32 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschap:

Aanpassing van enige bepalingen in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de reparatie van enige onvolkomenheden - 34478 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 25 mei 2016 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van het functioneren van verenigingen van eigenaars (Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars) - 34479 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 27 mei 2016 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Brieven regering:

Betrekken van voorwaardelijke vrijheidsstraffen bij weigeren of intrekken verblijfsvergunning asiel - 19637-2188 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 25 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken uitgeprocedeerde vreemdelingen - 19637-2189 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 25 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken Regeling langdurig verblijvende kinderen - 19637-2190 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 25 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op motie van het lid Segers c.s. over het reserveren van financiële middelen voor kleinschalige opvang (Kamerstuk 19637, nr. 2127) - 19637-2191 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 25 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ambtsbericht betreffende Zuid- en Centraal Somalië - 19637-2192 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 26 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Overzicht uitstaande schuld, rentes en looptijden van Griekenland te ontvangen - 21501-07-1369 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 23 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 17 mei 2016 - 21501-32-922 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 25 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde Agenda van de Energieraad op 6 juni 2016 - 21501-33-600 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 25 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering van de motie van het lid Ten Broeke over richtsnoeren voor een etiketteringsbeleid voor de herkomst van producten - 23432-420 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 26 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voornemen heeft tot verlenging van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Burundi betreffende de status van het burgerlijke en militaire personeel van de Nederlandse en de Burundese ministeries van Defensie, aanwezig op hun onderscheiden grondgebieden, in het kader van het partnerschap voor de ontwikkeling van de veiligheidssector in Burundi; Bujumbura, 17 augustus 2009 (Trb. 2009, 134) - 24493-R1557-70 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 26 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang inzake vliegen over conflictgebieden - 24804-89 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 26 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Marktscan ggz 2015, deel A - 25424-315 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 25 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Project "Gender screening In Ovo" - 27428-329 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 24 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding rapportage "De Staat van Ons Water" - 27625-350 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 26 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het bericht "stemming over goedkeuring glyfosaat eindigt in patstelling" en op bericht "mogelijke belangenverstrengeling in onderzoeken naar glyfosaat" - 27858-366 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 25 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie over toezending van de voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) - 28345-167 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 25 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beëindiging inning na positief afgeronde minnelijke schuldregeling - 29279-324 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 26 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van de commissie over het artikel in het FD inzake "Duitse plannen slecht voor haven Rotterdam" - 29385-88 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 25 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Vervoer gevaarlijke stoffen per spoor - 30373-60 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 26 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over de 17e halfjaarsrapportage Belastingdienst - 31066-271 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 25 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie inzake een reactie op twee moties over de beroepspraktijkvorming in het mbo - 31524-293 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding Besluit van 4 mei 2016, houdende wijziging van het Besluit uitvoering Tabakswet en de bijlage bij de Tabaks- en rookwarenwet in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten - 32011-51 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 25 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voorhang veertiende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet - 32127-217 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 25 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

StartupDelta2020 - 32637-241 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 24 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording vragen commissie over de aanbieding van het beleidsstandpunt "Bescherming Nederlandse schepen tegen piraterij", aangaande de inzet van gewapende particuliere beveiligers aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen - 32706-75 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 26 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleidsreactie op het inspectierapport "Zicht op de rijkscollectie" van de Erfgoedinspectie - 32820-186 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 23 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over de uitvoering van de motie-Ouwehand over de positie van de popmuziek - 32820-187 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 25 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kabinetsreactie op het Manifest 2040 "Wij maken ruimte" - 33118-29 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 13 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang van de trajecten van uitvoeringsregelgeving, invoeringswet- en regelgeving (inclusief overgangsrecht), aanvullingsregelgeving en implementatie van de Omgevingswet - 33962-186 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 25 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering motie van het lid Grashoff over inzicht voor spaarders in de manier waarop hun spaargeld is belegd - 34101-11 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 23 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de gewijzigde motie van het lid Ten Broeke c.s. over legalisering van het huwelijk voor paren van hetzelfde geslacht in Aruba, Curaçao en Sint-Maarten (Kamerstuk 34102, nr. 8) - 34102-12 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 26 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding afschrift adviesaanvraag aan de Kiesraad over het amendement van het lid Bosma waarmee het aantal kandidaten dat bij de verkiezingen voor de Kamer op een lijst kan worden geplaatst wordt vergroot - 34288-12 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 25 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie n.a.v. de motie van het lid Van Laar c.s. over maatregelen in relatie tot de Isla-raffinaderij - 34300-IV-62 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 25 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van het Rapport Commissie-Oosting II en de gespreksverslagen van de vier zittende bewindslieden - 34362-16 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 25 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het Rapport van de Commissie-Oosting II - 34362-17 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 25 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang huisvesting vergunninghouders - 19637-2193 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 27 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kabinetsappreciatie van het Commissievoorstel voor landenspecifieke aanbevelingen in het kader van het Europees Semester - 21501-20-1125 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 27 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding kabinetsappreciatie en kabinetsreactie op consultatie Europese pijler van sociale rechten - 22112-2141 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 27 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de voorjaarsvergadering IMF 15 en 16 april 2016 in Washington DC - 26234-188 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 27 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding rapport "casusonderzoek Drenthe, onderzoek naar aanleiding van het overlijden van een kind" - 31839-519 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

NVWA: aanbieding rapporten herijking takenanalyse en doorlichting efficiency potentieel - 33835-33 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 27 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

4e voortgangsrapportage Plan van Aanpak NVWA - 33835-34 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 27 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding "Verbeterplan Wet politiegegevens en Informatiebeveiliging" - 33842-4 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 27 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding Personeelsrapportage over 2015 - 34300-X-108 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 27 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voorjaarsnota 2016 - 34485-1 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 27 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Besluit tot deelneming in een vijftal gemeenschappelijk regelingen Regionaal Historische Centra - 34486-1 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 24 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De volgende brief: 

Toestemming deelname aan het rondetafelgesprek over het rapport van de kinderombudsman "Verkenning naar de kindvriendelijke advocatuur. Een onderzoek naar de rol van de advocaat als preventieve schakel bij (v)echtscheidingen" - 2016Z10457 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 27 mei 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Brief van lid/fractie/commissie:

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften inzake het op de markt aanbieden van bemestingsproducten met CE-markering en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1069/2009 en (EG) nr. 1107/2009 COM (2016) 157 - 34467-2 

voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 26 mei 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 

- Aanpassing van enige bepalingen in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen in verband met de reparatie van enige onvolkomenheden (34478); 

b.de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie: 

- Wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van het functioneren van verenigingen van eigenaars (Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars) (34479). 

Naar boven