Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634300-VIII nr. 110

34 300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016

Nr. 110 MOTIE VAN HET LID GRASHOFF

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 30 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat op basis van het advies van de Raad voor Cultuur er nog structureel circa 13,5 miljoen euro extra nodig is voor de cultuurbegroting;

overwegende dat de knelpunten in de cultuurbegroting breed worden gedeeld;

verzoekt de regering om, in de begroting 2017 en volgende het budget voor cultuur op te hogen met 13,5 miljoen euro,

en gaat over tot de orde van de dag.

Grashoff