10 Stemming Creëren tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Voorstel van Rijkswet van de leden Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik houdende regels inzake het creëren van tijdelijke uitzonderingen op de Rijkswet op het Nederlanderschap (Rijkswet inperking gevolgen Brexit) (35130-(R2119)).

(Zie vergadering van 29 oktober 2019.)

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, Van Kooten-Arissen, de PvdD, Van Haga, 50PLUS, DENK, D66, de VVD, de SGP en FvD voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Nu het wetsvoorstel is aangenomen, vraag ik de initiatiefnemers of zij bereid zijn om de verdediging van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer op zich te nemen. De heer Sjoerdsma.

De heer Sjoerdsma (D66):

Uiteraard. Met genoegen en plezier, namens alle vijf de indieners.

De voorzitter:

Dan wens ik u daarbij heel veel succes.

Naar boven