29 614 Grondrechten in een pluriforme samenleving

Nr. 49 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN PIETER HEERMA EN KARABULUT TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 45

Voorgesteld 31 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat gebedshuizen van en voor lokale geloofsgemeenschappen zouden moeten zijn en er zorgen bestaan over beïnvloeding vanuit het buitenland;

overwegende dat de directe financiering en beïnvloeding van gebedshuizen en geloofsgemeenschappen door buitenlandse overheden op gespannen voet staat met de scheiding van kerk en staat;

verzoekt de regering te bezien hoe voorkomen kan worden dat Nederlandse gebedshuizen worden gefinancierd door buitenlandse overheden en de Kamer hierover voor de zomer te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag,

Pieter Heerma

Karabulut

Naar boven