15 Stemming brief Toetsingskader voor het leveren en financieren van niet-letale steun aan niet-statelijke, gewapende groepen in het buitenland

Aan de orde is de stemming over de brief van het Presidium over een gezamenlijke adviesaanvraag aan de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken en de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken over een toetsingskader voor het leveren en financieren van niet-letale steun aan niet-statelijke, gewapende groepen in het buitenland (32623, nr. 290).

De voorzitter:

Ik stel voor conform het voorstel van het Presidium te besluiten onder de aantekening dat de fractie van de PVV geacht wenst te worden tegen het voorstel te hebben gestemd.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven