Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016nr. 33, item 20

20 Stemmingen Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016 (34300-VIII). 

(Zie vergadering van 29 oktober 2015.) 

De voorzitter:

Het amendement-Pechtold (stuk nr. 104) is ingetrokken. 

Ik stel vast dat daarmee wordt ingestemd. 

De amendementen op stukken nrs. 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 en 103 zijn hedenochtend tijdens het debat ingetrokken. 

In stemming komt het amendement-Siderius (stuk nr. 15). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Kuzu/Öztürk, GroenLinks, de PvdD en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komen de gewijzigde amendementen-Siderius (stuk nrs. 94, I en II). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de Groep Kuzu/Öztürk, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde amendementen hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij zijn verworpen. 

Ik stel vast dat door de verwerping van deze gewijzigde amendementen de overige op stuk nr. 94 voorkomende gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Slob/Dik-Faber (stuk nr. 18). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de SGP en de PvdD voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komen de amendementen-Lucas/Jadnanansing (stuk nrs. 28, I en II). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD voor deze amendementen hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij zijn aangenomen. 

Ik stel vast dat door de aanneming van deze amendementen de overige op stuk nr. 28 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Keijzer/Van Toorenburg (stuk nr. 117). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA en de Groep Kuzu/Öztürk voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen. 

In stemming komt het amendement-Van Veen c.s. (stuk nr. 118). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de VVD, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Van Vliet, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van de amendementen-Lucas/Jadnanansing (stuk nrs. 28, I tot en met IV) en het amendement-Van Veen c.s. (stuk nr. 118). 

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.