12 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, de volgende wetsvoorstellen toe te voegen aan de agenda van de Kamer: 

  • -het wetsvoorstel Verlenging en wijziging van de Tijdelijke wet ambulancezorg (34623); 

  • -het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter implementatie van de richtlijn 2014/41/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende het Europees onderzoeksbevel in strafzaken (implementatie richtlijn Europees onderzoeksbevel) (34611). 

Ik deel mee dat de volgende aangehouden moties zijn vervallen: 

33979-88; 31934-15; 32043-353; 34104-162; 34470-9; 34470-10; 34444-9; 34444-12; 34104-161; 32011-56. 

Ik stel voor, de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 

32317-462; 34550-VI-106; 24557-145; 33996-73; 33996-72; 29628-700; 29911-153; 28684-495; 29614-58; 29628-692; 29628-691; 33695-14; 29628-690; 21501-32-1007; 30952-272; 33279-19; 21501-28-150; 21501-28-149; 21501-28-151; 21501-28-152; 2017Z05046; 2017Z04848; 29826-68; 21501-30-395; 27879-57; 32637-275; 27879-59; 27838-16; 32637-277; 27879-58; 29861-46; 22112-2304; 31311-182; 29697-34; 25295-39; 29689-817; 34623-6; 33529-329; 29023-215; 32764; 34267; 34511; 34376; 33893; 33880; 34707-7; 32824-194; 21501-20-1203; 23987-173; 24587-681; 32623-170; 29521-341; 29515-402; 33018-7; 32440-99; 32440-95;30196-468; 30196-467. 

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten. 

De voorzitter:

Ik geef nu het woord aan de heer Kwint namens de SP. 

De heer Kwint (SP):

Voorzitter. Over enkele ogenblikken gaan wij weer door met het debat over de curriculumherziening p.o. en vo. In normaal Nederlands betekent dat: wat kinderen moeten kennen en kunnen als ze van school af gaan. Ik sluit niet uit dat wij dat debat vanavond nog even plenair willen afronden, omdat er ook nog moties ingediend moeten worden. Helaas betekent dat dat er dan ook gestemd zal moeten worden. 

De voorzitter:

U wilt dus een VAO, inclusief de stemmingen, en het liefst allemaal vandaag? 

De heer Kwint (SP):

Het liefst had ik het na het reces gehad, maar de staatssecretaris heeft voor zijn plannen steun dan wel geen steun van het parlement nodig voor 1 mei. Er zit dus niks anders op. 

De voorzitter:

Een VAO is geen probleem, maar ik kijk toch even of de stemmingen vandaag kunnen worden gehouden. Is daar iemand tegen? 

De heer Beertema (PVV):

Ik begrijp de haast niet helemaal, zeker niet als de stemmingen ook nog moeten aansluiten. Wat mij betreft kan dat allemaal na het reces. 

De heer Rog (CDA):

Namens de CDA-fractie: steun voor het verzoek van de heer Kwint. 

De heer Kuzu (DENK):

Het spoedeisend belang zien wij niet. Wat ons betreft mogen de stemmingen dus ook na het reces. 

De voorzitter:

Voorlopig dus geen steun. 

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Namens de GroenLinks-fractie wel steun voor het verzoek van de heer Kwint, ook omdat de onderwijsteams hiermee verder willen gaan. Wat ons betreft kan dat dus vanavond. 

De heer Van Meenen (D66):

Steun voor het verzoek om een VAO met stemmingen te houden, als het daar nog over gaat. 

Mevrouw Aukje de Vries (VVD):

Wij steunen het verzoek. 

De voorzitter:

Dan is er een meerderheid voor het houden van een VAO inclusief stemmingen. 

Mevrouw Van den Hul (PvdA):

Ook steun namens de PvdA. 

De voorzitter:

Dat zag ik aankomen, ook van de heer Bruins. 

De heer Bruins (ChristenUnie):

Omwille van de collega's, als het niet te laat wordt vanavond, steun. 

De voorzitter:

Wat zijn jullie vandaag aardig voor elkaar. Dank je wel. 

Ik ga nu naar de heer Paternotte namens D66. 

De heer Paternotte (D66):

Voorzitter. Wij zouden graag een VAO aanvragen naar aanleiding van het AO Regeldruk van gisteren, waar bleek dat er een verschil van inzicht is tussen meerdere Kamerleden en de minister over de precieze taak van het Adviescollege toetsing regeldruk, dat op 1 juni van start gaat. Om die reden moet het VAO snel plaatsvinden, want de minister wil graag door met de voorbereidingen. 

De voorzitter:

Inclusief stemmingen, heb ik begrepen. 

De heer Paternotte (D66):

Klopt. 

De voorzitter:

Alleen degenen die ertegen zijn, krijgen het woord. Ik zie dat niemand het woord wil, dus u hebt een meerderheid. 

Ik ga naar mevrouw Leijten namens de SP. 

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Drie weken geleden kregen wij via Trouw inzicht in een notitie over de meestvoorkomende verschijningsvormen van belastingafspraken tussen de Belastingdienst, de Nederlandse Staat en multinationals. Wij hebben schriftelijk geïnventariseerd welke vragen er nog meer leefden. Drie fracties in deze Kamer hebben gevraagd: wat is nou de huidige stand van zaken en zijn er meer memo's en notities? Daarover wordt ook gesproken in dat WOB-verzoek. 

U hebt mij gezien: ik stond hier dinsdag en gisteren. En gisteren kregen wij een alleraardigst briefje van de staatssecretaris, waarin hij aanbiedt om de laatste stand van zaken van de meestvoorkomende verschijningsvormen van dit soort afspraken op een rij te zetten en naar de Kamer te sturen. Ik wil van die gelegenheid graag gebruikmaken, maar dat betekent wel dat wij hem even de tijd moeten geven om ons dat toe te sturen. Daarmee stellen wij het debat dus tot na het reces uit. Ik zou met de staatssecretaris willen afspreken dat hij dat gewoon binnen een week of twee weken naar ons stuurt. Dan kunnen we ook zien of die notitie waarover wij willen spreken, achterhaald is of niet. 

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Steun. Voor een goed debat is deze informatie wezenlijk. 

De heer Omtzigt (CDA):

Steun voor het verzoek, maar ik handhaaf ook het originele verzoek om de notities. Volgens artikel 68 van de Grondwet moet de staatssecretaris informatie geven als wij om notities vragen waarin hij nota bene zelf beslist welke vormen hij toelaat. Die willen wij ook bij die brief zien. Daar heeft de staatssecretaris twee weken extra voor. Ik wil ze echt allemaal zien. 

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Zoals mijn collega Van Ojik daarstraks al aangaf: ook als de indiener van het verzoek vraagt om uitstel, steunt mijn fractie dat graag. 

De heer Van Raan (PvdD):

Wij steunen het verzoek. 

De heer Azarkan (DENK):

Steun! 

Mevrouw Aukje de Vries (VVD):

Wij steunen het verzoek van mevrouw Leijten om een actualisatie van het overzicht. Wij steunen het niet als er ook nog allerlei memo's worden gevraagd. Ik snap dat het CDA geïnteresseerd is in alle memo's van de heer Wijn en de heer De Jager, maar dat is wat ons betreft niet aan de orde. 

De heer Van Weyenberg (D66):

Wij steunen het oorspronkelijke verzoek van mevrouw Leijten. 

De heer Edgar Mulder (PVV):

Steun! 

De heer Nijboer (PvdA):

Ik steun het wel, maar ik wil er wel een beetje voor waken dat de commissie voor Financiën de meest aanvragende debatpartij en verschuifpartij wordt in de Kamer, want ik vind dat niet zo gewenst. Ik steun het verzoek in dit geval, maar ik vind wel dat wij de laatste tijd een wat overmatig beslag op de plenaire agenda leggen. 

Mevrouw Leijten (SP):

Hebt u het te druk, mijnheer Nijboer? 

(Hilariteit) 

Mevrouw Schouten (ChristenUnie):

Steun voor het verzoek! 

De voorzitter:

Mevrouw Leijten, u hebt een meerderheid. Wij zullen er in de planning rekening mee houden. 

Mevrouw Leijten (SP):

Ik ga dus in op het aanbod dat hij heeft gedaan. Wat het verzoek van een lid om meerdere notities en memo's betreft, weten we wat de positie van de Kamer is. 

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Ik geef het woord aan de heer Van Raak. 

De heer Van Raak (SP):

Voorzitter. Verontrustend nieuws van het instituut Politie en Wetenschap: 11.000 voortvluchtigen lopen vrij rond in ons land. Driekwart van hen wordt niet opgespoord; er wordt geen enkele poging toe gedaan. Het gaat om mensen die minder dan twee jaar cel hebben, maar ook om mensen die ernstige fraude hebben gepleegd, vermogensdelicten, drugsdelicten, waar mensen veel last van hebben en die ook erg zijn voor het veiligheidsgevoel, en ook veelplegers ... 

De voorzitter:

En u wilt een debat? 

De heer Van Raak (SP):

Mensen van wie we zeker weten dat ze opnieuw criminele daden zullen verrichten. Daarom wil ik graag een debat met de minister van Veiligheid en Justitie over dit rapport van Politie en Wetenschap. 

Mevrouw Helder (PVV):

Ik steun het verzoek. Als het een meerderheid of 30 leden behaalt, zou ik ook graag zien dat de schriftelijke vragen van mijn fractie beantwoord zijn voordat het debat wordt geagendeerd. Dit probleem hebben we al jaren. Een straf moet ondergaan worden, dus we steunen het verzoek. 

De heer Krol (50PLUS):

Het is helaas nodig, dus 50PLUS steunt het verzoek. 

De heer Van Dam (CDA):

Ik ben nog niet zo lang lid van het parlement, maar het lijkt bij iedere regeling van werkzaamheden wel alsof de heer Van Raak ons verleidt tot een enorm huzarenstuk, wanneer het gaat om de politiecapaciteit. Ik benoem dat maar wat explicieter. Het brengt mijn partij steeds in de positie dat als we daar nee tegen zeggen omdat vier partijen aan het formeren zijn, het lijkt alsof wij dat allemaal niet belangrijk vinden. Wij vinden het ontzettend belangrijk, maar niet hier en nu op deze plek. 

De voorzitter:

Dus voorlopig geen steun. 

Mevrouw Van Engelshoven (D66):

Ik ben het met de heer Van Dam eens. Het lijkt mij goed dat we eerst dat rapport krijgen, wellicht met een schriftelijke reactie van de minister. 

Mevrouw Özütok (GroenLinks):

We willen eerst een reactie van de minister op het rapport. Daarna kunnen we altijd nog debatteren. 

De heer Segers (ChristenUnie):

Ik wil wel een reactie, maar ook een debat. Ik steun het verzoek, met een reactie van het kabinet. 

De heer Van der Staaij (SGP):

Ik kies ook voor die variant, dus graag een brief en een debat. 

Mevrouw Kuiken (PvdA):

Ik heb nog tijd in mijn agenda en ik steun het verzoek om een debat. Ik krijg ook graag een reactie van het kabinet. 

Mevrouw Tellegen (VVD):

Ik heb ook tijd in mijn agenda, maar geen steun voor een debat. 

De voorzitter:

Ik kijk even. Nee, u hebt geen meerderheid, mijnheer Van Raak. 

De heer Van Raak (SP):

Volgens mij hebben we de 30 benaderd. We zijn er zelfs over, dus laten we het dan maar doen. We zijn met het CDA en D66 vier jaar lang bezig geweest om de politie te ondersteunen ... 

De voorzitter:

Nee, nee, nee! Doe dat nou niet. Dank u wel, mijnheer Van Raak. 

De heer Van Raak (SP):

Ik vind het jammer dat dat on hold is gezet. Dat verdient de politie in Nederland niet. 

De voorzitter:

Dat kunt u allemaal in het debat zeggen. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. 

Ik geef het woord aan mijnheer Van Geurts, mijnheer Geurts, namens het CDA. 

De heer Geurts (CDA):

U maakte mijn naam wat langer, dank daarvoor. Ik heb een gewijzigde motie (21501-32, nr. 1005) rondgestuurd over fosfaatrechtreductie. Ik wil graag vandaag over de motie stemmen, omdat er een termijn in wordt genoemd. 

De voorzitter:

Doen we. Dank u wel. 

Het woord is aan de heer Azmani namens de VVD. 

De heer Azmani (VVD):

Voorzitter. Ik zal niet spreken namens de VVD, maar in mijn hoedanigheid van voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken. Ik vraag u om een debat te plannen na het meireces. Dat heeft alles te maken met de Europese top die op 29 april plaatsvindt. Ik wil graag een debat met de minister-president en de minister van Buitenlandse Zaken over de uitkomsten. 

De voorzitter:

Het is een verzoek namens de commissie, dus daar zullen we rekening mee houden bij de planning. Na het reces, toch? 

De heer Azmani (VVD):

Ja. Dank u wel, voorzitter. 

De voorzitter:

Dank u wel. Dan zijn we hiermee aan het eind gekomen van de regeling van werkzaamheden. Ik schors de vergadering voor enkele ogenblikken. Daarna gaan we verder met het debat over Groningen. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. 

Voorzitter: Van Raak

Naar boven