16 Stemmingen Strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het Voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel) (34091). 

(Zie vergadering van 25 mei 2016.) 

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Oosten/Swinkels (stuk nr. 17, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, Houwers, de VVD, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 17 voorkomende gewijzigde amendement als verworpen kan worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Oskam (stuk nr. 11, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Kuzu/Öztürk, de SGP, het CDA, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 11 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Van Tongeren (stuk nr. 14) tot het invoegen van een artikel IIa. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de SGP, de ChristenUnie en de Groep Bontes/Van Klaveren voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Tongeren (stuk nr. 14) tot het invoegen van een artikel IIa. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, de SGP, de ChristenUnie en het CDA voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

(Geroffel op de bankjes) 

De voorzitter:

Zijn de initiatiefnemers bereid om de verdediging van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer op zich te nemen? 

De heer Segers (ChristenUnie):

Mevrouw de voorzitter. Mede namens mijn collega's Volp en Kooiman dank ik de meerderheid van de Kamer voor de steun. Wij zijn zeer wel bereid om naar de Eerste Kamer te gaan en het wetsvoorstel daar te verdedigen. 

De voorzitter:

Ik wens u daarbij veel succes. 

Naar boven