Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 89, item 20

20 Stemmingen Recht op toegang tot advocaat in strafprocedures (aanvulling van bepalingen)

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen (34159). 

(Zie vergadering van 25 mei 2016.) 

In stemming komt het amendement-Van Nispen/Swinkels (stuk nr. 8, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de SGP en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement de overige op stuk nr. 8 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Van Oosten (stuk nr. 9). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van Van Vliet en de VVD voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van de amendementen-Van Nispen/Swinkels (stuk nrs. 8, I tot en met III). 

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.