Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 49, item 19

19 Stemming Verslag commissie van onderzoek

Aan de orde is de stemming over het verslag van de commissie van onderzoek (34340, nr. 2).

(Zie vergadering van 28 januari 2016.)

De voorzitter:

De heer Kuzu wil een opmerking maken.

De heer Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk):

Voorzitter. Wij willen ook geacht worden tegen het voorstel te hebben gestemd dat u nu gaat voorlezen.

De voorzitter:

De commissie van onderzoek heeft in haar onderzoek geen feiten of omstandigheden aangetroffen die leiden tot een redelijk vermoeden van schuld van een of meer personen aan het opzettelijk schenden van de geheimhouding van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Ik stel voor, vast te stellen dat genoegzame gronden voor vervolging ontbreken en te besluiten dat de aanklacht zoals beschreven in de brief van het Presidium van 12 november 2015 (34340, nr. 1) is verworpen onder de aantekening dat de fracties van Groep Kuzu/Öztürk en 50PLUS geacht wensen te worden tegen te hebben gestemd.

Daartoe wordt besloten.