7 Stemmingen moties Reactie Amerika op gifgasaanval in Syrië

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de reactie van Amerika op de gifgasaanval in Syrië, 

te weten: 

  • -de motie-Jasper van Dijk over veroordelen van zowel de inzet van gifgas in Syrië als de Amerikaanse aanval (32623, nr. 172); 

  • -de motie-Van Raan/Azarkan over een verbod op export van grondstoffen voor chemische wapens naar conflictgebieden (32623, nr. 173); 

  • -de motie-Van Raan/Azarkan over onderzoek naar een verbod op export van grondstoffen voor chemische wapens naar conflictgebieden (32623, nr. 174). 

(Zie vergadering van 19 april 2017.) 

De voorzitter:

De motie-Jasper van Dijk (32623, nr. 172) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Jasper van Dijk en Karabulut. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 175, was nr. 172 (32623). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf. 

U hebt het woord, mijnheer Van Rooijen. 

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Dank u, voorzitter ... 

De voorzitter:

Uw tijd is verlopen. Dank u wel. 

(Hilariteit) 

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Dat was ook te verwachten! 

Voorzitter. We hebben vandaag de SP-fractie gevraagd om de motie op stuk nr. 172 aan te houden, maar daar was zij niet toe bereid. 50PLUS wil meer duidelijkheid hebben over de onderzoeken naar de verantwoordelijkheid voor deze afschuwelijke aanval met gifgas. De Nederlandse veiligheidsdiensten achten het zeer waarschijnlijk dat Assad hiervoor verantwoordelijk is en dat de Franse diensten met resultaten komen van hun onderzoek. In afwachting van meer duidelijkheid zullen we nu tegen de desbetreffende motie stemmen. 

De voorzitter:

Dank u wel. Dan gaan we nu stemmen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Jasper van Dijk/Karabulut (32623, nr. 175, was nr. 172). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, DENK en Forum voor Democratie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Raan/Azarkan (32623, nr. 173). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdD en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Van Raan/Azarkan (32623, nr. 174). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

Naar boven