17 Stemmingen moties Strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het Voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel), 

te weten: 

  • -de motie-Van Tongeren/Swinkels over versterking van de maatschappelijke positie van sekswerkers (34091, nr. 18); 

  • -de motie-Swinkels/Van Tongeren over verbeteren van de omgang van instanties met sekswerkers uit de legale sector (34091, nr. 19). 

(Zie vergadering van 25 mei 2016.) 

In stemming komt de motie-Van Tongeren/Swinkels (34091, nr. 18). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Swinkels/Van Tongeren (34091, nr. 19). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdD, GroenLinks, D66, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

Naar boven