Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VII nr. 46

35 300 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020

Nr. 46 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER GRAAF EN VAN DER MOLEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 30

Voorgesteld 5 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat rijksbeleid veelal een directe danwel indirecte financiële weerslag heeft op gemeenten;

constaterende dat veel gemeenten momenteel financiële tekorten ervaren;

overwegende dat deze tekorten zich niet enkel manifesteren op het sociaal domein maar ook op andere gemeentelijke beleidsterreinen;

overwegende dat de zorg bestaat of de middelen die gemeenten tot hun beschikking hebben toereikend zijn voor de taken die zij hebben;

verzoekt de regering, in overleg met gemeenten de financiële impact van bestaande beleidsmaatregelen van de rijksoverheid op gemeenten in kaart te brengen en hierover uiterlijk 1 april 2020 naar de Kamer te rapporteren;

Van der Graaf

Van der Molen