20 Stemming motie Begroting Infrastructuur en Waterstaat (XII) 2020

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020,

te weten:

  • -de motie-Van Aalst over reisverboden voor het gehele openbaar vervoer (35300-XII, nr. 15).

(Zie vergadering van 17 oktober 2019.)

De voorzitter:

De motie-Van Aalst (35300-XII, nr. 15) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

  • -een opgelegd reisverbod nu enkel voor één bepaald traject geldt;

  • -overlastgevers daarom gebruik blijven maken van het ov;

  • -personeel en reizigers deze overlastgevers op naastgelegen trajecten op dezelfde dag weer tegen kunnen komen;

van mening dat:

  • -het doel van het reisverbod juist moet zijn personeel en reizigers te beschermen tegen overlastgevers;

  • -een opgelegd reisverbod voor slechts één traject het probleem enkel verplaatst;

verzoekt de regering te onderzoeken of reisverboden die worden opgelegd, geldend kunnen worden voor het gehele openbaar vervoer zonder dat dit leidt tot een verplaatsing van problemen naar andere vervoersmodaliteiten, zoals de auto, en daarmee tot een verslechtering van de verkeersveiligheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 58, was nr. 15 (35300-XII).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Aalst (35300-XII, nr. 58, was nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Van Haga, de VVD, de SGP, het CDA, de PVV en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de stemmingen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven