29 614 Grondrechten in een pluriforme samenleving

Nr. 48 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN SJOERDSMA EN MARCOUCH TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 43

Voorgesteld 31 mei 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat vrijheid van godsdienst of levensovertuiging één van de kernwaarden van de Nederlandse democratie is, verankerd in artikel 6 van de Nederlandse Grondwet,

constaterende, dat vrijheid van godsdienst of levensovertuiging binnen de kaders van de Grondwet voor elke godsdienstige of levensovertuigende stroming gelijk moet zijn,

verzoekt de regering, actief zorg te dragen voor borging van artikel 6 van de Nederlandse Grondwet en daartoe voorstellen te doen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sjoerdsma

Marcouch

Naar boven