Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 33, item 23

23 Stemmingen Begroting Defensie

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2016 (34300-X). 

(Zie vergadering van 12 november 2015.) 

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf. 

De heer Van Vliet (Van Vliet):

Voorzitter. 12 maart 2016 wordt een gedenkwaardige datum. Dan ga ik namelijk trouwen. Daar gaat mijn stemverklaring niet over, maar ik heb nog 1 minuut en 44 seconden, dus dat gaat helemaal lukken. Mijn stemverklaring gaat over het amendement-Knops/Dijkgraaf, waarin wordt gevraagd om 200 miljoen euro boven op het Defensiebudget. Nu wil het toeval dat ik in mijn door het CPB doorgerekende tegenbegroting ook 200 miljoen extra had voor Defensie, maar ik betaal dat door ombuigingen elders. Wat is de dekking van dit amendement? Een verhoging van de belastingen. Dat stuit mij als liberaal tegen de borst. Helaas moet ik dus tegen dit amendement stemmen. 

De voorzitter:

Alvast gefeliciteerd met uw voorgenomen huwelijk. 

In stemming komt het amendement-Öztürk (stuk nr. 64). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Kuzu/Öztürk, de PvdD en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Knops/Dijkgraaf (stuk nr. 8). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, het CDA en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Segers/Schouten (stuk nr. 9). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf. 

De heer Knops (CDA):

Ik begrijp dat de lat heel hoog ligt nu, dus ik ben even aan het bedenken of ik ook nog iets spannends kan zeggen, maar ik kan de heer Van Vliet niet overtreffen. Ik wens hem alvast van harte geluk. 

Voorzitter. De wereld om ons heen wordt steeds onveiliger, maar nog nooit gaf Nederland relatief zo weinig geld uit aan Defensie. We beschikken over de kleinste krijgsmacht van Europa, die nauwelijks meer langdurig inzetbaar is en in het rood draait. Onze fractie heeft de afgelopen drie jaar vele voorstellen gedaan om Defensie te versterken: in totaal voor meer dan een half miljard. Voor de begroting van 2016 dienen we samen met de SGP een amendement in voor 200 miljoen extra budget. Na de begrotingsbehandeling vonden de vreselijke aanslagen in Parijs plaats, aanslagen die onderdeel zijn van een golf van terreur die IS ontketend heeft, waardoor ook onze vrijheden en onze manier van leven op het spel staan. We zijn in oorlog met IS, zei de premier vervolgens. In het debat naar aanleiding van de aanslagen in Parijs hebben we de premier gevraagd welke consequenties het kabinet verbindt aan deze uitspraak. Komt er meer geld voor Defensie, komt er meer geld voor de noodzakelijke investeringen, komt er meer geld voor onze krijgsmacht? Dat had de premier de NAVO beloofd in Wales in september 2014. Helaas, er kwam geen inhoudelijke reactie. Nu het amendement op stuk nr. 8 van collega Dijkgraaf en mijzelf is verworpen, worden de problemen te weinig opgelost en te veel vooruitgeschoven en dat vindt het CDA niet langer verantwoord. De CDA-fractie zal dan ook tegen de Defensiebegroting stemmen. 

De heer Van der Staaij (SGP):

Voorzitter. Ik wil graag namens de SGP-fractie ook een stemverklaring afleggen over de begroting van Defensie. Zoals het hoort, zal mijn stemverklaring niet polemisch, maar zuiver feitelijk van aard zijn. Met het amendement-Knops/Dijkgraaf op stuk nr. 8 is beoogd om de begroting van Defensie op te plussen. Jammer genoeg heeft een Kamermeerderheid geen steun gegeven aan dit amendement. Als zo'n belangrijk amendement het niet haalt, moet je je altijd afvragen wat het voor gevolgen heeft voor je stemwijze over het wetsvoorstel, de begroting. Dat hebben wij nu ook gedaan. Voor een goed oordeel moet je altijd even naar de geschiedenis kijken. Zoals de dichter Willem Bilderdijk al zo mooi zei: in het verleden ligt het heden, in het nu, wat worden zal. Bij dat historisch onderzoek is het ons opgevallen dat er jarenlang heel veel bezuinigd is op Defensie, eerst door het kabinet-Balkenende I, toen door het kabinet-Balkenende II, vervolgens door het kabinet-Balkenende III, daarna door het kabinet-Balkenende IV en vervolgens door het kabinet-Rutte/Verhagen. Om uit de buurt van polemiek te blijven, zal ik verder geen partijaanduidingen geven. In dit licht bezien is het echt goed nieuws dat de begroting van Defensie nu eindelijk geen nieuwe bezuinigingen bevat, maar dat er juist meer geld wordt uitgetrokken voor Defensie. Jammer genoeg is het echter niet genoeg om de grote schade te herstellen die is aangericht aan de kassen van Defensie door het kabinet-Balkenende I, het kabinet-Balkenende II, het kabinet-Balkenende III, het kabinet-Balkenende IV en daarna het kabinet-Rutte/Verhagen. Er moet de komende jaren dus echt meer gebeuren, maar wat nu voorligt is zonder twijfel echt een stap in de goede richting. De weg omhoog wordt ingeslagen en daarom zal de SGP-fractie van harte voor deze begroting stemmen. 

(Geroffel op de bankjes) 

De voorzitter:

Dank u wel voor deze stemverklaring. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de SGP, de VVD, Klein, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks en de PvdA voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.