10 Stemming motie Modernisering en vereenvoudiging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het VSO Voorgenomen reactie op de consultatie door de Europese Commissie over modernisering en vereenvoudiging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, 

te weten: 

  • -de motie-Dijkgraaf c.s. over een strikt parlementair voorbehoud bij de consultatie over modernisering en vereenvoudiging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (28625, nr. 244). 

(Zie vergadering van heden.) 

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Voorzitter. De motie van mijn fractie die bij het vorige stemmingsonderwerp is aangenomen, was door de regering ontraden. Daarom krijgen wij graag een brief van het kabinet. 

De voorzitter:

Welke motie was dat? 

De heer Van Rooijen (50PLUS):

De motie op stuk nr. 1218 (21501-20). 

De voorzitter:

Dan stel ik voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Dan gaan we nu stemmen over de laatste motie. 

In stemming komt de motie-Dijkgraaf c.s. (28625, nr. 244). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van 50PLUS, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en Forum voor Democratie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

De heer Dijkgraaf (SGP):

Voorzitter. Nu de brief ... Nee, de brief is niet aangenomen! 

(Hilariteit) 

De heer Dijkgraaf (SGP):

Nu de motie is aangenomen terwijl zij ontraden was, krijg ik graag een brief van de staatssecretaris over de wijze waarop hij de motie gaat uitvoeren. 

De voorzitter:

Dan stel ik voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Daarmee zijn we aan het einde van de stemmingen gekomen. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. 

Naar boven