26 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Brieven regering:

Toezegging over het opschonen van het archief van de schadeclaims inzake het "Traktaat van Wassenaar" (1966) - 20454-149

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 01 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanpak bevorderen rechtmatig gebruik export-WW - 21501-31-540

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 14 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad van 14-15 oktober 2019 - 21501-32-1202

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 30 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie op het verslag van de Europese Commissie over de toepassing in 2018 van Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie - 22112-2834

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 28 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie om de conceptkabinetsreactie op een vijftal consultaties van de Europese Commissie naar de Kamer te sturen - 22112-2835

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 28 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken 34 instellingen zonder gedragscode taal - 22452-78

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 31 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over stand van zaken van de voorbereidingen op de brexit op IenW-terrein - 23987-374

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 23 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de 62ste vergadering van de Commission on Narcotic Drugs - 24077-449

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 29 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over het bericht "Geld voor verstoorder dodenherdenking Vught na plaatsing in isoleercel" - 24587-752

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 31 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang Strategische I-agenda Rijksdienst en diverse ontwikkelingen op ICT-gebied - 26643-646

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 28 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang versterkte aanpak cybersecurity - 26643-647

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 29 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

CBS-rapport "Verkenning alternatieve indicator leerplusarrangement" - 27020-107

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 31 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de brief van de Nationale ombudsman m.b.t. korte aanvraagtermijn bijzondere situaties huurtoeslag - 27926-312

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 29 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het briefadvies "Europees landbouwbeleid: inzetten op kringlooplandbouw" van de Raad van de leefomgeving en infrastructuur (RLi), 22 mei 2019 - 28625-278

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 30 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Besluit tot wijziging van het Vuurwerkbesluit in verband met de verplichtstelling van veiligheidsbrillen, aansteeklonten en instructies bij de verkoop van consumentenvuurwerk - 28684-578

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 31 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de berichtgeving ten aanzien van de financiering van politieke partijen - 28844-192

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 28 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie inzake gijzeling journalist door rechter-commissaris - 29279-545

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 29 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de inzet van sectorplannen voor fundamenteel onderzoek - 29338-209

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 30 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Inzet op digitalisering in de wetenschap uit de regeerakkoordmiddelen van OCW - 29338-210

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 30 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

IJzeren voorraad geneesmiddelen - 29477-622

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 03 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgangsbrief financiële arrangementen 2019 - 29477-623

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 03 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Agema en Geleijnse over het onderzoeken van overlevingskansen bij longkanker - 29477-624

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 01 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending advies Commissie Regulering van werk - 29544-953

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 11 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over AOW-pensioenleeftijd in relatie tot de private arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) en verzekeringsmogelijkheden oudere zelfstandigen - 29544-954

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 15 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid De Jong, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 26 maart 2019, over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt - 29544-955

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 28 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Derde deelbesluit WOB-verzoeken inzake Cornelius Haga Lyceum - 29614-141

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 01 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie van de leden Van Toorenburg en Van Wijngaarden over in kaart brengen van de aanpak van dierenextremisme - 29754-527

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 31 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitkomsten van het onderzoek van de Veteranenombudsman naar het Militair Invaliditeitspensioen - 30139-225

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 29 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording van drie mondeling gestelde vragen met betrekking tot luchtkwaliteit - 30175-341

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 29 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting artikel 1, Openbaar bestuur en democratie, van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Hoofdstuk VII) - 30985-37

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 29 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezegging ziekenhuislandschap Drenthe en Zuidoost-Groningen - 31016-254

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 29 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Tweede voortgangsrapportage Belastingdienst 2019 - 31066-533

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 30 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de gewijzigde motie van het lid Omtzigt c.s. over de richtlijnen voor bescherming van klokkenluiders volledig implementeren (Kamerstuk 31066-509) - 31066-534

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 31 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Onderzoek Derde cyclus hbo in het buitenland & samenwerking hbo en wo in onderzoek in Nederland - 31288-790

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 30 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

KNAW-briefadvies Neerlandistiek en het plan van aanpak van het Nationaal Platform voor de Talen - 31288-791

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 30 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Doorlichting Shared Service Organisaties - 31490-260

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 28 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanpak stagediscriminatie mbo - 31524-443

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 25 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Langer thuis - Wonen en Zorg - 31765-454

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 18 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie advies Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (CAVV) over bescherming van de atmosfeer - 31793-190

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 28 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel beantwoording vragen commissie inzake beleidsdoorlichting artikel 12-schatkistbankieren en betalingsverkeer Rijk - 31935-59

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 31 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Actieplan Consumentenkeuzes - 32013-224

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 27 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over het ontwerpbesluit wijziging Aanbestedingsbesluit in verband met wijziging Gids Proportionaliteit - 32440-114

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 29 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Briefrapport Evaluatie distributie jodiumtabletten - 32645-91

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 01 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voornemens met betrekking tot de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) en Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) - 32761-151

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 31 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Publicatie van de Leidraad aardgasvrije wijken - 32813-399

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 30 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang aanpak schimmelproblematiek - 32847-574

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 29 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Bijstelling uitvoeringspraktijk e-screener - 33033-24

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 29 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overdracht taken "Groningen" van EZK naar BZK - 33529-695

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 16 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsreactie op evaluatie projecten diasporaondernemerschap - 33625-287

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 30 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Koninklijke besluiten houdende enkele tijdelijke voorzieningen voor de periode dat minister drs. K.H. Ollongren niet in staat is haar taken als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en viceminister-president uit te oefenen, wijziging van de vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister, verlening van ontslag aan drs. R.W. Knops als staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en verlening van ontslag aan drs. S. van Veldhoven-van der Meer als staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat - 34700-67

minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte - 01 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Bijdrage Defensie aan het Nederlandse conflictpreventiebeleid - 34919-44

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 29 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Handelsagenda: één jaar onderweg - 34952-86

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 30 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Cannabispreventiebeleid experiment gesloten coffeeshopketen - 34997-32

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 29 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Besluit tot indeplaatsstelling gemeenteraad Westland - 35000-VIII-233

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 11 juli 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezeggingen en moties inzake reservisten - 35059-9

staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 29 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan Burgerrechtenvereniging Vrijbit over de ID-plicht in de Kieswet - 35165-11

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 04 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de voorhang ontwerp-Loodsplichtbesluit 2021 - 35248-8

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 28 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over een nieuw antiomkopingsbeleid voor de exportkredietverzekering - 35300-IX-9

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 30 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over actualisering van het veiligheidsdeel van de Nederlandse Polaire Strategie 2016-2020 - 35300-V-6

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 28 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nadere beantwoording van vragen over de gewijzigde versie van de reactie op het verzoek van de commissie over de voortgang van het onderzoek naar aanleiding van het bericht dat de verblijfplaats van de opdrachtgever van de moord op de IKON-journalisten is ontdekt - 35300-V-7

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 18 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Pilot cyberreservisten - 35300-X-12

staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 25 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vergelijkend onderzoek naar de verhouding tussen intern Defensieonderzoek en strafrechtelijk onderzoek - 35300-X-13

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 18 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rectificatie t.a.v. de personeelsrapportage midden 2019, het Jaarverslag Integriteit Defensie 2018 en het Rijksjaarverslag Defensie 2018 en stand van zaken van de projecten binnen het programma Militaire Gezondheidszorg 2020 (MGZ 2020) - 35300-X-14

staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 31 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35300-X-15

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 22 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de personeelsrapportage over midden 2019 - 35300-X-16

staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 22 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de gewijzigde motie van het lid Ziengs c.s. over een taskforce voor de PFAS-problematiek - 35300-XII-57

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 29 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 2 juli 2019, over welvaart van gepensioneerden - 35300-XV-6

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 28 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Schriftelijke reactie op amendementen ingediend tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport - 35300-XVI-88

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 31 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verdergaande terugwerkende kracht getto-uitkeringen - 35302-19

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 31 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Schriftelijke beantwoording van een deel van de vragen die zijn gesteld tijdens het wetgevingsoverleg van 28 oktober 2019 over het pakket Belastingplan 2020 - 35302-20

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 31 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vormgeving Nationaal Water Programma 2022-2027 - 35325-1

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 28 oktober 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 5 maart 2019, over het bericht "Mensen met uitkering doodsbang" (Gelderlander, 20 februari 2019) - 17050-591

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 01 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Initiatiefnota:

Initiatiefnota van het lid Van Raan over: "Een belasting op het slachten van dieren" - 35326

Tweede Kamerlid, L. van Raan (PvdD) - 04 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Initiatiefnota van de leden Van Ojik en Diks: Behoud het woud - tien voorstellen ter bescherming van bos wereldwijd - 35327

Tweede Kamerlid, A. van Ojik (GroenLinks) - 04 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Financiën:

- Initiatiefnota van het lid Van Raan over: "Een belasting op het slachten van dieren" (35326);

b. de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken:

- Initiatiefnota van de leden Van Ojik en Diks: Behoud het woud - tien voorstellen ter bescherming van bos wereldwijd (35327).

Naar boven