8 Stemmingen moties Veiligheid van gevangenispersoneel

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de veiligheid van gevangenispersoneel,

te weten:

  • -de motie-Van Nispen over aanstellen van extra personeel in justitiële inrichtingen (24587, nr. 682);

  • -de motie-Van Nispen over overnemen van de eisen van de centrale ondernemingsraad (24587, nr. 683);

  • -de motie-Krol over een optimale spreiding van cellen, gedetineerden en personeel (24587, nr. 684);

  • -de motie-Markuszower over het schrappen van het beklagrecht voor gedetineerden (24587, nr. 685);

  • -de motie-Markuszower c.s. over het feit dat gevangen mogen roken in hun cel, terwijl verpleeghuisbewoners dat niet eens op hun eigen kamer mogen (24587, nr. 686).

(Zie vergadering van 19 april 2017.)

De voorzitter:

De motie-Van Nispen (24587, nr. 682) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Van Nispen en Van Toorenburg, en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat gevangenispersoneel door een te hoge werkdruk de veiligheid in justitiële inrichtingen nauwelijks meer kan waarborgen;

constaterende dat het personeel bovendien aangeeft dat de Arbeidstijdenwet geregeld wordt overschreden, het ziekteverzuim te hoog blijft en er te weinig tijd is om op verboden middelen te controleren;

verzoekt de regering, alles op alles te zetten om op zo kort mogelijke termijn de vacatures te vervullen om deze problemen op te lossen, en de Kamer over de voortgang te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 687, was nr. 682 (24587).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Nispen/Van Toorenburg (24587, nr. 687, was nr. 682).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Nispen (24587, nr. 683).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en Forum voor Democratie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Krol (24587, nr. 684).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Markuszower (24587, nr. 685).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Markuszower c.s. (24587, nr. 686).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven