Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 49, item 25

25 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, bij het debat over het rapport van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid naar de ramp met de MH17 spreektijden te hanteren van zes minuten per fractie.

Ik stel voor, het debat over de Europese top van 18 en 19 februari 2016 te houden op woensdag 17 februari 2016 en daarbij de volgende spreektijden te hanteren. Voordat ik die meedeel, verzoek ik iedereen een beetje de rust te bewaren in de zaal. Het is zo bijna niet te doen. Zo is het te gezellig bij de PVV-fractie, zie ik.

De spreektijden zijn als volgt:

 • -tien minuten voor de fracties van de VVD en de PvdA;

 • -zeven minuten voor de fracties van de SP, het CDA, de PVV en D66;

 • -vijf minuten voor de fracties van de ChristenUnie, GroenLinks, de SGP, de Partij voor de Dieren en 50PLUS;

 • -tweeënhalve minuut voor de Groep Kuzu/Öztürk en de Groep Bontes/Van Klaveren;

 • -anderhalve minuut voor de leden Houwers, Klein en Van Vliet.

Ik stel voor, aan de agenda van de Kamer toe te voegen:

 • -het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel (34296);

 • -het wetsvoorstel Wijziging van de wet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer (kiescollege Eerste Kamer) (34341);

 • -het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand (33996).

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor, de volgende door hen ingediende moties opnieuw aan te houden: 21501-33, nr. 528; 21501-33, nr. 529; 21501-33, nr. 530; 33561, nr. 14; 31936, nr. 237; 21501-08, nr. 542; 33952, nr. 20; 34000-XIII, nr. 38; 28286, nr. 832; 28286, nr. 833; 30872, nr. 193; 29984, nr. 591.

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda:

 • -het VAO Palliatieve zorg, met als eerste spreker het lid Agema van de PVV;

 • -het VAO Isla-raffinaderij, met als eerste spreker het lid Van Laar van de PvdA;

 • -het VAO Duurzaamheid en milieu, met als eerste spreker het lid Wassenberg van de Partij voor de Dieren.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Voortman namens GroenLinks.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Voorzitter. Afgelopen mei heb ik vragen gesteld over het bericht dat twee tolken bij de IND mogelijk betrokken zouden zijn bij het Eritrese regime. Het antwoord van de staatssecretaris was: we hebben onderzoek gedaan en er is helemaal niks aan de hand. Vervolgens bleek dat er wel degelijk wat aan de hand was en zijn de twee tolken op non-actief gesteld. Argos heeft afgelopen zaterdag bericht dat er mogelijk meer tolken verdacht worden, maar ook dat het aanvankelijke onderzoek op z'n zachtst gezegd nogal onvolledig was. Ik vind dat hier sprake is van een slechte informatievoorziening vanuit het kabinet en ik wil daarom een debat met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

Mevrouw Karabulut (SP):

Die mening deel ik. Steun dus voor het verzoek.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Steun.

De heer Azmani (VVD):

We hebben donderdag om 16.00 uur een algemeen overleg van vier uur staan over migratie. Ik kan me voorstellen dat mevrouw Voortman daar haar vragen kan stellen. We hebben volgende week op de plenaire agenda ook een debat over migratie in breder verband; daar kan het punt ook naar voren worden gebracht. Mocht er daarna nog aanleiding zijn, dan kunnen we het er altijd over hebben of er een separaat debat op het schema moet komen. Nu dus geen steun.

Mevrouw Keijzer (CDA):

Gezien het debat deze week en volgende week lijkt mij er voldoende tijd en gelegenheid te zijn om dit onderwerp aan de orde te stellen. Daarom dus geen steun.

De heer Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk):

Wel steun.

Mevrouw Maij (PvdA):

Ik sluit me graag aan bij de woorden van mevrouw Keijzer.

De voorzitter:

Er is geen meerderheid, mevrouw Voortman.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Dat is helder. De twee genoemde debatten zijn natuurlijk al heel erg vol en het gaat hier niet alleen om een asielkwestie, maar ook om slechte informatievoorziening vanuit het kabinet. Ik zal kijken welke andere middelen ik kan aanwenden.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Karabulut namens de SP.

Mevrouw Karabulut (SP):

Voorzitter. De werkloosheid in ons land is nog altijd een gigantisch groot probleem. De staatssecretaris van Sociale Zaken heeft wetten ingevoerd om bijstandsgerechtigden te criminaliseren. Ze heeft uitkeringen gekort. Ze heeft sociale werkvoorzieningen gesloten en daarvan sterfhuizen gemaakt. Het aantal mensen in de bijstand is echter alleen maar gegroeid. Het ernstige is — dat stond vanochtend ook in de krant — dat heel veel mensen er niet meer uit komen. In Nederland zijn 800.000 mensen afhankelijk van het absolute minimum. Dat lijkt me reden te meer om een debat te voeren met de staatssecretaris van Sociale Zaken.

De heer Pieter Heerma (CDA):

We hebben begin maart een algemeen overleg over deze problematiek. Wat mij betreft kan het prima in dat AO besproken worden.

De voorzitter:

Geen steun dus.

De heer Öztürk (Groep Kuzu/Öztürk):

Wel steun. We hebben het over een belangrijk onderwerp, dus graag zo snel mogelijk en niet pas begin maart.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Steun van GroenLinks.

Mevrouw Nijkerken-de Haan (VVD):

Ik sluit me aan bij de opmerking van de heer Heerma. We hebben begin maart hierover een AO staan. Daar kan het heel goed bij. Het is belangrijk genoeg om erover te spreken, en in dat AO kan dat ook heel snel.

De heer Kerstens (PvdA):

Daar sluit ik me bij aan.

De voorzitter:

Bij wie? Bij mevrouw Nijkerken?

De heer Kerstens (PvdA):

Ja, bij de voorgaande spreekster.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Het is belangrijk om er snel over te kunnen spreken; het snelst is waarschijnlijk in het AO.

De voorzitter:

Mevrouw Karabulut, er is geen steun van de meerderheid voor het houden van een debat.

Mevrouw Karabulut (SP):

Dat is spijtig. In maart zullen we hier ook over spreken, maar het punt is dat staatssecretaris Klijnsma haar beleid al een aantal jaren niet wijzigt. Ik had daar graag een apart debat over gevoerd, maar daar komen nog wel kansen voor.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Van Veldhoven namens D66.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Voorzitter. We lazen op de site van RTL dat de NS een nieuwe bedrijfsstrategie heeft met allerlei dermate interessante punten dat het ons van belang lijkt om een reactie van het kabinet daarop te vragen, maar vooral ook om de mogelijkheid te hebben om met het kabinet hierover van gedachten te wisselen. Daarbij gaat het zowel om de staatssecretaris die verantwoordelijk is voor de NS als om de minister van Financiën in zijn rol van hoeder van de staatsdeelnemingen. Vandaar een verzoek om een reactie en om een debat.

Mevrouw De Boer (VVD):

Zoals mevrouw Van Veldhoven al bij de vorige aanvraag zei, komt ook dit nog voldoende in AO's aan bod. Vanmiddag is daarvoor al de eerste kans, want over vijf minuten hebben we al het eerste AO. Daarin kan zij de staatssecretaris gelijk om opheldering vragen. Ik heb dus geen behoefte aan een debat of een brief.

De heer Bisschop (SGP):

Ik kan mij wel voorstellen dat er een schriftelijke reactie wordt gevraagd. Dus steun voor de brief.

De voorzitter:

Maar niet voor een debat, begrijp ik.

De heer Bisschop (SGP):

Dat klopt.

De heer Hoogland (PvdA):

Geen steun voor het debat, want dit is nu nog allemaal hearsay. Zodra er echt iets bekend is, kunnen we erover debatteren.

De heer Van Helvert (CDA):

Absoluut steun voor een brief en ook voor een debat, want dit zijn zaken voor de Nederlandse Spoorwegen die er daadwerkelijk toe doen.

De heer Van Gerven (SP):

Steun voor het debat.

De voorzitter:

Mevrouw Van Veldhoven, er is geen meerderheid voor het houden van een debat, wel voor het opvragen van informatie of van een reactie van het kabinet.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Het is van belang dat we daar op een juist moment over spreken, dus voordat het definitieve akkoord naar dit staatsbedrijf gaat. Het is fijn dat er steun is voor een reactie. Laten we er dan voor zorgen dat we die reactie kunnen behandelen voordat dat akkoord wordt gesloten. Op basis van die reactie zijn de collega's misschien geneigd om te steunen dat er alsnog snel een debat wordt ingepland. Anders kan dit wellicht betrokken worden bij een AO.

Tegen mevrouw De Boer zeg ik dat er in mijn agenda vanmiddag niet een AO over het spoor staat, maar wellicht is er een ander AO waarbij mevrouw De Boer betrokken is. Dan zullen we daarnaar kijken.

De voorzitter:

Mevrouw De Boer wil heel even een toelichting geven.

Mevrouw De Boer (VVD):

Het is een AO over openbaar vervoer. Het is volgens mij goed mogelijk om daarin vragen hierover te stellen, want het gaat ook over de NS.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Ja, maar dat gaat niet over de concessie van de NS. Bovendien is de minister van Financiën daar niet bij betrokken. Ik ben blij dat we dit punt hebben kunnen ophelderen, want het zou zonde zijn om zo'n debat over het nieuwe beleidsplan van de NS te voeren zonder dat de bewindspersoon die daar een belangrijke betrokkenheid bij heeft, daarbij aanwezig kan zijn. Vandaar mijn afwijkende verzoek.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit deel van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.

Het woord is aan de heer Grashoff namens GroenLinks.

De heer Grashoff (GroenLinks):

Voorzitter. Op de rol staat een door een ruime meerderheid van de Kamer gesteund meerderheidsdebat waarin met de minister van Financiën van gedachten kan worden gewisseld over de fiscale aftrek voor de coco's, de speciale constructie voor banken. Er was op enig moment zelfs even sprake van dat we dat debat met de grootst mogelijke spoed hadden moeten doen. Zo heet werd de soep echter niet gegeten. Nu dreigt het omgekeerde te gebeuren, namelijk dat dit debat helemaal onder aan de rij komt te staan. Ik zou de Kamer graag willen vragen om dat debat nu wel met spoed in te plannen. Het is naar zijn aard een debat waarin de vraag beantwoord zou moeten worden of hier iets is gebeurd wat deugt, dan wel dat er sprake is geweest van verwijtbaar handelen. Ik denk dat het vanuit ieders perspectief belangrijk is dat dit zo snel mogelijk wordt opgehelderd.

De heer Graus (PVV):

De PVV steunt het verzoek van harte.

De heer Merkies (SP):

Het verzoek dat de heer Grashoff eerder heeft gedaan, deed hij mede namens mij. Dat is al enkele maanden geleden. Toen ging het erover of het debat nog die week of later zou worden ingepland. Inmiddels zijn wij een paar maanden verder. Steun dus voor het verzoek.

De heer Nijboer (PvdA):

U gaat over de agenda, voorzitter. Ik vind het prima om een algemeen overleg te houden. Dat kan ook snel. Verder is het aan u. De PvdA vindt het echter ook belangrijk dat de asielzoekers- en vluchtelingenproblematiek, duurzaamheid en andere thema's plenair worden behandeld. Ik heb geen behoefte om specifiek dit onderwerp belangrijker te vinden dan die andere thema's.

De heer Van Vliet (Van Vliet):

Voor alle duidelijkheid: het debat moet niet gaan over de fiscale aftrekbaarheid. Dat is fiscale techniek en daar gaat de inspecteur over. Het debat zal alleen moeten gaan over de invloed van banken op ons wetgevingsproces. Dat is voor mij het kernpunt. Vanuit die optiek, dus niet vanuit de fiscale optiek, steun ik het verzoek.

Mevrouw Aukje de Vries (VVD):

Wat de heer Grashoff heeft gezegd, is terecht. Het debat was niet meteen spoedeisend, maar het zou wel op redelijke termijn gehouden moeten worden. Steun dus voor het verzoek.

De voorzitter:

Mijnheer Grashoff, er is niet echt een meerderheid voor het snel plannen van het debat, maar wij zullen bekijken wat wij kunnen doen.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Als het uitmaakt voor de meerderheid: wij hebben geen bezwaar tegen het snel inplannen van het debat.

De voorzitter:

Wij gaan bekijken wat wij kunnen doen.

De heer Grashoff (GroenLinks):

Is er met steun van D66 wel een meerderheid voor mijn verzoek? Dat maakt wel verschil.

De voorzitter:

Hiermee, en met de steun van de VVD, wordt uw verzoek gesteund door de meerderheid.

De heer Grashoff (GroenLinks):

Dank u wel.

De voorzitter:

Ook de heer Nijboer had een punt, maar wij zullen hier op een goede manier uitkomen.

Het woord is aan de heer Ten Broeke namens de VVD.

De heer Ten Broeke (VVD):

Voorzitter. Ik doe mede namens de heer Servaes het verzoek om voor het debat over de radargegevens MH17, dat donderdagavond aanstaande is gepland, ook de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu uit te nodigen. Dat is consistent ten opzichte van eerdere verzoeken die wij aan haar ambtsvoorganger hebben gedaan. De reden voor ons verzoek is dat zowel de hoorzitting alsook de videoconference die wij hier hebben gehouden, onder meer met ICAO en IATA, enkele pertinente vragen heeft opgeroepen die het best door de staatssecretaris beantwoord kunnen worden.

De heer De Roon (PVV):

Voor de volledigheid: steun van de PVV-fractie.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Steun.

De heer Van Gerven (SP):

Steun.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Steun.

De heer Van Vliet (Van Vliet):

Steun.

De voorzitter:

Mijnheer Ten Broeke, volgens mij hebt u gewoon de meerderheid voor dit verzoek.

De heer Ten Broeke (VVD):

Het lijkt er wel op. Ik ben daar dankbaar voor.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Dikkers namens de PvdA.

Mevrouw Dikkers (PvdA):

Voorzitter. Uit inspectierapporten van de NVWA, die dankzij een WOB-verzoek van Omroep Gelderland openbaar zijn gemaakt, blijkt dat er nog veel mis is bij visverwerkende bedrijven die gerookte zalm op de markt brengen. In de gerookte zalm is de gevaarlijke listeriabacterie aangetroffen, die volgens het RIVM voor ongeveer acht doden per jaar zorgt. De minister van VWS heeft gezegd dat er een verscherpt toezicht op dit soort bedrijven zou komen, maar dat stelt blijkbaar nog weinig voor, gezien de informatie waarmee Omroep Gelderland nu komt. Wij stellen daarom voor om spoedig een debat met de minister van VWS en de staatssecretaris van Economische Zaken te plannen, waarin wij kunnen spreken over de missstanden in deze specifieke vorm van viswerkende industrie.

De heer Van Gerven (SP):

Steun voor het debat. Als ik het mij goed herinner — ik ben echter een tijdje weg geweest in verband met de besognes rond de Fyra — staat er nog een plenair debat over Foppen gepland, aangevraagd door de heer Smaling. Misschien kan dit even worden gecheckt. Daar zou dit punt bij betrokken kunnen worden. In elk geval steun voor een debat.

Mevrouw Koşer Kaya (D66):

Steun voor een debat. Wij ontvangen graag een brief voorafgaand aan het debat. Wat mij betreft kan dit punt betrokken worden bij het reeds geplande debat.

De heer Wassenberg (PvdD):

Van harte steun voor het debat. Als er een brief komt, is dat ook heel fijn.

Mevrouw Lodders (VVD):

Namens de VVD zou ik willen vragen om eerst een brief te krijgen. Die brief moet heel duidelijk zijn, want mevrouw Dikkers stelt eigenlijk twee punten aan de orde. Enerzijds is dat het feit dat er bacteriën worden gevonden en anderzijds het feit dat de NVWA niet controleert. Ik denk dus dat het verstandig is om in de procedurevergadering van EZ even de vragen te inventariseren die in de brief beantwoord moeten worden. Daarna kunnen we beoordelen of we het voegen bij het debat dat de heer Van Gerven noemde, dat nog op de lijst staat, of dat wij er een ander debat van maken.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

De ChristenUnie steunt het verzoek om een brief. Wij vinden een debat ook goed, maar laten we dat dan koppelen aan een van de reeds geplande debatten, bijvoorbeeld aan het plenaire debat dat de SP heeft aangevraagd of aan een AO.

De heer Geurts (CDA):

Steun voor de brief en ook steun voor het idee om dit toe te voegen aan een reeds op de lijst staand debat.

De heer Dijkgraaf (SGP):

Daar is de SGP-fractie het weer mee eens.

De heer Grashoff (GroenLinks):

Ook van de zijde van GroenLinks steun voor een debat en een brief. Ook sluit ik me aan bij de suggestie van de heer Van Gerven.

De voorzitter:

Mevrouw Dikkers, u hebt geen meerderheid voor het houden van een apart debat, maar wel wordt de suggestie gedaan om het onderwerp toe te voegen aan het debat over het bedrijf Foppen dat de heer Smaling heeft aangevraagd. De heer Van Gerven had daarin gelijk, dat debat staat op de lijst.

Mevrouw Dikkers (PvdA):

Staat dat nog steeds geagendeerd?

De voorzitter:

Ja.

Mevrouw Dikkers (PvdA):

Als we dat combineren, zouden we het dan spoedig kunnen inplannen? Zou ik mijn collega's, die allemaal zeggen dat ze er wel over willen praten, kunnen motiveren om het bijtijds te laten inplannen, zodat we zowel het debat dat de heer Smaling heeft aangevraagd als dit debat over misstanden met zalm kunnen houden?

De voorzitter:

Dat is een nieuw verzoek, het gaat dan om het spoedig agenderen. Dat was echter niet waarmee u zich hebt gemeld voor de regeling.

Mevrouw Dikkers (PvdA):

Dat begrijp ik, voorzitter.

De voorzitter:

Ik geef nu eerst de heer Graus het woord.

De heer Graus (PVV):

Ik kan me vinden in beide verzoeken. Ik wil dus ook het eerste verzoek van mevrouw Dikkers steunen, maar als het dit tweede verzoek wordt, kan ik dat ook steunen.

De heer Van Gerven (SP):

Spoedig plannen lijkt mij prima.

De heer Geurts (CDA):

We willen als Tweede Kamer alles spoedig. Ik stel het in uw handen, voorzitter.

De voorzitter:

Dat is helemaal goed.

Mevrouw Lodders (VVD):

Voor mij is het van cruciaal belang dat de brief er is. U noemde die zojuist niet bij de afkondiging, voorzitter, maar ik zou graag een aantal aanvullende feitelijke vragen in de brief beantwoord willen zien.

De heer Wassenberg (PvdD):

Graag een spoedig debat.

Mevrouw Koşer Kaya (D66):

Ook graag een spoedig debat, maar wel de brief daaraan voorafgaand.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Dat geldt ook voor de ChristenUnie: eerst de brief en daarna het debat.

De heer Dijkgraaf (SGP):

Een snel debat, een helder debat, een duidelijk debat, een heldere brief, een duidelijke brief, een snelle brief …

Mevrouw Dikkers (PvdA):

Leuke stropdas.

De heer Dijkgraaf (SGP):

Dank u.

De voorzitter:

Goed, dank u wel. Dat staat ook in de Handelingen. We gaan bekijken wat we kunnen doen, maar ik wil jullie ook meegeven om in commissieverband te bekijken of het mogelijk is om hiervan een algemeen overleg te maken. Dan hebben jullie alle tijd om er goed over te spreken en kunnen jullie dat AO altijd plenair afronden. Maar we gaan bekijken wat we kunnen doen.

Ik geef tot slot het woord aan de heer Graus, die ik een week lang niet heb gezien. Klopt dat?

De heer Graus (PVV):

Dat klopt, mevrouw de voorzitter, maar ik ben er weer, gezond en wel …

De voorzitter:

Goed zo.

De heer Graus (PVV):

… wachtend op de volgende griepepidemie.

Mevrouw de voorzitter. Bijna een jaar geleden heb ik een debat aangevraagd over de invloed van de Fransen, dus Air France, op onze KLM. Dat debat was ingepland voor aanstaande donderdag. De reden waarom ik om uitstel vraag, is dat op 18 februari de jaarcijfers van Air France-KLM komen. Ik begreep al van veel collega's dat er steun is om het debat uit te stellen, maximaal tot de eerste week van maart. Daar moet ik u en de collega's natuurlijk lief voor aankijken. Het moet namelijk zo dicht mogelijk tegen 18 februari aan liggen, maar het krokusreces zit ertussen. Er is namelijk inmiddels al 2,5 miljard van het eigen vermogen van KLM verdampt en dat is zeer verontrustend voor een bedrijf van nationaal belang.

De voorzitter:

U hebt alles eigenlijk al gezegd.

De heer Van Vliet (Van Vliet):

Dat is een spoedig, helder, duidelijk, net punt van collega Graus. Hij heeft dus mijn volledige steun.

De heer Van Helvert (CDA):

Het CDA kan dat voorstel ook helemaal steunen, en ook de spoedige behandelingen daarna. En als het nodig is, kunnen we altijd het krokusreces naar volgende week verplaatsen.

De heer Bisschop (SGP):

Ook namens de SGP steun voor het verzoek.

De voorzitter:

Om uitstel bedoelt u?

De heer Bisschop (SGP):

Ja.

De voorzitter:

De heer Monasch. Sorry, de heer Elias. Hoe kan ik u over het hoofd zien?

De heer Elias (VVD):

Dit is een logisch verzoek van de heer Graus. Het heeft onze steun. Mocht het om welke reden dan ook zo uitkomen dat het toch wat langer gaat duren om het opnieuw te plannen, wat zomaar eens zou kunnen, dan is het wellicht een goede suggestie om het geplande algemeen overleg over luchtvaart op 23 maart iets te verlengen en deze kwestie daar te bespreken.

De heer Monasch (PvdA):

Ik sluit me aan bij de suggestie van de heer Elias, temeer omdat de eerste week van maart mij buitengewoon slecht zou uitkomen. Liever de tweede week van maart.

De heer Van Gerven (SP):

Steun voor het verzoek.

Mevrouw Van Veldhoven (D66):

Uiteraard steun, als de aanvrager van het debat het graag wil uitstellen. Of het bij een AO betrokken kan worden, hangt volgens mij af van de termijn waarop het debat opnieuw kan worden ingepland.

De voorzitter:

Er is wel een meerderheid voor uitstel. Er is ook een suggestie gedaan om het te betrekken bij een algemeen overleg en dan de spreektijden wat uit te breiden. Wat is uw antwoord daarop?

De heer Graus (PVV):

Ik zou het toch graag plenair behandelen. Het gaat om 2,5 miljard bij een bedrijf van nationaal belang. Het verzoek om uitstel is in ieder geval gehonoreerd, maar ik zou het toch graag plenair met mijn collega's willen behandelen.

De voorzitter:

We gaan bekijken wat we kunnen doen, want er zijn heel veel dertigledendebatten aangevraagd. We proberen zo veel mogelijk dertigledendebatten te plannen. Ik kan geen garantie geven, mijnheer Graus, dat dat ook over twee weken gaat gebeuren. U hoort dus nog van mij.

De heer Graus (PVV):

Uiteraard gaat u over de agenda en daar zult u mij ook nooit over horen. Alleen heb ik toch gemerkt dat er een heel brede steun is om het inderdaad spoedig te houden, omdat het om 2,5 miljard gaat bij een bedrijf van nationaal belang. Dat is niet zomaar iets.

De voorzitter:

Dat heb ik ook gehoord, dank u wel. We zijn hiermee aan het eind gekomen van de regeling van werkzaamheden.

De vergadering wordt van 16.09 uur tot 16.15 uur geschorst.

Voorzitter: Van Veldhoven