16 Stemmingen moties Regeldruk

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Regeldruk,

te weten:

  • -de motie-Paternotte c.s. over ook op verzoek regeldruk voortkomend uit activiteiten van lagere overheden toetsen (29515, nr. 403);

  • -de motie-Agnes Mulder c.s. over een eigenstandig oordeel van het adviescollege over een afwijking van ministerraadversie en consultatieversie bij wetgeving (29515, nr. 404);

  • -de motie-Agnes Mulder c.s. over op verzoek een advies over regeldruk aan beide Kamers der Staten-Generaal (29515, nr. 405);

  • -de motie-Dijkgraaf c.s. over over gevraagd en ongevraagd advies over knelpunten in bestaande wet- en regelgeving (29515, nr. 406);

  • -de motie-Ziengs c.s. over ook toetsen van regeldruk voortkomend uit activiteiten van toezichthouders (29515, nr. 407);

  • -de motie-Hijink c.s. over toetsing van de regeldruk op verzoek van organisaties of beroepsbeoefenaren in de publieke sector (29515, nr. 408).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Paternotte c.s. (29515, nr. 403) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bedrijven en burgers, naast regeldruk als gevolg van regels opgesteld door de rijksoverheid, ook hinder ondervinden van regelgeving opgesteld door lagere overheden zoals de provincies, gemeenten en waterschappen;

constaterende dat het Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal) deze regeldruk op verzoek kon toetsen en het nog op te richten Adviescollege toetsing regeldruk deze bevoegdheid niet heeft;

overwegende dat het laatste rapport van Actal laat zien dat veel regeldruk niet alleen van de rijksoverheid afkomstig is maar ook van Provinciale Staten, gemeenten en waterschappen;

overwegende dat de toetsing van voorgenomen wet- en regelgeving op regeldrukeffecten de kerntaak is van het Adviescollege toetsing regeldruk;

verzoekt de regering, het Adviescollege toetsing regeldruk in het instellingsbesluit de mogelijkheid te geven om ook op verzoek te adviseren over de regeldruk voortkomend uit de activiteiten van lagere overheden, zoals provincies, gemeenten en waterschappen, mits dit geen afbreuk doet aan de kerntaak van het adviescollege,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 409, was nr. 403 (29515).

De voorzitter:

De motie-Agnes Mulder c.s. (29515, nr. 405) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het instellingsbesluit alleen ruimte geeft aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) om advies te geven richting de Tweede Kamer over initiatiefwetgeving en amendementen, waarbij dit alleen mag op verzoek van de Tweede Kamer;

overwegende dat het van belang is dat het adviescollege als informatiebron van de Eerste en Tweede Kamer kan optreden en zij daarom ruimte moet hebben om de Eerste en Tweede Kamer te kunnen adviseren over regeldruk indien zij dat wenselijk acht;

verzoekt de regering om in het instellingsbesluit toe te voegen dat het adviescollege ten alle tijden op verzoek van beide Kamers der Staten-Generaal kan adviseren over regeldruk, zover dit geen afbreuk doet aan de kerntaak van het nieuwe adviescollege,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 410, was nr. 405 (29515).

De voorzitter:

De motie-Dijkgraaf c.s. (29515, nr. 406) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering het ontwerpbesluit voor het nieuwe Adviescollege toetsing regeldruk zo aan te passen dat het adviescollege in voorkomende gevallen ook gevraagd en ongevraagd kan adviseren over knelpunten in bestaande wet- en regelgeving naar aanleiding van signalen vanuit bedrijfsleven en samenleving voor zover dit geen afbreuk doet aan de kerntaak van het nieuwe adviescollege,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 411, was nr. 406 (29515).

De voorzitter:

De motie-Ziengs c.s. (29515, nr. 407) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bedrijven en burgers, naast regeldruk van regels opgesteld door de rijksoverheid, ook hinder ondervinden van beleidsregels opgesteld door toezichthouders, uitvoeringsorganisaties, inspecties en andere organen;

constaterende dat het Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal) de ruimte had om al deze regeldruk te toetsen, en het nog op te richten Adviescollege toetsing regeldruk deze bevoegdheid niet heeft;

overwegende dat het laatste rapport van Actal laat zien dat veel regeldruk niet alleen van de rijksoverheid afkomstig is maar ook van toezichthouders, uitvoeringsorganisaties, inspecties en andere organen en het dus van groot belang is dat het Adviescollege toetsing regeldruk ook deze regeldruk kan toetsen;

verzoekt de regering, het Adviescollege toetsing regeldruk de mogelijkheid te geven om in samenspraak met de betreffende instanties te adviseren over de regeldruk voortkomend uit de activiteiten van toezichthouders, uitvoeringsorganisaties, inspecties en andere organen, zoals beleidsregels, te kunnen toetsen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 412, was nr. 407 (29515).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Paternotte c.s. (29515, nr. 409, was nr. 403).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en Forum voor Democratie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PvdD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Agnes Mulder c.s. (29515, nr. 404).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en Forum voor Democratie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PvdD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Agnes Mulder c.s. (29515, nr. 410, was nr. 405).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Dijkgraaf c.s. (29515, nr. 411, was nr. 406).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en Forum voor Democratie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PvdD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ziengs c.s. (29515, nr. 412, was nr. 407).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en Forum voor Democratie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PvdD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Hijink c.s. (29515, nr. 408).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, DENK, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en Forum voor Democratie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven