Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 49, item 23

23 Stemmingen moties Begroting Economische Zaken (onderdeel Landbouw en Natuur)

Aan de orde zijn de stemmingen over aangehouden moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016 (onderdeel Landbouw en Natuur),

te weten:

  • -de motie-Graus over warmtecamera's inzetten in de strijd tegen illegale dierentransporten en mensenhandel (34300-XIII, nr. 123);

  • -de gewijzigde motie-Koşer Kaya/De Liefde over een eensluidend kader voor keurmerken (34300-XIII, nr. 158, was nr. 125).

(Zie vergadering van 3 december 2015.)

De voorzitter:

De motie-Graus (34300-XIII, nr. 123) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, warmtecamera's in te zetten ten behoeve van vliegende grensbrigades, Taakaccenthouders Dierenwelzijn en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in de strijd tegen illegale diertransporten en mensenhandel,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 167, was nr. 123 (34300-XIII).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

Op verzoek van mevrouw Koşer Kaya stel ik voor, haar gewijzigde motie (34300-XIII, nr. 158, was nr. 125) opnieuw aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de gewijzigde motie-Graus (34300-XIII, nr. 167, was nr. 123).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, 50PLUS, de SGP, de Groep Bontes/Van Klaveren en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.