18 Stemmingen moties VAO Curriculumherziening p.o. en vo

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Curriculumherziening p.o. en vo, 

te weten: 

 • -de motie-Rog c.s. over geen ontwikkelteams inrichten die gericht zijn op persoonsvorming of vakoverstijgende vaardigheden (31293, nr. 362); 

 • -de motie-Rog/Kwint over een eerstverantwoordelijke positie voor het vo, de inhoudelijke vakverenigingen en het vervolgonderwijs bij de uitrol van ontwikkelteams (31293, nr. 363); 

 • -de motie-Kwint over staken van de huidige aanpak van de curriculumherziening p.o. en vo (31293, nr. 364); 

 • -de motie-Bruins c.s. over in de curriculumherziening expliciet nastreven dat toekomstige kerndoelen helder maken wat leerlingen moeten kennen en kunnen (31293, nr. 365); 

 • -de motie-Bruins c.s. over voorkomen dat leerstijlen, pedagogische visies of leermethoden worden voorgeschreven (31293, nr. 366); 

 • -de motie-Van Meenen c.s. over concrete bouwstenen voor kerndoelen, eindtermen en referentieniveaus op een aantal onderdelen (31293, nr. 367); 

 • -de motie-Van Meenen over de vernieuwing van de beroepsgerichte examenprogramma's in het vmbo (31293, nr. 368); 

 • -de motie-Westerveld over voldoende organisaties, leraren en wetenschappers met kennis omtrent duurzaamheid (31293, nr. 369); 

 • -de motie-Bisschop/Bruins over bij de uitwerking van het plan van aanpak meer bestaande vakken en kennisgebieden als uitgangspunt kiezen (31293, nr. 370); 

 • -de motie-Becker c.s. over duidelijker omschrijven van de kerndoelen en eindtermen (31293, nr. 371); 

 • -de motie-Beertema c.s. over voorkomen dat de kerntaak van de uitgangspunten van correct Nederlands verwatert (31293, nr. 372). 

(Zie vergadering van heden.) 

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf. 

De heer Kwint (SP):

Voorzitter. Mijn stemverklaring gaat over de motie-Van Meenen c.s. (31293, nr. 367). Die motie houdt globaal in dat Onderwijs2032 als het ware gehalveerd wordt, al vonden wij de interpretatie van de staatssecretaris wel erg ruim. Halveren is wat ons betreft minder goed dan stoppen, zoals de SP voorstelt in haar motie, die ik u van harte aanbeveel, maar het is beter dan rücksichtslos doorgaan op de ingeslagen weg. Hoewel de motie ons niet ver genoeg gaat, zullen wij voor deze verbetering van de plannen stemmen. 

In stemming komt de motie-Rog c.s. (31293, nr. 362). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en Forum voor Democratie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Rog/Kwint (31293, nr. 363). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Kwint (31293, nr. 364). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PVV en Forum voor Democratie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Bruins c.s. (31293, nr. 365). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en Forum voor Democratie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Bruins c.s. (31293, nr. 366). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en Forum voor Democratie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Meenen c.s. (31293, nr. 367). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Meenen (31293, nr. 368). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en Forum voor Democratie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Bisschop/Bruins (31293, nr. 370). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en Forum voor Democratie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de SP ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Becker c.s. (31293, nr. 371). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en Forum voor Democratie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de SGP ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Beertema c.s. (31293, nr. 372). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en Forum voor Democratie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

Daarmee zijn we aan het einde van de stemmingen gekomen. Ik wens degenen die geen debat meer hoeven te voeren een heel fijn meireces. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. 

Naar boven