Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 49, item 29

29 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschappen:

Wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete - 34396 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 28 januari 2016 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en daardoor voortbewogen aanhangwagens alsmede het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid - 34397 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 28 januari 2016 

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

Initiatiefnota: 

Initiatiefnota van het lid Klein: "Zeker Flexibel: over anders denken over werk en sociale zekerheid met een onvoorwaardelijk basisinkomen" - 34393 

Tweede Kamerlid, N.P.M. Klein (Klein) - 26 januari 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Initiatiefnota van het lid Rudmer Heerema: "Lichamelijke opvoeding is een vak, juist in het basisonderwijs: Een pleidooi voor beter bewegingsonderwijs op de basisschool gegeven door vakleerkrachten" - 34398 

Tweede Kamerlid, R.J. (Rudmer) Heerema (VVD) - 01 februari 2016 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Brieven regering:

Antwoorden op vragen over de geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken inzake handelsvraagstukken van 2 februari 2016 - 21501-02-1578 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 26 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding verslag van de Raad Buitenlandse Zaken van 18 januari 2016 - 21501-02-1579 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 27 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding geannoteerde agenda van de informele Raad Buitenlandse Zaken ("Gymnich") van 5 en 6 februari 2016 - 21501-02-1580 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 27 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezegging uit het VSO Raad van Algemene Zaken van 19 januari 2016 inzake openbaarmaking brief Europese Commissie - 21501-02-1581 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 29 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Geannoteerde agenda bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie op 10 en 11 februari 2016 te Brussel - 21501-28-136 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 01 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding verslag Transportraad van 10 december 2015 - 21501-33-574 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 28 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 28 januari 2016, over een stand-van-zakenbrief over het dreigende faillissement van TSN Thuiszorg - 23235-131 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding rapport "Effecten toetreding nieuwe mobiliteitskaartaanbieders op bestaande ov-concessies" - 23645-612 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 27 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie de visie OV Betalen en de voortgangsrapportage van het NOVB - 23645-613 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 27 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over de beëindiging van het gebruik maken van de PI Tilburg door België - 24587-632 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 01 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering van de motie van de leden Gesthuizen en Kerstens over de Europese Octrooi Organisatie houden aan internationale wet- en regelgeving - 25883-268 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 28 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Inwerkingtreding IMF quota en governance hervormingen - 26234-182 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 28 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Uitvoering van de motie van het lid Ulenbelt c.s. over een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van de achterstanden bij het UWV (Kamerstuk 26448, nr. 549) - 26448-554 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 29 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op een brief van Bestuurlijk Platform Visserij m.b.t. multiresistente bacteriën kweekvis - 26991-477 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanschaf Modern Man Stations ten behoeve van project "Verlenging levensduur Patriot" - 27830-167 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 29 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reacties op moties ingediend bij het wetgevingsoverleg Water van 30 november 2015 - 27858-346 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 29 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over het vereenvoudigen van overstappen naar een andere bank - 27863-65 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 27 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op GGD-rapport "Overlast door houtrook" - 28089-31 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 28 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding onderzoeksrapport "Risicoanalyse Stichting Sanquin" - 29447-35 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding plan van aanpak inzake het tegengaan van contrabande in forensische psychiatrische centra (FPC's) - 29452-198 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 27 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding Toezichtvisie en het Meerjarenprogramma 2016-2020 van de Autoriteit woningcorporaties - 29453-414 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 29 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beëindiging "sluis" nivolumab per 1 maart 2016 - 29477-357 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Visie op geneesmiddelen: Nieuwe geneesmiddelen snel bij de patiënt tegen aanvaardbare kosten - 29477-358 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de uitzending van Nieuwsuur op 22 januari 2016 inzake palliatieve zorg en de problemen die hospices ondervinden ten aanzien van de financiering van deze zorg - 29509-53 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 27 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over de regeldrukagenda - 29515-373 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 29 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsrapportage MINUSMA - 29521-309 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 18 december 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over de inhoudelijke reactie op het adviesrapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over regulering ergotherapie - 29538-201 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezegging met betrekking tot herziening WML en verbod op inhoudingen - 29544-681 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 30 november 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Van Weyenberg, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 27 januari 2016, over het bericht "Asscher verdoezelt kritiek" - 29544-682 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 27 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kwantitatief onderzoek naar risicoselectie en risicosolidariteit op de zorgverzekeringsmarkt - 29689-683 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 29 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Actieplan mondiaal duurzaam bosbeheer - 30196-386 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 26 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op een rapport van Europol in het kader van de "European financial coalition against commercial sexual exploitation of childeren online" - 31015-120 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 27 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Financieringsproblematiek geothermie projecten - 31239-210 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 27 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissie over het afschrift van de Aanwijzingen inzake rijksinspecties - 31490-196 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 29 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Herziening tarievenstelsel Kiwa en ILT - 31521-97 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 27 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Jaarwerkprogramma Toezicht Jeugd 2016 en de Meerjarenvisie 2016-2019 Samenwerkend Toezicht Jeugd - 31839-502 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 28 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek commissie op het AD-artikel "Puber moet leren gezond zwanger te worden" - 32279-78 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nederlandse hulpinspanningen in Jemen - 32623-161 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 26 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kennisoverdracht, -benutting en -bescherming bij TO2-instellingen - 32637-225 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Gebruik van intermediairs bij de MIT-regeling en de WBSO/Verkorting afhandelingstermijn WBSO voor nieuwe starters - 32637-226 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 29 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken wetsvoorstel Kwaliteitsborging - 32757-119 

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok - 29 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleidsdoorlichting artikel 4.1: Positie van de cliënt - 32772-10 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 27 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Dik-Faber, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 12 november 2015, over het bericht dat één op de drie Nederlanders ooit diabetes krijgt - 32793-207 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Overzicht incidenten 2015 in- en rondom COA opvang locaties - 33042-22 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 30 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Strategische visie voor de inzet van biomassa op weg naar 2030 - 33043-63 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 27 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding onderzoeksrapport over functionele diagnostiek in de forensische psychiatrie - 33628-15 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 27 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Merkies, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 10 november 2015, over het bericht "Dijsselbloem de mist in met Rabobankiers" - 33803-9 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 29 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van het rapport van de Medisch Adviseur "Uitvoeringsadvies klachtenbemiddeling" m.b.t wetsvoorstel tot wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen - 33844-8 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 27 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de Afsprakenlijst van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) over een geschillenregeling - 33845-15 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 27 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Het adresseren van de ontbrekende primaire radargegevens in EU-verband - 33997-63 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 16 december 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Afwegingskader eerstelijns verblijf - 34104-100 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport teneinde misslagen en omissies te herstellen - 34191-12 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de gewijzigde motie van de leden Omtzigt en Merkies over toets op financiële stabiliteitsgevolgen en afwikkelbaarheid bij fusies en overnames - 34208-12 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 08 september 2015 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Toezegging gedaan tijdens het wetgevingsoverleg van 14 december 2015 inzake de vrijwillige openbaarmaking van tussentijdse verklaringen - 34232-9 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 27 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de ingediende amendementen inzake het wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht (Kamerstuk 34251) - 34251-44 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 28 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voorlopige jaarcijfers 2014 Koninklijke Nederlandse Munt en update stand van zaken - 34300-IX-16 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 29 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Diplomatieke immuniteit - voorgenomen aanpak bij overtredingen - 34300-V-53 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 15 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Stand van zaken chroomhoudende verf - 34300-X-77 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 29 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang aanpassingen VGB-beleid - 34300-X-78 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 01 februari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verzamelbrief VWS januari 2016 - 34300-XVI-153 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Nader onderzoek Commissie-Oosting - 34362-8 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 25 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De volgende brieven: 

Reactie op de brief van Residentiële & Ambulante Zorg (RAZ) aan Achmea Zorgkantoor Zwolle inzake het kortdurend eerstelijns verblijf (KEV) - 2016Z01729 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Afschrift van het antwoord op de brief van Stichting Vissenbescherming met betrekking tot het levend koken van kreeften en krabben en het onderzoek naar de elektrische bedwelming van deze dieren - 2016Z01778 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 28 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het verzoek om aandacht voor rekening zorgverzekeraar voor telefonisch screeningsgesprek en plaatsing op wachtlijst - 2016Z01818 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 28 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Brief van lid/fractie/commissie:

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen: Circulaire economie COM (2015) nr. 614/2, COM (2015) 595, COM (2015) 594 en COM (2015) 593 - 34395-1 

voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, M. Azmani (VVD) - 27 januari 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Een brief van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 26 januari 2016, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstel van (Rijks)wet gedrukt onder de nummer 34350 IIA heeft aangenomen. 

De Voorzitter stelt voor deze brief voor kennisgeving aan te nemen. 

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 

- Initiatiefnota van het lid Klein: "Zeker Flexibel: over anders denken over werk en sociale zekerheid met een onvoorwaardelijk basisinkomen" (34393); 

- Wijziging van de socialezekerheidswetten in verband met de regeling van de bestuurlijke boete (34396); 

b. de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu: 

- Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en daardoor voortbewogen aanhangwagens alsmede het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid (34397); 

c. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: 

- Initiatiefnota van het lid Rudmer Heerema: "Lichamelijke opvoeding is een vak, juist in het basisonderwijs: Een pleidooi voor beter bewegingsonderwijs op de basisschool gegeven door vakleerkrachten" (34398).