13 Stemmingen moties Invloed ultraorthodoxe moslims in moskeeën

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de invloed van ultraorthodoxe moslims in moskeeën, 

te weten: 

  • -de motie-Sjoerdsma over transparantie over de financiering van religieuze instellingen (29614, nr. 42); 

  • -de motie-Sjoerdsma/Marcouch over borging van artikel 6 van de Grondwet (29614, nr. 43); 

  • -de motie-Van Klaveren over sluiten van moskeeën die geweldspredikers uitnodigen (29614, nr. 44); 

  • -de motie-Pieter Heerma/Karabulut over geen financiering van Nederlandse gebedshuizen door buitenlandse overheden (29614, nr. 45); 

  • -de motie-Marcouch/Sjoerdsma over voorstellen om de vrijheid van godsdienst te beschermen (29614, nr. 46); 

  • -de motie-Kuzu over wegnemen van het beeld dat de overheid inzake de islam met twee maten meet (29614, nr. 47). 

(Zie vergadering van 25 mei 2016.) 

De voorzitter:

De motie-Sjoerdsma/Marcouch (29614, nr. 43) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt: 

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 48, was nr. 43 (29614). 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat vrijheid van godsdienst of levensovertuiging een van de kernwaarden van de Nederlandse democratie is, verankerd in artikel 6 van de Nederlandse Grondwet; 

constaterende dat vrijheid van godsdienst of levensovertuiging binnen de kaders van de Grondwet voor elke godsdienstige of levensovertuigende stroming gelijk moet zijn; 

verzoekt de regering, actief zorg te dragen voor borging van artikel 6 van de Nederlandse Grondwet en daartoe voorstellen te doen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De voorzitter:

De motie-Pieter Heerma/Karabulut (29614, nr. 45) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt: 

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 49, was nr. 45 (29614). 

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat gebedshuizen van en voor lokale geloofsgemeenschappen zouden moeten zijn en er zorgen bestaan over beïnvloeding vanuit het buitenland; 

overwegende dat de directe financiering en beïnvloeding van gebedshuizen en geloofsgemeenschappen door buitenlandse overheden op gespannen voet staat met de scheiding van Kerk en Staat; 

verzoekt de regering, te bezien hoe voorkomen kan worden dat Nederlandse gebedshuizen worden gefinancierd door buitenlandse overheden en de Kamer hierover voor de zomer te informeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

In stemming komt de motie-Sjoerdsma (29614, nr. 42). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Sjoerdsma/Marcouch (29614, nr. 48, was nr. 43). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de ChristenUnie en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Klaveren (29614, nr. 44). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Pieter Heerma/Karabulut (29614, nr. 49, was nr. 45). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, Van Vliet, 50PLUS, de VVD, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Marcouch/Sjoerdsma (29614, nr. 46). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Kuzu (29614, nr. 47). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de VVD en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

Naar boven