15 Stemmingen moties Implementatie herziening MER-richtlijn

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer en de Crisis- en herstelwet, 

te weten: 

- de motie-Van Veldhoven over de handreiking of modelverordening met de Kamer bespreken (34287, nr. 12); 

- de motie-Van Tongeren over altijd onafhankelijk advies van de Commissie voor de m.e.r. bij voorgenomen mijnbouwactiviteiten (34287, nr. 13); 

- de motie-Van Tongeren over het teruglopen van het aantal vrijwillige MER-adviezen (34287, nr. 14); 

- de motie-Van Tongeren over alleen MER-adviezen laten uitbrengen door de Commissie voor de m.e.r. (34287, nr. 15). 

(Zie vergadering van 25 mei 2016.) 

De voorzitter:

De motie-Van Veldhoven (34287, nr. 12) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Van Veldhoven en Cegerek. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 22, was nr. 12 (34287). 

De voorzitter:

De motie-Van Tongeren (34287, nr. 14) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Van Tongeren, Van Veldhoven en Cegerek, en luidt: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat in heel veel gevallen de kosten van adviezen en inspecties ten laste van algemene middelen worden gebracht omdat ze voorzien in een publiek belang; 

overwegende dat hiervan bij de adviezen van de Commissie voor de m.e.r. expliciet is afgeweken met als gevolg een aanzienlijke terugloop in het aantal gevraagde vrijwillige adviezen; 

verzoekt de regering, te onderzoeken waarom het aantal vrijwillige MER-adviezen is teruggelopen, en de Kamer hierover bij de evaluatie te informeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 23, was nr. 14 (34287). 

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Veldhoven/Cegerek (34287, nr. 22, was nr. 12). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, het CDA en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Tongeren (34287, nr. 13). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, de PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Tongeren c.s. (34287, nr. 23, was nr. 14). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Van Tongeren (34287, nr. 15). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

Naar boven