22 Stemmingen moties Verantwoordingsdebat 2015

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het Verantwoordingsdebat over het jaar 2015, 

te weten: 

 • -de motie-Merkies/Grashoff over heroverwegen van de noodzaak van de 30%-regeling (34475, nr. 3); 

 • -de motie-Omtzigt over het oplossen van de problemen bij Veiligheid en Justitie, Defensie en de Belastingdienst (34475, nr. 4); 

 • -de motie-Omtzigt c.s. over het schrijven van een addendum op het jaarverslag van het ministerie van V en J (34475, nr. 5); 

 • -de motie-Omtzigt c.s. over voor eind 2016 voldoen aan de doelstellingen van de krijgsmacht (34475, nr. 6); 

 • -de motie-Tony van Dijck/Wilders over het inzetten van de rentemeevaller voor een tijdelijke verhoging van de AOW (34475, nr. 8); 

 • -de motie-Koolmees c.s. over het beheer van de politie terugbrengen naar BZK (34475, nr. 9); 

 • -de motie-Schouten c.s. over de controlfunctie van het ministerie van V en J (34475, nr. 10); 

 • -de motie-Grashoff/Schouten over maximaal inzetten op geïntegreerde trajecten van taal en scholing (34475, nr. 11); 

 • -de motie-Grashoff/Koolmees over een concrete strategie om tot ontkoppeling van economische groei en CO2-uitstoot te komen (34475, nr. 12); 

 • -de motie-Grashoff over specifieke maatregelen voor langdurig werklozen (34475, nr. 13); 

 • -de motie-Grashoff over specifieke maatregelen voor jeugdwerklozen (34475, nr. 14); 

 • -de motie-Krol over koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden en mensen die niet kunnen werken (34475, nr. 15); 

 • -de motie-Krol over in het komende actieplan het beleid voor oudere werklozen beter borgen (34475, nr. 16); 

 • -de motie-Kuzu over zo groot mogelijke onafhankelijkheid van de verkiezingscyclus (34475, nr. 18); 

 • -de motie-Kuzu over bestrijding van discriminatie en racisme tot een beleidsmatige prioriteit maken (34475, nr. 19); 

 • -de motie-Bontes over de 500 miljoen voor asielreserve ter beschikking stellen aan politie en OM (34475, nr. 20). 

(Zie vergadering van 26 mei 2016.) 

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Grashoff stel ik voor, zijn motie (34475, nr. 11) aan te houden. 

Daartoe wordt besloten. 

De voorzitter:

De motie-Merkies/Grashoff (34475, nr. 3) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt: 

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. 21, was nr. 3 (34475). 

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen. 

Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat het belang van de 30%-regeling voor expats is toegenomen tot ongeveer 700 miljoen euro; 

overwegende dat deze kosten niet in verhouding staan tot de werkelijk gemaakte kosten; 

verzoekt de regering om de noodzaak van de 30%-regeling te heroverwegen en de Kamer hierover zo spoedig mogelijk te informeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De fractie van de PVV verzoekt om een hoofdelijke stemming over de motie op stuk nr. 8. 

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf. 

Mevrouw Helder (PVV):

Voorzitter. In de motie op stuk nr. 9 wordt de regering verzocht om de conclusies van het onderzoek naar het terugbrengen van de nationale politie naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uiterlijk op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer ter beschikking te stellen. In die motie wordt verwezen naar de motie-De Graaff, ingediend en aangenomen in de Eerste Kamer. De motie-De Graaff heeft als oordeel in de overwegingen staan dát de nationale politie terug moet naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Mijn fractie, de PVV-fractie, is benieuwd naar de resultaten van het onderzoek, maar wil nog geen definitief standpunt innemen over het terugbrengen van de nationale politie naar genoemd ministerie. Gezien het feit dat de motie-De Graaff daar wel een definitief oordeel over heeft gegeven en de motie-Koolmees c.s. daarop voortborduurt, zal de PVV tegen de motie op stuk nr. 9 stemmen. 

De voorzitter:

Dan gaan we nu stemmen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Merkies/Grashoff (34475, nr. 21, was nr. 3). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de ChristenUnie en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Omtzigt (34475, nr. 4). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Omtzigt c.s. (34475, nr. 5). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Omtzigt c.s. (34475, nr. 6). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, 50PLUS, Klein, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Tony van Dijck/Wilders (34475, nr. 8). 

Vóór stemmen de leden: Krol, Madlener, Wilders, Agema, Beertema, Bontes, Martin Bosma, Tony van Dijck, De Graaf, Graus, Helder, Van Klaveren en Klever. 

Tegen stemmen de leden: Kooiman, Koolmees, Koşer Kaya, Kuiken, Kuzu, Van Laar, De Lange, Leijten, Van der Linde, Lodders, Lucas, Maij, Marcouch, Van Meenen, Merkies, Van Miltenburg, Mohandis, Monasch, Moors, Agnes Mulder, Anne Mulder, Neppérus, Nijboer, Nijkerken-de Haan, Van Nispen, Omtzigt, Oosenbrug, Van Oosten, Öztürk, Pechtold, Potters, Van Raak, Recourt, Roemer, Rog, Ronnes, Rutte, Samsom, Schouten, Schut-Welkzijn, Segers, Servaes, Siderius, Sjoerdsma, Smaling, Van der Staaij, Straus, Swinkels, Tanamal, Taverne, Teeven, Tellegen, Thieme, Van Tongeren, Van Toorenburg, Ulenbelt, Van Veen, Van Veldhoven, Veldman, Verhoeven, Vermeij, Vermue, Visser, Van Vliet, Volp, Voordewind, Voortman, Jan Vos, Mei Li Vos, Albert de Vries, Aukje de Vries, Vuijk, Wassenberg, Van Weyenberg, Van Wijngaarden, Wolbert, Van 't Wout, Ypma, Yücel, Ziengs, Zijlstra, Amhaouch, Arib, Van Ark, Azmani, Bashir, Belhaj, Berckmoes-Duindam, Bergkamp, Bisschop, De Boer, Van Bommel, Remco Bosma, Bosman, Ten Broeke, Brouwer, Bruins, Bruins Slot, Van der Burg, De Caluwé, Cegerek, Van Dekken, Jasper van Dijk, Otwin van Dijk, Dijkgraaf, Pia Dijkstra, Remco Dijkstra, Dik-Faber, Dikkers, Duisenberg, Eijsink, Elias, Fokke, Van Gerven, Geurts, Grashoff, Groot, Van Haersma Buma, Harbers, Rudmer Heerema, Pieter Heerma, Van Helvert, Hoogland, Houwers, Jacobi, Jadnanansing, Karabulut, Keijzer, Kerstens, Klaver, Klein en Knops. 

De voorzitter: 

Ik constateer dat deze motie met 13 tegen 132 stemmen is verworpen. 

In stemming komt de motie-Koolmees c.s. (34475, nr. 9). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Schouten c.s. (34475, nr. 10). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Grashoff/Koolmees (34475, nr. 12). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Grashoff (34475, nr. 13). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Grashoff (34475, nr. 14). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Krol (34475, nr. 15). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, het CDA en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Krol (34475, nr. 16). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Kuzu (34475, nr. 18). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de Groep Kuzu/Öztürk voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Kuzu (34475, nr. 19). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Bontes (34475, nr. 20). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

Mevrouw Thieme (PvdD):

Voorzitter. De PvdD-fractie wordt geacht, voor de motie op stuk nr. 18 te hebben gestemd. 

De voorzitter:

Deze opmerking zal in de Handelingen worden opgenomen. 

Naar boven