9 Stemmingen moties Europese top van 29 april en referendum Turkije

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Europese top van 29 april 2017 en de uitkomst van het referendum in Turkije,

te weten:

 • -de motie-Omtzigt over de verplichtingen die de EU is aangegaan namens Nederland (21501-20, nr. 1204);

 • -de motie-Omtzigt c.s. over de status van Turkije als kandidaat-lidstaat van de EU (21501-20, nr. 1205);

 • -de motie-Van Ojik over bindende afspraken over concurrentie tussen lidstaten bij binnenhalen van bedrijven (21501-20, nr. 1206);

 • -de motie-Van Ojik/Van den Hul over de financiering van ngo's voor mensenrechten na stopzetten van de pre-accessiesteun (21501-20, nr. 1207);

 • -de motie-Voordewind over het schrappen van de vergaderlocatie in Straatsburg (21501-20, nr. 1208);

 • -de motie-Voordewind over het juridische kader voor het reguleren van politieke activiteiten van vreemdelingen en vertegenwoordigers van buitenlandse mogendheden in Nederland (21501-20, nr. 1209);

 • -de motie-Voordewind/Leijten over het opschorten van de toetredingsonderhandelingen met Turkije (21501-20, nr. 1210);

 • -de gewijzigde motie-Leijten over bindende afspraken tussen VK en EU om belastingontwijking te voorkomen (21501-20, nr. 1222, was nr. 1211);

 • -de motie-Maeijer over snel een nexit-referendum organiseren (21501-20, nr. 1212);

 • -de motie-Maeijer/Tony van Dijck over financiële gevolgen van brexit op geen enkele wijze afwentelen op Nederland (21501-20, nr. 1213);

 • -de motie-Maeijer over het Europees Parlement met 73 Britse zetels verkleinen na brexit (21501-20, nr. 1214);

 • -de motie-Maeijer/De Roon over pre-accessiegelden aan Turkije direct stopzetten (21501-20, nr. 1215);

 • -de motie-Maeijer/Wilders over de Turkse voorstemmers oproepen naar Turkije te verhuizen (21501-20, nr. 1216);

 • -de motie-Van Rooijen over in EU-verband bepleiten om pre-accessiesteun per direct op te schorten (21501-20, nr. 1217);

 • -de motie-Van Rooijen over inzetten voor een beperkter Europees Parlement en een kleinere Europese Commissie (21501-20, nr. 1218);

 • -de motie-Kuzu over zo spoedig mogelijk herstellen van de bilaterale betrekkingen tussen Nederland en Turkije (21501-20, nr. 1220);

 • -de motie-Bisschop c.s. over het als prioritair onderwerp aanwijzen van de visserijsector (21501-20, nr. 1221).

(Zie vergadering van 19 april 2017.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Bisschop stel ik voor, zijn motie (21501-20, nr. 1221) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Omtzigt c.s. (21501-20, nr. 1205) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Omtzigt, Ten Broeke, Van den Hul, Van Ojik, Voordewind en Leijten.

Zij krijgt nr. 1223, was nr. 1205 (21501-20).

De voorzitter:

De motie-Van Rooijen (21501-20, nr. 1218) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het voor de toekomst van de Europese Unie van belang is dat er een breed draagvlak is onder de bevolking van die Unie;

constaterende dat de huidige werkwijze binnen de Europese Unie niet bijdraagt aan het draagvlak;

spreekt de wens uit dat de Europese Unie zich zal inspannen om te komen tot een beperkter Europees Parlement en een kleinere Europese Commissie en tevens de zinloze verhuisbewegingen tussen Straatsburg en Brussel beëindigd worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 1225, was nr. 1218 (21501-20).

De voorzitter:

De gewijzigde motie-Leijten (21501-20, nr. 1222, was nr. 1211) is in die zin nader gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Leijten en Van den Hul. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 1224, was nr. 1222 (21501-20).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Baudet (Forum voor Democratie):

Voorzitter. Ik wil een stemverklaring afleggen en een oproep doen in dit huis om met ons mee te stemmen inzake de motie, ingediend door de heer Kuzu, over het onderhouden en waar mogelijk herstellen of verbeteren van de diplomatieke betrekkingen met Turkije. Forum voor Democratie staat een reaalpolitieke buitenlandse koers voor. Dat betekent dat wij met alle landen zo goed mogelijke betrekkingen moeten onderhouden. In de internationale politiek, zoals wij gisteren ook besproken hebben rondom Syrië, bestaan geen vrienden, slechts belangen. Het is in ons belang om een goede band te hebben, ook met Turkije. Wij zullen voor de motie stemmen en roepen iedereen op om dat ook te doen.

De voorzitter:

Dank u wel. Dan gaan we nu stemmen.

In stemming komt de motie-Omtzigt (21501-20, nr. 1204).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en Forum voor Democratie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Omtzigt c.s. (21501-20, nr. 1223, was nr. 1205).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en Forum voor Democratie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Ojik (21501-20, nr. 1206).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, DENK en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Ojik/Van den Hul (21501-20, nr. 1207).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, D66, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Voordewind (21501-20, nr. 1208).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD, de SGP, de ChristenUnie, de PVV en Forum voor Democratie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voordewind (21501-20, nr. 1209).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en Forum voor Democratie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Voordewind/Leijten (21501-20, nr. 1210).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en Forum voor Democratie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Leijten/Van den Hul (21501-20, nr. 1224, was nr. 1222).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Maeijer (21501-20, nr. 1212).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV en Forum voor Democratie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Maeijer/Tony van Dijck (21501-20, nr. 1213).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS, de SGP, de ChristenUnie, de PVV en Forum voor Democratie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Maeijer (21501-20, nr. 1214).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, 50PLUS, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en Forum voor Democratie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Maeijer/De Roon (21501-20, nr. 1215).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de ChristenUnie, de PVV en Forum voor Democratie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Maeijer/Wilders (21501-20, nr. 1216).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Rooijen (21501-20, nr. 1217).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en Forum voor Democratie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Rooijen (21501-20, nr. 1225, was nr. 1218).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, DENK, 50PLUS, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en Forum voor Democratie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kuzu (21501-20, nr. 1220).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK en Forum voor Democratie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De heer Omtzigt (CDA):

Voorzitter. Mijn motie op stuk nr. 1204 (21501-20) is aangenomen. Er zijn meerdere manieren om haar uit te voeren: ofwel de regering maakt een eigen overzicht ofwel zij doet een verzoek aan de Algemene Rekenkamer. Ik krijg graag binnen een week of twee, drie een brief waarin de regering laat weten op welke wijze dit grondig wordt uitgezocht.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Mevrouw Maeijer (PVV):

Voorzitter. Nu mijn motie op stuk nr. 1214 (21501-20) is aangenomen, krijg ik graag een brief van de regering over de wijze waarop zij haar gaat uitvoeren.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. We gaan nu naar de laatste stemming.

Naar boven