Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 33, item 21

21 Stemmingen moties Begroting OCW, onderdeel Cultuur

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het onderdeel Cultuur van de begroting van OC&W voor het jaar 2016, 

te weten: 

  • -de motie-Van Toorenburg c.s. over een "niet-verzekermodel" voor het lenen en uitlenen van kunstvoorwerpen (34300-VIII, nr. 107); 

  • -de motie-Pechtold over een bredere invulling van het begrip "maatschappelijke meerwaarde" (34300-VIII, nr. 108); 

  • -de motie-Pechtold c.s. over garanderen dat culturele instellingen hun eigen programmering kunnen blijven aanbieden (34300-VIII, nr. 109); 

  • -de motie-Grashoff over ophogen van het cultuurbudget met 13,5 miljoen euro vanaf 2017 (34300-VIII, nr. 110); 

  • -de motie-Monasch/Van Veen over zelfcensuur als direct gevolg van bedreigingen (34300-VIII, nr. 115); 

  • -de motie-Van Veen/Monasch over de decentralisatie-uitkering beeldende kunst en vorming (34300-VIII, nr. 112); 

  • -de motie-Jasper van Dijk over extra middelen voor het Fonds Podiumkunsten (34300-VIII, nr. 113); 

  • -de motie-Jasper van Dijk over financiering voor het beheren van archeologische vondsten (34300-VIII, nr. 114). 

(Zie wetgevingsoverleg van 30 november 2015.) 

In stemming komt de motie-Van Toorenburg c.s. (34300-VIII, nr. 107). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Pechtold (34300-VIII, nr. 108). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de SGP, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Grashoff (34300-VIII, nr. 110). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Kuzu/Öztürk, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Monasch/Van Veen (34300-VIII, nr. 115). 

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.