Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 89, item 26

26 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Op verzoek van de aanvragers stel ik voor, het dertigledendebat over het bericht dat klimaatverandering leidt tot meer armoede en het VAO Dataretentie en privacy van de agenda af te voeren.

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor, de volgende door hen ingediende moties opnieuw aan te houden:

34104, nr. 112; 23235, nr. 127; 31066, nr. 238; 27428, nr. 251; 34002, nr. 67; 34329, nr. 20; 34000-XVII, nr. 32.

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda:

  • -het VAO Vreemdelingen- en asielbeleid, met als eerste spreker het lid De Graaf namens de PVV;

  • -het VAO Midden-Oosten vredespolitiek, met als eerste spreker het lid Kuzu namens de Groep Kuzu/Öztürk.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Ik geef het woord aan mevrouw Van Toorenburg.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter. EenVandaag berichtte over de inbeslagnames. We hebben de minister daarover net gehoord tijdens het beantwoorden van de mondelinge vragen, maar zijn antwoorden daarop zijn niet bevredigend. Hij heeft vanochtend vroeg wel een brief gestuurd, maar er moet nog van alles volgen. Ik denk dat het in de rede ligt dat als al die stukken naar de Kamer komen, we daarover een debat voeren. Ik vraag daarom nu vast een debat daarover aan.

De heer Van Veen (VVD):

Geen steun.

Mevrouw Helder (PVV):

Ik zie de stukken graag komen, maar gezien de snelheid zou ik het onderwerp toch graag al tijdens het AO Politie op 29 juni willen behandelen.

De heer Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk):

Steun voor het verzoek.

Mevrouw Swinkels (D66):

Ik steun het verzoek, gelet op het antwoord op de mondelinge vragen.

De heer Marcouch (PvdA):

Het is net al tijdens de mondelinge vragen aan de orde geweest en we hebben ook een brief gekregen van het kabinet, dus wat mij betreft geen steun voor een debat.

De heer Van Nispen (SP):

Ik denk dat het sneller is om dit te bespreken tijdens een algemeen overleg.

De heer Krol (50PLUS):

Steun.

De voorzitter:

Mevrouw Van Toorenburg, u hebt geen meerderheid.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Als ik het zo zie, heb ik ook geen meerderheid voor een dertigledendebat. Dat is jammer. We zullen het dus gewoon bespreken tijdens het AO.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Thieme namens de Partij voor de Dieren.

Mevrouw Thieme (PvdD):

Voorzitter. Ik zou graag een debat hebben met de staatssecretaris van Economische Zaken. Wij zijn namelijk bekend geraakt met de plannen voor een miljoenensteun met belastinggeld aan de varkenshouderij. De melkveehouderij wordt al kunstmatig op de been gehouden met belastinggeld, de kalversector wordt al voor meer dan 90% gefinancierd door de belastingbetaler en nu is het de varkenssector. Dat is reden voor een debat.

Mevrouw Lodders (VVD):

Ik steun het verzoek niet. Het gaat om uitgelekte stukken, dus laten we eerst even afwachten waar het daadwerkelijk over gaat.

De heer Geurts (CDA):

Ik zou bijna een debat aanvragen om een oordeel te vellen over datgene wat mevrouw Thieme net zei. Ik steun het verzoek om een debat niet.

De heer Van Gerven (SP):

Ik steun het verzoek om een debat, want 200 miljoen voor uitbreiding van de varkenssector lijkt mij geen goede oplossing. Ik zou het debat wel willen houden voor de zomer, maar dat zal een hell of a job worden. Misschien moeten we het in de procedurevergadering daarom laten terugkomen als een AO.

De voorzitter:

Voorlopig dus geen steun?

De heer Van Gerven (SP):

Wel steun, voorzitter.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

De situatie in de varkenshouderij is zeer zorgelijk. Ik vind het heel goed als de overheid zich bekommert om de varkensboeren. Ik steun echter niet een plenair debat. Als er meer duidelijkheid is over de berichten die we vernomen hebben, denk ik dat het het meest voor de hand ligt om dit op korte termijn in een algemeen overleg te behandelen.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

GroenLinks steunt dit verzoek van harte.

De heer Dijkgraaf (SGP):

Wij willen graag debatteren over de varkenshouderij, maar gewoon via de normale weg, dus in een AO. Wij steunen dit verzoek dus niet.

De heer Van Dekken (PvdA):

Een algemeen overleg lijkt mij ook het beste. Ik steun het verzoek niet.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Wij zouden graag eerst wat meer helderheid hebben van de regering, dus wij ontvangen graag een brief hierover. Laten we vervolgens bekijken waarbij we die het beste kunnen betrekken. Wij steunen het verzoek nu dus nog niet.

De voorzitter:

Mevrouw Thieme, u hebt geen meerderheid voor het houden van een debat.

Mevrouw Thieme (PvdD):

Dan steun ik graag het voorstel van de collega's om een brief over de uitgelekte plannen en dan zullen we tijdens de procedurevergadering bekijken of er een mogelijkheid is om dit te bespreken.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Mevrouw Thieme heeft nog een verzoek.

Mevrouw Thieme (PvdD):

Voorzitter. In 2009 heb ik de overheid dood door schuld verweten vanwege de Q-koortsepidemie in de geitensector, waardoor toen 27 mensen zijn gestorven. Nu blijkt dat veel meer mensen zijn gestorven aan deze vreselijke ziekte. Ik wil hierover heel graag een debat met de staatssecretaris, aangezien de geitenhouderij alleen maar aan het uitbreiden is, met name in Brabant, waar de Q-koorts zo heeft toegeslagen.

De heer Van Dekken (PvdA):

Wat er is gebeurd, is inderdaad gruwelijk, zeg ik met terugwerkende kracht. We willen absoluut een plenair debat daarover. Ik kan het nu misschien niet zeggen, maar ik wil nog liever een onafhankelijk onderzoek. Maar laten we er eerst een debat over houden.

De voorzitter:

Ik begrijp dat u het verzoek steunt, mijnheer Van Dekken.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Ook mijn fractie steunt het verzoek van harte. Het is heel erg dat er telkens nieuwe informatie bovenkomt waaruit blijkt dat we de totale omvang niet goed hebben ingeschat. Graag wil ik een reactie en een debat.

De heer Beertema (PVV):

Steun van de PVV-fractie.

Mevrouw Bruins Slot (CDA):

Ik steun het verzoek om een debat. Ik wil graag dat ook de minister van VWS daarbij aanwezig is en dat de Kamer een brief ontvangt.

De heer Krol (50PLUS):

Ik kom uit een gebied waar Q-koorts erg heerst. Ik steun dus het verzoek.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Ik kom niet uit zo'n gebied, maar ook namens GroenLinks steun.

De voorzitter:

Ik zou bijna vragen waar jullie allemaal vandaan komen, maar dat ga ik niet doen.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Steun voor de brief en voor het debat.

Mevrouw Lodders (VVD):

Daar sluit ik mij bij aan.

De heer Van Gerven (SP):

Ik steun het verzoek om een debat. Ik heb ook een verzoek aan het kabinet. Het kabinet wilde het feit dat het geen schuld wilde erkennen, niet compenseren. Wil het die beslissing naar aanleiding van de nieuwe berichten heroverwegen?

De voorzitter:

Mevrouw Thieme, u hebt een ruime meerderheid voor het houden van een debat en het opvragen van een brief. Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Ik zal er in de planning rekening mee houden dat er een debat plaatsvindt.

Mevrouw Thieme (PvdD):

En dan graag ook met de minister van VWS erbij.

De voorzitter:

Oké. Het woord is aan de heer Van Gerven.

De heer Van Gerven (SP):

Voorzitter. Ons bereikte het bericht dat een Oekraïense plofkippenfabriek die in haar eentje goed is voor 60% van de totale slachtproductie van plofkippen in Nederland, wil neerstrijken in Veenendaal. Dat leidt, denk ik, tot een ontploffing van de kippenhouderij in Nederland. Ik wil daarover een debat met de staatssecretaris. Gezien de dringendheid zou ik dat voor het zomerreces willen houden.

De voorzitter:

U wilt dus een debat en u wilt ook dat wij dat voor het reces plannen. Dat zijn dus eigenlijk twee verzoeken.

De heer Beertema (PVV):

Van harte steun van de PVV-fractie.

De voorzitter:

Voor beide verzoeken?

De heer Beertema (PVV):

Ja.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter, u vroeg zich net af waar de Kamerleden zoal vandaan komen. Ik kan u verklappen dat ik in Veenendaal woon en dat ik het nieuws met grote ontsteltenis heb gelezen. Dit is echt een bedreiging voor onze pluimveesector. Ik vind het niet goed en ik steun de aanvraag voor een debat graag. Laten wij dat voor de zomer proberen in te plannen.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Als we dan toch aan full disclosure doen: ik kom uit Twente, maar ik woon in Amsterdam. GroenLinks steunt ook deze belangrijke debataanvraag.

De heer Van Dekken (PvdA):

Vanuit Groningen zijn namens de Partij van de Arbeid al Kamervragen gesteld. Wij willen heel graag een brief. Laten wij het agenderen bij een algemeen overleg. Dan gaat het echt sneller.

Mevrouw Koşer Kaya (D66):

Opgegroeid in Bergen op Zoom, wonende in Den Haag. Laten wij eerst om een brief vragen. Wellicht is een AO sneller.

Mevrouw Lodders (VVD):

Graag eerst een brief en dan bepalen hoe wij verdergaan.

Mevrouw Thieme (PvdD):

Dit is precies waarom er terecht nee is gezegd tegen het Oekraïense verdrag. Daarom ook van harte steun voor dit verzoek.

De heer Geurts (CDA):

Geen steun voor dit debat, wel voor een brief. Waarom geen steun voor het debat? Omdat wij het beter voor de zomer in een algemeen overleg kunnen behandelen. Dat gaat volgens mij sneller.

De heer Dijkgraaf (SGP):

Mijn collega Bisschop komt uit Veenendaal en zei mij de brief te steunen en het debat niet.

De voorzitter:

Mijnheer Van Gerven, u hebt geen meerderheid.

De heer Van Gerven (SP):

Maar wel steun voor een dertigledendebat. Als u dat noteert, zullen wij bekijken of wij het debat op een andere wijze eerder kunnen houden. Ik begrijp dat de signalen uit Veenendaal van parlementariërs die daar wonen, wisselend zijn. Ik vind dat opvallend. Ik kom uit Brabant …

De voorzitter:

Fijn om te weten.

De heer Van Gerven (SP):

… maar ik steun in dezen Veenendaal.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Ik geef het woord aan mevrouw Swinkels.

Mevrouw Swinkels (D66):

Voorzitter. Binnenkort voeren wij het debat over investeringen in de veiligheidsketen. Uit De Telegraaf mochten wij op 31 maart al vernemen dat er bij V en J een tekort zou zijn van maar liefst 1,5 miljard. Inmiddels is de Voorjaarsnota er. Ik verzoek het kabinet om de interne nota waaruit dat begrotingstekort blijkt, tegen het eind van de week naar de Kamer te sturen.

Mevrouw Helder (PVV):

Verrassingen zijn leuk, maar onaangename niet; dus van harte steun hiervoor.

De heer Van Nispen (SP):

Van harte steun voor het verzoek. Daarbij tegelijkertijd het verzoek — dat hebben wij eerder plenair afgesproken — om de investeringsagenda van het Openbaar Ministerie naar de Kamer te sturen en daarbij inzicht te geven in de cijfers over de extra 15 miljoen euro voor het Openbaar Ministerie, die alweer is verdampt. Dit past in de lijn van het verzoek. Ook dat zou ik graag eind deze week aan de Kamer gezonden willen hebben.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Steun voor het verzoek zoals gedaan door D66, met de aanvullingen van de SP erbij. Dat lijkt mij fantastisch, zodat wij een goed inzicht krijgen in de grootte van het financiële drama bij V en J.

De voorzitter:

Ik geef jullie allemaal het woord, maar er wordt gewoon gevraagd om informatie. Daar mogen wel opmerkingen over worden gemaakt, maar uiteindelijk moet de vraag gewoon naar het kabinet worden doorgeleid, meerderheid of geen meerderheid. Het is belangrijk dat die informatie er komt, als het kabinet die moet melden.

Mevrouw Swinkels (D66):

Ik ben toch blij met de brede steun.

De heer Van Oosten (VVD):

Uit het verzoek van mevrouw Swinkels begrijp ik dat het gaat om interne informatie. Daar sloeg ik op aan. Ik kan mij voorstellen dat dit een afweging van het kabinet betreft. Als mevrouw Swinkels vragen heeft — ik heb die ook — kunnen die tijdens het debat aan de minister worden gesteld. Dat is de lijn die ik wil hanteren.

De voorzitter:

Dan kan het kabinet daarop ingaan. Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Het woord is aan de heer Otwin van Dijk.

De heer Otwin van Dijk (PvdA):

Voorzitter. Gisteren kwam RTL Nieuws met een schokkend nieuwsbericht. Ziekenhuizen blijken massaal weg te duiken bij medische missers. Als er fouten worden gemaakt — en dat kan helaas gebeuren — moet dat worden gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Uit onderzoek van RTL blijkt dat 60% van de incidenten niet wordt gemeld. Dat is natuurlijk onacceptabel. De inspectie moet mee kunnen kijken, zodat er van fouten geleerd kan worden. Daarom vraag ik een debat aan met de minister van VWS, voorafgegaan door een brief.

De heer De Lange (VVD):

Medische missers moeten altijd worden gemeld. Daarom wil de VVD van harte het verzoek om een brief en een debat daarover ondersteunen. Wij moeten leren van de fouten.

De heer Krol (50PLUS):

Steun.

De heer Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk):

Steun.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

De ChristenUnie steunt het verzoek.

Mevrouw Bruins Slot (CDA):

Doordat medische missers nu onder het tapijt blijven liggen, zijn nabestaanden ook de dupe. Dat is twee keer zo erg, dus steun voor het debat van het CDA.

Mevrouw Klever (PVV):

Van harte steun van de PVV voor een debat.

De heer Van Gerven (SP):

Steun.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Ook GroenLinks steunt dit.

Mevrouw Koşer Kaya (D66):

Ook steun van D66.

De voorzitter:

U hebt een meerderheid, mijnheer Van Dijk.

De heer Otwin van Dijk (PvdA):

Dank u wel.

De voorzitter:

Ik stel voor om het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Het woord is aan mevrouw Koşer Kaya.

Mevrouw Koşer Kaya (D66):

Voorzitter. Ik wil mede namens de Partij voor de Dieren een debat aanvragen over het bericht dat tuinders nog steeds gif lozen op sloten in Delfland. Dat is een behoorlijk zorgwekkende situatie en ik wil dat debat met de staatssecretaris van EZ voeren.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Wij zouden sowieso een brief willen ontvangen over hoe dat nu kan en of het inderdaad voortduurt. Als er niet eerder een algemeen overleg is waarin dit aan de orde kan komen, dan steun ik het verzoek om een debat.

De voorzitter:

Dus voorlopig niet.

De heer Geurts (CDA):

Ook steun voor een brief van het kabinet. Er is een plenair debat over gewasbescherming en alles wat daarbij hoort gepland. Ik zou dit onderwerp daar zo aan toevoegen als ik u was, voorzitter.

De voorzitter:

Dank u wel voor de suggestie.

De heer Van Dekken (PvdA):

Een brief, en dan kan het onderwerp inderdaad toegevoegd worden aan het plenaire debat. Goede suggestie.

Mevrouw Lodders (VVD):

Daar sluit ik mij graag bij aan: zodra de brief ontvangen is, het onderwerp toevoegen aan het plenaire debat dat al gepland staat.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Dat geldt ook voor de ChristenUnie.

De heer Smaling (SP):

Steun. Als het eerder kan in een algemeen overleg, dan heeft dat onze voorkeur.

De voorzitter:

Mevrouw Koşer Kaya, u hebt geen meerderheid voor het houden van een apart debat. Er wordt de suggestie gedaan om het onderwerp te betrekken bij een ander debat en om een brief te vragen.

Mevrouw Koşer Kaya (D66):

Het gaat mij erom dat we er snel over praten. Dus als het betrokken kan worden bij een debat dat al gepland staat, graag.

De voorzitter:

Dank u wel. Dan stel ik voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Het woord is aan de heer Kuzu.

De heer Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk):

Voorzitter. Het kan niemand zijn ontgaan: afgelopen week stond het thema racisme heel prominent op de maatschappelijke agenda, wellicht prominenter dan ooit. Dan gaat het weer over de Zwarte Pietendiscussie, over de aanhouding van de rapper Typhoon en de vele walgelijke reacties aan het adres van Sylvana Simons. Dat maakt één ding duidelijk: het maatschappelijke debat zou hand in hand moeten gaan met het politieke debat. Mensen kijken naar de politiek voor oplossingen en daarom heb ik mede namens de heer Krol van 50PLUS twee verzoeken. In de eerste plaats verzoek ik om een brief met een kabinetsreactie op het in de afgelopen weken opgelaaide maatschappelijke debat over racisme en de oplossingen die dit kabinet heeft. In de tweede plaats verzoek ik om zo snel mogelijk een debat te houden met de minister-president en de vicepremier over deze brief over racisme in Nederland.

Mevrouw Karabulut (SP):

Het is zeker een belangrijk maatschappelijk debat, en het is zeker ook belangrijk dat wij dat debat hier in de Kamer voeren. Helaas erkent het kabinet het nu wel zachtjesaan. De oplossingen blijven achterwege, dus steun voor het verzoek, en nog een suggestie. Vorige week is ook een debat aangevraagd over het brede onderwerp racisme. Mijn suggestie is om die twee samen te voegen, maar ik steun het verzoek om een debat te voeren met de minister-president en de vicepremier Asscher.

De voorzitter:

U wijst op het debat over discriminatie en racisme dat door de heer Marcouch is aangevraagd.

Mevrouw Karabulut (SP):

De heer Marcouch en mevrouw Voortman hebben ieder een debat over dit onderwerp aangevraagd en dat is samengevoegd. Als wij er één groot debat van maken, zijn wij allemaal blij.

De heer Hoogland (PvdA):

Het is een belangrijk onderwerp, ook voor mijn partij. Vorige week is er inderdaad een debat door de heer Marcouch aangevraagd over discriminatie en racisme. Dat is volgens mij precies het debat dat de heer Kuzu wil voeren. Steun voor de brief die hij vraagt, maar geen steun voor een apart debat. Als het kan worden samengevoegd met het eerder aangevraagde debat is dat prima.

Mevrouw Van Miltenburg (VVD):

Het klopt dat het politieke debat en het maatschappelijke debat hand in hand moeten gaan. Daarom hebben wij vorige week al besloten om een debat te voeren. Vorige week hebben wij ook het kabinet om een brief gevraagd met precies de formulering die zojuist is gebruikt. Volgens mij is de heer Kuzu al bediend. Wij moeten dat debat gewoon gaan voeren.

De voorzitter:

U doelt op het eerder aangevraagde debat, mevrouw Van Miltenburg.

De heer Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk):

Mag ik daar een opmerking over maken?

De voorzitter:

Nee, nog niet.

De heer Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk):

Mijn verzoek is aan andere bewindspersonen gericht. Ik vraag om een debat met de minister-president en de vicepremier naar aanleiding van onder andere de uitspraken die afgelopen week tijdens de wekelijkse persconferentie zijn gedaan.

De voorzitter:

Dat is helder en het klopt, want het debat dat door de heer Marcouch en mevrouw Voortman is aangevraagd, is met de minister van Veiligheid en Justitie en de minister van Sociale Zaken.

De heer De Graaf (PVV):

Wederom geen steun.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Wij willen dat debat heel graag voeren, ook omdat ik het idee heb dat de bal steeds bij de mensen zelf gelegd wordt. Zij moeten zich maar invechten, zij moeten maar meldingen doen. GroenLinks steunt dit debat van harte. Vorige week heb ik inderdaad hetzelfde verzoek gedaan. Toen werd dat niet gesteund omdat er al een ander debat stond. Bij dezen steun ik dit verzoek om een debat ook.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Dit is een belangrijk onderwerp en het is ook belangrijk dat wij de debatten samenvoegen. Op die grond steun voor dit verzoek. Het lijkt mij wel goed om die debatten te bundelen.

De heer Pieter Heerma (CDA):

Dit debat is vorige week al aangevraagd. Daar is brede steun voor uitgesproken in de Kamer. Steun voor een brief, maar niet voor nog een apart debat. Vorige week zijn om die reden twee debatten samengevoegd.

De voorzitter:

Mijnheer Kuzu, u hebt geen meerderheid voor het houden van een debat, wel voor het vragen van een brief.

De heer Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk):

Ik herhaal mijn verzoek. Ik vraag een debat aan met twee andere bewindspersonen. Ik denk dat ik wel steun heb voor een dertigledendebat.

De voorzitter:

Ook niet.

De heer Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk):

Vijftien plus vier is negentien. Met 50PLUS, onze fractie en D66 erbij halen wij het volgens mij wel.

De voorzitter:

Dan vraag ik het aan D66.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Ik heb alle begrip voor het verzoek van de heer Kuzu om de minister-president en andere bewindspersonen hiervoor te vragen, maar het kabinet gaat zelf over zijn afvaardiging. Ik vind wel dat wij de debatten moeten bundelen. Geen steun voor nog weer een apart debat. Ik begrijp het verzoek van de heer Kuzu wel. Ik kan mij voorstellen dat wij dat als Kamer doorgeleiden naar het kabinet. Uiteindelijk bepaalt het kabinet wie er komt. Ik begrijp de vraag wel.

De voorzitter:

Mijnheer Kuzu. U hebt maar 21 leden achter u staan. Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Ik heb nog een punt ter aanvulling. Verschillende fracties willen het liefst de debatten bundelen. Ik neem aan dat die fracties dan wel het verzoek van de heer Kuzu steunen om de premier erbij te vragen. Dan kunnen wij de debatten bundelen en voeren wij het debat ook met de bewindspersonen die de heer Kuzu noemt.

De voorzitter:

Dan leg ik dat opnieuw aan de Kamer voor. Er is geen meerderheid voor het houden van een debat. Nu ligt er een nieuw verzoek om de premier te vragen om aanwezig te zijn bij het debat dat op de lijst staat.

Mevrouw Van Miltenburg (VVD):

Ik heb daar geen behoefte aan. Ik vind het debat met de twee bewindspersonen zoals eerder is afgesproken, voldoende.

De heer Hoogland (PvdA):

De afvaardiging van het kabinet was al ruim. De eenheid van kabinetsbeleid is niet in het geding. Ik zie geen aanleiding om de premier uit te nodigen.

Mevrouw Karabulut (SP):

Nogmaals steun voor een debat met de minister-president en de vicepremier.

De voorzitter:

Er is geen meerderheid.

De heer Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk):

Dat kan ik zien. Jammer dat de meerderheid van de Kamer niet een debat met de minister-president wil. Ik weet voldoende.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor, het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Het woord is aan mevrouw Van Veldhoven.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Voorzitter. Er staat voor vanavond een VAO op de rol ter afronding van het AO Spoor. Er zijn de afgelopen dagen veel berichten geweest die aanleiding geven om een derde termijn van dit AO te houden. Er zijn berichten over het overschrijden van de normen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Ik begrijp dat het CDA daar ook vragen over heeft, die het graag beantwoord zou zien. Er zijn ook berichten geweest over Belgische treinstellen die niet voldoen en die van het spoor gehaald moeten worden. Daarom wil ik graag uitstel van het VAO Spoor van vanavond, opdat wij in een derde termijn die punten nog kunnen bespreken met de staatssecretaris alvorens het geheel af te ronden.

De heer Hoogland (PvdA):

Ik vraag mij af of de voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu daar blij mee is, maar dat terzijde. Die zat zojuist naast mij. Steun voor dit verzoek. Ik denk dat het goed en ordentelijk is om het zo te doen. Dan kunnen we vanavond iets anders doen.

De heer Madlener (PVV):

De voorzitter van de vaste commissie is niet blij, zo te zien, maar ik steun toch het voorstel.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

We kennen onze voorzitter als zeer constructief en dienend aan de commissie. Dus wellicht ...

De voorzitter:

… strijkt hij over zijn hart. Dat kan.

Mevrouw De Boer (VVD):

Steun voor het voorstel.

De heer Van Helvert (CDA):

Steun voor het voorstel. Wij zullen vanmiddag nog vragen doen uitgaan zodat die beantwoord kunnen worden voor de derde ronde.

De heer Houwers (Houwers):

Steun voor het voorstel. De commissievoorzitter zal zich er zeker in schikken.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Dit is een heel verstandig voorstel. Volle steun.

De heer Smaling (SP):

Steun.

De voorzitter:

Mevrouw Van Veldhoven, de hele Kamer gaat volgens mij akkoord met uitstel van dit VAO.

Hiermee zijn wij aan het einde gekomen van de regeling van werkzaamheden.

De vergadering wordt van 16.06 uur tot 16.14 uur geschorst.