorzitter:

Fijn dat u er bent.

In stemming komt de motie-Krol (35300-VII, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Van Kooten-Arissen, de PvdD, 50PLUS, DENK, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Krol (35300-VII, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Baudet (35300-VII, nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, Van Kooten-Arissen, de PvdD, Van Haga, 50PLUS, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Baudet (35300-VII, nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Van Kooten-Arissen, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De motie is niet aangenomen, hè, meneer Baudet.

De heer Baudet (FvD):

Ik wil graag een hoofdelijke stemming aanvragen over mijn volgende motie, over het faciliteren van stemlokalen op kazernes zodat militairen kunnen stemmen.

De voorzitter:

Oké. Dan gaan we hoofdelijk stemmen over de motie-Baudet op stuk nr. 39, over het realiseren van stemlokalen op kazernes.

In stemming komt de motie-Baudet (35300-VII, nr. 39).

Vóór stemmen de leden: Ellemeet, Van Esch, De Graaf, Graus, Van Haga, Helder, Hiddema, Van den Hul, De Jong, Kerstens, Klaver, Van Kooten-Arissen, Kops, Kröger, Krol, Kuiken, Van der Lee, Madlener, Maeijer, Markuszower, Moorlag, Edgar Mulder, Nijboer, Van Ojik, Van Otterloo, Ouwehand, Özütok, Ploumen, Van Raan, Renkema, De Roon, Sazias, Smeulders, Snels, Wassenberg, Van Weerdenburg, Westerveld, Wilders, Van Aalst, Agema, Arib, Asscher, Baudet, Van den Berge, Martin Bosma, Van Brenk, Bromet, Buitenweg, Tony van Dijck, Emiel van Dijk, Gijs van Dijk en Diks.

Tegen stemmen de leden: Van Eijs, El Yassini, Futselaar, Geluk-Poortvliet, Van Gent, Van Gerven, Geurts, Van der Graaf, Groothuizen, Harbers, Rudmer Heerema, Pieter Heerma, Van Helvert, Hermans, Hijink, Jetten, Karabulut, Van Kent, Koerhuis, Koopmans, Kuik, Kuzu, Kwint, Laan-Geselschap, Laçin, Leijten, Van der Linde, Lodders, Marijnissen, Van Meenen, Middendorp, Van der Molen, Agnes Mulder, Anne Mulder, Nijkerken-de Haan, Van Nispen, Omtzigt, Öztürk, Palland, Paternotte, De Pater-Postma, Peters, Van Raak, Regterschot, Rog, Ronnes, Schonis, Segers, Sienot, Sjoerdsma, Slootweg, Smals, Sneller, Van der Staaij, Stoffer, Tielen, Van Toorenburg, Veldman, Verhoeven, Von Martels, Voordewind, Aukje de Vries, Weverling, Van Weyenberg, Wiersma, Van Wijngaarden, Wörsdörfer, Van 't Wout, Yeşilgöz-Zegerius, Ziengs, Aartsen, Alkaya, Amhaouch, Azarkan, Becker, Beckerman, Belhaj, Van den Berg, Bergkamp, Bisschop, Den Boer, Van den Bosch, Bosman, Bouali, Bruins, Van Dam, Diertens, Jasper van Dijk, Dijkhoff, Pia Dijkstra, Remco Dijkstra en Dik-Faber.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met 52 stemmen voor en 92 stemmen tegen is verworpen.

Nee hè. De heer Baudet.

De heer Baudet (FvD):

Voorzitter. Ik wil graag een hoofdelijke stemming over de motie over het verbieden van islamitische gebedsoproepen in onze straten.

De voorzitter:

Oké, dan gaan we daar ook hoofdelijk over stemmen. En het moet echt stil zijn in de zaal, anders is het hier niet te horen.

In stemming komt de motie-Baudet (35300-VII, nr. 40).

Vóór stemmen de leden: Bisschop, Martin Bosma, Van Brenk, Tony van Dijck, Emiel van Dijk, De Graaf, Graus, Van Haga, Helder, Hiddema, De Jong, Van Kooten-Arissen, Kops, Krol, Madlener, Maeijer, Markuszower, Edgar Mulder, Van Otterloo, De Roon, Sazias, Van der Staaij, Stoffer, Van Weerdenburg, Wilders, Van Aalst, Agema en Baudet.

Tegen stemmen de leden: Den Boer, Van den Bosch, Bosman, Bouali, Bromet, Bruins, Buitenweg, Van Dam, Diertens, Gijs van Dijk, Jasper van Dijk, Dijkhoff, Pia Dijkstra, Remco Dijkstra, Dik-Faber, Diks, Van Eijs, El Yassini, Ellemeet, Van Esch, Futselaar, Geluk-Poortvliet, Van Gent, Van Gerven, Geurts, Van der Graaf, Groothuizen, Harbers, Rudmer Heerema, Pieter Heerma, Van Helvert, Hermans, Hijink, Van den Hul, Jetten, Karabulut, Van Kent, Kerstens, Klaver, Koerhuis, Koopmans, Kröger, Kuik, Kuiken, Kuzu, Kwint, Laan-Geselschap, Laçin, Van der Lee, Leijten, Van der Linde, Lodders, Marijnissen, Van Meenen, Middendorp, Van der Molen, Moorlag, Agnes Mulder, Anne Mulder, Nijboer, Nijkerken-de Haan, Van Nispen, Van Ojik, Omtzigt, Ouwehand, Öztürk, Özütok, Palland, Paternotte, De Pater-Postma, Peters, Ploumen, Van Raak, Van Raan, Regterschot, Renkema, Rog, Ronnes, Schonis, Segers, Sienot, Sjoerdsma, Slootweg, Smals, Smeulders, Sneller, Snels, Tielen, Van Toorenburg, Veldman, Verhoeven, Von Martels, Voordewind, Aukje de Vries, Wassenberg, Westerveld, Weverling, Van Weyenberg, Wiersma, Van Wijngaarden, Wörsdörfer, Van 't Wout, Yeşilgöz-Zegerius, Ziengs, Aartsen, Alkaya, Amhaouch, Arib, Asscher, Azarkan, Becker, Beckerman, Belhaj, Van den Berg, Van den Berge en Bergkamp.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met 28 stemmen voor en 116 stemmen tegen is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Kooten-Arissen (35300-VII, nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, Van Haga, 50PLUS, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Kooten-Arissen (35300-VII, nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, 50PLUS, DENK, D66 en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De heer Van der Molen.

De heer Van der Molen (CDA):

Mijn motie 35300-VII, nr. 21, mede namens mijn collega's Van der Graaf en Den Boer, is aangenomen. Ik zou graag een brief van het kabinet ontvangen hoe het voornemens is die motie uit te voeren.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Mevrouw Van der Graaf.

Mevrouw Van der Graaf (ChristenUnie):

Voorzitter. De motie nr. 30 over het in kaart brengen van de financiële impact van beleidsmaatregelen die we hier in Den Haag hebben getroffen op gemeentelijke financiën, is net aangenomen met algemene stemmen. Iedereen heeft dat gesteund en daarmee ook de zorg onderstreept. Ik vraag het kabinet om een brief hoe het deze motie gaat uitvoeren. Ik hoop die brief binnen twee weken te ontvangen, want er is een urgentie.

De voorzitter:

Dan stel ik voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Ik ben benieuwd of het kabinet een motie die met algemene stemmen is aangenomen, niet zou uitvoeren. Maar goed, we gaan het zien.

Naar boven